Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Lomnice nad Popelkou - pozor změna termínu

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 04.10.2007 do 26.10.2007
Typ dokumentu: Tisková zpráva

 

Město Lomnice nad Popelkou

tajemník městského úřadu

Husovo náměstí 6

512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou vyhlašuje dle § 7 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

referent odboru finančního a plánovacího

Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

  

Předpokládaný termín nástupu: 01. 11. 2007, příp. dle dohody

 

Druh vykonávané práce:

-       účetnictví – komplexní agenda došlých a odeslaných faktur, včetně jejich krytí a likvidace

-       likvidace cestovních příkazů

-       čerpání a vyúčtování sponzorských příspěvků

-       sklad kancelářských potřeb MěÚ, pořizování a vydávání materiálu

-       vyúčtování neinvestičních nákladů za žáky cizí obce, kteří navštěvují školy zřízené Městem Lomnice nad Popelkou

-       zabezpečení energetické základny pro potřeby Města Lomnice nad Popelkou a jeho zařízení

-       ekonomické analýzy, rozbory, návrhy řešení

-       komplexní agenda pohledávek – vymáhání, evidence, exekuce, spolupráce s právníky

-       finanční kontroly ve veřejné správě – veřejnosprávní kontroly, vnitřní kontroly a interní audit dle zákona o finanční kontrole

 

Místo výkonu práce: Město Lomnice nad Popelkou a správní obvod pověřeného obecního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

Pracoviště: Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou

 

Předpoklady: předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další požadavky:

- vzdělání VŠ, popř. ÚSO (ekonomický směr výhodou)

- znalost práce na PC,

- občanská bezúhonnost, 

- organizační a analytické schopnosti,

- znalost ekonomické a daňové problematiky a zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,

- praxe v oboru min.3 roky

- řidičský průkaz sk.B a znalost cizího jazyka vítány

 

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 9 (při výkonu komplexní pracovní náplně a při splnění podmínek pro zařazení do dané platové třídy).

 

Přihláška musí obsahovat:

a)      jméno, příjmení a titul uchazeče,

b)      datum a místo narození uchazeče,

c)      státní příslušnost uchazeče,

d)      místo trvalého pobytu uchazeče,

e)      číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f)        datum a podpis uchazeče,

g)      kontaktní telefon, příp. e-mail

 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

a)      strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, případné další kvalifikační a odborné předpoklady,

b)      výpis z evidence Rejstříku  trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání, s následným dodáním výpisu po jeho doručení); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením,

c)      úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Lhůta pro podávání přihlášek: do 25. 10. 2007, při osobním podání do 13:00 hod., jinak rozhoduje datum na otisku poštovního razítka

 

Místo a způsob podávání přihlášek: v zalepené obálce osobně na podatelnu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou (adresa uvedena níže) nebo prostřednictvím České pošty. Obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení – referent finančního a plánovacího odboru“.

 

Adresa pro podávání přihlášek: Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51

 

Kontaktní osoba pro podrobnější informace: Ing.Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu (tel. 481 629 030, e-mail: tajemnik@mu-lomnice.cz)

  

V Lomnici nad Popelkou, dne 03. 10. 2007

  

 

 

 

Ing.Ivo Bělonohý

      tajemník městského úřadu


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz