Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 39.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 23.dubna 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 28.04.2008 do 16.05.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 39. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 23. dubna 2008

 

 

 

 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města                                                      220 / 08 / R

 

-  schválit závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou za rok 2007 s vyjádřením dle § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.  souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Dodatečně Rada města doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou za rok 2007, která vznikla od doby posledního jednání zastupitelstva v prosinci 2007, a to rozpočtovými opatřeními č. 66 až č. 78. Takto upravený rozpočet dosáhl částky 76,771. tis. Kč jak v příjmové, tak i výdajové části, a to včetně financujících položek, tj. přebytku hospodaření vč. přebytků fondů v příjmové části a splátek úvěrů ve výdajové části. 

 

Zajistí:  Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

 

 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města                                           221 / 08 / R

 

-  změnu rozpočtu Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizace města, s ohledem na navýšení finančních prostředků potřebných k  zafinancování nákupu úklidového stroje. Případné zvýšení rozpočtu bude řešeno ve 4. čtvrtletí 2008.

 

Zajistí:  Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             222 / 08 / R

 

-  schvaluje použití části výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2007 dle ust.§ 4 odst.2 zákona ČNR č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejně prospěšné účely v oblasti sociální péče a podpory rozvoje tělesné zdatnosti dětí a mládeže formou finančních dotací spolkům a sportovním organizacím v Lomnici nad Popelkou.

 

Zajistí:  Jana Šnajdrová, vedoucí odboru vnitřní správy

 

 

Rada města schvaluje                                                                                           223 / 08 / R

 

- plán práce Rady a Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou na II. pololetí 2008 s těmito termíny schůzí:

 

zasedání Zastupitelstva města:  18. září 2008

                                                   4. prosince 2008

 

schůze Rady města:      13. srpna 2008

                                   27. srpna 2008

                                   10. září 2008

                                   15. září 2008               rozšířená o členy zastupitelstva

                                    1. října 2008

                                   15. října 2008

                                   29. října 2008

                                   12. listopadu 2008

                                   26. listopadu 2008

                                     1. prosince 2008        rozšířená o členy zastupitelstva

                                   17. prosince 2008

 

 

Rada města současně schvaluje změny termínů jednání Rady a Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou v červnu 2008 takto:

 

zasedání Zastupitelstva města:  12. června 2008 

 

schůze Rady města:      9. června 2008          (od 17:00 hodin)

                                   9. června 2008          rozšířená o členy zastupitelstva

          (od 18:00 hodin)

 

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 224 / 08 / R

 

-  na základě předloženého návrhu smlouvu o dílo mezi Městem Lomnice
nad Popelkou a společností SLAKO, s.r.o. se sídlem Nedvězí 92, Slaná u Semil, která je osobou oprávněnou k provozování zařízení k využívání odpadů –
k ekologické likvidaci autovraků. 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 225 / 08 / R

 

- ukončení nájmu bytu č. 7 v 3. NP bytového domu čp. 1355,
ul. J. J. Fučíka Lomnice nad Popelkou, nájemce manželé Pasekovi, bytem Lomnice nad Popelkou, a současně schvaluje nového nájemce téhož bytu, pana Filipa Cermana, bytem Libštát, a to ke dni převodu práv a povinností na nového  nájemce.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                226 / 08 / R

 

-  pronájem části pozemku p.p.č. 1033/66, o výměře 461 m2, kultura orná půda, kú. Lomnice nad Popelkou, dle geometrického plánu č. 1033/41, který je ve spoluvlastnictví Města Lomnice nad Popelkou (podíl 1/3), pro využití jako zahrádku (zahrádkářská kolonie Květná), paní Lence Drbohlavové, bytem Lomnice nad Popelkou. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, a to ke dni 1. října běžného roku. Účinnost ke dni 1. 5. 2008. Smluvní roční nájemné ve výši 153,50 Kč.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             227 / 08 / R

 

-  záměr směny pozemku p.p.č. 3334/5 o výměře 108 m2 a části pozemku p.p.č. 2988/3 o výměře cca 70 m2, které jsou ve vlastnictví společnosti Mehler Texnologies, s.r.o. se sídlem Lomnice nad Popelkou, za část pozemku p.p.č. 2996/16 o výměře cca 170 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, vše kú. Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             228 / 08 / R

 

-  záměr pronájmu pozemků p.p.č. 1064/4, o výměře 3146 m2 a 1064/8  o výměře 3087 m2, vše kultura zahrada, kú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro využití jako zahrádky.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             229 / 08 / R

 

-  zřízení věcného břemene pro stavbu veřejného osvětlení na pozemku p.p.č. 2361/2 v kú. Lomnice nad Popelkou, který je v majetku Libereckého kraje, dle předloženého návrhu.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             230 / 08 / R

 

-  nájem bytu č. 3 v domě čp. 118, ul. K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, o výměře 57,7 m2, velikosti 3+kk, paní Daně Tomiové, bytem Lomnice nad Popelkou. Byt je vybudován z prostředků dotace Státního fondu rozvoje bydlení  pro  příjmově vymezené osoby dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb., se závaznými podmínkami – nájem na dobu určitou 2 roky, smluvní měsíční nájemné 30,- Kč/m2. Účinnost od 1. 5. 2008.

Rada města současně schvaluje nájem bytu č. 4 v domě čp. 118, ul. K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, o výměře 53,3 m2, velikosti 3+kk, paní Martině Urbanové, bytem Lomnice nad Popelkou. Byt je vybudován  z prostředků dotace Státního fondu rozvoje bydlení  pro  příjmově vymezené osoby dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb., se závaznými podmínkami. Nájem na dobu určitou 2 roky, smluvní měsíční nájemné 30,- Kč/m2. Účinnost od 1. 5. 2008.

 

 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města                                          231 / 08 / R

 

-  schválit prodej pozemku p.p.č. 328/3 o výměře 27 m2 kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Miroslavu Špalkovi, bytem Lomnice nad Popelkou. Kupní cena v rámci majetkoprávního narovnání 6,‑Kč/m2.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.p.č. 329/1 o výměře 117 m2, kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Stanislavu Špalkovi, bytem Lomnice nad Popelkou. Kupní cena  smluvní ve výši 100,- Kč/m2.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                               232 / 08 / R

 

- na základě § 46 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb, o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s konáním svodu koní a doprovodnou místní výstavou drobného zvířectva, kterou pořádá Město Lomnice nad Popelkou dne 31. 5. 2008 v Tyršově parku a na poz.p.č. 2198/1 (tzv. Cermaňák). Rada města s konáním výstavy souhlasí za podmínek stanovených Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj při současném dodržení platných právních předpisů. 

 

 

Usnesení č. 224  – 232 zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 23. dubna 2008

 

 

 

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                         starosta

 

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz