Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města (20.9.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 02.10.2007 do 15.10.2007
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 20. září 2007

 

 

Přítomni:        17 členů zastupitelstva města (ing. Vlastimil Bambas, ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta,  Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Mgr. Jitka Hlavová, ing. Miloš Jirman, ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, ing. Miroslav Šmiraus,  Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič)

                       

                        tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

 

                        16 občanů

                                                                      

Pozvánka na zasedání zveřejněna: 14. 9. 2007

Zasedání zahájeno:  18.05 hodin

Zasedání řídil: starosta Vladimír Mastník

Pověření zajištěním zápisu z dnešního zasedání: ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského 

                                                                                   úřadu

Ověření zápisu z minulého zasedání:  Roman Dušta, MUDr. Jiří Mlejnek  – bez závad

Návrhová komise: předseda – ing. Miroslav Šmiraus, členové – ing. Bohumil Hercík,
                                Mgr. Jitka Hlavová -  schváleno jednomyslně.

Ověřovatelé dnešního zápisu:   ing. Vlastimil Bambas, Petr Havel  -  schváleno jednomyslně

 

Program:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

    1.   Projekt Zdravé město Lomnice nad Popelkou - deklarace

    2.   Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s odpady – oprava vyhlášky

    3.   Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

    4.   Úprava zřizovací listiny organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice

          nad Popelkou

    5.   Projektová příprava oprav místních komunikací v návaznosti na projekt „Čistá Jizera“

    6. Darování vybavení školní kuchyně Základní škole T.G.Masaryka Lomnice
           nad Popelkou

    7.   Darování užitkové techniky Technickým službám Města Lomnice nad Popelkou

    8.   Darování kopírovacího stroje Léčebně dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou

    9.   Darování movitých věcí a vybavení sborům dobrovolných hasičů

  Finanční záležitosti:

    10. Úprava rozpočtu města na rok 2007

    11.  Závěry komise k posouzení škod, vyplývajících z inventarizace závazků Města

           Lomnice nad Popelkou a dalších identifikovaných škod

 Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

    12.  Bezúplatný převod pozemku pro bydlení od Pozemkového fondu ČR

    13.  Prodej pozemku p.p.č. 231/3, ul. Antala Staška

    14.  Prodej pozemků pod garážemi v ul. Hálkova, za muzeem

    15.  Prodej částí pozemku p.p.č. 730/1 kú. Lomnice nad Popelkou

    16.  Koupě pozemku požární nádrže na Morcinově

    17.  Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3224/4 a st.p.č. 1939, kú. Lomnice n.Pop.

Ostatní záležitosti:

    18.  Návrh na zápis domu čp. 886 „Úřednický dům“ na seznam nemovitých kulturních

           památek

 

 19.  Diskuse

 20.  Usnesení, závěr

                

Návrh programu, jak jej předložil starosta, byl jednomyslně schválen.

 

Před projednáváním prvního bodu programu byla Stanislavem Zelinkou, předsedou kontrolního výboru,  přednesena zpráva kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení zastupitelstva.

 

Usnesení:  Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města,vypouští ze sledování splněná usnesení č. 1.14/06/Z písm. a), usnesení č. 4/07/Z písm. c) a d), usnesení č. 18/07/Z písm. a), b), c) a f), usnesení č. 22/07/Z písm. a), usnesení č. 23/07/Z písm. a), b), c), d), f), g) a j), usnesení č. 24/07/Z, usnesení č. 25/07/Z a usnesení
č. 26/07/Z a bere na vědomí

1. průběh plnění usnesení č. 1.14/06/Z písm. e) a g) ze dne 14. 12. 2006, usnesení č. 4/07/Z písm. a) a b) ze dne 15. 2. 2007, usnesení č. 23/07/Z písm. e), h), i)  u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro splnění usnesení učiněny a čeká se na úkony protistrany,

2. průběh plnění usnesení č. 11/07/Z písm. b) ze dne 26. 4. 2007 a současně usnesení
č. 23/07/Z písm. b) ze dne 21. 6. 2007, týkajících se pořizování nového územního plánu,
u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro jejich splnění nadále činěny.

Hlasování: všech 16 v té chvíli přítomných členů pro (Jan Drahoňovský se dostavil na jednání až v 18.35 hod.)

 

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

   

1.  Projekt Zdravé město Lomnice nad Popelkou - deklarace

Místostarosta Mgr. Josef Šimek:  uvedl, že se předkládá ke schválení deklarace projektu Zdravé město Lomnice nad Popelkou, které je členem Národní sítě Zdravých měst (dále jen “NSZM“). Politická deklarace zastupitelstva města je  žádoucí pro podporu projektu Zdravé město Lomnice nad Popelkou. Metodika NSZM doporučuje vytvořit dlouhodobý komunitní plán zdraví a kvality života ve městě. Tento plán se tvoří za účasti veřejnosti, proto v Lomnici nad Popelkou proběhne tzv. fórum Zdravých měst, a to 14. 11. 2007 na zámku, na které místostarosta pozval všechny občany města a na kterém by měly být vzneseny připomínky, požadavky a návrhy občanů na kvalitnější život ve městě. Zároveň požádal členy zastupitelstva města, aby posoudili předložené návrhy loga projektu a pro jeden z návrhů se rozhodli každý za svou osobu. Návrhy loga vytvořily děti ze Základní školy T.G.M. v rámci Dne Země.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Deklaraci „Projektu Lomnice nad Popelkou – Zdravé město“, dle návrhu Mgr. Josefa Šimka, místostarosty a zástupce Města Lomnice nad Popelkou pro projekt Zdravé město a místní Agendu 21 v rámci aktivit Města Lomnice nad Popelkou v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR.

Hlasování: všech 16 v té chvíli přítomných členů pro (Jan Drahoňovský se dostavil na jednání až v 18.35 hod.)

 

 

2.   Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s odpady – oprava vyhlášky

Ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou: vysvětlil, že se jedná
o nový návrh obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“) o odpadech, která nahrazuje OZV
č. 2/2007 na základě připomínek a výzvy Ministerstva vnitra, oddělení dozoru a kontroly. Jde pouze o některé formální úpravy. Zároveň upozornil přítomné na další dvě nové komodity tříděného odpadu, které budou separovány v označených pytlích a ukládány ve sběrném dvoře nebo na sběrných místech („hnízdech“) ve městě. Jedná se o nápojové kartony a směsné plasty.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města vydává na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 4/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem, dle návrhu Ing. Ivo Bělonohého, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, s nejbližší možnou účinností.

Hlasování: všech 16 v té chvíli přítomných členů pro (Jan Drahoňovský se dostavil na jednání až v 18.35 hod.)

 

 

3.   Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Jana Šnajdrová, vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Lomnice nad Popelkou: uvedla, že na základě množících se stížností občanů na volný pohyb psů po městě rada města doporučuje vydat obecně závaznou vyhlášku (dále jen“OZV“), která by vymezovala území, kde mohou a kde nemohou pobíhat psi bez vodítka. Toto se musí týkat pouze intravilánu města. Vyhláška vychází z ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Tento zákon umožňuje pouze upravit pravidla pro pohyb psů, nikoliv další povinnosti chovatelů. V příloze OZV na mapě města je vyznačeno území, kde je povolen pohyb psů pouze na vodítku, tj. centrum města, okolí školských zařízení a hromadné zástavby. Na ostatních částech města je umožněn volný pohyb psů bez vodítka pod dozorem chovatele. Volně se pohybující psi bez dozoru osob se považují za toulavé a je umožněn jejich odchyt. Město má pro případy odchytu toulavých a opuštěných zvířat vyškoleného pracovníka.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města vydává v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č.5/2007, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, dle návrhu Jany Šnajdrové, vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, s nejbližší možnou účinností.

Hlasování: všech 16 v té chvíli přítomných členů pro (Jan Drahoňovský se dostavil na jednání až v 18.35 hod.)

 

 

4.   Úprava zřizovací listiny organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Ing. Ivo Bělonohý: vysvětlil, že změna zřizovací listiny Pečovatelské služby Lomnice nad Popelkou vychází ze změn legislativy v oblasti sociálních služeb s účinností od 1. ledna 2007. Aplikace nových právních předpisů se promítá do Dodatku č. 1 zřizovací listiny této organizační složky města.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje na základě § 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 zřizovací listiny organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou dle návrhu Olgy Noskové, ředitelky uvedené organizační složky, s účinností od 1. 10. 2007, z důvodu legislativních změn v oblasti poskytování sociálních služeb.

Hlasování: všech 16 v té chvíli přítomných členů pro (Jan Drahoňovský se dostavil na jednání až v 18.35 hod.)

 

 

5.   Projektová příprava oprav místních komunikací v návaznosti na projekt „Čistá Jizera“

Starosta Vladimír Mastník:  oznámil, že návrh rozsahu projektové přípravy na rekonstrukci místních komunikací vypracoval ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, na základě rozhodnutí stavební komise a rady města, které určily způsob a rozsah prací na opravách dotčených komunikací. Tyto opravy jsou součástí zpracovaného projektu kanalizace „Čistá Jizera“, o kterém podal informace na minulém zasedání zastupitelstva ing. Milan Hejduk, předseda Vodohospodářského sdružení Turnov. Projekt „Čistá Jizera“ zahrnuje jednak rozsáhlou rekonstrukci stávajících kanalizačních řadů, jednak výstavbu nových kanalizačních řadů. Rovněž zhotovení nových povrchů komunikací, chodníků i veřejného osvětlení proběhne ve velkém rozsahu. Projektová přípravu těchto prací musí být připravena ještě před výběrem dodavatele provedení kanalizací i komunikací. Proto starosta požádal zastupitelstvo o pověření k zadání projektové dokumentace.

Starosta dále doplnil, že je připraveno několik dalších projektů, se kterými se chce město přihlásit do soutěže o dotace z EU a předal přítomným členům zastupitelstva písemný materiál  „Úvodní analýzu dotačních příležitostí“, kde jsou zpracovány některé záměry Města Lomnice nad Popelkou včetně finančních toků. Jde o to určit jen ty projekty, které mají šanci na úspěch. Proto žádá členy zastupitelstva, aby se zúčastnili společné schůze rady města a zastupitelstva města dne 26. 9. 2007.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh rozsahu projektové přípravy na rekonstrukce místních komunikací v Lomnici nad Popelkou v souvislosti s projektem kanalizace „Čistá Jizera“ a dalších komunikací dle návrhu Vladimíra Mastníka, starosty, a současně dle doporučení stavební komise rady města a dle doporučení rady města a pověřuje Vladimíra Mastníka, starostu, k zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce místních komunikací v tomto rozsahu.

Hlasování: všech 16 v té chvíli přítomných členů pro (Jan Drahoňovský se dostavil na jednání až v 18.35 hod.)

 

Na jednání se dostavil Jan Drahoňovský.

 

6. Darování vybavení školní kuchyně Základní škole T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou

Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města: jedná se o vybavení školní kuchyně, které provedlo Město Lomnice nad Popelkou. Rada města doporučuje tento movitý majetek bezplatně převést do majetku výše jmenované příspěvkové organizace města.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí věcného daru - vybavení školní kuchyně - mycí stroj WKT 1200 s příslušenstvím v hodnotě 580.005,- Kč, regály R01/4 2 ks v hodnotě 35.362,-Kč a pojízdné stoly 2 ks za 24.312,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily. Celková  hodnota daru činí 639.679,- Kč.

Hlasování:     všech 17 členů pro

 

 

7.   Darování užitkové techniky Technickým službám Města Lomnice nad Popelkou

Ing. Milena Rádlová:  rada města doporučuje darovat výše uvedené příspěvkové organizaci  města do majetku vozidla pro svoz komunálního odpadu a kontejnery.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí věcných darů - vozidel a kontejnerů pro svoz komunálního odpadu z majetku Města Lomnice nad Popelkou příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou dle předloženého návrhu:

1. LIAZ BOBR 12.1 BSS v hodnotě 166.600,- Kč,

2. Nakladač kontejnerů LIAZ 151.270 JNK, reg. zn. SM 81-74 v  hodnotě 420.403,- Kč,

3. Vanové kontejnery 3 ks  v  hodnotě 119.595,- Kč,

4. AVIA Lublin speciální popelářský vůz  v hodnotě 50.000,- Kč.

Celková hodnota poskytnutých věcných darů činí 756.598,- Kč

Hlasování:     všech 17  členů pro

 

8.   Darování kopírovacího stroje Léčebně dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou

Ing. Milena Rádlová:  jedná se o bezplatný převod staršího kopírovacího stroje z Městského úřadu Lomnice nad Popelkou do majetku Léčebny dlouhodobě nemocných, příspěvkové organizace města, na doporučení rady města.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí věcného daru – kopírovacího stroje Minolta EP 1050 Invexset v celkové pořizovací hodnotě 73.078,- Kč příspěvkové organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice Popelkou.

Hlasování:     všech 17  členů pro

 

9.   Darování movitých věcí a vybavení sborům dobrovolných hasičů

Ing. Milena Rádlová:  rada města doporučuje bezplatný převod movitých věcí a zařízení sborům dobrovolných hasičů okolních obcí, které jsou v užívání těchto sborů. Budovy, které  sbory užívají, zůstanou nadále ve vlastnictví města.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí věcného daru – movitých věcí z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, doposud sloužících pro účely spolkové činnosti a činnosti sborů dobrovolných hasičů dle předloženého návrhu a seznamů:

1. Sboru dobrovolných hasičů Košov v celkové pořizovací hodnotě 43.116,- Kč,

2. Sboru dobrovolných hasičů Želechy v celkové pořizovací hodnotě 24.378,- Kč,

3. Sboru dobrovolných hasičů Ploužnice v celkové pořizovací hodnotě 58.704,- Kč,

4. Sboru dobrovolných hasičů Rváčov v celkové pořizovací hodnotě 94.715,- Kč.

Hlasování:     všech 17  členů pro

 

 

Finanční záležitosti

 

10. Úprava rozpočtu města na rok 2007

Starosta Vladimír Mastník:  přečetl jednotlivé položky změn jak v příjmové, tak ve výdajové části rozpočtu města. Poté, co se nikdo nepřihlásil s připomínkou nebo s dotazem, přečetl starosta návrh usnesení bez konkrétních položek příjmové a výdajové části, které již předtím jmenoval.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje v důsledku rozpočtových opatření č. 26 až 46/2007 - 3. změnu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2007, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací. Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena  zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o 2.684 tis. Kč, objem doposud přijatých dotací v částce 1.714 tis. Kč (stav ke dni 15.9.2007). Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 76.639 tis. Kč.

 

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                               v  tis. Kč

Daň z PFO 30% z výnosu obce - příznivý vývoj oproti roku 2006

200

Odvody za odnětí zemědělské půdy

5

Poplatek ze psů

6

Poplatek z ubytovací kapacity

1

Poplatek za výherní automaty - nárůst VHP

50

Správní poplatky - souvisí s nárůstem VHP + stavební

50

Příjmy z lesní kalamity

1 732

Náhrada za odstranění stavby - výkon nebude uskutečněn

   v letošním roce

- 50

Pokuty ukládané stavebním úřadem

19

Komunální služby - náklady řízení

4

Prodej pozemků - prodej drobných pozemků dle žádostí

110

Prodej nemovitostí  čp. 474

210

Prodej HDM - prodej auta LIAZ

219

Ekokom - za tříděný odpad

30

Pokuty - životní prostředí

42

Finanční dary na soc.účely -opr.z min - přijatý dar nespadá do komp.zastup.

- 16

Správa MU - rozhlas, náj.zas.místnost

3

Pokuty ukládané obcí - přestupky

12

Příjmy z úroků - souvisí s nižším procentem plnění rozpočtu v oblasti výdajů

50

Neinv.dotace od obcí - přenesená působnost

7

Celkem příjmy

2 684

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                               v  tis. Kč

Náklady na těžbu dřeva

- 575

Oprava mostku v ulici Havlíčkova - úprava ceny na základě

  výběrového řízení

660

Příspěvek ČSAD -  valorizace mezd

7

Úprava školní kuchyně - dorovnání, akce byla již dokončena

- 8

Obnova kulturních památek – dodržení požadavků památkářů –odborný průzkum a změny stavby

350

Příspěvek LSK na spoluúčast  rekonstr. skokan. Můstku

130

LSK - spoluúčast na nákup rolby 

300

BH a nebytové prostory - oprava bytu v čp. 886, otevírání hlavních dveří v DPS

166

Projekt. dokumentace - souvisí se žádostmi o dotace na nové akce

400

TSM - příspěvek na opravy městského rozhlasu

- 301

Městský rozhlas - investice hrazená přímo městem

301

Řízení s pozemky - výkup pozemků můstky, požární nádrž

  Morcinov

82

Drobné opravy - úprava terénu v areálu bývalého DDM, údržba

  mimolesní zeleně

302

Likvidace havárie na majetku - dorovnání na skutečné náklady

9

ASA - za svoz TKO - dorovnání na skutečné náklady

7

Nákup techniky na svoz TKO - nákup ojetého auta Lublin

50

Nákup odpadkových košů do prostoru náměstí

35

Ochrana.živ.prostředí - nákup tabulek

3

Pečovatelská služba - snížení nákladů města v důsledku přijetí dotace

- 70

Příspěvek Městu Semily za umístění seniorů

9

Požární ochrana - na nepředvídané opravy tří aut

30

Investiční rezerva

900

Základní umělecká škola –příspěvek na přepravu do Prahy

  na soutěž výtvarného oboru

6

Městské muzeum a galerie – příspěvek na náklady spojené

  s užíváním prostor v poliklinice

8

Technické služby -snížení příspěvku o mzdy za II. pololetí

  v důsledku naplánování na TKO

- 388

Technické služby -zvýšení příspěv. na likvidaci dřevin po orkánu

56

Technické služby - účelový příspěvek na nákup sekačky

215

Celkem výdaje

2 684

 

Zastupitelstvo města současně schvaluje na základě výše uvedeného usnesení

1. snížení příspěvku příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou za účelem opravy  městského rozhlasu a to o 301 tis. Kč - jedná se změnu účelovosti, nebude poskytnut příspěvek uvedené organizaci ale bude přímo hrazeno Městem Lomnice nad Popelkou, 

2. snížení příspěvku příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou na provoz organizace o 332 tis. Kč,

3. poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou na nákup sekačky ve výši 215 tis. Kč,

4. poskytnutí účelového příspěvku Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou na spoluúčast na rekonstrukci skokanského můstku ve výši 130 tis. Kč,

5. poskytnutí účelového příspěvku Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou na nákup rolby ve výši 300 tis. Kč,

6. zvýšení příspěvku Městu Semily o 9 tis. Kč za občany Města Lomnice nad Popelkou, umístěné k trvalému pobytu v Domově pro seniory v Semilech,

7. zvýšení příspěvku příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o 6 tis. Kč, účelově na náklady na soutěže výtvarného oboru,

8. zvýšení příspěvku příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, o 8 tis. Kč na náklady spojené s užíváním prostor v objektu čp. 866, polikliniky.

 

Hlasování:  16 členů pro

                    1 člen se hlasování zdržel (ing. Pavel Kučera)

V dalším průběhu jednání se starosta Vladimír Mastník omluvil ing. Pavlu Kučerovi, že opomněl tlumočit připomínku, kterou vznesl ing. Kučera již dříve mimo dnešní jednání. Jedná se o připomínku k výši příspěvku 300 tis. Kč z rozpočtu města Lyžařskému sportovnímu klubu, což je chybějící částka na nákup rolby, na kterou LSK získal dotaci  4 mil. Kč. Ing. Kučera podal návrh, aby byla uzavřena smlouva mezi městem a LSK na průběžnou úpravu lyžařských stop. Starosta ujistil, že se touto otázkou bude rada města zabývat.

 

 

11.  Závěry komise k posouzení škod, vyplývajících z inventarizace závazků Města Lomnice nad Popelkou a dalších identifikovaných škod

Starosta Vladimír Mastník:  v materiálu, který členové zastupitelstva obdrželi a poté projednali na společné schůzi rady a zastupitelstva města dne 17. 9. 2007 za účasti auditorky ing. Schneiderové, se jedná o zápis z jednání škodní komise ze dne 29. 6. 2007, která posuzovala škody určené Krajským státním zastupitelstvím v Hradci Králové ve věci odvodu neoprávněně použité dotace do státního rozpočtu na akci „Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou“. Rada města závěry škodní komise vzala na vědomí na své schůzi dne 25. 7. 2007.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města bere na vědomí závěry komise rady města zřízené k posouzení škod, vyplývajících z inventarizace Města Lomnice nad Popelkou a dalších identifikovaných škod, ze dne 29. 6. 2007.

Hlasování:     všech 17  členů pro

 

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

12.  Bezúplatný převod pozemku pro bydlení od Pozemkového fondu ČR

Ing. Milena Rádlová:  vysvětlila, že se jedná o dodatečný převod nepatrného pozemku, který nebyl omylem zahrnut do žádosti o bezúplatný převod pozemku pro bydlení od Pozemkového fondu, který zastupitelstvo schválilo v prosinci 2006. Dodatečně bude tento převod předmětem nové žádosti.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1033/11, k.ú. Lomnice nad Popelkou, tj. pozemku v rozvojové lokalitě OM 3 určené platným územním plánem pro bydlení, od ČR Pozemkového fondu, se sídlem Praha.

Hlasování:     všech 17  členů pro

 

 

13.  Prodej pozemku p.p.č. 231/3, ul. Antala Staška

Ing. Milena Rádlová: uvedla, že kupující výše uvedeného pozemku, ing. P. Chrastina, od koupě odstoupil, proto rada města doporučuje prodej podle pořadí nabídek ve výběrovém řízení, tj. druhému zájemci.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje na základě výsledku výběrového řízení prodej pozemku p.p.č. 231/2, kultura ostatní plocha, o výměře 189 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro výstavbu obytného nebo multifunkčního objektu (bydlení a nebytové prostory), druhému zájemci z výběrového řízení Robertu Wagnerovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena nabídková 68.000,- Kč a současně zrušuje své usnesení č. 18/07/Z písm. b) ze dne 26. 4. 2007, týkající se prodeje předmětného pozemku, z důvodu nezájmu kupujícího Ing. Pavla Chrastiny, bytem Praha, o koupi uvedeného pozemku.

Hlasování:     všech 17  členů pro

 

 

14.  Prodej pozemků pod garážemi v ul. Hálkova, za muzeem

Ing. Milena Rádlová:  vysvětlila, že devět pozemků pod garážemi v ulici Hálkova zůstalo z minulosti ve vlastnictví města, jelikož vlastníci garáží neuzavřeli dohodu o právu užívání
a toto právo nepřešlo potom ze zákona do vlastnictví. K tomu ing. Rádlová dodala, že rada města v této souvislosti schválila zpětné nájemné za tři roky vlastníkům předmětných garáží.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou pod garážemi v lokalitě ulice Hálkova, Lomnice nad Popelkou, vlastníkům jednotlivých staveb garáží:

1. pozemek st.p.č. 1377, o výměře 25 m2, Jaroslavu Vávrovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

2. pozemek st.p.č. 1378, o výměře 24 m2, Jaroslavu Mikulemu, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

3. pozemek st.p.č. 1380, o výměře 24 m2, Miroslavu Hlubučkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

4. pozemek st.p.č. 1382, o výměře 27 m2, manželům Stanislavu a Mileně Maturovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

5. pozemek st.p.č. 1385, o výměře 25 m2, Ladislavě Suchardové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

6. pozemek st.p.č. 1386, o výměře 26 m2, manželům Jiřímu a Ludmile  Královým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

7. pozemek st.p.č. 2050, o výměře 33 m2, podíl ½ Vladimíru Doušovi a podíl ½ Zdeňce Kynčlové, oba bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

8. pozemek st.p.č. 1947, o výměře 18 m2, Jarmile Jínové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

9. část pozemku p.p.č. 247/1, o výměře dle nového geometrického plánu, Františku Blažkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2, vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

vše k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

 

15.  Prodej částí pozemku p.p.č. 730/1 kú. Lomnice nad Popelkou

Ing. Milena Rádlová: uvedla, že jde o pozemek, který užívají vlastníci sousedních řadových domků a pozemků jako zahradu. Tři z těchto uživatelů požádali o odprodej příslušné části pozemku.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: 

 

a) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 730/1, navazující na pozemek p.p.č. 730/7, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Miroslavu a Janě Semeckým, bytem Lomnice nad Popelkou, výměra pozemku dle nového geometrického plánu, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

b) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 730/1, navazující na pozemek p.p.č. 730/8, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Zdeňkovi a Janě Pazderským, bytem Lomnice nad Popelkou, výměra pozemku dle nového geometrického plánu, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

c) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 730/1, navazující na pozemek p.p.č. 730/9, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Janu a Růženě Košťákovým, bytem Lomnice nad Popelkou, výměra pozemku dle nového geometrického plánu, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

Hlasování:     všech 17  členů pro

 

 

16.  Koupě pozemku požární nádrže na Morcinově

Místostarosta Mgr. Josef Šimek:  jedná se o koupi pozemku, který je v soukromém vlastnictví a na kterém je výše uvedená požární nádrž. Ta je důležitou složkou požární ochrany.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku p.p.č. 373/2, k.ú. Košov,
o výměře 210 m2, kultura ostatní plocha, pod požární nádrží, od Leoše Mikuleho, bytem Lomnice nad Popelkou. Kupní cena 3,- Kč/m2, náklady spojené s převodem vlastnictví pozemku uhradí Město Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:     všech 17  členů pro

 

 

17.  Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3224/4 a st.p.č. 1939, kú. Lomnice n.Pop.

Ing. Milena Rádlová:  uvedla, že o výše uvedený pozemek požádal Miroslav Špalek, jehož pozemek s předmětným pozemkem sousedí. Rada nedoporučila záměr prodeje, protože v současné době probíhá v uvedené lokalitě rekultivace.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 3224/4 a st.p.č. 1939, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti Miroslava Špalka, bytem Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:     všech 17  členů pro

 

 

Ostatní záležitosti

 

18.  Návrh na zápis domu čp. 886 „Úřednický dům“ na seznam nemovitých kulturních

       památek

Starosta Vladimír Mastník:  zdůvodnil rozhodnutí rady města, podat žádost o zápis domu čp. 886 v Bezručově ulici na seznam nemovitých kulturních památek, neboť se jedná o cenný architektonický objekt. Rozhodnutí rady se opírá o stanovisko a doporučení autorizovaného architekta ing. arch. Libora Sommera. V zájmu města je zachování vnějšího vzhledu a tvaru domu pro budoucí generace, na jehož rekonstrukci by bylo možno využít dotaci se spoluúčastí města.

Připomínky a dotazy:

Mgr. Josef Šimek sdělil, že dům nestojí v městské památkové zóně, nicméně lze na rekonstrukci vyžít jiné dotační programy Ministerstva kultury, než program zachování městské památkové zóny, a to zhruba se stejnou spoluúčastí města, což je asi 50 %.

Usnesení:  Zastupitelstvo města souhlasí se zápisem domu čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, do seznamu nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR a současně pověřuje Vladimíra Mastníka, starostu, k podání žádosti o provedení zápisu předmětného objektu do seznamu nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR.

Hlasování:  14 členů  pro

                     2 členové proti (Roman Dušta, ing. Pavel Kučera)

                     1 člen se hlasování zdržel (Petr Havel)

 

 

19.  Diskuse

 

Bedřich Stolín st.:  vznesl připomínku k výlepu plakátů (drahé) a upozornil na poškozené plakátovací plochy, např. na sídlišti, po lednovém orkánu Kiryl. Druhá připomínka směřovala proti záměru přestěhovat sběrný dvůr z prostoru za muzeem na Podměstí k čističce odpadních vod. Varoval před tím, že na novém stanovišti bude sběrný dvůr „z ruky“ a nebude občany tolik využíván. Mohlo by dojít k neřízeným skládkám.

Starosta Vladimír Mastník k první připomínce řekl, že bude jednat s ředitelem firmy, která plakátování smluvně provádí, zvláště o zlepšení vizuálnosti plakátovacích desek. Navrácení této činnosti Technickým službám není vyloučeno. K otázce sběrného dvora sdělil, že hlavním důvodem k jeho přemístění je jeho nedostupnost a nedostatečná kapacita. V prostoru u čističky odpadních vod město vykupuje pozemek na nový sběrný dvůr  a usiluje v tomto směru o získání dotace. Jedná se i s ředitelem Technických služeb o možnosti pravidelně přistavovat po městě kontejnery na určité druhy odpadu.

 

 

20.  Usnesení, závěr

 

 

Starosta Vladimír Mastník na závěr jednání poděkoval za dlouholetou práci dosavadnímu tajemníkovi městského úřadu ing. Ivo Bělonohému, který k 31. 10. 2007 z městského úřadu odchází. Popřál mu hodně zdraví a úspěchů v další práci.

 

Zasedání ukončeno:  19.15 hodin

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

Nedílnou přílohou zápisu jsou přijatá usnesení.

 

Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka MěÚ.    

  

 V Lomnici nad Popelkou, 20. 9. 2007

  

Ing. Vlastimil Bambas

  

Petr Havel

  

 

                                                                                              Vladimír Mastník

                                                                                                      starosta

 

 

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz