Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o zahájení společného územního řízení a stavebního řízení pro stavbu kabelového vedení 1 kV

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 03.12.2007 do 03.01.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 03.12.2007 do 20.12.2007

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: MULO 1581/2007/Tš - 5                                        Lomnice nad Popelkou, dne: 3. 12. 2007

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

Žadatel:

ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Teplická 4, 405 02 Děčín 2

 

Veřejná vyhláška

Oznámení

o zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

Dne 16. 11. 2007 podal žadatel ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Teplická 4, 405 02 Děčín 2 žádost o vydání:

  1. územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu: kabelové vedení 1 kV na pozemcích: pozemkové parcely 1339/2, 1339/14, 1340/2, 1355/28, 1360, 1462/13, 1465/4, 1466/4, 1467/2, 1467/3, 1468/1, 1469 a 2318/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

  2. stavebního povolení pro stavbu: kabelové vedení 1 kV na pozemcích: pozemkové parcely 1339/2, 1339/14, 1340/2, 1355/28, 1360, 1462/13, 1465/4, 1466/4, 1467/2, 1467/3, 1468/1, 1469 a 2318/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Usnesením ze dne 26.11.2007 poznamenaným do spisu bylo spojeno území řízení a stavební řízení spojeno a rozhodnuto o projednání žádostí ve společném řízení.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"),

1. oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení

2. oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

a současně nařizuje k územnímu řízení veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě a ke stavebnímu řízení ústní jednání na den

8. 1. 2008 (úterý) v 10:00 hodin.

Místo konání: na místě stavby - před domem čp. 1212 Lomnice n.Pop., Žižkov.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

Účastník územního řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží ( § 89 odst. 3 stavebního zákona ). Osoba, která je účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákoan, může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník stavebního řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. K námitkám účastníků stavebního řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Žadatel o vydání územního rozhodnutí zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

 

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Datum vyvěšení: .................... Datum sejmutí: ....................

 

.................... ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

Dotčené orgány:

Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13 Semily

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily

Městský úřad - stavební úřad, oddělení územního plánování, Husova 82, 513 13 Semily

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 59 Pardubice

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz