Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 35.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 27.února 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 04.03.2008 do 14.03.2008
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Přílohy: - Směrnice rady - PS - Žádosti o dotace - Sponzorské příspěvky 2008

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 35. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 27. února 2008

 

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                               155 / 08 / R

 

-  v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Vyhláškou MPSV č. 340/2007 Sb., kterou se mění § 6 Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s úpravou úhrad za poskytování pečovatelské služby organizační složkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou a Směrnicí organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou  č. PS 1/2008, Výše úhrad za poskytování pečovatelské služby, dle předloženého návrhu Olgy Noskové, ředitelky uvedené organizační složky, s účinností od 1. 3. 2008.

Směrnice Rady města Lomnice nad Popelkou č. PS 1/2008 Úkony poskytované Pečovatelskou službou Města Lomnice nad Popelkou je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

 

Zajistí:  Olga Nosková, ředitelka Pečovatelské služby

 

 

           

Rada města schvaluje                                                                                             156 / 08 / R

 

- servisní smlouvu o uživatelské podpoře informačního systému „Pečovatelská služba“ pro potřeby Domu s pečovatelskou službou Lomnice nad Popelkou s firmou Petr Zajíc,  Liberec 14, Třešňová 622/10.

 

Zajistí:   Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            157 / 08 / R

 

-  limity finančních prostředků na platy příspěvkových organizací Město Lomnice nad Popelkou dle předloženého návrhu.

 

Zajistí:   Vlasta Zikešová,  vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

 

 

Rada města doporučuje  zastupitelstvu města                                                       158 / 08 / R

 

-  schválit použití prostředků z rozpočtu města na rok 2008 (investiční rezerva) na předfinancování dotací v případě, že město získá dotaci na níže uvedené projekty:

Rekonstrukce zámku, Ubytovací zařízení DDM, Rekonstrukce letního stadionu a in-line dráha, Výtvarný ateliér a výtah ZŠ T.G.M. a Rekonstrukce radnice.

 

Zajistí: Vladimír Mastník, starosta

 

 

Rada města doporučuje  zastupitelstvu města                                                       159 / 08 / R

 

-  odsouhlasit podání žádosti o dotace do Regionálního operačního programu v předloženém rozsahu.

Rada města vzala na vědomí podání žádostí o dotace z prostředků Libereckého kraje.

Seznam žádostí je přílohou č. 2 tohoto usnesení.

 

Zajistí: Vladimír Mastník, starosta

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  160 / 08 / R

 

-  bez výhrad Výroční zprávu o činnosti Města Lomnice nad Popelkou v oblasti  poskytování informací za r. 2007, kterou předložil Ing. Josef Matura, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  161 / 08 / R

 

-   bez výhrad Výroční zprávu centrální evidence petic a stížností za rok 2007, kterou předložil Ing. Josef Matura, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  162 / 08 / R

 

-  bez výhrad Výroční zprávu o provozu městského rozhlasu Města Lomnice
nad Popelkou za rok 2007, kterou předložil Ing. Josef Matura, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

Usnesení č. 160 – 162 zajistí:   Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 163 / 08 / R

 

-  účelové finanční příspěvky kulturním, zájmovým a občanským sdružením pro rok 2008. Jednotlivé položky viz příloha č. 3 tohoto usnesení.

 

Zajistí:   Vlasta Zikešová,  vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

Rada města schvaluje                                                                                             164 / 08 / R

 

-  bez výhrad výsledek inventarizací majetku a závazků Města Lomnice nad Popelkou za rok 2007 na základě závěrečného protokolu schváleného na jednání hlavní inventarizační komise  dne 18. 2. 2008.

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             165 / 08 / R

 

-  záměr bezúplatného převodu 3 ubytovacích chat „Ivana“ v lyžařském areálu, na pozemcích st.p.č. 2471, 2472 a 2473 kú. Lomnice nad Popelkou, včetně septiku, domácí čistírny odpadních vod a elektro přípojky, vše vedené pod inventárním číslem 1/169.

 

 

      

Rada města schvaluje                                                                                             166 / 08 / R

 

-  zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek p.p.č. 247/1 na pozemek p.p.č. 251, ve prospěch všech vlastníků pozemku st.p.č. 2612 odděleného geometrickým plánem č. 1738-89/2005 z pozemku p.p.č. 247/1, vše kú. Lomnice nad Popelkou, na dobu neurčitou, jednorázová cena věcného břemene 100,- Kč. Pozemek st.p.č. 2612 kú. Lomnice nad Popelkou odkoupí od Města Lomnice nad Popelkou František Blažek, bytem Lomnice nad Popelkou dle usnesení zastupitelstva města č.32/07/Z písm. c ) ze dne 20. 9. 2007.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             167 / 08 / R

 

-  zrušení závazku zřízení věcného břemene vyplývajícího ze Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. HSMU/229/06 ze dne 11. 5. 2006 a čj. UZSVM/HSM/1445/2006 HSMU ze dne 5. 2. 2007, uzavřených mezi ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha
a Vodohospodářským sdružením Turnov, na realizaci a provedení staveb „Lomnice nad Popelkou – vodovod Rváčov a Projekt Čistá Jizera, po převodu vlastnictví pozemku Městu Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             168 / 08 / R

 

-  zřízení věcného břemene pro stavbu zemního kabelového vedení a dvou kabelových pilířů, budovaného ve veřejném zájmu společností ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Praha 2, na pozemku p.p.č. 2163/3 kú. Lomnice nad Popelkou, který je v majetku Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti ČEZ Distribuce a. s. Toto usnesení doplňuje usnesení rady města č. 67/07/R písm. j) ze dne 25. 7. 2007.  

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             169 / 08 / R

 

- zřízení věcného břemene pro stavbu zemního kabelového vedení
a kabelového pilíře, budovaného ve veřejném zájmu společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Praha 2,  na pozemcích p.p.č. 733, 735/7 a 2258 v k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou,
na základě návrhu společnosti ČEZ Distribuce a.s. – jednorázová úhrada
1500,- Kč.

 

Usnesení č. 165 - 169  zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města souhlasí                                                                                               170 / 08 / R

 

- s pokácením 2 ks bříz, 1 ks douglasky a 1 ks jasanu
a odstraněním cca 10 m2 keřů, které se nacházejí na poz.p.č. 3224/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě podnětu ředitelky Mateřské školy paní Dany Grofové.

Práce spojené s odstraněním dřevin a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby města Lomnice nad Popelkou

Rada města současně souhlasí s podáním žádosti o povolení kácení předmětných dřevin k příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                               171 / 08 / R

 

-  s pokácením 3 ks cypřišů, které se nacházejí na poz.p.č. 1003, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě podnětu ředitele Technických služeb pana Jiřího Šustra.

Práce spojené s odstraněním dřevin a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně souhlasí s podáním žádosti o povolení kácení předmětných dřevin k příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

 

Usnesení č. 170 - 171  zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

                                         Technické služba Města Lomnice nad Popelkou

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                               172 / 08 / R

 

-  s nákupem profesionální sekačky KUBOTA GR 1600 k údržbě travnatých ploch Technickými službami Města Lomnice nad Popelkou.

 

Zajistí:  Jiří Šustr, ředitel Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                               173 / 08 / R

 

-  s textem „Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

Zároveň pověřuje Vladimíra Mastníka, starostu města, k jejímu podpisu.

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  174 / 08 / R

 

-  změnu názvu společného projektu Euroregionu Nisa z pracovního názvu „Přeshraniční spolupráce hasičů v Euroregionu Nisa” na „Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa v horských oblastech”.

 

Usnesení č. 173 - 174  zajistí:  Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

 

Rada města ukládá                                                                                                 175 / 08 / R

 

-  řediteli Městského muzea a galerie, příspěvkové organizace Města Lomnice nad Popelkou, zpracovat do elektronické podoby soupis sbírkových předmětů, které dosud nejsou takto zařazeny, v termínu do 31. března 2009. Kontrola postupu plnění úkolu  proběhne v listopadu 2008.

 

Zajistí:  Mgr. Jan Drahoňovský, ředitel Městského muzea a galerie

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             176 / 08 / R

 

-  změnu urbanistické studie ve věci nastavení rodinného domu podélně dle zákresu s parcelou p.p.č. 554/14 v katastrálním území a obci Lomnice nad Popelkou.

 

Zajistí:  Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 27. února 2008

 

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDFNáhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz