Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Územní rozhodnutí - přístavba nového pavilonu střední školy Lomnice nad Popelkou

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 02.04.2008 do 07.05.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 02.04.2008 do 18.04.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy, oddělení stavební úřad

Husovo náměstí, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:  SULO/18/08 - 7                                                                              Lomnice nad Popelkou, dne: 31.3.2008

Vyřizuje:  Josef Krpata

E-mail:     stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 028

 

 

 

 

Žadatel:

Liberecký kraj (IČ - 70891508), U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec

zastoupený fy NYPRO CZ s. r. o., Na Náspu 3057, 466 01 JABLONEC NAD NISOU

 

Účastníci řízení:

Liberecký kraj, Město Lomnice nad Popelkou a Jana Motejlková

územní ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, (dále jen “ stavební úřad”) jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen  "stavební zákon" ), rozhodl dne 31.3.2008 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: přístavba nového pavilonu střední školy v ul. A. Staška vč. vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky, chodníku, zpevněné plochy a parkovací plochy vč. nového vjezdu a umístění lapolu ropných látek z parkoviště na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 346/1, parcelní číslo 454/2, parcelní číslo 1489/1, pozemkové parcely parcelní číslo 136/1, parcelní číslo 136/7, parcelní číslo 136/9, parcelní číslo 138/1, parcelní číslo 138/6 a parcelní číslo 2232/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou, kterou podal Liberecký kraj (IČ - 70891508), U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec takto:

Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: přístavba nového pavilonu střední školy v ul. A. Staška vč. vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky, chodníku, zpevněné plochy a parkovací plochy vč. nového vjezdu a umístění lapolu ropných látek z parkoviště na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 346/1, parcelní číslo 454/2, parcelní číslo 1489/1, pozemkové parcely parcelní číslo 136/1, parcelní číslo 136/7, parcelní číslo 136/9, parcelní číslo 138/1, parcelní číslo 138/6 a parcelní číslo 2232/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou.

Obsahem stavby je:

·         přístavba nového pavilonu - objekt o půdorysu 15,00 x 29,40 m, zastřešený sedlovou střechou max. výška hřebene 9,80 m se spojovacím krčkem půdorysu 8,50 x 4,00 m navazujícím na stávající stavbu čp. 116

·         vodovodní přípojka - DN 40 délky 10,20 m vč. vodoměrné šachty a domovní vodovod délky 21,50m

·         kanalizační přípojka - PVC-U DN 150/200 - 36,00 m vč. 2 ks revizních a lomových šachtic; gravitační dešťová kanalizace PVC-U DN 110 - 65,50 m vč. lapolu ropných látek

·         NTL plynovodní přípojka - DN 50 délky 6,70 m

·         zpevněné plochy -  parkovací plocha - 16,70 x 25,85 m; komunikace ze zámkové dlažby vč. nového vjezdu ze st.silnice - 3,50 x 31,00 m a chodník pro přístup na p.p.č. 2232/1 přilehlý k pozemku st.p.č. 346/1, 136/1, 138/1 a 136/9 vše k.ú. Lomnice nad Popelkou.

·         elektro přípojka – napojení  ze stávajícího sousedního objektu čp. 116,

 

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

 

1.       Stavby budou umístěny na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 346/1, parcelní číslo 454/2, parcelní číslo 1489/1, pozemkové parcely parcelní číslo 136/1, parcelní číslo 136/7, parcelní číslo 136/9, parcelní číslo 138/1, parcelní číslo 138/6 a parcelní číslo 2232/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou v souladu se situačním výkresem v měř.  1:150, který byl podkladem pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Jedno vyhotovení obdrží navrhovatel ( za navrhovatele bude ověřený situační výkres zaslán fy NYPRO CZ s. r.o. ) po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Jedno vyhotovení bude uloženo u stavebního úřadu.

2.       Umístění stavby pavilonu bude:

-          SZ čelní strana stavby bude navazovat na totožnou uliční čáru s vedlejší stávající stavbou čp. 116

-          SV strana bude rovnoběžná a ve vzdálenosti – 8,50m od JZ strany čp. 116

-          SZ strana spojovacího krčku bude ve vzdálenosti – 7,08m od hranice p.p.č. 2232/1

3.       Za stavební pozemek se určuje část pozemku st.p.č. 346/1, p.p.č. 136/1, 136/7, 136/9, 138/1 a 454/2 k.ú. Lomnice nad Popelkou, které budou zastavěny vlastní stavbou, zpevněnými plochami a přístupovou komunikací.

4.       Projektová dokumentace stavby předložená ke stavebnímu řízení bude respektovat pohledové a výtvarné řešení předložené k územnímu řízení.

5.       Umístění přípojek a napojení stavby na jednotlivé inženýrské sítě bude:

-     vodovodní přípojka - DN 40 délky 10,20 m s napojovacím bodem na p.p.č. 2232/1 vč. vodoměrné šachty a  domovní vodovod délky 21,50m zakončeného v novém objektu

-     kanalizační přípojka - gravitační jednotna kanalizace PVC-U DN 150/200 - 36,00 m vč. 2 ks revizních a lomových šachtic Ša a Šb napojená do šachty stávající kanalizace na p.p.č. ; gravitační dešťová kanalizace PVC-U DN 110 - 65,50 m vč. lapolu ropných látek - ke stavebnímu řízení bude předloženo povolení MěÚ Semily - odb.MH a ŽP k nakládání s vodami a stavbě čistícího zařízení ( lapol )

-     NTL plynovodní přípojka - DN 50 délky 6,70 m s napojovacím bodem na p.p.č. 2232/1 zakončená HUP na novém objektu

-     napojení na elektřinu - stavba bude napojena ze stávajícího sousedního objektu čp. 116, příkon stavby bude bude navýšen z 3x25A na 3x40A,; ke stavebnímu řízení bude předložen souhlas VčE a.s. Hradec Králové s navrženým technickým řešením elektropřípojky

6.       Vzájemné vzdálenosti přípojek a vzdálenosti přípojek od ostatních podzemních zařízení bude v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; toto bude řešeno v projektové dokumentaci předložené ke stavebnímu řízení.

7.       Ke stavebnímu řízení bude předloženo inženýrsko geologické posouzení navrženého zakládání stavby, podle projektové dokumentace předložené ke stavebnímu řízení, vypracované oprávněnou osobou.

8.       Projektová dokumentace předložená ke stavebnímu řízení bude obsahovat návrh proti radonových opatření k zamezení pronikání radonu do stavby z geologického podloží.

9.       Splaškové odpadní vody budou po přečištění v čistícím zařízení (lapolu) svedeny a zaústěny do městské veřejné kanalizace o vydání povolení k nakládání s vodami a stavbě čistícího zařízení bude požádán příslušný vodoprávní úřad -  MěÚ Semily - odbor místního hospodářství a životního prostředí.

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 (dále jen "správní řád"):

Liberecký kraj (IČ - 70891508), U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec

Jana Motejlková (nar. 22.5.1963), Spálov 67, 513 01  Semily

  

Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 28.1.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

            Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

            Stavební úřad opatřením ze dne 8.2.2008 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 11.3.2008 (úterý) konané v místě: Na místě navrhované přístavby -  u SŠ Lomnice nad Popelkou, Antala Staška čp. 116. Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

            V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.

            Stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Stavebním úřadem bylo dne 5.12.2007 pod č.j. MULO 1612/2007/Tš-2 vydáno sdělení k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace Města Lomnice nad Popelkou. Umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací sídelního útvaru Města Lomnice nad Popelkou.

Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ( závazné stanovisko ze dne 14.1.2008 pod zn.č. ŽP/189/08-201 vydal Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily.

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice pro umístění plynovodní přípojky a vodovodní přípojky v silničním pozemku vydal Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily dne 23.1.2008 pod č.j. OD/394/08. Povolení k připojení sousední nemovitosti a zřízení sjezdu podle předložené situace na silnici III/2845 vydal Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily dne 23.1.2008 pod č.j. OD/393/08.

K umístění stavby se  vyjádřily tyto dotčené orgány státní správy: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily ( stanovisko ze dne 10.12.2007 pod č.j. HSLI-606/SM-PRE-2007); Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U Stadionu 204, 513 01  Semily (stanovisko ze dne 28.11.2007 pod č.j. 7069/48/07/231.5.1); Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily (koordinované závazné stanovisko ze dne 20.11.2007 pod č.j. KS/1241/07/T; Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, orgán ochrany ovzduší, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou  ( vyjádření ze dne 21.1.2007 pod č.j. MULO 102/2008/2); Policie ČR - DI, Semily , 513 01  Semily (vyjádření ze dne 2.1.2008 pod č.j. ORSM-129-266/ČJ-072007); Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily – vodoprávní úřad ( závazným stanoviskem ze dne 9.1.2008 pod č.j. ŽP/87/08) a jejich stanoviska, která nejsou záporná ani protichůdná byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek územního rozhodnutí. V průběhu řízení nebyla jiná stanoviska, vyjádření nebo jiná opatření dotčenými orgány státní správy uplatněna.

K žádosti byla předložena vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních zařízení v prostoru navrženém pro umístění stavby (vedení telekomunikačních sítí, plynovodu,vodovodu, kanalizace, elektrorozvodů, veřejného osvětlení) opatřených před zahájením územního řízení. V průběhu řízení nebyly ze strany správců podzemních zařízení, kteří byli zahrnuti do okruhu účastníků řízení, uplatněna jiná stanoviska, a proto stavební úřad předložená vyjádření o existenci podzemních zařízení posoudil jako připomínky a vzhledem k tomu, že umístěním stavby nejsou dotčena stávající podzemní zařízení nad rámec stanovený zákonem, podmínky k zajištění ochrany podzemních zařízení budou zahrnuty do stavebního povolení.

Z důvodu umístění stavby vydal rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les -  Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, orgán ochrany přírody, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou  dne 28.1.2008 pod č.j. MULO 101/2007/3/601.12 – R 1 a  téhož dne pod č.j. MULO 123/2007/3/601.12 – R2  -.

Dále se ke stavbě vyjádřil Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s., Konzultační středisko Libereckého kraje, Husova ul. 1290/75, 460 15 Liberec a jejich připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace , která bude předložena k projednání ve stavebním řízení o vydání stavebního povolení.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

 

Stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

           

             

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý z účastníků řízení dostal jeden stejnopis.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

 

 

 

 

Ing. František Mojžíš

Vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

 

 

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  

Město Lomnice nad Popelkou

 

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U Stadionu 204, 513 01  Semily

Krajský úřad Liberec- odb. rozvoje venkova, zemědělství a ŽP, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2

Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, orgán ochrany ovzduší, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

Policie ČR - DI, Semily , 513 01  Semily    

 

 

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz