Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 38.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 9.dubna 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 14.04.2008 do 30.04.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Přílohy: - Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Mateřské školy „ Lvíček“, Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 38. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 9. dubna 2008

 

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 208 / 08 / R

 

a) vypořádání hospodaření příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou  za rok 2007 takto:

l. Mateřská škola I – Lvíček, Lomnice nad Popelkou

- zlepšený hospodářský výsledek ve výši  11.847,19 Kč převést do rezervního fondu

2. Mateřská škola II – Klubíčko, Lomnice nad Popelkou

- zlepšený hospodářský výsledek ve výši 61.143,76 Kč převést do rezervního fondu

3. Mateřská škola III – Dášenka, Lomnice nad Popelkou

- zlepšený hospodářský výsledek ve výši 28,520,56 Kč převést do rezervního fondu

4. Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou

       - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  21.680,26 Kč převést do rezervního fondu

5. Základní škola praktická a základní škola speciální, Lomnice nad Popelkou

        - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 8,03 Kč převést do rezervního fondu

6. Základní umělecká škola, Lomnice nad Popelkou

        - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 698,32 Kč převést do rezervního fondu

7. Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou

        - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  14.869,11 Kč převést do rezervního fondu

8. Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou 

       - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 2.629,68 K převést do rezervního fondu

9. Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou         

       - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  3.344,42 Kč převést do rezervního fondu         

10. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou

        - zhoršený hospodářský výsledek ve výši  - 20.408,88 Kč pokrýt z rezervního fondu

11. Léčebna dlouhodobě nemocných, Lomnice nad Popelkou

        - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  41.890,03 Kč převést do rezervního fondu

 

 

b) rozpočty všech příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou na rok 2008  jako vyrovnané, a to v objemu :

l. Mateřská škola I – Lvíček, Lomnice nad Popelkou………………………….2,079 tis. Kč

2. Mateřská škola II – Klubíčko, Lomnice nad Popelkou……………………...4,719 tis. Kč

3. Mateřská škola III – Dášenka, Lomnice nad Popelkou……………………...4,527 tis. Kč

4. Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou…………………….25,714 tis. Kč

5. ZŠSp a ZŠPr, Lomnice nad Popelkou……………………………………….2,600 tis. Kč

6. Základní umělecká škola, Lomnice nad Popelkou…………………………..5,208 tis. Kč

7. Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou……………………3,150 tis. Kč

8. Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou…………………………1,371 tis. Kč 

9. Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou……………..3,732 tis. Kč        

10. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou…………………………17,632 tis. Kč

11. Léčebna dlouhodobě nemocných, Lomnice nad Popelkou……………… 24,610 tis. Kč

 

Zajistí:  Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                    209 / 08 / R

 

-  zprávu o hospodaření v lesích Města Lomnice nad Popelkou za rok 2007.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             210 / 08 / R

 

-  nájem dalších uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou čp. 1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou těmto žadatelům:

Jaroslava Vitáková, Lomnice nad Popelkou

Libuše Vagenknechtová, Syřenov,

a to k nejbližšímu možnému datu k prvnímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po uvolnění bytu.  

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       211 / 08 / R

 

-  schválit darování 3 ubytovacích chat „Ivana“ v lyžařském areálu, na pozemcích st.p.č. 2471, 2472 a 2473 kú. Lomnice nad Popelkou, včetně septiku, domácí čistírny odpadních vod a elektro přípojky, vše vedené pod inventárním číslem 1/169  Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 212 / 08 / R

 

-  nájem pozemku p.p.č. 872/4 a části pozemku p.p.č. 877/1 kú. Lomnice
nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, o celkové výměře cca 1400 m2, za účelem parkovaní vozidel při firemní akci ve dnech
11. – 13. 7. 2008 na základě žádosti společnosti SAMOHÝL, a.s. Lomnice
nad Popelkou. Celkové smluvní nájemné 200,- Kč.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                               213 / 08 / R

 

-  na základě § 46 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konání místní výstavy drobného zvířectva Základní organizací Českého svazu chovatelů Lomnice nad Popelkou ve dnech 10. a 11. 5. 2008 v areálu ZO ČSCH. Rada města s konáním výstavy souhlasí za podmínek stanovených Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj při současném dodržení platných právních předpisů.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                214 / 08 / R

 

-  záměr prodeje pozemku p.p.č. 1508, kultura trvalý travní porost, o výměře celkem cca 1199 m2, v kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             215 / 08 / R

 

- reprodukční cenu bezúplatně převedených a darovaných pozemků dle předloženého návrhu za  účelem jejich zaúčtování do majetku města za cenu 40,00 Kč za 1 m2 pro tyto druhy pozemků:       

ostatní plochy, ostatní komunikace, silnice, veřejná zeleň, sportoviště, rekreační, vodní plochy, nádrže, vodní toky, neplodná půda, manipulační  a jiné plochy.

 

 

 

 

Rada města pověřuje                                                                                              216 / 08 / R

 

-  odbor majetku a rozvoje města, aby jednal s firmou Mehler Texnologies s.r.o., Lomnice nad Popelkou, ve věci komplexního vyřešení dopravní situace kolem areálu firmy za spolupráce s kompetentními orgány.

 

Usnesení č. 210  – 216 zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

 

Rada města vyhlašuje                                                                                 217 / 08 / R

 

-  konkurz na obsazení místa ředitele Mateřské školy „Lvíček“ Lomnice
nad Popelkou, ul. Josefa Kábrta 209. Vyhlášení tvoří přílohu č. 1 usnesení rady.

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                  218 / 08 / R

 

-  navýšení počtu zaměstnanců Města Lomnice nad Popelkou, nezařazených mezi úředníky samosprávného celku, ale jako pracovníky na veřejně prospěšné práce, a to v počtu 5 v období od 10. dubna do 30. listopadu 2008. 

 

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 219 / 08 / R

 

-  změnu investora akce „rekonstrukce kanalizace ul. Fügnerova“ z Města Lomnice n.P. na Vodohospodářské sdružení Turnov jako vlastníka zařízení, a to z důvodů neodkladné opravy daného úseku.

 

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 9. dubna 2008

 

 

 

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                         starosta

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDFNáhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz