Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení - Jína

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 07.05.2008 do 30.05.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 07.05.2008 do 22.05.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy, odd.stavební úřad

Husovo náměstí, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:     MULO 1058/2007/Tš - 8                                                                Lomnice nad Popelkou, dne: 7.5.2008

Vyřizuje:  Ing. František Mojžíš

E-mail:     stavební@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 029

 

Žadatelé:

Jaromír Jína (nar. 9.9.1972), Ke Kamenci 1604, 530 03 Pardubice

Jaromír Jína (nar. 15.1.1943), Za školou 119, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Hana Brandová (nar. 3.3.1974), Mánesova 658/B, 500 02  Hradec Králové 2

 

Účastníci řízení:

Hana Brandová, Jaromír Jína (1972), Jaromír Jína (1943), Krajská správa silnic Libereckého kraje,

Jaroslav Koudelka (1953), Ing. Milena Koudelková (1961), Marie Jínová ( 1947), Město Lomnice nad Popelkou

Oznámení

o zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

 

            Dne 1.8.2007 podali žadatelé Jaromír Jína (nar. 9.9.1972), Za školou 119, 512 51  Lomnice nad Popelkou, Jaromír Jína (nar. 15.1.1943), Za školou 119, 512 51  Lomnice nad Popelkou a Hana Brandová (nar. 3.3.1974), Mánesova 658, 500 02  Hradec Králové 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu:

                                                                penzion pro ubytování 28 osob

 

na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 353 a pozemkové parcely parcelní číslo 1966/7 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Stavba je umístěna do zastavěné části obce mimo památkovou zónu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní řízení o umístění stavby a stavební řízení.

Usnesením ze dne 7.5.2008, poznamenaným do spisu, bylo území řízení a stavební řízení spojeno a rozhodnuto o projednání žádostí ve společném řízení.

            Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

 

29.5.2008 (čtvrtek) v 9:00 hodin.

 

                        Místo konání: Na místě stavby, Antala Staška č.p. 119.Lomnice nad Popelkou.

 

            Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel o vydání územního rozhodnutí zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Mojžíš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu  Lomnice nad Popelkou a též způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

 

 

 

Datum vyvěšení……………………                                     Datum sejmutí…………………..

 

 

 

 

……………………………………..                                    ……………………………………

podpis oprávněné osoby, potvrzující                                    podpis oprávněné osoby, potvrzující 

vyvěšení                                                                                sejmutí

 

Razítko:                                                                                 Razítko:

 

 

 

 

 

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily .

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U Stadionu 204, 513 01  Semily

Městský úřad Semily - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad Semily - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad Lomnice nad Popelkou – odbor majetku a rozvoje, silniční správní orgán, Husovo nám. 6

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz