Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 24. schůze rady města (12.9.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 19.09.2007 do 03.10.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 24. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 12. září 2007

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             77 / 07 / R

 

a) schválit na základě § 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek  č. 1 zřizovací listiny organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou dle návrhu Olgy Noskové, ředitelky uvedené organizační složky, s účinností od 1. 10. 2007, z důvodu legislativních změn v oblasti poskytování sociálních služeb.

 

 

b) schválit na základě výsledku výběrového řízení prodej pozemku p.p.č. 231/2, kultura ostatní plocha, o výměře 189 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro výstavbu obytného nebo multifunkčního objektu (bydlení a nebytové prostory), druhému zájemci z výběrového řízení Robertu Wagnerovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena nabídková 68.000,- Kč a současně zrušit usnesení zastupitelstva města č. 18/07/Z písm. b) ze dne 26. 4. 2007, týkající se prodeje předmětného pozemku z důvodu nezájmu kupujícího Ing. Pavla Chrastiny, bytem Praha o koupi uvedeného pozemku.

 

 

c) schválit prodej části pozemku p.p.č. 730/1, navazující na pozemek p.p.č. 730/7, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Miroslavu a Janě Semeckým, bytem Lomnice nad Popelkou, výměra pozemku dle nového geometrického plánu, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

d) schválit prodej části pozemku p.p.č. 730/1, navazující na pozemek p.p.č. 730/8, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Zdeňkovi a Janě Pazderským, bytem Lomnice nad Popelkou, výměra pozemku dle nového geometrického plánu, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

  

e) schválit prodej části pozemku p.p.č. 730/1, navazující na pozemek p.p.č. 730/8, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Janu a Růženě Košťákovým, bytem Lomnice nad Popelkou, výměra pozemku dle nového geometrického plánu, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

f) schválit odkoupení části pozemku p.p.č. 2801/1 o výměře 65 m2, kultura lesní pozemek (dle nového geometrického plánu p.p.č. 2801/3), pozemku 2802/4 o výměře 1473 m2, kultura orná půda a nově odměřeného pozemku p.p.č. 2802/1 o výměře 1255 m2, kultura travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, v areálu lyžařských můstků, od jejich vlastníka, Vladislava Noska, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

g) schválit odkoupení pozemku p.p.č. 373/2, k.ú. Košov, o výměře 210 m2, kultura ostatní plocha, pod požární nádrží, od Leoše Mikuleho, bytem Lomnice nad Popelkou. Kupní cena 3,- Kč/m2, náklady spojené s převodem vlastnictví pozemku uhradí Město Lomnice nad Popelkou.

 

 

h) schválit Deklaraci „Projektu Lomnice nad Popelkou – Zdravé město“, dle návrhu Mgr. Josefa Šimka, místostarosty a zástupce Města Lomnice nad Popelkou pro projekt Zdravé město a místní Agendu 21 v rámci aktivit Města Lomnice nad Popelkou v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR.

Rada města současně zřizuje

- komisi rady města pro Místní Agendu 21 a Projekt Zdravé město Lomnice nad Popelkou

a jmenuje

- její členy:

- Mgr. Josef Šimek, místostarosta a politik Zdravého města, předseda komise,

- Ing. Josef Mařas, referent rozvoje odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a koordinátor aktivit Zdravého města,

- Ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

i) vzít na vědomí návrh rozsahu projektové přípravy na rekonstrukce místních komunikací v Lomnici nad Popelkou v souvislosti s projektem kanalizace „Čistá Jizera“ a dalších komunikací dle návrhu Vladimíra Mastníka, starosty, a dle doporučení stavební komise Rady města Lomnice nad Popelkou a pověřit Vladimíra Mastníka, starostu, k zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce místních komunikací v tomto rozsahu.

 

 

j) souhlasit se zápisem domu čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, do seznamu nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR a pověřit Vladimíra Mastníka, starostu, k podání žádosti o provedení zápisu předmětného objektu do seznamu nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR.

 

  

k) vydat obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 5/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem, současně zrušit obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem, dle návrhu Ing. Ivo Bělonohého, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, s nejbližší možnou účinností.

 

 

l) program 7. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 20. 9. 2007 od 18,00 hodin:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1)   Projekt Zdravé město Lomnice nad Popelkou - deklarace

2)   Obecně závazná vyhláška o systému nakládání s odpady – oprava vyhlášky

3)   Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

4)   Úprava zřizovací listiny organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

5)   Projektová příprava oprav místních komunikací v návaznosti na projekt „Čistá Jizera“

6)   Darování vybavení školní kuchyně Základní škole T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou

7)   Darování užitkové techniky Technickým službám Města Lomnice nad Popelkou

8)   Darování kopírovacího stroje Léčebně dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou

9)   Darování movitých věcí a vybavení sborům dobrovolných hasičů

Finanční záležitosti:

10)    Úprava rozpočtu města na rok 2007

11)    Závěry komise k posouzení škod, vyplývajících z inventarizace závazků Města Lomnice nad Popelkou a dalších identifikovaných škod

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

12)    Bezúplatný převod pozemku pro bydlení od Pozemkového fondu ČR

13)    Prodej pozemku p.p.č. 231/2, ul. Ant.Staška

14)    Prodej pozemků pod garážemi v ul. Hálkova, za muzeem

15)    Prodej částí pozemku p.p.č. 730/1, k.ú. Lomnice n. Pop.

16)    Koupě pozemku požární nádrže na Morcinově

17)    Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3224/4  a st.p.č. 1939, kú. Lomnice n. Pop.

Ostatní záležitosti: 

18)    Návrh na zápis domu čp. 886 „Úřednický dům“ na seznam nemovitých kulturních památek

19)    Diskuse

20)    Usnesení, závěr

 

  

Rada města schvaluje                                                                                                  78 / 07 / R

 

a) v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Standardy kvality sociálních služeb organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou č. 1 – 15, dle Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu Olgy Noskové, ředitelky uvedené organizační složky.

 

 

b) v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Směrnici organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou č. PS 1/2007, o vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, dle návrhu Olgy Noskové, ředitelky uvedené organizační složky.

 

 

c) nájem dalšího nejdříve uvolněného bytu v domě s pečovatelskou službou čp. 1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, Marii Michalové, bytem Lomnice nad Popelkou, k nejbližšímu možnému datu k prvnímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po uvolnění bytu.         

 

 

d) přírůstek nájemného v plné výši u bytů s regulovaným nájemným ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou pro období od l. 1. 2008 do 31. 12. 2008 podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a na základě  Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 151/2007 Sb., o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt, dle návrhu Ing. Mileny Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

e) pokácení dřeviny rostoucí mimo les - břízy bílé, na pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Marie Mikulové, bytem  Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s odstraněním dřeviny a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně souhlasí

- s podáním žádosti o povolení kácení předmětných dřevin k příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

 

 

f) dodatek č. 1/2007 ke jmenování Vlasty Zikešové, vedoucí odboru  finančního a plánovacího, ze dne 24. 6. 1981, kterým dochází ke změně doby trvání pracovního poměru z doby neurčité, na dobu určitou, s účinností od 13. 9. 2007 do 12. 9. 2008.

 

 

Rada města revokuje                                                                                                  79 / 07 / R

 

- své usnesení č. 62/07/R písm. b) ze dne 18. 6. 2007, týkající se schválení nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+1 a výměře 75 m2 ve 2. nadzemním podlaží domu čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, společně Davidu Palasovi a Jaroslavě Procházkové, oba bytem Lomnice nad Popelkou, ve smyslu změny výše nákladů na rekonstrukci bytu na částku 150.000,- Kč, změny doby nájmu na dobu určitou na 50 měsíců a započtení nákladů na rekonstrukci bytu, jako nájemné po dobu 50 měsíců. Ostatní ustanovení předmětného usnesení se nemění.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                        80 / 07 / R

 

a) informaci Ing. Mileny Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o uskutečněných krocích v záležitosti nabídky Blaženy Křikavové, bytem Praha 8 – Karlín na prodej spoluvlastnického podílu k pozemkům v rozvojové lokalitě pro bydlení OM3 (označení dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou).

 

 

b) v souladu s § 707 odst. 1 občanského zákoníku přechod nájmu v bytě č. 15, v domě s pečovatelskou službou čp. 1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, na Danuši Dlouhou, bytem tamtéž.  

 

 

c) v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, úpravu platu, vyvolanou změnou platového stupně Mgr. Janu Drahoňovskému, řediteli příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 6. 2007.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                  81 / 07 / R

 

a) s podnájmem části nemovitostí v areálu zimního stadionu – části objektu čp. 417, Pivovarská ulice, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, mezi hokejovým klubem HC Lomnice nad Popelkou jako vypůjčitelem a organizací Tatra veteran car club Semily v Autoklubu České republiky jako podnájemcem, dle předloženého návrhu podnájemní smlouvy.

 

 

b) s pokácením dřevin rostoucích mimo les - 2 ks modřínů opadavých na pozemku p.p.č. 2253/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Hany Bělonohé, bytem Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s odstraněním dřeviny a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady žadatelka.

Rada města současně souhlasí

- s podáním žádosti o povolení kácení předmětných dřevin k příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

 

 

Rada města nesouhlasí                                                                                                82 / 07 / R

 

- s pokácením dřeviny rostoucí mimo les - javoru, na pozemku p.p.č. 3120/16, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě podnětu Jaroslava Zajíce, zástupce Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1136, Lomnice nad Popelkou. Uvedená dřevina bude předmětem komplexního posouzení a návrhu úprav veřejné zeleně na sídlišti.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 12. září 2007

  

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník    

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz