Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 36.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 5. března 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 10.03.2008 do 27.03.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 36. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 5. března 2008

 

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       177 / 08 / R

 

-  schválit předložený návrh rozpočtového výhledu na období 2009 a 2010

 

Zajistí:  Vlasta Zikešová,  vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       178 / 08 / R

 

-  v důsledku rozpočtových opatření č. 1 až 7/2008 schválit 1. změnu rozpočtu pro rok 2008, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací.  Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena  zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o  5.074 tis. Kč, objem doposud přijatých dotací v částce  4.565 tis. Kč /stav ke dni 29.3.2008/. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice n. Pop. vyčíslen částkou ve výši 79.534 tis. Kč.

 

Zajistí:  Vlasta Zikešová,  vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             179 / 08 / R

 

-  žádost Města Lomnice nad Popelkou o pořízení územního plánu na úřad obce s rozšířenou působností Semily v souladu s § 6 odst. 1 písmeno c) a odst. 6, písmeno b) zákona č. 183/2006 Sb. stavební řád.

 

Zajistí:  Mgr. Josef Šimek, místostarosta

                Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města pověřuje                                                                                             180 / 08 / R

 

-  odbor majetku a rozvoje města k jednání s cílem uzavřít smlouvu na likvidaci autovraků s oprávněným subjektem.

 

Zajistí:  Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

Rada města schvaluje                                                                                            181 / 08 / R

 

-  „Kontrolní řád“ města Lomnice nad Popelkou s účinností od 1. dubna 2008

 

 

Zajistí:   Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  182 / 08 / R

 

-  stav přípravy převodu movitého majetku na příspěvkové organizace města včetně změn zřizovacích listin. Ukládá odboru majetku a rozvoje města připravit podklady pro jednání zastupitelstva města v červnu 2008.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       183 / 08 / R

 

-  odkoupení pozemků p.p.č. 2875/2 o výměře 1805 m2 (dojezdy lyžařských můstků a ČOV) a stavebního pozemku č. 1261/2 o výměře 39 m2 pod částí stavby správní budovy, vše kú. Lomnice nad Popelkou, od Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou, celková kupní cena 83.450,- Kč.

-  rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města přijetí daru stavebního pozemku č. 1261/1 o výměře 56 m2 kú. Lomnice nad Popelkou, pod částí stavby správní budovy, od Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             184 / 08 / R

 

-   pronájem části pozemku p.p.č. 1033/66, o výměře 207 m2, kultura orná půda, který je ve spoluvlastnictví Města Lomnice nad Popelkou (podíl 1/3)
a části pozemku p.p.č. 1033/69  o výměře 193 m2, kultura orná půda, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, vše kú. Lomnice nad Popelkou, pro využití jako zahrádku (zahrádkářská kolonie Květná) paní Evě Kalužné, bytem Lomnice nad Popelkou. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, a to ke dni 1. října běžného roku. Účinnost ke dni 1. 4. 2008. Smluvní roční nájemné ve výši 262,- Kč.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             185 / 08 / R

 

-  záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2165/14, o výměře cca 350 m2, kú. Lomnice nad Popelkou,  z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, jako stavební pozemek.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            186 / 08 / R

 

-  ukončení nájmu bytu č. 2 v 1. NP bytového domu čp. 1355, ul. J. J. Fučíka Lomnice nad Popelkou, nájemce pana Tomáše Macha, bytem Lomnice nad Popelkou a současně schvaluje nového nájemce téhož bytu, pana Martina Bílka, bytem Libštát, a to ke dni převodu práv a povinností na nového  nájemce.

-  rada města zároveň schvaluje ukončení nájmu bytu č. 3 ve 2. NP bytového domu čp. 1355, ul. J. J. Fučíka Lomnice nad Popelkou, nájemce pana Vladimíra Novotného, bytem Lomnice nad Popelkou a současně schvaluje nového nájemce téhož bytu pana Tomáše Bártu, bytem Lomnice nad Popelkou, a to ke dni převodu práv a povinností na nového  nájemce.

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                        187 / 08 / R

 

-  odkoupení spoluvlastnického podílu 2/3 k pozemkům p.p.č. 913/42,  913/43, 913/48, 913/49, 995/29, 995/47, 1017/9, 1017/19, 1019/6, 1019/28, 1019/60, 1019/73, 1028/2, 1028/5, 1030/1, 1032/2, 1033/1, 1033/9, 1033/66, 1033/67   1041/13, 1041/24, 1049/6, 2280, 2299/13, 2299/22, zapsaných na LV 1177 v kú. Lomnice nad Popelkou od spoluvlastníka Blaženy Křikavové, bytem Praha. Nabídková kupní cena 1.150.000 Kč,  splatná ve 2 splátkách – 900.000 Kč v r. 2008 a 250.000 Kč v r. 2009, vždy neprodleně po schválení rozpočtu města na příslušný rok a s podmínkou navýšení splátek o inflační koeficient příslušného roku a penalizační sankce v případě opoždění platby proti smluvenému termínu.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             188 / 08 / R

 

-  umístění 4 ks reklamního poutače na sloupy veřejného osvětlení:

1.    u křižovatky ul. 5. května a ul. Pivovarská - u křižovatky ul. 5. května a ul. Rváčovská

2.    u křižovatky ul. Josefa Kábrta a ul. Smetanova

3.    u trafostanice ul. Palackého

na základě žádosti společnosti Samohýl, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou. Roční poplatek 600,- Kč za jeden reklamní poutač.

 

 

     

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                        189 / 08 / R

 

-  přijetí daru pozemků pod stavbami chodníků  ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, a to

1.    části pozemku p.p.č. 2247/1, novým geometrickým plánem označené jako p.p.č. 2247/9 a 2247/10,

2.    pozemek p.p.č. 2247/2,

3.    části pozemku p.p.č. 2245, novým geometrickým plánem označené jako p.p.č. 2245/2 a 2245/3,

4.    části pozemku p.p.č. 2236/1, novým geometrickým plánem označené jako p.p.č. 2236/5, 2236/6, 2236/7 a 2236/8,

5.    části pozemku p.p.č. 2340/4, novým geometrickým plánem označené jako p.p.č. 2340/7, 2340/8, 2340/9, 2340/10, 2340/11, 2340/12 a 2340/13,

6.    části pozemku p.p.č. 2408, novým geometrickým plánem označené jako p.p.č. 2408/2,  2408/3, 2408/4 a 2408/5 ,

7.    části pozemku p.p.č. 1555/2, novým geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1555/2, 1555/4 a 1555/3,

vše kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města ukládá                                                                                                  190 / 08 / R

-   odboru majetku a rozvoje města zmapovat situaci s umístěním reklamních poutačů na zařízeních v majetku města.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                   191 / 08 / R

 

-   žádost pana Radka Zárybnického, bytem Turnov, o pronájem areálu koupaliště.  Rada města ukládá odboru majetku a rozvoje města připravit podklady k uvedené záležitosti na jednání rady města dne 26. března 2008.

 

 

Usnesení č. 182 - 191  zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             192 / 08 / R

 

-   vyslání Vladimíra Mastníka, starosty, na zahraniční studijní cestu do Rakouska, organizovanou ve dnech 25. – 31. 5. 2008 Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             193 / 08 / R

 

-  Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. OLP/390/2008 mezi Libereckým krajem a Městem Lomnice nad Popelkou týkající se realizace akce „Bezbariérové úpravy města – 1. etapa Programu mobility“, která je povinnou přílohou k připravované žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury z Programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2008.

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                        194 / 08 / R

 

-   program 9. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 13. 3. 2008, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 5. března 2008

 

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                        starosta

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz