Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.5/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Vložil: Ivana Petrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 03.10.2007 do 03.01.2008
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 5/2007

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se svým usnesením č. 29/07/Z písm.b) ze dne 20.9.2007, rozhodlo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Lomnice nad Popelkou.

 

Čl. 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)      veřejným prostranstvím - všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 1)

b)      volným pohybem psa - pohyb psa bez vodítka na veřejném prostranství a to pod kontrolou nebo dohledem chovatele

 

Čl. 3

Pravidla pro pohyb psů

1. Na veřejných prostranstvích graficky znázorněných v příloze této obecně závazné vyhlášky je povolen pohyb psa pouze jeho vedením na vodítku.

2. Na všech ostatních veřejných prostranstvích je povolen volný pohyb psa.

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

1. Tato Obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy při výkonu činnosti v souvislosti s plněním pracovních úkolů, záchranné psy při výkonu záchranných prací, psy při doprovodu nevidomých osob a psy při výkonu myslivosti .

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

3. Tato obecně závazná vyhláška je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 1258/2007.

 

                                  

 

 

Mgr.Josef Šimek                                                             Vladimír Mastník

              místostarosta                                                                     starosta

 

 

 

1)       zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhlášeno (vyvěšeno) dne: ………..                              Razítko a podpis orgánu, zopovědného za vyvěšení:

Sejmuto dne:

Účinnost od: ………….


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz