Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 14.12.2007 do 03.01.2008
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 30.12.2007

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.6/2007

 

o  místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se na svém zasedání dne 13.12.2007 usnesením č.35/07/Z písm.c) usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1)      Město Lomnice nad Popelkou touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

2)       Správu poplatku provádí městský úřad (dále jen „správce poplatku“).

 

čl. 2

 Poplatník

 

Osoby poplatníků jsou určeny v § 10b zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.1)

čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

1)      Poplatník je povinen do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti splnit ohlašovací

povinnost vůči správci poplatku a to v písemné formě na tiskopise vydaném správcem poplatku.

2)      V rámci ohlašovací povinnosti je poplatník povinen uvést jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu, případně adresu bydliště, je-li od adresy trvalého pobytu odlišná. Poplatník, který je vlastníkem stavby  určené nebo sloužící  k  individuální  rekreaci,   v níž  není  hlášena k trvalému  pobytu žádná  fyzická  osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

3)     Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou změnu údajů do 15-ti dnů od okamžiku, kdy změna nastala. 

1)  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn  společným  zástupcem,  za  rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou  povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

b) fyzická  osoba, která  má ve  vlastnictví stavbu  určenou nebo sloužící  k  individuální  rekreaci,   ve  které  není  hlášena k trvalému  pobytu žádná  fyzická  osoba; má-li k  této stavbě vlastnické  právo  více  osob,  jsou  povinny  platit  poplatek společně a  nerozdílně, a to  ve výši odpovídající  poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

 

 

čl. 4

 Sazba poplatku

 

1) Sazba poplatku činí celkem 500,- Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok a je tvořena:

a) z částky  250,-  Kč za poplatníka a kalendářní rok

b) z částky 250,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů Města Lomnice nad Popelkou předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2) Rozúčtování nákladů uvedených v bodě 1 b) je přílohou této vyhlášky.

 

čl.5

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný :

    a) jednorázově celoroční platbou do 30.4. příslušného kalendářního roku nebo

    b) ve dvou splátkách, vždy za polovinu kalendářního roku, v termínech do 30.4 a 30.9. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku po 30.4., je poplatek splatný do 15.dne od vzniku poplatkové povinnosti, jeho případná 2.splátka dle písm.a) do 30.9.příslušného kalendářního roku.

2) Způsob úhrady poplatku :

    a) platbou v hotovosti v pokladně Města Lomnice nad Popelkou (podatelna).

    b) poštovní poukázkou, převodem, případně složením na účet č. 19-2422581/0100 u Komerční banky, a.s.. Platba musí být opatřena příslušným variabilním symbolem, který je přidělen správcem poplatku. Správce jej sdělí poplatníkovi, případně společnému zástupci poplatníka (dle čl.3, písm.a) při plnění ohlašovací povinnosti nebo kdykoliv jindy na vyžádání.  . 

 

čl. 6

Osvobození a úlevy

1)  Od poplatku se osvobozují:
    a) osoby po dobu dlouhodobého pobytu v léčebném či zdravotnickém zařízení, delším než 3 měsíce
    b) osoby po dobu výkonu vazby a trestu ve věznici

    c) osoby po dobu dlouhodobého pobytu v jiné obci ČR  nebo v zahraničí, delším než 3 měsíce
2)  Úleva se poskytuje:

         žákům a studentům všech typů škol s pobytem při studiu v jiné obci ve výši ve výši 50% sazby.

3)  Při změně výše poplatku v případech v tomto článku stanovených je pro stanovení výše poplatku rozhodný stav na konci kalendářního měsíce.

4)    Nárok na osvobození  nebo úlevu vzniká pouze po písemném doložení důvodu k osvobození nebo úlevě správci poplatku a pouze po dobu trvání důvodu pro osvobození nebo úlevu.

 

čl. 7
Navýšení poplatku

 

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona o místních poplatcích.2)

 

 

 

 

 

2) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

 

 

 

čl. 8

Zrušovací a přechodné ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.7/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

čl. 9

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mgr.Josef Šimek                                                                         Vladimír Mastník

             místostarosta                                                                                starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ………………

 

Razítko a podpis orgánu, zodpovědného za vyvěšení :

 

 

Sejmuto dne :   ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1

 

Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 6/2007

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

na osobu za rok 2007

 

 

Sběr a svoz komunálních odpadů společností .A.S.A. spol. s r.o., Praha ...… 1.674 tis.Kč

(skutečné fakturované náklady za měsíce I – VI/2007)

 

Sběr a svoz komunálních odpadů příspěvkovou organizací Technické služby Lomnice nad Popelkou ……………………………………………………………… ...… 1.052 tis.Kč

(skutečné fakturované náklady za měsíce VII – X/2007 + extrapolace do XII/2007)

 

 

Počet poplatníků:

1. Počet občanů s trvalým pobytem

    ve Městě Lomnice nad Popelkou k 22.11.2007 …………………….… 5.750

2. Počet fyzických osob, které vlastní na území města stavbu určenou nebo

    sloužící k individuální rekreaci ………………………………….…….    230

Počet poplatníků celkem……………………………….………….…....   5.980

 

 

Skutečné náklady na jednoho  poplatníka dle uvedených skutečností …456,- 

                                                                       (dle zákona max.sazba……… 250,-Kč)

 

 

 

 

 

 

 

         Mgr.Josef Šimek                                                            Vladimír Mastník

             místostarosta                                                                                starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:

Razítko a podpis orgánu, zodpovědného za vyvěšení :

 

Sejmuto dne :  

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz