Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 32.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 9.1.2008

Vložil: Ivana Petrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 14.01.2008 do 12.02.2008
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 32. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 9. ledna 2008

 

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             112 / 08 / R

 

- celkový počet zaměstnanců Města Lomnice nad Popelkou, zařazených v Městském úřadu Lomnice nad Popelkou k 1. 1. 2008, a to na 24, v souladu s organizačním řádem města. V organizační složce města, Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou, schvaluje 8 zaměstnanců. 

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města jmenuje                                                                                                113 / 08 /R

 

- paní Růženu Svobodovou, trvale bytem Lomnice nad Popelkou, členkou komise Sboru pro občanské záležitosti Města Lomnice nad Popelkou.

 

Zajistí:  Jana Šnajdrová, vedoucí odboru vnitřní správy

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 114 / 08 / R

 

-  záměr prodeje podílu 56/1000 domu čp. 1077 kú. Lomnice nad Popelkou, ulice Obránců míru, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

                                                                                                                               115 / 08 / R

-  snížení vyúčtovaného vodného a stočného za rok 2006 paní Janě Těhníkové, bytem Bezručova 886, Lomnice nad Popelkou, o částku 5.474,00 Kč.

 

                                                                                                                               116 / 08 / R

- likvidaci majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci města, Technické služby Města Lomnice nad Popelkou – vibrační válec v pořizovací hodnotě 42.837,00 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zajistí: Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

 

Rada města odvolává                                                                                             117 / 08 / R

 

- pana Bc. Petra Tomeše z členství v komisi Rady města Lomnice nad Popelkou pro regeneraci památek.

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

Rada města doporučuje                                                                                          118 / 08 / R

 

-  zastupitelstvu města doplnit a schválit text rozšíření zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů Lomnice nad Popelkou JPO II/1 o „JPO III/1“, jako nedílnou součást organizačního celku.   

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  119 / 08 / R

 

-   zpracovanou studii revitalizace zeleně na sídlišti. Ukládá Technickým službám Města Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizaci města, zahájit přípravu ploch pro novou a náhradní výsadbu zeleně dle navrženého harmonogramu.

 

Zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

                Technické služby Města Lomnice nad Popelkou

 

 

                                                                                                                               120 / 08 / R

-   zprávu o stavu rozpracovanosti projektů pro podání žádostí z jednotlivých dotačních titulů pro rok 2008.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 121 / 08 / R

 

-  dohodu o využití odběrního místa pro elektrickou energii na budově Městského muzea a galerie.  Poplatek za 1 den stanovuje na 400,- Kč.                         

                                   

Zajistí: Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 9. ledna 2008

 

 

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                        starosta

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz