Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 26. schůze rady města (26.9.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 03.10.2007 do 22.10.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 26. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 26. září 2007

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                    84 / 07 / R

 

a) s opravou nefunkčního domovního plynovodu do nebytových prostor v zadní části přízemí objektu čp. 36, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, které má v nájmu Ivo Žítek, bytem Lomnice nad Popelkou, oprava bude finančně zajištěna z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2007 „3612 BH a nebytové prostory – oprava majetku“, dle žádosti nájemce a návrhu, který předložila Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) s podáním návrhu na vyhlášení památného stromu – buku lesního na pozemku p.p.č. 3218, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou

a ukládá

- Ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit podání předmětného návrhu příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

 

 

c) v souladu s § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s použitím znaku Města Lomnice nad Popelkou občanským sdružením BEZ NEHOD se sídlem Liberec, při propagaci akce Z LOMNICE NAD POPELKOU NA KOZÁKOV A ZPĚT aneb kolem Kozákova „po vrstevnici“, která se konala 22. 9. 2007.

 

 

d) s pořízením použitého osobního automobilu příspěvkovou organizací Kulturní a informační středisko Lomnice nad Popelkou, dle návrhu Mgr. Josefa Svobody, ředitele uvedené organizace. Kupní cena předmětného vozidla bude uhrazena z prostředků uvedené organizace na rok 2007.

 

  

Rada města schvaluje                                                                                                   85 / 07 / R

 

a) zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení - prodloužení plynovodní přípojky k objektu tribuny letního stadionu Lomnice nad Popelkou, vybudovaného společností VČP Net, s.r.o., se sídlem Hradec Králové a investorem Technické služby Hradec Králové, se sídlem Hradec Králové, na pozemcích p.p.č. 534/2 a 733, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti VČP Net, s.r.o., s jednorázovou úhradou  3.754,50 Kč.

 

 

b) zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení - prodloužení plynovodní přípojky v ulici Třebízského, Lomnice nad Popelkou, vybudovaného společností VČP Net, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, na pozemcích p.p.č. 1091/15 a 2284, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti VČP Net, s.r.o., s jednorázovou úhradou 2.445,- Kč.

 

 

c) zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení - prodloužení plynovodní přípojky v ulici 5. května, vybudovaného společností VČP Net, s.r.o., se sídlem Hradec Králové a investorem Obec Ohrazenice, na pozemcích p.p.č. 2536, 3552/5 a 3552/6, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti VČP Net, s.r.o., s jednorázovou úhradou 599,- Kč.

 

 

d) zpoplatnění umístění dočasných reklam na sloupech veřejného osvětlení ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, poplatek za umístění reklamy na jednom sloupu 20,- Kč/den, s okamžitou účinností.

 

 

e) pokácení dřevin rostoucích mimo les – 2 vícekmenných thují, 1 břízy, náletových dřevin javoru, bezu, šeříku a keřů svídy a růže šípkové které se nachází na pozemcích p.p.č. 3218 a 3172/3, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s odstraněním dřevin včetně kořenových systémů a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně souhlasí

- s podáním žádosti o povolení kácení předmětných dřevin k příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

 

 

f) předání správy a údržby herních prvků na pozemku jako funkčního celku dokončené investiční akce „Dětské hřiště, Lomnice nad Popelkou“ příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, s účinností od 1. 10. 2007.

 

  

g) logo „Projektu Lomnice nad Popelkou – Zdravé město“, které bylo vybráno z více návrhů a dle návrhu Mgr. Josefa Šimka, místostarosty a zástupce Města Lomnice nad Popelkou. Logo bude využíváno pro projekt Zdravé město a místní Agenda 21 v rámci aktivit Města Lomnice nad Popelkou v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR.

 

 

h) poskytnutí finančního daru z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 „Zastupitelstvo města“ Mgr. Josefu Šimkovi, místostarostovi, za práci nad rámec rozsahu povinností uvolněného člena zastupitelstva města a místostarosty.

 

 

Rada města přijímá                                                                                                       86 / 07 / R

 

- finanční dary od podnikatelských subjektů na realizaci zakázky Města Lomnice nad Popelkou „Dětské hřiště, Lomnice nad Popelkou“:

1. 18D, s.r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou,

2. Eva Kmínková – Nábytek a doplňky, se sídlem Lomnice nad Popelkou,

3. Cyklo SKI sport&servis J.Žitník, se sídlem Lomnice nad Popelkou,

4. Turek, v.o.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou,

5. Cukrárna a kavárna U Marcely, se sídlem Lomnice nad Popelkou,

6. Schrama, spol. s r. o., se sídlem Lomnice nad Popelkou,

7. Něžné prádlo Monika Pečená, se sídlem Lomnice nad Popelkou,

8. Lukáš Patočka – Zlatnictví, se sídlem Lomnice nad Popelkou,

9. Věra Kobrová – Čaje – Dárky, se sídlem Lomnice nad Popelkou,

10. Markéta Horká - Foto Plus, se sídlem Lomnice nad Popelkou,

11. Restaurace Fontána, se sídlem Lomnice nad Popelkou,

12. Ladislav Fajx – Restaurace „G“, se sídlem Lomnice nad Popelkou,

13. Marcela Dlabačová – Levné oděvy, se sídlem Lomnice nad Popelkou,

14. Bronco, s. r. o., se sídlem Lomnice nad Popelkou,

15. Inter Flag, s. r. o., se sídlem Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                        87 / 07 / R

 

a) informaci Vladimíra Mastníka, starosty, o ukončeném výběrovém řízení na obsazení funkce tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) informaci Stanislava Zelinky, člena rady města a předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města, o činnosti kontrolního výboru a o provedené kontrole plnění usnesení rady města, přijatých v období od 3. 11. 2006 do 30. 6. 2007.

 

 

c) osvědčení o zavedení metodiky zvyšování kvality ve veřejné správě dle modelu CAF v období od listopadu 2006 do srpna 2007, udělené Městskému úřadu Lomnice nad Popelkou v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR, společností MEPCO, spol. s r. o., VSVS ČR, o. p. s. a CERT Kladno, spol. s r. o.  „Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech“.

 

 

Rada města zrušuje                                                                                                       88 / 07 / R

 

a) komisi Rady města Lomnice nad Popelkou pro prezentaci a propagaci města, s okamžitou účinností. Činnost uvedené komise bude vykonávat kulturní komise Rady města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně odvolává

- všechny členy komise pro prezentaci a propagaci města.

 

 

b) směrnici o Rady města Lomnice nad Popelkou č. 3/2004, o nakládání s pohledávkami, ze dne 16. 12. 2004, ke dni 30. 9. 2007.

Rada města současně ukládá

- Ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, vydat jako vnitřní předpis č. T 2007/03, vnitřní směrnici pro nakládání s pohledávkami, s účinností od 1. 10. 2007.

  

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 26. září 2007

 

  

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz