Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Rozhodnutí - spojené stavební a územní řízení ČEZ Distribuce, a.s.

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 31.03.2008 do 07.05.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 31.03.2008 do 16.04.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy, odd. stavební úřad

Husovo náměstí, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:     SULO/13/08 - 7                                                                           Lomnice nad Popelkou, dne: 28.3.2008

Vyřizuje:  Ing. František Mojžíš

E-mail:     stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 029

 

Navrhovatel: ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874, 405 02 Děčín 4, IČO: 27232425

 

Účastníci územního řízení:

ČEZ Distribuce a.s., Město Lomnice nad Popelkou, Liberecký kraj, Jana Trnková, Ludvík Čechura, Hana Čechurová, Glanztex, a.s., Milan Pěnička, MěÚ Lomnice nad Popelkou – odbor majetku a rozvoje, MěÚ Semily – odbor dopravy, KSSLK, MěÚ Semily  - odbor místního hospodářství a živ. prostředí, TS města Lomnice nad P., ČEZ , a.s. odd. rozvoje sítí, Telefonica O2 a.s., VČP , a.s., SČVK a.s., VUSS.

 

Účastníci stavebního řízení:

ČEZ Distribuce a.s., Město Lomnice nad Popelkou, Liberecký kraj, Jana Trnková, Ludvík Čechura, Hana Čechurová, Glanztex, a.s., Milan Pěnička,

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, (dále jen “stavební úřad”) jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl dne 28.3.2008 ve věci

1.)    žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

2.)     stavebního povolení pro stavbu:

 

Rekonstrukce distribučních rozvodů nn el. energie v ulicích J.Kábrta a A.Staška v Lomnici nad Popelkou, na pozemcích: 2232/5, 2228/4, 2368/1, 2232/1, st.320, 173/1, st. 568/1, st. 823/1, 4080,

                        4081, 228/4, 228/6,  vše v obci Lomnice nad Popelkou v k.ú. Lomnice n.P.,

 

kterou podal žadatel ČEZ – Distribuce a.s. ,( IČO  27232425) Teplická 874 ,405 02 Děčín 4 takto:

I.

Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu:

Rekonstrukce distribučních rozvodů nn el. energie v ulicích J. Kábrta a A. Staška v Lomnici nad Popelkou.

na pozemcích: 2232/5, 2228/4, 2368/1, 2232/1, st.320, 173/1, st. 568/1, st. 823/1, 4080,

                        4081, 228/4, 228/6,  vše v obci Lomnice nad Popelkou v k.ú. Lomnice n.P.,

 

 

Stavba bude obsahovat:

Kabelový rozvod v délce cca 165 m proveden ze stávající skříně 2-SR 502 , umístěné na rohu ulic J.Kábrta a A. Staška kabelem 1-AYKY. Kabel bude umístěn protlakem pod silnicí III/2845 (u č.p. 208) a smyčkově připojen v nové kabelové skříni 6-SR 402, umístěné v plastovém pilíři v oplocení ppč. 173/1.Další kabelová trasa je vedena v chodníku ppč.2232/1, 4080, 4081, a 228/62. Kabel bude smyčkově připojen ve stávajících přípoj. skříních. Přípojky od stávajících objektů , provedené závěsnými kabely, budou odpojeny a demontovány. Celá stavba je na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 173/1, parcelní číslo 228/4, parcelní číslo 228/6, parcelní číslo 568/1, parcelní číslo 2228/4, parcelní číslo 2232/1, parcelní číslo 2232/5, parcelní číslo 2368/1, parcelní číslo 4080, parcelní číslo 4081, stavební parcely PK parcelní číslo 320 a PK parcelní číslo 823/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou.

 

 

Pro umístění a projektovou přípravu  stavby se stanoví tyto podmínky:

 

-Stavba bude umístěna na pozemcích : 2232/5, 2228/4, 2368/1, 2232/1, st.320, 173/1, st. 568/1, st. 823/1, 4080,

                                                             4081, 228/4, 228/6,  vše v obci Lomnice nad Popelkou v k.ú. Lomnice n.P.

                                                              dle situačního výkresu, který je součástí projektové dokumentace.

 

-          Stavbou je kabelový rozvod nn , který začíná ve stávající kabelové skříni , umístěné v plastovém pilíři na rohu ulic J. Kábrta a A. Staška v Lomnici nad Popelkou. Kabelový vývod bude zaústěný do skříně v plast. pilíři na ppč. 173/1. Vedení bude pokračovat v chodníku ppč. 2232/1, 4080, 4081 a 228/6 a bude připojeno v přípoj. skříních domů č.p. 354 a 202 a ukončeno ve skříni plast. pilíře na hranici ppč. 228/4.

   

-Kabelové vedení nn bude křížit silnici III/2845 kolmým přechodem.

 

-Stavba se nachází v zastavěném území města Lomnice nad Popelkou mimo území  chráněné památkové zóny.

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

 

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

 

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb. správní řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”):

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4, IČO: 27232425

Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512 51

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a Liberec, 461 80

Jana Trnková, Jana Palacha 1109 Mladá Boleslav, 293 01

Ludvík Čechura, Lomnice nad Popelkou čp. 354, 512 51

Hana Čechurová, Lomnice nad Popelkou čp. 354, 512 51

Glanztex, a.s., Antala Staška 202, Lomnice nad Popelkou , 512 51

Milan Pěnička, Letná 1033 Lomnice nad Popelkou , 512 51

 

II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu , jako navazující výrok ve společném řízení,

povoluje

stavbu:

Rekonstrukce distribučních rozvodů nn el. energie v ulicích J. Kábrta a A. Staška v Lomnici nad Popelkou.

na pozemcích: 2232/5, 2228/4, 2368/1, 2232/1, st.320, 173/1, st. 568/1, st. 823/1, 4080,

                        4081, 228/4, 228/6,  vše v obci Lomnice nad Popelkou v k.ú. Lomnice n.P.,

 

Obsah stavby:

- Kabelový rozvod v délce cca 165 m bude proveden ze stávající skříně 2-SR 502 , umístěné na rohu ulic      J.Kábrta a A. Staška kabelem 1-AYKY 3x240+120 mm2. Kabel bude umístěn protlakem pod silnicí III/2845 (u č.p. 208) a smyčkově připojen v nové kabelové skříni 6-SR 402, umístěné v plastovém pilíři v oplocení ppč. 173/1.Další kabelová trasa je vedena v chodníku ppč.2232/1, 4080, 4081, a 228/62. Kabel bude smyčkově připojen ve stávajících přípoj. skříních. Přípojky od stávajících objektů , provedené závěsnými kabely, budou odpojeny a demontovány.Domy budou připojeny z nového rozvodu kabelem v zemi a částečně ve zdivu. Celá stavba je realizována na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 173/1, parcelní číslo 228/4, parcelní číslo 228/6, parcelní číslo 568/1, parcelní číslo 2228/4, parcelní číslo 2232/1, parcelní číslo 2232/5, parcelní číslo 2368/1, parcelní číslo 4080, parcelní číslo 4081, stavební parcely PK parcelní číslo 320 a PK parcelní číslo 823/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou.

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem s příslušnou způsobilostí. Název, sídlo a oprávnění  k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

2.       Stavba bude provedena v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají

hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

3 . Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na užívání území.

4 . Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

5 . Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení veškerých podzemních zařízení a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých správců podzemních zařízení  zejména:

- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 18.12.2007   čj. 202761/07/LIB/VV0

- vyjádření Východočeské plynárenské a.s. ze dne 11.12.2007    zn. VY/06/07830/7

- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 19.12.2007   zn.116871

- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. – rozvoj sítí ze dne 17.12.2007 zn MF/65/2007

- vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.ze dne 14.1.2008 zn. 06/25/2008

- vyjádření KSSLK zn. TSSM 4/07/Ks/304-8758 ze dne 11.12.2007

- vyjádření TS města Lomnice nad Popelkou ze dne 10.12.2007

- vyjádření RWE Distribuční služby ze dne 9.1.2008 zn. 55/08/131

 

6 . Stavebník odpovídá za případné poškození podzemních zařízení  v důsledku stavby. V případě, že umístění stávajících podzemních zařízení neumožní umístit stavbu podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, budou zastaveny práce na stavbě a tato skutečnost oznámena stavebnímu úřadu, který rozhodne o dalším postupu.

7. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem.

8. Při  stavbě budou dodržovány dopravně bezpečnostní předpisy dané zák. č.361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhl.č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

9. Na stavbě  bude veden stavební deník o stavbě jejím zhotovitelem. Tento deník bude na požádání předložen při

závěrečné kontrolní prohlídce.

10. Před zahájením prací v silničním tělese požádá stavebník příslušný silniční správní úřad  o povolení zvláštního užívání k provádění prací v silničním tělese.

11. Nad trasou kabelů nesmí být snižována nebo zvyšována vrstva zeminy. Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby neodošlo k poškození kabelu ( kabely pod přístupovou komunikací budou uloženy do ochranných žlabů nebo půlené chráničky, po dobu výstavby budou nad kabelovou trasou umístěny silniční panely ).

12. V prostoru odkrytého telefonního vedení musí být zaměstnanci Českého Telecomu a.s. provedena před záhozem kontrola uložení kabelu. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zápis o kontrole dokončené stavby od Českého Telecomu a.s..

13. Křížení kabelové trasy s komunikací III/2845 bude proveden protlakem nebo  podvrtem bez porušení povrchu komunikace.

14. Křížení kabelů s trasou telef. kabelu, plynem , vodou , kanalizací a kabel vedením VO bude provedeno dle ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí.

15. Jednotlivé kabely budou opatřeny štítky s uvedením kabelového směru.

16. Stavba bude dokončena do 10/2008

17. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

 

 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Žádné námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4, IČO: 27232425

Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512 51

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a Liberec, 461 80

Jana Trnková, Jana Palacha 1109 Mladá Boleslav, 293 01

Ludvík Čechura, Lomnice nad Popelkou čp. 354, 512 51

Hana Čechurová, Lomnice nad Popelkou čp. 354, 512 51

Glanztex, a.s., Antala Staška 202, Lomnice nad Popelkou , 512 51

Milan Pěnička, Letná 1033 Lomnice nad Popelkou , 512 51

Odůvodnění

            Stavební úřad obdržel dne 4.2.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení. Obě žádosti byly předepsaným způsobem doloženy.

Stavební úřad v souladu s § 78 stavebního zákona spojil územní a stavební řízení podle § 140 správního řádu z moci úřední usnesením, které bylo poznamenáno do spisu.

                        Stavební úřad opatřením ze dne 22.2.2008 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení ( dále jen “řízení”) a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 20.3.2008 (čtvrtek) konané na místě stavby. Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

             Ke stavbě vydaly závazná stanoviska tyto dotčené orgány státní správy:

-     stanovisko MO  VUSS Pardubice  č.j. 6525 – ÚP/2007-1420 ze dne 28.12.2007 

-     rozhodnutí  MěÚ v Semilech  č. 99/07 S ze dne 20.12.2007

-          rozhodnutí MěÚ Lomnice nad Popelkou č.j. MULO 1663/2007 ze dne 30.1.2008

-     stanoviska Policie ČR  č.j. ORSM-129-264/ČJ-07-2007 ze dne 6.12.2007

-          stanoviska MěÚ v Semilech č.j. ŽP/2929/07 ze dne 6.12.2007

-          stanovisko MěÚ v Semilech č.j. OD/5856/07 ze dne 14.12.2007

-          stanovisko MěÚ v Semilech č.j. ŽP/2929/07 ze dne 19.12.2007.

Jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná, byla zkoordinována zahrnuta do podmínek rozhodnutí.V průběhu řízení nebyla jiná stanoviska uplatněna.

 

            Stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výrocích  I. a  II.

                          

            Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.             

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat u stavebního úřadu v Lomnici nad Popelkou odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Liberec. Odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí nebo jeho jednotlivý výrok. Výrok I tohoto rozhodnutí o umístění stavby je podmiňující pro výrok II o stavebním povolení, které je vykonatelné až po nabytí právní moci obou výroků.

 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý z účastníků řízení dostal jeden stejnopis.

 

 

Rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne , kdy nabylo právní moci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Mojžíš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

 

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 sazebníku 3 000,00 Kč byl zaplacen složenkou dne 28.3.2008.  

 

 

 

 

 

Dotčené orgány:

   

Městský úřad Semily, odbor školství, kultury a vnějších vztahů, Husova 82, 513 13 Semily

Městský úřad Semily, odbor dopravy, Husova 82, 513 13 Semily

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor majetku a rozvoje, odd. výstavby Husovo nám.6.

Policie ČR – dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 2


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz