Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Sloučené územní a stavební řízení ČEZ Distribuce

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 30.01.2008 do 22.02.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 30.01.2008 do 14.02.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy, oddělení stavební úřad

Husovo náměstí, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:  MULO 1581/2007/Tš - 11                                                               Lomnice nad Popelkou, dne: 28.1.2008

Vyřizuje:  Ing. František Mojžíš

E-mail:     stavební@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 029

 

 

Žadatel:

ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Teplická 4, 405 02  Děčín 2

 

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor vnitřní správy, stavební úřad (dále jen “stavební úřad” ), jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen  "stavební zákon" ) (dále jen "stavební zákon"), rozhodl dne 28.1.2008 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu: kabelové vedení 1 kV na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1339/2, parcelní číslo 1339/14, parcelní číslo 1340/2, parcelní číslo 1355/28, parcelní číslo 1360, parcelní číslo 1462/13, parcelní číslo 1465/4, parcelní číslo 1466/4, parcelní číslo 1467/2, parcelní číslo 1467/3, parcelní číslo 1468/1, parcelní číslo 1469 a parcelní číslo 2318/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou, kterou podal ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Teplická 4, 405 02  Děčín 2 takto:

I.

Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: kabelové vedení 1 kV na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1339/2, parcelní číslo 1339/14, parcelní číslo 1340/2, parcelní číslo 1355/28, parcelní číslo 1360, parcelní číslo 1462/13, parcelní číslo 1465/4, parcelní číslo 1466/4, parcelní číslo 1467/2, parcelní číslo 1467/3, parcelní číslo 1468/1, parcelní číslo 1469 a parcelní číslo 2318/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou.

Stavba bude obsahovat:

Zemní kabelové vedení elektro NN. Stávající kabelová distribuční síť NN bude rozšířena o nové kabelové vedení

2x1-AYKY 3x120+70 mm2 v rozsahu od stávajícího kabelového pilíře SR 502 do prostoru zahrádkářské kolonie. Pilíř je osazen na p.p.č. 1462/13 u č.p. 1294. Délka kabelového vedení bude cca 455 m.

 

 

Pro umístění a projektovou přípravu  stavby se stanoví tyto podmínky:

 

1.       Stavba bude umístěna na pozemcích p.p.č.1462/13, 1465/4, 1355/28, 1466/4, 1467/3, 1467/2, 1468/1, 1469, 1360, 2318, 2318/1, 1339/14, 1340/2, 1339/2  k.ú. Lomnice nad Popelkou  v souladu se situačním výkresem v měř.  1:1000  , který je součástí projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení . Ověřená projektová dokumentace bude zaslána stavebníkovi a příslušnému obecnímu úřadu po právní moci stavebního povolení.

2.        Trasa vedení:od pilíře po p.p.č 1462/13 přes 1465/4 a 1355/28 do KS.1 po 1355/28 při hranici se 1466/4 po 1467/3, 1467/2, 1468/1 až na kraj 1469 při hranici s 1361, dále ve východním směru po 1360 při hr. s 1361 k cestě na p.p.č 2318 přes 2318/1 k KS.2 u hr.  s 1339/12 a 1339/11 po pravé straně v severním směru ke KS.3 umístěné na 1340/2 a zakončené v KS.4 na  p.p.č. 1339/2, vše  v kat. území Lomnice nad Popelkou.

3.       Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

 

II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

povoluje

stavbu: kabelové vedení 1 kV na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1339/2, parcelní číslo 1339/14, parcelní číslo 1340/2, parcelní číslo 1355/28, parcelní číslo 1360, parcelní číslo 1462/13, parcelní číslo 1465/4, parcelní číslo 1466/4, parcelní číslo 1467/2, parcelní číslo 1467/3, parcelní číslo 1468/1, parcelní číslo 1469 a parcelní číslo 2318/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

 

Stavba bude obsahovat:

Zemní kabelové vedení elektro NN. Stávající kabelová distribuční síť NN bude rozšířena o nové kabelové vedení

2x1-AYKY 3x120+70 mm2 v rozsahu od stávajícího kabelového pilíře SR 502 do prostoru zahrádkářské kolonie. Pilíř je osazen na p.p.č. 1462/13 u č.p. 1294. Délka kabelového vedení bude cca 455 m.

 

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

 

1.       Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení. Případné odchylky nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu. Ověřená projektová dokumentace bude zaslána stavebníkovi po právní moci stavebního povolení.

2.       Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na užívání území.

3.       Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4.       Pro stavbu mohou být použity pouze materiály, u nichž byly ověřeny požadované vlastnosti pro výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na použité materiály a na požádání je předloží při kolaudačním řízení.

5.       Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, podle situačního výkresu, který je součástí projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení odborně způsobilou osobou a výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

6.       Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení veškerých podzemních zařízení a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých správců podzemních zařízení a to zejména:

·         vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 22.5.2007 č.j. 85347/07/LIB/M00

·         vyjádření Východočeské plynárenské a.s. ze dne 20.9..2007 zn. VY/06/06095/7

·         vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne  9.11.2007 

·         vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. ze dne14.5.2007, č.j. 406/2007

·         vyjádření TS města Lomnice nad Popelkou ze dne 5.6.2007  

7.       Stavebník odpovídá za případné poškození podzemních zařízení  v důsledku stavby. V případě, že umístění stávajících podzemních zařízení neumožní umístit stavbu podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, budou zastaveny práce na stavbě a tato skutečnost oznámena stavebnímu úřadu, který rozhodne o dalším postupu.

8.       Montážní práce musí provést oprávněná fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba, která má montážní práce jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů.

9.       Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhl.č. 499/2006 Sb..

10.   Při  stavbě budou dodržovány dopravně bezpečnostní předpisy dané zák. č.361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhl.č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

11.   Stavebník min. 14 dní před zahájením stavby oznámí zahájení prací vlastníkům a uživatelům dotčených pozemků. Ihned po dokončení stavby uvede použité pozemky do původního stavu a provede vyrovnání příp. vzniklých škod.

12.   Před zahájením prací v silničním tělese požádá stavebník příslušný silniční správní úřad  o povolení zvláštního užívání k provádění prací v silničním tělese.

13.   Vzájemné vzdálenosti přípojek mezi sebou a  vzájemné vzdálenosti přípojek od ostatních podzemních zařízení musí být v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

14.   Při provádění prací budou respektovány podmínky dané odborem ŽP MěÚ Semily ze dne 7.11.2007 zn. ŽP/2674/07-201 a nebude poškozena mimolesní zeleň.

15.   Kořeny stromů, které budou zasahovat do výkopu budou kolmo přeřezány ( ne utrženy ) a co nejdříve zahrnuty zeminou ( ochrana před vysycháním a mrazem ).

16.   Pokud se nelze v jednotlivých případech vyhnout silnému poškození stromů a nutnosti kácení mimolesní zeleně, musí být toto 15 dní předem místně příslušnému obecnímu úřadu se všemi náležitostmi dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.

17.   Nad trasou kabelů nesmí být snižována nebo zvyšována vrstva zeminy. Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby neodošlo k poškození kabelu ( kabely pod přístupovou komunikací budou uloženy do ochranných žlabů nebo půlené chráničky, po dobu výstavby budou nad kabelovou trasou umístěny silniční panely ).

18.   V prostoru odkrytého telefonního vedení musí být zaměstnanci Českého Telecomu a.s. provedena před záhozem kontrola uložení kabelu. Ke kolaudačnímu řízení stavebníci předloží zápis o kontrole dokončené stavby od Českého Telecomu a.s..

19.   Umístění podzemního kabelového vedení do komunikace bude respektovat podmínky dané odborem majetku a rozvoje města Lomnice nad Popelkou v Rozhodnutí č.j. MULO 1400/2007 ze dne 2.11.2007.

20.   Stavba bude dokončena do 30.9.2008.

21.   Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

 

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

 

Toto rozhodnutí platí 2 roky od nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí platí po dobu trvání stavby.

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 (dále jen "správní řád"):

ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Teplická 4, 405 02  Děčín 2

  

Odůvodnění

            Stavební úřad obdržel dne 16.11.2007 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

           Stavební úřad v souladu s § 78 stavebního zákona spojil územní a stavební řízení podle § 140 správního řádu z moci úřední usnesením, které bylo poznamenáno do spisu.

            Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

            Stavební úřad opatřením ze dne 3.12.2007 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 8.1.2008 (úterý) konané v místě: na místě stavby - před domem čp. 1212 Lomncie n.Pop., Žižkov. Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

           

Žadatel - stavebník v řízení také prokázal, že má k pozemku, na níž má být umístěna a provedena stavba, jiné právo, které mu dovoluje provést navrhovanou stavbu.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 a § 109 stavebního zákona.

            Stavební úřad v průběhu společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Stavební úřad v průběhu společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

            V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

  

              

            Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.             

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat u stavebního úřadu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý z účastníků řízení dostal jeden stejnopis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Mojžíš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

 

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  

Město Lomnice nad Popelkou

Dotčené orgány:

Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad - stavební úřad, oddělení územního plánování, Husova 82, 513 13  Semily

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 59  Pardubice

 

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 a 18 sazebníku 4 000,00 Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 21.12.2007.  

 

 

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz