Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 33.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 21.1.2008

Vložil: Ivana Petrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 25.01.2008 do 22.02.2008
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

                                                                         

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 33. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 21. ledna 2008

 

 

 

 

Rada města doporučuje                                                                                          122 / 08 / R

 

-  zastupitelstvu města schválit změnu příloh Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2007 – Požární řád

 

Zajistí: Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             123 / 08 / R

 

-  partnerství Města Lomnice nad Popelkou v projektu „Přeshraniční spolupráce hasičů v Euroregionu Nisa”.

Rada města zároveň schvaluje předfinancování projektu „Přeshraniční spolupráce hasičů v Euroregionu Nisa”, dle zpracované technické specifikace, ve výši 6,5 mil. + 0,5 mil. Kč z rozpočtu města.

 

Zajistí: Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             124 / 08 / R

 

-  uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Veselá na výkon přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb. s termínem do 31.12.2008.

                                                                                                                                125 / 08 / R

 

- zřízení jednoho pracovního místa na veřejně prospěšné práce pro Pečovatelskou službu, organizační složku Města Lomnice nad Popelkou
a zvyšuje počet zaměstnanců od 1. 2. 2008 na 9. Doporučuje zastupitelstvu města navýšení rozpočtu pečovatelské službě o 125 tis. Kč.

 

 

Usnesení č. 124, 125 zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  126 / 08 / R

 

-  nabídku pana Ivo Stolína, bytem Lomnice nad Popelkou na odprodej pozemku p.p.č. 2071 v k.ú. Lomnice nad Popelkou. Ukládá odboru majetku
a rozvoje města zpracovat návrh systémového řešení majetkových záležitostí na veřejných komunikacích.

 

 

Rada města doporučuje                                                                                          127 / 08 / R

 

-  zastupitelstvu města prodej pozemku p.p.č. 397, o výměře 61 m2 kultura trvalý travní porost, kú. Rváčov, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Milanovi a Štěpánce Pilařovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 25,- Kč/m2.

                                                                                                                               128 / 08 / R

 

-  zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p.p.č. 262/2 kú. Ploužnice pod Táborem, kultura ostatní plocha, dle nového GP označeného jako p.p.č. 262/3, o výměře 416 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou za část pozemku p.p.č. 103/5 kú. Ploužnice pod Táborem, kultura trvalý travní porost, dle nového GP označeného jako p.p.č. 103/14, o výměře 172 m2, který je ve vlastnictví manželů Luboše a Marcely Turkových, bytem Lomnice nad Popelkou, za účelem vytvoření nové přístupové cesty. Náklady spojené se zhotovením plotu, převodem vlastnictví, znalecký posudek a daň z převodu nemovitostí uhradí obě strany rovným dílem. Rozdíl ceny pozemků uhradí Městu Lomnice nad Popelkou manželé Turkovi.

 

Usnesení č. 126 – 128 zajistí: Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                   129 / 08 /R

 

-  informaci o záměru města Lomnice nad Popelkou odkoupit pozemek
p.p.č. 354/3 v k. ú. Lomnice nad Popelkou – komunikace v prostoru autobusového nádraží. Ukládá Vladimíru Mastníkovi, starostovi města, jednat s vlastníkem pozemku o podmínkách převodu.

 

Zajistí: Vladimír Mastník, starosta

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             130 / 08 / R

 

-  zřízení věcného břemene pro stavbu zemního kabelového vedení budovaného ve veřejném zájmu společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín,  na pozemcích p.p.č. 2228/4 a p.p.č. 2232/5 v kú. Lomnice nad Popelkou, které jsou v majetku Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti ČEZ Distribuce a.s. – jednorázová úhrada 1000,- Kč.

Rada města zároveň souhlasí s umístěním stavby zemního kabelového vedení v chodníku, který je v majetku Města Lomnice nad Popelkou, na pozemcích p.p.č. 2228/4,  p.p.č. 2232/1,  p.p.č. 2232/5 a p.p.č. 2368/1 v kú. Lomnice nad Popelkou. Uvedená stavba bude zhotovena ve veřejném zájmu společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín.

 

Rada města schvaluje                                                                                             131 / 08 / R

 

-  pronájem části pozemků p.p.č. 1033/66, o výměře 4713 m2 a 1033/67  o výměře 1893 m2, vše kultura orná půda, kú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve spoluvlastnictví Města Lomnice nad Popelkou (podíl 1/3), pro využití jako zahrádky (zahrádkářská kolonie Květná). Nájem se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, a to ke dni 1. října běžného roku. Účinnost ke dni 1. 2. 2008.

Nájemci, odpovídající výměry jednotlivých pozemků dle geometrického plánu
a smluvní nájemné jsou uvedeny níže v tabulce:

 

Nájemce                                                         pozemek č.      výměra m2    smluvní    
                                                                                            náj. Kč

Polyák Josef, Lomnice nad Popelkou   1033/3             523                  175

Foltýn Petr, Lomnice nad Popelkou                 1033/13           495                  165

Mikule František, Lomnice nad Popelkou        1033/14           227                    76

Arpáš Josef, Lomnice nad Popelkou                1033/20, 21     501                  167

Stříbrná Marie, Lomnice nad Popelkou            1033/23           416                  140

Tichá Květa, Lomnice nad Pop.                      1033/24           186                    62

Dufek Josef, Lomnice nad Popelkou                1033/29,30      533                  178

Ulrich Roman, Lomnice nad Popelkou 1033/31           427                  143

Lukáčová Bronislava, Lomnice nad Popelkou1033/39 473                  158

Kučerová Blanka, Lomnice nad Popelkou       1033/42           214                    80

Zajíc Josef, Lomnice nad Popelkou                 1033/52           965                  322

Roudná Pavlína, Lomnice nad Popelkou          1033/56           490                  164

Jezdinský Miroslav, Lomnice nad Popelkou     1033/56           406                  136

 

 

Usnesení č. 130 – 131 zajistí: Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města souhlasí                                                                                               132 / 08 / R

 

-  s pokácením 3 cypřišků, 4 thůjí, 2 smrku pichlavého, 2 břízy bradavičnaté,
1 jedle bělokoré, 1 javoru mléče, 2 ks buku lesního, 1 ks třeš, 7 ks jalovců
a s probírkou skupinek smrku pichlavého, které se nachází na poz.p.č. 3109/5, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti starosty města pana Vladimíra Mastníka.

Práce spojené s odstraněním dřeviny a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

 

Zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

                Technické služby Města Lomnice nad Popelkou

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 21. ledna 2008

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                             

               místostarosta                                                                        starosta

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz