Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 59.schůze rady města (26.1.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 26.01.2005 do 10.02.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 59 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 59. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 26. ledna 2005

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                           8 / 05 / R

 

a) žádosti ředitelů Mateřské školy "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, Mateřské školy "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily a Základní školy T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o souhlas se zajišťováním závodního stravování zaměstnanců uvedených škol školními jídelnami uvedených škol a o doplnění zřizovacích listin uvedených organizací o tuto činnost

a ukládá

- ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit úplné podklady a právní důvod k těmto úkonům a předložit radě města návrh řešení v nejkratším možném termínu.

 

 

b) požadavek MUDr. Heleny Boháčové, ředitelky příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou, na doplatek příspěvku uvedené příspěvkové organizaci ve výši 100 tis.Kč. O vyřízení požadavku bude rozhodnuto při projednávání výsledku hospodaření uvedené příspěvkové organizace za rok 2004.

 

 

c) informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, o přípravě podkladů k projednání                      a rozhodnutí o opravách místních komunikací. Rada města návrh oprav a jejich financování projedná na své schůzi 3. 3. 2005.

 

 

d) informace Jaroslavy Hynkové, starostky a Josefa Kysely, místostarosty, o průběhu koupě areálu Olymp (o uzavřené kupní smlouvě, provedeném vkladu do katastru nemovitostí a o uzavřené úvěrové smlouvě na financování koupě), dále informace                 o přípravě využití tohoto areálu

a ukládá

1. Josefu Kyselovi, místostarostovi, zajistit v nejkratším možném termínu projektovou dokumentaci a přípravu realizace využití uvedeného areálu,

2. ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit návrh dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou k provedení změny sídla uvedené příspěvkové organizace z dosavadního sídla na sídlo v areálu Olymp k 1. 3. 2005.

 

e) nabídky na odkoupení pozemků p.p.č. 371/4 a p.p.č. 372/2, oba k.ú. Lomnice            nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, zajistit před rozhodnutím o prodeji uvedených pozemků zpracování podkladů pro opravu, případně rekonstrukci přilehlé místní komunikace.

 

 

f) žádost společností H plus spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou, o prodej pozemků p.p.č. 1310/1, p.p.č.1311, 1313, 1314, 1315 a 1316, vše k.ú. Lomnice               nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, připravit podklady pro majetkoprávní narovnání vlastnictví  a hranic jednotlivých pozemků se skutečným stavem v lokalitě a podklady                        pro rozhodnutí ve věci uvedené žádosti, v nejkratším možném termínu.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                       9 / 05 / R

 

a) s podáním žádosti Základní umělecké školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o poskytnutí dotace - účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu SIPVZ v roce 2005 na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků,                       na vzdělávací programové vybavení, na přístup k informačním zdrojům                            a na infrastrukturu ICT nevybavených škol v rámci I. etapy SIPVZ, na základě návrhu Lenky Krausové, ředitelky uvedené školy.

 

 

b) s podáním žádosti Speciálních škol Lomnice nad Popelkou, okres Semily,                      o poskytnutí dotace - účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu SIPVZ v roce 2005 na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků,                           na vzdělávací programové vybavení, na přístup k informačním zdrojům                                 a na infrastrukturu ICT nevybavených škol v rámci I. etapy SIPVZ, na základě návrhu Mgr. Libuše Mikešové, ředitelky uvedené školy.

 

 

c) s podáním žádosti Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o poskytnutí dotace - účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu SIPVZ v roce 2005 na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávací programové vybavení, na přístup k informačním zdrojům                               a na infrastrukturu ICT nevybavených škol v rámci I. etapy SIPVZ, na základě návrhu Mgr. Miroslava Šulce, ředitele uvedené školy.

 

 

d) s finančními limity pro zpracování vnitřní směrnice Města Lomnice nad Popelkou k zadávání veřejných zakázek, dle návrhu předloženého Jaroslavou Hynkovou, starostkou

a ukládá

- ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit návrh uvedené vnitřní směrnice a předložit jej radě města do 3. 3. 2005.

 

e) s užíváním veřejného prostranství na středovém ostrůvku Husova náměstí,                    záborem veřejného prostranství do 10 m2, za účelem prodejní akce levných knih subjektem Jaroslav Kos, Havlíčkův Brod, v termínech 24. 2., 25. 2., 26. 5. a 27. 5. 2005, vždy od 8,00 do 17,00 hodin.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                      10 / 05 / R

 

- vydat dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací pro úpravu vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi k majetku, s nímž příspěvkové organizace hospodaří.

Rada města současně ukládá

1. Jaroslavě Hynkové, starostce, předložit na únorové schůzi rady města návrh směrnice k převodu a dalšímu nakládání s majetkem v příspěvkových organizacích.

2. ředitelům všech příspěvkových organizací, s výjimkou příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou, od 1. 2. 2005 neprovádět změny v rozsahu majetku (pořizování a vyřazování majetku)                  ve správě každé příspěvkové organizace do doby nabytí účinnosti nových dodatků zřizovacích listin dle výše uvedeného usnesení.

 

Rada města schvaluje                                                                                                   11 / 05 / R

 

a) pronájem požadované části pozemku p.p.č.2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Pavle a Bedřichovi Stolínovým, bytem Lomnice nad Popelkou, na dobu určitou od 3. 2. 2005 do 3. 3. 2005, pro zahradu, dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.

 

 

b) záměr pronájmu části pozemku p.p.č.2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou,                který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro zahradu, případně zahrady.

 

Rada města ukládá                                                                                                       12 / 05 / R

 

- Jaroslavě Hynkové, starostce, připravit ve spolupráci s Josefem Kyselou, místostarostou, ing. Ivo Bělonohým, tajemníkem Městského úřadu Lomnice                   nad Popelkou a Vlastou Zikešovou, vedoucí odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, návrh rozpočtu Města Lomnice                       nad Popelkou na rok 2005, po vyrovnání příjmové a výdajové části dosavadního návrhu, zajistit jeho zveřejnění dle platných právních předpisů a předložit jej radě města do 10. 2. 2005.    

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 26. ledna 2005

 

 

 

 

    Josef Kysela v. r.                                                             Jaroslava Hynková v. r.

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz