Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 37.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 26. března 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 01.04.2008 do 18.04.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 37. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 26. března 2008

 

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  195 / 08 / R

 

-  informaci o potřebě zřízení azylového domu jako jeden z výstupů komunitního plánování.

Rada města pověřuje starostu města Vladimíra Mastníka jednat o možnostech provozu v objektu využívaném Lomnickou společností přátel dětí zdravotně  postižených na Rváčově.

 

Zajistí:  Vladimír Mastník, starosta

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                    196 / 08 / R

 

-   návrh na zřízení místa pro komunální kompostování a ukládá odboru majetku a rozvoje města předložit do jednání zastupitelstva města v červnu 2008 komplexní materiál pro zřízení místa v lokalitě „Bryndov 3“, včetně vyčíslení předpokládaných nákladů na vybudování a provoz zařízení.

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             197 / 08 / R

 

-  záměr pronájmu pozemků p.p.č. 733, 1739/7, 1739/8, 1753, st.p.č. 1347, dále tří chat na pozemcích st.p.č. 1821, 1822, 1823 a zděného WC na pozemku st.p.č. 1824, vše kú. Lomnice nad Popelkou, v areálu koupaliště za účelem správy a provozování činností spojených s provozem koupaliště.

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            198 / 08 / R

 

-  změnu mzdového limitu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou dle návrhu v souvislosti se zvýšeným příspěvkem na výkon přenesené státní správy.

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

Rada města souhlasí                                                                                               199 / 08 / R

 

-  s pokácením 2 ks bříz a nesouhlasí s pokácením 1 ks okrasné třešně, které se nacházejí na poz.p.č. 1865/8, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě podnětu Vladimíra a Marie Kubánkových.

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                               200 / 08 / R

 

-  s pokácením části stromů na pozemcích Města Lomnice nad Popelkou vše
v k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě podnětu odboru majetku a rozvoje města dle zpracovaného dendrologického průzkumu a studie. Práce spojené
s odstraněním dřevin a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně souhlasí s podáním žádosti o povolení kácení předmětných dřevin k příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

Rada města zároveň schvaluje plán náhradní výsadby a její postupnou realizaci včetně ošetření stávajících perspektivních dřevin.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                201 / 08 / R

 

-  zřízení věcného břemene pro stavbu vrchního vedení NN, budovaného ve veřejném zájmu společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín,  na pozemcích p.p.č. 76/2, 78/2, 2237, 2241/5 a 2393/2 vše kú. Lomnice
nad Popelkou, které jsou v majetku Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti ČEZ Distribuce a.s.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             202 / 08 / R

 

-  umístění dalších 2 ks reklamních poutačů na 2 sloupech veřejného osvětlení
u křižovatky ul. Smetanova a ul. Rváčovská na základě žádosti společnosti Samohýl, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou. Roční poplatek 600,- Kč
za jeden reklamní poutač.

Rada města současně schvaluje umístění 7 ks reklamního poutače na sloupy veřejného osvětlení:

1. u trafostanice ul. Palackého

2. u křižovatky ul. 5. května a ul. Pivovarská 

3. u křižovatky ul. 5. května u domu čp. 726

4. u křižovatky ul. 5. května u domu čp. 1029

5. u křižovatky ul. Josefa Kábrta a ul. Smetanova

6. ul. Plk. Truhláře

7. ul. Pivovarská – před křiž. S ul. J. J. Fučíka

na základě žádosti M. Mizery, Lomnice nad Popelkou. Roční poplatek 600,- Kč za jeden reklamní poutač.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             203 / 08 / R

 

-   záměr prodeje pozemků p.p.č. 877/8, o výměře 443 m2, kultura ostatní plocha a p.p.č. 877/2, o výměře 1472 m2, kultura zahrada,  kú. Lomnice nad Popelkou,  z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, jako stavební pozemky určené pro bydlení.

Rada města současně ukládá odboru majetku a rozvoje města jednat o možnosti získat do majetku města část pozemku p.p.č. 877/3  v kú. Lomnice nad Popelkou od Pozemkového fondu ČR.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 204 / 08 / R

 

-  na základě předloženého návrhu smlouvu o výpůjčce mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností EKO-KOM, a.s. se sídlem Praha, která v rámci intenzifikace sběrné sítě bezplatně zapůjčí 30 ks nádob na tříděné odpady (papír, PET a sklo). 

 

 

Rada města nesouhlasí                                                                                           205 / 08 / R

 

-  se zamezením průjezdu vozidel po komunikaci, která je v majetku města, v ulici bezejmenné na p.p.č. 251 kú. Lomnice nad Popelkou u domu čp. 185.

 

 

Usnesení č. 199 – 205 zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                   206 / 08 / R

 

-   informaci o dílčí změně financování pořízení hasičské automobilové cisterny z dotačního programu Euroregionu Nisa.

 

Zajistí:  Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 207 / 08 / R

 

-  proces směřující k prohlášení hrobky rodu Šlechtů v Lomnici nad Popelkou
za kulturní památku.

 

Zajistí:  Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 26. března 2008

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                             

               místostarosta                                                                        starosta

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz