Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Vyhlášení konkurzu MŠ Lvíček

Vložil: Ing. Josef Matura - Vedení města
Na úřední desce od 11.04.2008 do 07.05.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument

M ě s t o    Lomnice nad Popelkou

Husovo nám. 6

512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele

 Mateřská škola „ Lvíček“, Lomnice nad Popelkou,Josefa Kábrta 209

 

 

Město Lomnice nad Popelkou  v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele

      

Mateřské školy „Lvíček“, Lomnice nad Popelkou, ul. Josefa Kábrta 209

 

Nástup do funkce k 1.7.2008, případně dle dohody

 

 

Požadavky: Ukončené vzdělání a praxi podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících  a o změně některých zákonů, znalost školských předpisů,  morální a občanská bezúhonnost.

 

 

K přihlášce přiložte: Úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce), strukturovaný životopis, koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A 4), výpis  z  rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo úředně ověřený doklad o jeho vyžádání), čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech  a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Přihlášky doručte nejpozději do  5.května 2008 do 12 00 hodin  na adresu:

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, tajemník ing. Josef Matura, Husovo nám. 6, Lomnice nad Popelkou, 512 51. Na obálku uveďte : „Konkurz školství – neotvírat“

Případné dotazy na telefonu : 481 629 030,  ing. Matura, tajemník

 

V Lomnici nad popelkou dne 10.4.2008


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz