Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 8.zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 13.12.2007

Vložil: Ivana Petrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 21.12.2007 do 21.01.2008
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

ze 8. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 13. prosince 2007

 

 

Přítomni:        15 členů zastupitelstva města (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta,  Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Mgr. Jitka Hlavová, ing. Miloš Jirman, ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, ing. Miroslav Šmiraus,  Stanislav Zelinka)           

                       

Omluven: ing. Vlastimil Bambas

                        Nepřítomen: Václav Zelmanovič                     

 

tajemník městského úřadu ing. Josef Matura

 

                        12 občanů

                        host:  Jaroslav Hoření, deník MF  DNES, Liberec

                                              

Pozvánka na zasedání zveřejněna:  7. 12. 2007

Zasedání zahájeno:  18.05 hodin

Zasedání řídil: starosta Vladimír Mastník

Pověření zajištěním zápisu z dnešního zasedání: ing. Josef Matura, tajemník městského 

                                                                                   úřadu

Ověření zápisu z minulého zasedání:  Ing. Vlastimil Bambas, Petr Havel  – bez závad

Návrhová komise: předseda – Jan Drahoňovský, členové – PaedDr. Pavel Pavelka,
                                ing. Miroslav Šmiraus -  schváleno jednomyslně.

Ověřovatelé dnešního zápisu:   Roman Dušta, Mgr. Jitka Hlavová  -  schváleno jednomyslně

 

Program:

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

    1.   Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II

    2.   Vstup dalších obcí do svazku Vodohospodářské sdružení Turnov

    3.  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
          přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Finanční záležitosti:

    4.   Úprava rozpočtu města na rok 2007

    5.   Projednání rozpočtu města na rok 2008

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

      6.  Prodej pozemků p.č. 395 a 396 v kat. území Rváčov

      7.  Kupní smlouva na pozemky u vodárny Želechy

      8.  Prodej pozemku p.č. 866/2 v kat. území Lomnice nad Popelkou

      9.  Prodej pozemku p.č. starosta. 1383 v ul. Hálkova, kat. území Lomnice nad Popelkou  

    10.  Záměr prodeje pozemku p.č. 354/19 v kat. území Lomnice nad Popelkou  

    11.  Odkoupení pozemku pod zvonicí na Rváčově

    12.  Koupě pozemků v areálu skokanských můstků

    13. Darování pozemků pod komunikacemi Libereckému kraji, přijetí daru pozemků pod
           komunikacemi od Libereckého kraje

     Doplněné body proti původně oznámenému programu:

    14. Bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi od Úřadu pro zastupování státu ve
           věcech majetkových

    15.  Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení

 

 16.  Diskuse

 

 17.  Usnesení, závěr

                

Návrh programu, jak jej předložil starosta, včetně doplňujících bodů č. 14 a 15 byl jednomyslně schválen.

 

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

   

1.   Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II

Starosta Vladimír Mastník: uvedl, že po předchozích jednáních dochází k transformaci dosavadní jednotky JPO III na JPO II jako poloprofesionální jednotku požární ochrany pro město Lomnice nad Popelkou. Finanční zabezpečení této JPO se skládá z příspěvku města navrženého v rozpočtu města pro r. 2008 a z příspěvku generálního ředitelství HZS.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu organizační složky Města Lomnice nad Popelkou,  Jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO II, k datu 1. 1. 2008.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

2.   Vstup dalších obcí do svazku Vodohospodářské sdružení Turnov

Starosta Vladimír Mastník: vysvětlil, že pro přistoupení nových obcí do svazku Vodohospodářské sdružení Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, je potřeba souhlas všech zastupitelstev členských obcí svazku. Dále je třeba schválit dodatek k jeho stanovám a smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku VHS Turnov.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města souhlasí se vstupem Města Rovensko pod Troskami a Obcí Tatobity, Žernov a Ktová do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, k datu 1. 1. 2008.

Zastupitelstvo města současně schvaluje Dodatek č. 3 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1. 1. 2005 a Dodatek č. 3 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, ze dne 1. 1. 2005 a pověřuje Vladimíra Mastníka, starostu, k podpisu obou uvedených dokumentů.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

 

3.  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Starosta Vladimír Mastník:  uvedl, že podklad pro tento bod jednání vypracovala Jana Šnajdrová, vedoucí odboru vnitřní správy. Jedná se o vydání nové obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“) o odpadech na základě doporučení Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR na zestručnění stávající vyhlášky z hlediska obsahu skutečností, ke kterým je zákonem zmocněna. Do OZV nelze přejímat ustanovení jiného právního předpisu (v tomto případě zákona o místních poplatcích). Dále dochází v nové OZV ke změně výše poplatku. Sazba poplatku je dvousložková. První část je dána zákonem
o místních poplatcích se stanovenou horní hranicí 250,- Kč. Pro rok 2008 je tato částka navržena starostou Vladimírem Mastníkem v této horní hranici sazby. Druhá složka poplatku je stanovena zastupitelstvem obce na základě skutečných nákladů obce předchozího roku
a může dosahovat též maximálně výše 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a závisí na množství netříděného odpadu. I v tomto případě je navržena horní hranice sazby.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města vydává v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č.6/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.ledna 2008 podle předloženého návrhu. Vyhláška č. 6/2007 je přílohou tohoto usnesení.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

 

Finanční záležitosti

 

 

4.   Úprava rozpočtu města na rok 2007

Starosta Vladimír Mastník:  oznámil, že rada města doporučuje zastupitelstvu úpravu rozpočtu města r. 2007 dle jednotlivých položek předloženého návrhu, a to zvýšením celkem o částku 3,119 tis. Kč v příjmové i výdajové části. Dále doporučuje snížení v oblasti dotací
o částku 1,135 tis. Kč, které ovlivňuje dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče, což vyplývá ze změny zákona o sociálním zabezpečení. Po této úpravě dosáhne rozpočet výše 76,909 tis. Kč. Dále starosta  přečetl návrh usnesení včetně jednotlivých položek změny příjmové i výdajové části rozpočtu.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje v důsledku rozpočtových opatření č. 47 až 65/2007,  4. změnu rozpočtu pro rok 2007, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací.  Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena  zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o  3.119 tis. Kč, objem doposud přijatých dotací se snižuje
o částku -1.135 tis. Kč /stav ke dni 30.11.2007/. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice n. Pop. vyčíslen částkou ve výši 76.909 tis. Kč.

 

 

 

 

Současně Zastupitelstvo města schvaluje na základě výše uvedeného usnesení povýšení příspěvku HC Lomnice nad Popelkou na el.energii o 100 tis. Kč, poskytnutí účelové dotace na otopný systém Fotbalovému klubu FC Lomnice nad Popelkou ve výši  190 tis. Kč, dále pak schvaluje snížení příspěvku na provoz Technickým službám Lomnice nad Pop. o 222 tis. Kč a povýšení  příspěvku Technickým službám o 98 tis. Kč na svoz TKO + Ekodvůr.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

5.   Projednání rozpočtu města na rok 2008

Starosta Vladimír Mastník:  uvedl, že návrh rozpočtu města na rok 2008 byl projednán na schůzi rady rozšířené o členy zastupitelstva města za účasti členů finančního výboru zastupitelstva a následně na samostatném jednání finančního výboru. Podkladem pro sestavení rozpočtu byly všechny vznesené požadavky, které musely být upraveny dle finančních možností města. V zákonem stanovené podobě byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách města po zákonem stanovenou lhůtu, tj. po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu. K vyvěšení došlo dne 28. 11. 2007. Poté starosta přečetl základní položky jak příjmové, tak i výdajové části rozpočtu, rozpočty fondů i jmenovité poskytnutí dotací právnickým a fyzickým osobám.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje na základě § 84 odst. 2 písm. b/ a c/ zákona č. 128/2000 Sb.,   o obcích, rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok  2008  v  celkové výši  69 895 tis. Kč a to včetně fondů.  V části příjmové tvoří příjmy 65 386 tis. Kč, financování 3 780 tis. Kč, v části výdajové tvoří výdaje 67 128 tis. Kč, financování 2 038 tis. Kč, vše dle návrhu předloženého a zveřejněného v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.   

Zastupitelstvo města zároveň schvaluje rozpočty fondů:

a) rozpočet sociálního fondu na rok 2008 v následujícím vyčíslení:

Tvorba fondu:

Stav fondu  k  1. 1. 2008                                                                                            270 tis. Kč

Příděl z vyplacených mezd                                                                                        244 tis. Kč

Splátky půjček                                                                                                           103 tis. Kč

C e l k e m                                                                                                                  617 tis. Kč

 

Použití fondu:

Návratné půjčky pracovníkům                                                                                   160 tis. Kč

Příspěvek na závodní stravování                                                                                137 tis. Kč   

Dary k životním výročím                                                                                                0 tis. Kč

Sociální výpomoci                                                                                                          30 tis. Kč

Přísp. na rekreace, vzdělávání, kulturu a sport  s limitem na osobu                          120 tis. Kč

Příspěvek na společné akce mimo limit                                                               30 tis. Kč

C e l k e m                                                                                                                   477 tis. Kč

 

Předpokládaný přebytek hospodaření koncem roku – rezerva fondu                         140 tis. Kč

b) rozpočet fondu rezerv a rozvoje na rok 2008 v následujícím vyčíslení:

Tvorba fondu:

Stav fondu  k  1. 1. 2008                                                                                                  9 tis. Kč

Tvorba fondu                                                                                                                    0 tis. Kč

C e l k e m                                                                                                                        9 tis. Kč

 

Použití fondu:                                                                                                                  0 tis. Kč

 

Předpokládaný zůstatek koncem roku                                                                             9 tis. Kč

c) rozpočet fondu rozvoje bydlení na rok 2008 v následujícím vyčíslení:

Tvorba fondu:

Stav fondu  k  1. 1. 2008                                                                                               18 tis. Kč

Splátky půjček od obyvatelstva vč. úroků                                                                    85 tis. Kč            Splátky půjček od Města                                                                                            0 tis. Kč

C e l k e m                                                                                                                   103 tis. Kč

 

Použití fondu:

Zapojení prostředků do rozpočtu města                                                                         100 tis. Kč

Poplatky KB za vedení účtu                                                                                              3 tis. Kč

C e l k e m                                                                                                                    103 tis. Kč

 

Předpokládaný zůstatek koncem roku                                                                             0 tis. Kč

 

Zastupitelstvo města na základě § 85 písm.c) a písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích schvaluje jmenovité poskytnutí dotací, které jsou součástí rozpočtu 2008, těmto právnickým a fyzickým osobám:

pol.č.       subjekt                                                        účel dotace                                 částka  tis. Kč

5.1       Div.spolek J.K.Tyl Lomnice n.P.                     na festival Lomnické kult.léto                    100

5.2       Div.spolek J.K.Tyl Lomnice n.P.                     na krajskou divadelní přehlídku                25

5.4       Ing. Bambas Vl.,vydavatel, Lo 1097    na Lomnické noviny                                     50

7.1       HC Lomnice nad Popelkou                             na elektrickou energii                                 450

7.3       FC Lomnice nad Popelkou                              na provoz a údržbu letního stadionu        100

7.4       FC Lomnice nad Popelkou                              účelově na otopný systém                          110

7.6       LSK Lomnice nad Popelkou                           na provoz lyžařského areálu                         70

7.7       LSK Lomnice nad Popelkou                           na úpravu běžeckých tratí                            30

7.8       TJ Sokol Lomnice nad Popelkou                     na energie                                                    50

7.9.      Tenisový klub Lomnice nad Popelkou  na energie                                                    20

9.1.      Klub přátel a sponzorů DDM  Lo                    na Lomnické hudební jaro                            60

9.2       Klub přátel a sponzorů DDM  Lo                    na Informační centrum pro mládež                40

12.10   Mikroregion Tábor                                          na provoz - podíl obce                     70

15.2     LSPDZP Rváčov, občanské sdružení   na „Stacionář Rváček“                   160

 

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:

 

19.1     Mateřská škola Lvíček  Lomnice n.P.                          na provoz vč.odpisů                        410

19.2     Mateřská škola Klubíčko Lomnice n.P.                       na provoz vč.odpisů                        900

19.3     Mateřská škola Dášenka Lomnice n.P.                        na provoz vč.odpisů                     1 276

19.4     Základní škola TGM Lomnice n.P.                              na provoz vč.odpisů                   4 044

19.5     ZŠP a ZŠS Lomnice nad Popelkou                             na provoz vč.odpisů                       200

19.6     Základní umělecká škola Lomnice n.P.            na provoz vč.odpisů                        290

19.7     Městské muzeum a galerie Lomnice n.P                       na provoz vč.odpisů                      1 245

19.8     Kultur.a informač.středisko Lomnice n.P.                     na provoz vč.odpisů                      2 300

19.9     Dům dětí a mládeže Lomnice n.P.                                na provoz vč.odpisů                         710

19.10  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice                   na odpisy                                        160

19.11-14Technické služby města Lomnice n.Pop.                   na provoz vč.odpisů                      5 725

19.15   Technické služby města Lomnice n.Pop.                      na svoz TKO+náj.nád.+ekodv.   2 214

19.16   Technické služby města Lomnice n.Pop.                      na obnovu lesa                     500

19.17   Technické služby města Lomnice n.Pop.                      na rekonstrukci VO                       300

19.18   Technické služby města Lomnice n.Pop.                      na opravy koupaliště                       200

19.19   Technické služby města Lomnice n.Pop.                      na opravy Urnového háje                  50

19.20   Technické služby města Lomnice n.Pop.                      na opravy městského rozhlasu        50

19.21   Technické služby města Lomnice n.Pop.                      na na úpravu parku                           80

19.22   Technické služby města Lomnice n.Pop.                      na nákup investic                            230

 

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

     

6.  Prodej pozemků p.č. 395 a 396 v kat. území Rváčov

Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města: uvedla, že se jedná o prodej pozemků, které měl dlouhodobě žadatel v pronájmu za účelem přípravných prací pro stavbu, kterou nemohl dosud realizovat z důvodu dosud platného územního plánu. Záměr prodeje byl řádně schválen a zveřejněn na úřední desce.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.p.č. 395, o výměře 144 m2 a p.p.č. 396 o výměře 201 m2, vše kultura trvalý travní porost, vše kú. Rváčov, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Josefu Krpatovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 25,- Kč/m2.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

7.  Kupní smlouva na pozemky u vodárny Želechy

Ing. Milena Rádlová:  vysvětlila, že se jedná o dokončení realizace převodu vlastnictví pozemků u vodárny v Želechách, na které dosud nebyla zaregistrována kupní smlouva na katastrálním úřadu od r. 1993, kdy byla Městem Lomnice nad Popelkou uhrazena kupní cena. V současné době byl vypracován nový geometrický plán na základě změny vlastníků v dědickém řízení.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje realizaci převodu vlastnictví  pozemků v areálu vodárny v Želechách na základě kupní smlouvy sepsané dne 1. 11. 1993 mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Milenou Pekárkovou a Jaroslavem Pekárkem, všichni bytem Lomnice nad Popelkou a Dagmar Čermákovou, bytem Semily. Z důvodu nového zaměření jsou předmětem nové kupní smlouvy pozemky st.p.č. 69 o výměře 39 m2, p.p.č. 52/6
o výměře 562 m2,  kultura zahrada,  p.p.č. 53 o výměře 230 m2, kultura zahrada,  p.p.č. 54 o výměře 209 m2, kultura ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 38-122/2007 ze dne 30. 8. 2007. Kupní cena ve výši 35 000,- Kč byla uhrazena v roce 1993 prodávajícím. Všechna ustanovení kupní smlouvy ze dne 1. 1. 1993, kromě změn čísel předmětných pozemků dle nového geometrického plánu, zůstávají beze  změny.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

8.  Prodej pozemku p.č. 866/2 v kat. území Lomnice nad Popelkou

Ing. Milena Rádlová:  sdělila, že rada města doporučuje prodej pozemku, který je součástí zahrady žadatelů a který se nachází podél cesty k stadionu. Záměr prodeje byl schválen
a řádně zveřejněn na úřední desce.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.p.č. 866/2, o výměře 161 m2, kultura trvalý travní porost, kú. Lomnice nad Popelkou, z majetku Města Lomnice nad Popelkou,  manželům Jiřímu a Marii Kňákalovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,‑ Kč/m2.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

9.  Prodej pozemku p.č. starosta. 1383 v ul. Hálkova, kat. území Lomnice nad Popelkou 

Ing. Milena Rádlová:  vysvětlila, že žadatel má zájem o odkoupení stavebního pozemku pod garáží, kterou získal v dědickém řízení. Odprodej pozemků pod ostatními řadovými garážemi v ulici Hálkova byl již realizován za stejných podmínek, jak se nyní předkládá v návrhu usnesení.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku st.p.č. 1383, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 25 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pod garáží v lokalitě ul. Hálkova, Lomnice nad Popelkou, Jiřímu Komárkovi, bytem Liberec, kupní cena 300,- Kč/m2.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

10.  Záměr prodeje pozemku p.č. 354/19 v kat. území Lomnice nad Popelkou 

 Ing. Milena Rádlová:  uvedla, že žadatel požádal o odkoupení pozemku, který tvoří zázemí (zahradu) u hasičské zbrojnice  v Lomnici nad Popelkou. Navíc se pozemek nachází proti zimnímu stadionu a mohl by sloužit i jako parkoviště. Z těchto důvodů rada města prodej pozemku z majetku města nedoporučila.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 354/19, kultura ostatní plocha-ostatní komunikace, kú. Lomnice nad Popelkou, z majetku Města Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

11.  Odkoupení pozemku pod zvonicí na Rváčově

Ing. Milena Rádlová:  vysvětlila, že po dohodě s vlastníky stavebního pozemku, na kterém stojí zvonice na Rváčově, a pozemku tvořícího přístup ke zvonici z hlavní silnice rada města doporučuje odkoupení předmětných pozemků  a tím narovnání právních vztahů.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku st.p.č. 175 o výměře 9 m2 od manželů Josefa a Jaroslavy Špidlenových, bytem Lomnice nad Popelkou, smluvní kupní cena 25,- Kč/m2 a část pozemku p.p.č. 4 (přístup k objektu zvonice), kultura zahrada, o výměře cca 2 m2 od Jaroslava Špidlena, bytem Lomnice nad Popelkou, smluvní kupní cena 25,- Kč/m2, vše kú. Rváčov, do majetku Města Lomnice nad Popelkou, náklady spojené s převodem vlastnictví pozemků uhradí Město Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

12.  Koupě pozemků v areálu skokanských můstků

Ing. Milena Rádlová:  uvedla, že Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou nechal vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemků v areálu skokanských můstků, a to na pozemky, které LSK využívá jako své zázemí. Klub požádal Město Lomnice nad Popelkou
o odkoupení těchto pozemků od jejich současného vlastníka, který souhlasí s možností úhrady kupní ceny na splátky.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje odkoupení části pozemku p.p.č. 2801/1, o výměře 65 m2, kultura lesní pozemek, (dle nového geometrického plánu č. 1821-24/2007 označený jako p.p.č. 2801/3), pozemku 2802/4 o výměře 1473 m2, kultura orná půda a nově odměřeného pozemku p.p.č. 2802/1 (dle geometrického plánu č. 1816-16/2007), o výměře 1255 m2, kultura travní porost, v areálu  lyžařských můstků, od vlastníka Vladislava Noska, bytem Lomnice nad Popelkou, celková smluvní kupní cena  279 300 Kč splatná ve 2 splátkách – 179 300,- Kč v r. 2008 a 100 000,- Kč v r. 2009, vždy po schválení rozpočtu na příslušný rok.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

13. Darování pozemků pod komunikacemi Libereckému kraji, přijetí daru pozemků pod komunikacemi od Libereckého kraje

Ing. Milena Rádlová:  sdělila, že Krajská správa silnic Libereckého kraje předložila Městu Lomnice nad Popelkou žádost o bezúplatné převody různých pozemků pod komunikacemi jednak z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou do vlastnictví Libereckého kraje a naopak. Jedná se převážně o malé pozemky a dále o stavbu silnice v ul. J. Kábrta.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje darování pozemků pod komunikacemi p.p.č. 1024/3 o výměře 1299 m2, p.p.č 2225 o výměře 590 m2, p.p.č. 2232/5 o výměře 281 m2, p.p.č. 2269/13 o výměře 70 m2, p.p.č. 2269/48 o výměře 22 m2, p.p.č. 2269/49 o výměře 67 m2, p.p.č. 2269/50 o výměře 26 m2, p.p.č. 2269/51 o výměře 16 m2, p.p.č. 2269/52 o výměře 5 m2, p.p.č. 2269/54 o výměře 163 m2, p.p.č. 2326/11 o výměře 43 m2, p.p.č. 2340/2
o výměře 115 m2 vše kú. Lomnice nad Popelkou a pozemku p.p.č. 439/3 o výměře 8 m2 kú. Chlum pod Táborem, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, do  vlastnictví Libereckého kraje.

Zastupitelstvo města zároveň schvaluje přijetí daru části pozemku p.p.č. 3334/1 kú. Lomnice nad Popelkou, novým geometrickým plánem označeného jako p.p.č. 3334/7 o výměře 3118 m2   a stavbu silnice na pozemcích ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou - p.p.č.  2108, 2144, 2156/2, 2228/4 a 2231, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

14. Bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi od Úřadu pro zastupování státu ve
      věcech majetkových

Ing. Milena Rádlová: uvedla, že bezúplatný převod předmětných pozemků pod komunikacemi byl již zastupitelstvem města projednán a schválen v únoru letošního roku. Avšak v současné době Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předložil konkrétní návrh smlouvy na převod včetně jejího čísla a žádá o znovuschválení, jinak by nedošlo k podpisu smlouvy ze strany Úřadu.

Připomínky a dotazy:  nebyly

 

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3120/6
o výměře 165 m2, 3120/13 o výměře 213 m2, 3120/23 o výměře 1167 m2, 3120/24 o výměře 2027 m2, 3331 o výměře 2593 m2, 3333 o výměře 216 m2 a spoluvlastnický podíl ve výši ½ k pozemku p.p.č. 2273/6 o výměře 641 m2, vše kú. Lomnice nad Popelkou, pod komunikacemi, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha dle návrhu smlouvy o bezúplatném převodu č.j. UZSVM/HSM/5902/2007-HSMM.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

 

15.  Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení

Mgr. Josef Šimek, místostarosta: vysvětlil, že Město Lomnice nad Popelkou se zapojilo v roce 2005 do projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje“ se třemi hřišti u mateřských škol „Lvíček“, „Klubíčko“ a „Dášenka“. V původní smlouvě
o partnerství  byla zakotvena podmínka, že Město Lomnice nad Popelkou se zaváže k údržbě hřišť a jinak mu nevzniknou žádné výdaje. Oproti roku 2005 se však zvýšily ceny, v důsledku kursového rozdílu EUR vůči koruně a dále v důsledku nárůstu ceny akátového dřeva. Následkem toho Liberecký kraj zaslal Městu Lomnice nad Popelkou  žádost o úhradu poloviny ceny zvýšených nákladů na projekt u našich zařízení, tj. úhradu částky 395.631,- Kč. Žádost rady města o snížení požadované částky byla Libereckým krajem zamítnuta. Zařízení dětských hřišť u mateřských škol je třeba převést do majetku města přijetím daru od Libereckého kraje. Rovněž se požaduje přijetí daru tří venkovních pamětních desek, propagujících projekt, které jsou umístěny u mateřských škol a které jsou nutnou součástí projektu.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast Města Lomnice nad Popelkou ve výši 395.631,- Kč na projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje“, jehož nositelem je Liberecký kraj. Současně schvaluje přijetí daru, vybavení dětských hřišť u Mateřské školy Dášenka, Klubíčko a Lvíček Lomnice nad Popelkou, od Libereckého kraje a dále přijetí daru, 3 venkovních pamětních desek k projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje“ u Mateřské školy Dášenka, Klubíčko a Lvíček Lomnice nad Popelkou, od Libereckého kraje.

Hlasování:        13 členů  pro (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Mgr. Jitka Hlavová, ing. Miloš Jirman, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek,
ing. Miroslav Šmiraus,  Stanislav Zelinka)

                        1 člen proti (Roman Dušta)

                        1 člen se hlasování zdržel (ing. Pavel Kučera)

 

 

 

 

16.  Diskuse

 

Nikdo z členů zastupitelstva ani občanů města se do diskuse nepřihlásil.

 

 

 

17.  Usnesení, závěr

                

Starosta Vladimír Mastník požádal předsedu návrhové komise Jana Drahoňovského o podání zprávy. Jan Drahoňovský konstatoval, že usnesení k jednotlivým bodům jednání, jak byla navržena a přečtena, byla také schválena.

Poté starosta Vladimír Mastník popřál přítomným hezké vánoce a šťastné vykročení do nového roku.

 

Zasedání ukončeno:  18.55 hodin

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

Nedílnou přílohou zápisu jsou přijatá usnesení.

 

Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka MěÚ.     

 

 

 

V Lomnici nad Popelkou, 13. 12. 2007

 

 

 

 

Roman Dušta

 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Hlavová

 

 

                                                                                              Vladimír Mastník

                                                                                                      starosta

 

 

 

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz