Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města (20.9.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 21.09.2007 do 15.10.2007
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 20. září 2007

 

  

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                          27 / 07 / Z

 

- kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města,

vypouští

- ze sledování splněná usnesení č. 1.14/06/Z písm. a), usnesení č. 4/07/Z písm. c) a d), usnesení č. 18/07/Z písm. a), b), c) a f), usnesení č. 22/07/Z písm. a), usnesení č. 23/07/Z písm. a), b), c), d), f), g) a j), usnesení č. 24/07/Z, usnesení č. 25/07/Z a usnesení č. 26/07/Z   

a bere na vědomí

1. průběh plnění usnesení č. 1.14/06/Z písm. e) a g) ze dne 14. 12. 2006, usnesení č. 4/07/Z písm. a) a b) ze dne 15. 2. 2007, usnesení č. 23/07/Z písm. e), h), i)  u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro splnění usnesení učiněny a čeká se na úkony protistrany,

2. průběh plnění usnesení č. 11/07/Z písm. b) ze dne 26. 4. 2007 a současně usnesení č. 23/07/Z písm. b) ze dne 21. 6. 2007, týkajících se pořizování nového územního plánu, u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro jejich splnění nadále činěny.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    28 / 07 / Z

 

a) Deklaraci „Projektu Lomnice nad Popelkou – Zdravé město“, dle návrhu Mgr. Josefa Šimka, místostarosty a zástupce Města Lomnice nad Popelkou pro projekt Zdravé město a místní Agendu 21 v rámci aktivit Města Lomnice nad Popelkou v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR.

 

 

b) na základě § 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek  č. 1 zřizovací listiny organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou dle návrhu Olgy Noskové, ředitelky uvedené organizační složky, s účinností od 1. 10. 2007, z důvodu legislativních změn v oblasti poskytování sociálních služeb.

 

 

c) poskytnutí věcného daru - vybavení školní kuchyně - mycí stroj WKT 1200 s příslušenstvím v hodnotě 580.005,- Kč, regály R01/4 2 ks v hodnotě 35.362,-Kč a pojízdné stoly 2 ks za 24.312,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily. Celková  hodnota daru činí 639.679,- Kč.

 

 

d) poskytnutí věcných darů - vozidel a kontejnerů pro svoz komunálního odpadu z majetku Města Lomnice nad Popelkou příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou dle předloženého návrhu:

1. LIAZ BOBR 12.1 BSS v hodnotě 166.600,- Kč,

2. Nakladač kontejnerů LIAZ 151.270 JNK, reg. zn. SM 81-74 v  hodnotě 420.403,- Kč,

3. Vanové kontejnery 3 ks  v  hodnotě 119.595,- Kč,

4. AVIA Lublin speciální popelářský vůz  v hodnotě 50.000,- Kč.

Celková hodnota poskytnutých věcných darů činí 756.598,- Kč

 

 

e) poskytnutí věcného daru – kopírovacího stroje Minolta EP 1050 Invexset v celkové pořizovací hodnotě 73.078,- Kč příspěvkové organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice Popelkou.

 

 

f) poskytnutí věcného daru – movitých věcí z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, doposud sloužících pro účely spolkové činnosti a činnosti sborů dobrovolných hasičů dle předloženého návrhu a seznamů:

1. Sboru dobrovolných hasičů Košov v celkové pořizovací hodnotě 43.116,- Kč,

2. Sboru dobrovolných hasičů Želechy v celkové pořizovací hodnotě 24.378,- Kč,

3. Sboru dobrovolných hasičů Ploužnice v celkové pořizovací hodnotě 58.704,- Kč,

4. Sboru dobrovolných hasičů Rváčov v celkové pořizovací hodnotě 94.715,- Kč.

 

 

Zastupitelstvo města vydává                                                                                        29 / 07 / Z

 

a) na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 4/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem, dle návrhu Ing. Ivo Bělonohého, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, s nejbližší možnou účinností.

 

 

b) v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č.5/2007, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, dle návrhu Jany Šnajdrové, vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, s nejbližší možnou účinností.

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                          30 / 07 / Z

 

a) návrh rozsahu projektové přípravy na rekonstrukce místních komunikací v Lomnici nad Popelkou v souvislosti s projektem kanalizace „Čistá Jizera“ a dalších komunikací dle návrhu Vladimíra Mastníka, starosty, a současně dle doporučení stavební komise rady města a dle doporučení rady města

a pověřuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, k zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce místních komunikací v tomto rozsahu.

 

 

b) závěry komise rady města zřízené k posouzení škod, vyplývajících z inventarizace Města Lomnice nad Popelkou a dalších identifikovaných škod, ze dne 29. 6. 2007.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    31 / 07 / Z

 

- v důsledku rozpočtových opatření č. 26 až 46/2007 - 3. změnu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2007, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací. Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena  zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o 2.684 tis. Kč, objem doposud přijatých dotací v částce 1.714 tis. Kč (stav ke dni 15.9.2007). Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 76.639 tis. Kč.

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                                    v  tis. Kč

Daň z PFO 30% z výnosu obce - příznivý vývoj oproti roku 2006

200

Odvody za odnětí zemědělské půdy

5

Poplatek ze psů

6

Poplatek z ubytovací kapacity

1

Poplatek za výherní automaty - nárůst VHP

50

Správní poplatky - souvisí s nárůstem VHP + stavební

50

Příjmy z lesní kalamity

1 732

Náhrada za odstranění stavby - výkon nebude uskutečněn

   v letošním roce

- 50

Pokuty ukládané stavebním úřadem

19

Komunální služby - náklady řízení

4

Prodej pozemků - prodej drobných pozemků dle žádostí

110

Prodej nemovitostí  čp. 474

210

Prodej HDM - prodej auta LIAZ

219

Ekokom - za tříděný odpad

30

Pokuty - životní prostředí

42

Finanční dary na soc.účely -opr.z min - přijatý dar nespadá do komp.zastup.

- 16

Správa MU - rozhlas, náj.zas.místnost

3

Pokuty ukládané obcí - přestupky

12

Příjmy z úroků - souvisí s nižším procentem plnění rozpočtu v oblasti výdajů

50

Neinv.dotace od obcí - přenesená působnost

7

Celkem příjmy

2 684

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                                         v  tis. Kč

Náklady na těžbu dřeva

- 575

Oprava mostku v ulici Havlíčkova - úprava ceny na základě

  výběrového řízení

660

Příspěvek ČSAD -  valorizace mezd

7

Úprava školní kuchyně - dorovnání, akce byla již dokončena

- 8

Obnova kulturních památek – dodržení požadavků památkářů –odborný průzkum a změny stavby

350

Příspěvek LSK na spoluúčast  rekonstr. skokan. Můstku

130

LSK - spoluúčast na nákup rolby 

300

BH a nebytové prostory - oprava bytu v čp. 886, otevírání hlavních dveří v DPS

166

Projekt. dokumentace - souvisí se žádostmi o dotace na nové akce

400

TSM - příspěvek na opravy městského rozhlasu

- 301

Městský rozhlas - investice hrazená přímo městem

301

Řízení s pozemky - výkup pozemků můstky, požární nádrž

  Morcinov

82

Drobné opravy - úprava terénu v areálu bývalého DDM, údržba

  mimolesní zeleně

302

Likvidace havárie na majetku - dorovnání na skutečné náklady

9

ASA - za svoz TKO - dorovnání na skutečné náklady

7

Nákup techniky na svoz TKO - nákup ojetého auta Lublin

50

Nákup odpadkových košů do prostoru náměstí

35

Ochrana.živ.prostředí - nákup tabulek

3

Pečovatelská služba - snížení nákladů města v důsledku přijetí dotace

- 70

Příspěvek Městu Semily za umístění seniorů

9

Požární ochrana - na nepředvídané opravy tří aut

30

Investiční rezerva

900

Základní umělecká škola –příspěvek na přepravu do Prahy

  na soutěž výtvarného oboru

6

Městské muzeum a galerie – příspěvek na náklady spojené

  s užíváním prostor v poliklinice

8

Technické služby -snížení příspěvku o mzdy za II. pololetí

  v důsledku naplánování na TKO

- 388

Technické služby -zvýšení příspěv. na likvidaci dřevin po orkánu

56

Technické služby - účelový příspěvek na nákup sekačky

215

Celkem výdaje

2 684

Zastupitelstvo města současně schvaluje

-na základě výše uvedeného usnesení

1. snížení příspěvku příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou za účelem opravy  městského rozhlasu a to o 301 tis. Kč - jedná se změnu účelovosti, nebude poskytnut příspěvek uvedené organizaci ale bude přímo hrazeno Městem Lomnice nad Popelkou, 

2. snížení příspěvku příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou na provoz organizace o 332 tis. Kč,

3. poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou na nákup sekačky ve výši 215 tis. Kč,

4. poskytnutí účelového příspěvku Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou na spoluúčast na rekonstrukci skokanského můstku ve výši 130 tis. Kč,

5. poskytnutí účelového příspěvku Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou na nákup rolby ve výši 300 tis. Kč,

6. zvýšení příspěvku Městu Semily o 9 tis. Kč za občany Města Lomnice nad Popelkou, umístěné k trvalému pobytu v Domově pro seniory v Semilech,

7. zvýšení příspěvku příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o 6 tis. Kč, účelově na náklady na soutěže výtvarného oboru,

8. zvýšení příspěvku příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, o 8 tis. Kč na náklady spojené s užíváním prostor v objektu čp. 866, polikliniky.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    32 / 07 / Z

 

a) bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1033/11, k.ú. Lomnice nad Popelkou, tj. pozemku v rozvojové lokalitě OM 3 určené platným územním plánem pro bydlení, od ČR Pozemkového fondu, se sídlem Praha.

 

 

b) na základě výsledku výběrového řízení prodej pozemku p.p.č. 231/2, kultura ostatní plocha, o výměře 189 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro výstavbu obytného nebo multifunkčního objektu (bydlení a nebytové prostory), druhému zájemci z výběrového řízení Robertu Wagnerovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena nabídková 68.000,- Kč

a současně zrušuje

- své usnesení č. 18/07/Z písm. b) ze dne 26. 4. 2007, týkající se prodeje předmětného pozemku, z důvodu nezájmu kupujícího Ing. Pavla Chrastiny, bytem Praha, o koupi uvedeného pozemku.

 

 

c) prodej pozemků z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou pod garážemi v lokalitě ulice Hálkova, Lomnice nad Popelkou, vlastníkům jednotlivých staveb garáží:

1. pozemek st.p.č. 1377, o výměře 25 m2, Jaroslavu Vávrovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

2. pozemek st.p.č. 1378, o výměře 24 m2, Jaroslavu Mikulemu, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

3. pozemek st.p.č. 1380, o výměře 24 m2, Miroslavu Hlubučkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

4. pozemek st.p.č. 1382, o výměře 27 m2, manželům Stanislavu a Mileně Maturovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

5. pozemek st.p.č. 1385, o výměře 25 m2, Ladislavě Suchardové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

6. pozemek st.p.č. 1386, o výměře 26 m2, manželům Jiřímu a Ludmile  Královým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

7. pozemek st.p.č. 2050, o výměře 33 m2, podíl ½ Vladimíru Doušovi a podíl ½ Zdeňce Kynčlové, oba bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

8. pozemek st.p.č. 1947, o výměře 18 m2, Jarmile Jínové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

9. část pozemku p.p.č. 247/1, o výměře dle nového geometrického plánu, Františku Blažkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2, vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

vše k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) prodej části pozemku p.p.č. 730/1, navazující na pozemek p.p.č. 730/7, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Miroslavu a Janě Semeckým, bytem Lomnice nad Popelkou, výměra pozemku dle nového geometrického plánu, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

e) prodej části pozemku p.p.č. 730/1, navazující na pozemek p.p.č. 730/8, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Zdeňkovi a Janě Pazderským, bytem Lomnice nad Popelkou, výměra pozemku dle nového geometrického plánu, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

f) prodej části pozemku p.p.č. 730/1, navazující na pozemek p.p.č. 730/9, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Janu a Růženě Košťákovým, bytem Lomnice nad Popelkou, výměra pozemku dle nového geometrického plánu, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

g) odkoupení pozemku p.p.č. 373/2, k.ú. Košov, o výměře 210 m2, kultura ostatní plocha, pod požární nádrží, od Leoše Mikuleho, bytem Lomnice nad Popelkou. Kupní cena 3,- Kč/m2, náklady spojené s převodem vlastnictví pozemku uhradí Město Lomnice nad Popelkou.

 

 

Zastupitelstvo města neschvaluje                                                                                33 / 07 / Z

 

- záměr prodeje pozemku p.p.č. 3224/4 a st.p.č. 1939, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti Miroslava Špalka, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

  

Zastupitelstvo města souhlasí                                                                                      34 / 07 / Z

 

- se zápisem domu čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, do seznamu nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR

a současně pověřuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, k podání žádosti o provedení zápisu předmětného objektu do seznamu nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 20. září 2007   

  

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník     

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz