Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 27. schůze rady města (24.10.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 31.10.2007 do 19.11.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 27. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 24. října 2007

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   89 / 07 / R

 

a) výzvu třem případným uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku „PD Rekonstrukce místních komunikací v Lomnici nad Popelkou“ v souvislosti s projektem kanalizace „Čistá Jizera“ a dalších komunikací, dle návrhu Vladimíra Mastníka, starosty.

 

 

b) dohodu o ukončení nájmu služebního bytu č. 33, v Domě s pečovatelskou službou č.p. 1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a Jánem Horváthem jako nájemcem, ke dni 31. 10. 2007.

 

 

c) nájem služebního bytu č. 33, v Domě s pečovatelskou službou č.p. 1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, Václavu Češkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, od 1. 11. 2007.

 

 

d) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 4, v domě č.p. 44, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a René Hloužkem jako nájemcem, ke dni 30. 11. 2007.

Rada města současně schvaluje

- René Hloužkovi a Aleně Hrnčířové nájem bytu č. 9 v domě č.p. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, od 1. 12. 2007, měsíční nájemné ve výši 30,- Kč za 1 m2 podlahové plochy

a souhlasí

- s provedením oprav uvedeného bytu č. 9 a s pořízením nadstandardního vybavení bytu na vlastní náklady uvedených nájemců.

 

  

e) vynětí prostor bytu č. 4, v domě č.p. 44, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou z bytového fondu dle předloženého návrhu.

Rada města současně schvaluje

- výpůjčku vzniklých nebytových prostor příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, pro umístění stálé expozice „Tradice a historie lomnického sportu“, s účinností od provedené změny a na základě předávacího protokolu.

 

 

f) dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. ev.: 202.4-74/04 ze dne 30. 6. 2004 a dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. ev.: 202.4-229/05 ze dne 1. 2. 2006, smluv uzavřených mezi Městem Lomnice nad Popelkou a hokejovým klubem HC Lomnice nad Popelkou, týkající se prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou do 30. 6. 2030 a způsobu vypořádání investic do vypůjčeného majetku, na základě návrhů uvedených dodatků, předložených uvedeným klubem.

 

 

g) reprodukční cenu bezúplatně převedených a darovaných pozemků dle předloženého návrhu za  účelem jejich zaúčtování do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou (cena je stanovena za 1 m2 výměry):

stavební parcela:                                 100,00 Kč

zahrada:                                              100,00 Kč

trvalé travní porosty:                                 3,20 Kč 

orná půda:                                               6,20 Kč

lesní půda (bez porostu):                          3,80 Kč

lesní půda (s porostem):                         12,00 Kč      

ostatní plochy, ostatní komunikace, silnice, veřejná zeleň, sportoviště, rekreační, vodní plochy, nádrže, vodní toky, neplodná půda, manipulační a jiné plochy:3,00 Kč.     

 

h) záměr prodeje pozemku p.p.č. 866/2, o výměře 161 m2, kultura trvalý travní porost, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti manželů Jiřího a Marie Kňákalových, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

i) pokácení dřevin, rostoucích mimo les - čtyř bříz na pozemku p.p.č. 3172/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě podnětu odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s odstraněním dřevin a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou

Rada města současně souhlasí

- s podáním žádosti o povolení kácení předmětných dřevin k příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

 

 

j) výzvu pěti případným uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace v ul. Fügnerova a oprava veřejného osvětlení Nové Město v Lomnici nad Popelkou“ dle návrhu Vladimíra Mastníka, starosty.

 

 

k) zájem Města Lomnice nad Popelkou o bezúplatný převod nemovité kulturní památky Allainova věž včetně příslušejících pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle návrhu Mgr. Josefa Šimka, místostarosty.

 

 

l) úpravu plánu práce Rady města Lomnice nad Popelkou na 2. pololetí 2007, rozšíření o schůzi rady města dne 9. 11. 2007 od 14,00 hodin.

 

 

m) výpověď smlouvy o nájmu plakátovacích ploch mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a společností RENGL, s.r.o., Liberec, jako nájemcem, dle návrhu předloženého Vladimírem Mastníkem, starostou, ke dni 31. 10. 2008.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                        90 / 07 / R

 

a) rezignaci Ing. Ivo Bělonohého na funkce člena v komisích rady města a dalších orgánech:

1. komise pro regeneraci památek,

2. letopisecká komise,

3. komise pro zavedení řízení kvality výkonu veřejné správy pomocí metody CAF,

4. školská rada Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

5. hlavní inventarizační komise,

vše k datu 31. 10. 2007 v souvislosti se vzdáním se funkce tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) informaci Mgr. Josefa Šimka, místostarosty, o přípravách akce „Fórum Zdravého města Lomnice nad Popelkou“, která proběhne 14. 11. 2007 od 16,30 hodin v prostorách zámku v Lomnici nad Popelkou.

 

 

c) první verzi návrhu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2008, kterou předložil Vladimír Mastník, starosta.

 

 

d) návštěvní řád dětského hřiště v Lomnici nad Popelkou, který vydá příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu Mgr. Josefa Šimka, místostarosty.

 

 

e) připomínky Bedřicha Stolína, Pavly Stolínové, Marie Vaňoučkové a Pavla Škopána, všichni bytem Lomnice nad Popelkou, k usnesení rady města č. 78/07/R písm. e) ze dne 12. 9. 2007, kterým rada města schválila pokácení dřeviny rostoucí mimo les - břízy bílé, na pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Marie Mikulové, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

f) zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

1. o výsledku kontroly plnění usnesení rady města, přijatých od 3. 11. 2006 do 30. 6. 2007 s tím, že je většina úkolů z usnesení vyplývajících splněna a je nutno dořešit některé nesplněné úkoly,

2. o kontrole pokladen Města Lomnice nad Popelkou, při kterých nebyly shledány žádné nedostatky,

kterou předložil Stanislav Zelinka, člen rady města a předseda kontrolního výboru.

 

 

Rada města jmenuje                                                                                                      91 / 07 / R

 

a) Ing. Josefa Maturu, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, členem a hlavním koordinátorem programu komise Rady města Lomnice nad Popelkou pro regeneraci památek, s účinností od 1. 11. 2007.

 

 

b) Ing. Josefa Maturu, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, členem letopisecké komise Města Lomnice nad Popelkou, s účinností od 1. 11. 2007.

 

 

c) Ing. Josefa Maturu, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, předsedou Komise Rady města Lomnice nad Popelkou pro zavedení řízení kvality výkonu veřejné správy pomocí metody CAF, s účinností od 1. 11. 2007.

 

 

d) Ing. Josefa Maturu, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, členem komise Rady města Lomnice nad Popelkou pro Místní Agendu 21 a Projekt Zdravé město Lomnice nad Popelkou, s účinností od 1. 11. 2007.

 

 

e) Ing. Josefa Maturu, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, členem hlavní inventarizační komise, s účinností od 1. 11. 2007.

 

 

f) Mgr. Jitku Hlavovou, členku zastupitelstva města, členkou školské rady Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, s účinností od 1. 11. 2007.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                    92 / 07 / R

 

a) s trváním věcného břemene na pozemku p.p.č. 371/4, k.ú. Lomnice nad Popelkou, dle zápisu na listu vlastnickém č. 99 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, pracoviště Semily, a to zajištěním formou notářského zápisu – souhlasného prohlášení o vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni přístupu (průchod, průjezd) z pozemku p.p.č. 2249 přes pozemek p.p.č. 371/4 pro vlastníky pozemku p.p.č. 371/1, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

  

b) s pokácením dřeviny, rostoucí mimo les - javoru klenu na pozemku p.p.č. 395, k.ú. Rváčov, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě podnětu Josefa Krpaty, bytem Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s odstraněním dřeviny a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady žadatel.

Rada města současně souhlasí

- s podáním žádosti o povolení kácení předmětné dřeviny k příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

 

 

c) s konáním čtyř prodejních trhů ve vymezeném prostoru Husova náměstí v roce 2008 (včetně trhů před velikonočními a vánočními svátky), na základě žádosti, kterou podal Jiří Němec, bytem Chotěboř. Provozovatelem trhů bude žadatel.

 

 

d) s bezplatným užíváním veřejného prostranství části Husova náměstí od domu čp. 32 k domu čp. 46 a středového ostrůvku dne 2. 12. 2007 od 12,00 do 19,00 hodin a s bezplatným odběrem elektrické energie z napojení středového ostrůvku náměstí pro konání akce „Příjezd Mikuláše do Lomnice nad Popelkou“, na základě žádosti příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- oslovení podnikatelských subjektů v Lomnici nad Popelkou ze strany Města Lomnice nad Popelkou s žádostí o spolupráci při financování uvedené adventní oslavy.

 

 

e) s podnájmem bytu v objektu školy čp. 1000 ve správě příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, na dobu určitou, dle návrhu Mgr. Miroslava Šulce, ředitele uvedené organizace.

 

 

f) s podnájmem části nebytových prostor – bývalé jídelny pro cizí strávníky, v objektu školy čp. 1000  ve správě příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, k prodeji učebnic, dle návrhu Mgr. Miroslava Šulce, ředitele uvedené organizace.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             93 / 07 / R

 

- schválit odkoupení pozemku st.p.č. 175 o výměře 9 m2 od manželů Josefa a Jaroslavy Špidlenových, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 25,- Kč/m2 a část pozemku p.p.č. 4 (přístup k objektu zvonice), kultura zahrada, o výměře cca 2 m2 od Jaroslava Špidlena, bytem Lomnice nad Popelkou, vše k.ú. Rváčov, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, náklady spojené s převodem vlastnictví pozemků uhradí Město Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                         94 / 07 / R

 

- schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 354/19, kultura ostatní plocha - ostatní komunikace, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti rodiny Bochovy, bytem Lomnice nad Popelkou.

Rada města neschvaluje                                                                                               95 / 07 / R

 

- záměr nájmu nebytových prostor objektu čp. 3, bývalé požární zbrojnice, Pivovarská ulice, Lomnice nad Popelkou, dle žádosti Richarda Krause, bytem Lomnice nad Popelkou. Prostory uvedeného objektu jsou již využity ke stávajícím výpůjčkám a nájmům. 

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 24. října 2007

 

             Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz