Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zpracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci z fondů EU a zpracování žádosti o dotaci z fondů EU na akci "Zateplení MŠ II. Klubíčko v Lomnici nad Popelkou

Vložil: ing. Jiří Pochop - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 19.11.2007 do 06.12.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 19.11.2007 do 04.12.2007

Město Lomnice nad Popelkou

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva k podání nabídky – „Zpracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci z fondů EU a zpracování žádosti o dotaci z fondů EU na akci „Zateplení mateřské školy Klubíčko v Lomnici nad Popelkou dle Směrnice Rady města Lomnice nad Popelkou č. 2/2005, pravidla k zadávání zakázek Města Lomnice nad Popelkou a v souladu s §6 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách,

 

Město Lomnice nad Popelkou  vyzývá k podání nabídky  na realizaci výše uvedené akce. Č.j.: MULO 1532/2007

 

1.Předmět plnění

a.      Zpracování pasportu objektu

b.      Zpracování projektové dokumentace zateplení objektu včetně výkazu výměr a oceněného výkazu výměr

c.      Energetický průkaz budovy

d.      Energetický audit budovy

e.      Zjišťovací protokol EIA

f.        Zpracování žádosti o dotaci do druhého kola výzev fondů EU

 

Termín plnění: zadavatel požaduje předat kompletní dokumentaci včetně žádosti o dotaci tak, aby bylo možno požádat o dotaci ve třetím kole výzvy fondu EU (předpoklad leden 2008).

 

2. Způsob  zpracování cenové nabídky

Uchazeč cenu zpracuje do Přílohy č.2, kde cena bude rozdělena dle jednotlivých poptávaných oddílů.

 

3. Hodnotící kritéria :

Kritériem pro výběr uchazeče je  výše nabídkové ceny.

 

4. Kvalifikační předpoklady :

Každý uchazeč prokáže své základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1) způsobem dle odst. 2) písm. d) zákona o veřejných zakázkách – k prokázání kvalifikačních předpokladů využije uchazeč vzor čestného prohlášení v Příloze č.1.

 

5. Profesní kvalifikační předpoklady:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů zájemce prokáže předložením kopie příslušného oprávnění k podnikání, které musí pokrývat celý rozsah zakázky,a kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán. Před podpisem smlouvy vybraný uchazeč požadované dokumenty předloží v originálech nebo ve stejnopisu s ověřením.

 

6. Smlouva

Smlouva bude uzavřena neprodleně po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

 

7. Platební podmínky

Splatnost daňových dokladů v návrhu smlouvy nebude kratší než 14 dnů.

 

8. Nabídka

Uchazeč předloží nabídku v tomto řazení:

·        identifikační údaje uchazeče

·        nabídkový list – Příloha č.1

·        Prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií – Příloha č.2

 

9. Termín podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky  je 04.12.2007 v 10.00 hod v sídle zadavatele:

            Město Lomnice nad Popelkou

            Odbor majetku a rozvoje města, oddělení výstavby

            Husovo náměstí 6 

            512 51 Lomnice nad Popelkou

 

10. Identifikační údaje o zadavateli

název:             Město Lomnice nad Popelkou

sídlo:               Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou                               

IČ:                   00 27 59 05

DIČ:                CZ 00275905

Zastoupení:  Vladimír Mastník – starosta města

Tel:                 481 629 025

Fax:                481 629 026

 

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby

Tel: 481 629 033, e-mail: vystavba@mu-lomnice.cz  

 

11. Způsob a místo podání nabídek

Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doručené poštou, v uzavřených obálkách označených „VÝZVA – název zakázky – NEOTVÍRAT“ a opatřených na uzavření razítkem a podpisem uchazeče.

Nabídky budou podány na adrese zadavatele (viz bod č.9 této Výzvy).

Nabídky musí být doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Na nabídky doručené později zadavatel nemůže brát zřetel (platí i pro nabídky doručené poštou).

Otevírání obálek je neveřejné.

 

12. Vyhrazení práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů. Zadavatele nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne: 19.11.2007

 

 

Vladimír   M a s t n í k

       starosta města

 

 

 

Příloha č.1

Prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

dle zadávací dokumentace

 

 

Prohlašuji tímto, že:

·         zájemce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

·         zájemce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

·         zájemce nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

·         na zájemcův majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

·         zájemce není v likvidaci,

·         zájemce nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

·         zájemce nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

·         zájemce nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a

 

 

 

Toto prohlášení podepisuji jako   ………………………………………… ....................

                                               (např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti                                                           s ručením omezeným atd., jedná se pouze o demonstrativní výčet)

 

 

V ………………… dne ………………

 

 

 

            ……………………………………………………….

            podpis

 

 

 

 

Příloha č.2

Zpracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci z fondů EU a zpracování žádosti o dotaci z fondů EU stavby „Zateplení mateřské školy Klubíčko v Lomnici nad Popelkou“

 

OZN

NÁZEV PLNĚNÍ

TERMÍN

CENA

DPH

CENA

 

 

PLNĚNÍ

BEZ DPH

 

VČETNĚ DPH

a.

Zpracování pasportu objektu

 

 

 

 

b.

Zpracování projektové dokumentace zateplení objektu včetně výkazu výměr a oceněného výkazu výměr

 

 

 

 

c.

Energetický audit

 

 

 

 

d.

Energetický průkaz budovy

 

 

 

 

e.

Zpracování žádosti

 

 

 

 

f.

EIA

 

 

 

 

 

CENA CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na výši proplacené částky za předané plnění k termínu plnění (%)

 

Návrh na výši proplacené částky za předané plnění po přiznání dotace (%)

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     ……………………………………………..

                                                                                                                                                                                 podpis a razítko uchazeče

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz