Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 60.schůze rady města (10.2.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 10.02.2005 do 24.02.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 60 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 60. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 10. února 2005

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                      13 / 05 / R

 

a) v návaznosti na usnesení rady města č. 10/05/R ze dne 26. 1. 2005 vydat dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací, pro úpravu vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi k majetku, s nímž příspěvkové organizace hospodaří:

1.  Domu dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

2.  Kulturního a informačního střediska Města Lomnice nad Popelkou,

3.  Léčebny dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou,

4.  Mateřské školy "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

5.  Mateřské školy "Klubíčko" Lomnice   nad Popelkou, okres Semily,

6.  Mateřské školy "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

7.  Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou,

8.  Speciálních škol Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

9.  Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou,

10. Základní školy T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

11. Základní umělecké školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 3. 2005. U příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou bude současně provedena změna sídla organizace.

 

 

b) program 18. zasedání zastupitelstvo města, které se bude konat dne 17. 2. 2005:

Finanční záležitosti:

1.        Rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005

2.        Rozpočet Vodohospodářského sdružení Turnov na rok 2005

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

3.        Předpokládaný rozvoj města na roky 2005 - 2006

4.        Návrh zadání změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice                       nad Popelkou č.5

5.        Změny zřizovacích listin všech příspěvkových organizací města - změna vztahu k majetku, změna sídla TSM a další změny

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti :

6.        Prodej průmyslového areálu v ulici Kampelíkova

7.        Odvolání ve věci prodeje domu čp. 338, ulice Pivovarská

8.        Změna kupní ceny za prodej pozemku p.p.č.217/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou - nové projednání

9.        Prodej části pozemku p.p.č.381/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, ulice Kavánova

10.    Prodej pozemku p.p.č.2428, k.ú. Lomnice nad Popelkou, ulice 5.května

11.    Diskuse

12.    Usnesení, závěr

 

 

c) schválit rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 dle návrhu, který byl zveřejněn, v souladu s platnými právními předpisy, dne 2. 2. 2005 a po úpravě, navržené radou města po projednání s členy zastupitelstva města a finančním výborem zastupitelstva města dne 10. 2. 2005.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     14 / 05 / R

 

a) s navrženými úpravami dopravní situace v centru města - zákazem stání vozidel v ulici 5. května v úseku mezi křižovatkou s ulicí Máchovou a ulicí plk.Truhláře,                při jedné straně ve směru příjezdu k centru

a pověřuje

- Josefa Kyselu, místostarostu, k projednání této úpravy s dotčenými subjekty                      a orgány státní správy a k zajištění realizace těchto opatření v nejkratším možném termínu.

 

 

b) s navrženými úpravami dopravní situace v centru města - oboustranným zákazem stání vozidel v ulici Pivovarská v úseku mezi křižovatkou s ulicí 5. května a výjezdy z autobusového nádraží a od zimního stadionu a hasičské zbrojnice

a pověřuje

- Josefa Kyselu, místostarostu, k projednání této úpravy s dotčenými subjekty                     a orgány státní správy a k zajištění realizace těchto opatření v nejkratším možném termínu.

 

 

c) s navrženými úpravami dopravní situace v centru města - zákazem stání vozidel v ulici Antala Staška v úseku mezi křižovatkou s ulicí Za Školou a bezejmennou ulicí ke Karlovskému náměstí, při jedné straně ve směru výjezdu z centra

a pověřuje

- Josefa Kyselu, místostarostu, k projednání této úpravy s dotčenými subjekty                     a orgány státní správy a k zajištění realizace těchto opatření v nejkratším možném termínu.

 

 

d) s navrženými úpravami dopravní situace v centru města - zřízení fyzické zábrany na Školním náměstí mezi chodníkem a parkovištěm ve středu náměstí a silnicí                  II. třídy, procházející z ulice Palackého

a pověřuje

- Josefa Kyselu, místostarostu, k projednání této úpravy s dotčenými subjekty                     a orgány státní správy a k zajištění realizace těchto opatření v nejkratším možném termínu.

 

e) s návrhem provedení úprav dopravní situace v centru města - zřízení kruhového objezdu v dolní části Husova náměstí s napojením všech komunikací Husova náměstí a ulic Antala Staška, Palackého a Havlíčkova

a ukládá

- Josefu Kyselovi, místostarostovi, projednat tento návrh se správci uvedených komunikací a dotčenými orgány státní správy a informovat o výsledku radu města v nejkratším možném termínu.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         15 / 05 / R

 

- žádost společnosti ZAVIKO CZ, s.r.o., Sport bez předsudků, se sídlem Praha,                   o finanční podporu projektu "Liberecko bez předsudků". O poskytnutí finančního příspěvku bude rozhodnuto po schválení rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou              na rok 2005.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   16 / 05 / R

 

a) na základě  § 3 odst. 2 Nařízení vlády č.447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost                                 v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, objem prostředků na platy zaměstnanců Města Lomnice nad Popelkou, zařazených                       do městského úřadu a organizačních složek Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 v celkové výši hrubých mezd :

1. Městský úřad v Lomnici nad Popelkou ..... 4.900 tis.Kč

2. Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou .. 1.135 tis.Kč

 

 

b) na základě  § 5 odst.1 nařízení vlády č.447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost                                 v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,                   a § 28 odst.2 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,                  ve znění pozdějších předpisů, objem prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 v celkové výši hrubých mezd :

1. Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou .. 800 tis.Kč

2. Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou ..... 587 tis.Kč

3. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou ...4.650 tis.Kč

4. Mateřská škola "Dášenka" Lomnice nad Popelkou

(pouze zdravotnický personál) ........ 391 tis.Kč

 

 

 

 

 

 

c) na základě  § 5 odst. 1 nařízení vlády č.447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost                                 v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,                     a § 28 odst.2 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,                  ve znění pozdějších předpisů, výši prostředků na platy zaměstnanců příspěvkové organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou na rok 2005 danou podílem mimotarifních složek platů k platovým tarifům 0,100.

 

 

d) nájem bytu č. 43 v domě s pečovatelskou službou čp.1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou manželům Ladislavu a Martě Kotykovým, doposud bytem Pavlovice nad Úpou, k datu 15. 2. 2005.

Rada města současně schvaluje

- nájem dalších nejdříve uvolněných bytů

1. Anně Třešňákové, doposud bytem Lomnice nad Popelkou

2. Helze Hendrychové, doposud bytem Lomnice nad Popelkou,

3. Anně Svojanovské, doposud bytem Ústí nad Orlicí,

vždy k nejbližsímu možnému datu k prvnímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po uvolnění bytu. 

 

 

e) prodloužení nájmu pozemků p.p.č.442/2 a p.p.č.442/5, k.ú.Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Milanu Dolenskému a Haně Vackové, oba bytem Semily, za účelem provozování Autobazaru Dolenský Vacková, do 31. 3. 2005, za podmínek, uvedených ve stávající smlouvě s výjimkou ustanovení  o výpovědní lhůtě. Nájem bude ukončen dne 31. 3. 2005, předmětné pozemky budou ke stejnému datu předány zástupci pronajímatele ve stavu, v jakém je nájemce převzal při prvním uzavřením nájemního vztahu. 

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 10. února 2005

 

 

 

    Josef Kysela v. r.                                                             Jaroslava Hynková v. r.

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz