Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - ČEZ Distribuce a.s.

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 22.02.2008 do 14.03.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 22.02.2008 do 09.03.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Odbor vnitřní správy, odd. stavební úřad

Husovo náměstí, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:     SULO/13/08 - 5                                                                           Lomnice nad Popelkou, dne: 22.2.2008

Vyřizuje:  Ing. František Mojžíš

E-mail:     stavební@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 029

 

 

Žadatel: Čez Distribuce a.s.

 

 

Účastníci řízení:

ČEZ Distribuce a.s.

Krajská správa silnic Libereckého kraje

Město Lomnice nad Popelkou

SČVK, a.s.

Technické služby města Lomnice nad Popelkou

 

 

Oznámení

o zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

 

            Dne 4.2.2008 žadatel podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu:

            Rekonstrukce distribučních rozvodů nn el. energie. Kabelový rozvod v délce cca 165 m proveden ze stávající skříně 2-SR 502 , umístěné na rohu ulic J.Kábrta a A. Staška kabelem 1-AYKY. Kabel bude umístěn protlakem pod silnicí III/2845 (u č.p. 208) a smyčkově připojen v nové kabelové skříni 6-SR 402, umístěné v plastovém pilíři v oplocení ppč. 173/1.Další kabelová trasa je vedena v chodníku ppč.2232/1, 4080, 4081, a 228/62. Kabel bude smyčkově připojen ve stávajících přípoj. skříních. Přípojky od stávajících objektů , provedené závěsnými kabely, budou odpojeny a demontovány.Stavbou jsou dotčeny pozemkové parcely číslo 173/1, 228/4, 228/6, číslo 568/1, 2228/4, 2232/1, 2232/5, 2368/1 4080, 4081, PK číslo 320 a PK číslo 823/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Zastavěné území města Lomnice nad Popelkou . Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní řízení o umístění stavby a stavební řízení.

            Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

 

20.3.2008 (čtvrtek) v 9:00 hodin.

 

Místo konání: Na místě stavby, křižovatka ulic J Kábrta a A. Staška , Lomnice nad Popelkou

 

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.

            Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

            Účastník územního řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží ( § 89 odst. 3 stavebního zákona ). Osoba, která je účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákoan, může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník stavebního řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. K námitkám účastníků stavebního řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.           

Žadatel o vydání územního rozhodnutí zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

           

            Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Mojžíš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

Dotčené orgány:

Městský úřad - odbor školství, kultury a vnějších vztahů, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad Lomnice nad Popelkou-odbor majetku a rozvoje, odd. výstavby, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad Semily - odbor dopravy, Husova 82, 513 01  Semily

Městský úřad Semily - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 01  Semily

Policie České republiky Semily - dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15  Semily

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 02  Pardubice 2

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz