Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Územní rozhodnutí o umístění stavby odstavného stání u rod. domu čp. 994 Lomnice n.Pop.

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 12.09.2007 do 02.10.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 12.09.2007 do 01.10.2007

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: MULO 790/2007/Tš - 7                                         Lomnice nad Popelkou, dne: 11. 9. 2007

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

 

 

 

Žadatel:

Romana Čurdová (nar. 18. 4. 1968), Letná 994, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Účastníci řízení:

Romana Čurdová, Miroslav Ježek, Věra Ježková, František Kovář, Zdeňka Kovářová, Město Lomnice nad Popelkou, Josef Skisĺák, Libuše Skisĺáková

 

Veřejná vyhláška

ÚZEMNÍ  ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl dne 11. 9. 2007 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: zpevněné stání pro osobní automobil u rodinného domu na pozemku: pozemková parcela 2196/24 v kat. území Lomnice nad Popelkou, kterou podal Romana Čurdová (nar. 18. 4. 1968), Letná 994, 512 51 Lomnice nad Popelkou takto:

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: zpevněné stání pro osobní automobil u rodinného domu na pozemku: pozemková parcela 2196/24 v kat. území Lomnice nad Popelkou.

Stavba bude obsahovat:

  • půdorysné rozměry 6,7 x 3,28 m ohraničení opěrnou zdí tl. 0,2 m z KB bloků, povrch zpevněné plochy z betonové dlažby, odvodnění přes stávající kanalizaci k rodinnému domu do veřejné kanalizace.

 

Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku: pozemková parcela 2196/24 v kat. území Lomnice nad Popelkou na pozemcích v souladu se situačním výkresem v měř. 1:50, který je součástí projektové dokumentace k územnímu řízení a byl stavebním úřadem ověřen. Jedno vyhotovení obdrží žadatel po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Jedno vyhotovení bude uloženo u stavebního úřadu MěstÚ Lomnice nad Popelkou.

2. Umístění stavby bude:

  • na hranici pozemku st.p.č. 931 a p.č.č. 2196/24
  • na hranici pozemku p.p.č. 2386/4 ( místní komunikace ) a p.č.č. 2196/24.

3. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu - ze stávající místní komunikace.

4. Při užívání stavby nesmí docházet k úniku látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost podzemních nebo povrchových vod.

5. Území dotčené vlivy stavby není třeba vymezovat.

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky nebyly uplatněny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Romana Čurdová (nar. 18. 4. 1968), Letná 994, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Odůvodnění

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad obdržel dne 13. 6. 2007 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Dne 14.6.2007 byl žadatel vyzván k doplnění žádosti a po jejím doplnění bylo v řízení pokračováno.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad opatřením ze dne 2. 8. 2007 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 4. 9. 2007 (úterý) konané v místě: místě stavby - před domem čp. 994 Lomnice nad Popelkou, Letná. Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky veřejnosti.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru.

Souhlas s odnětím pozemku ze ZPF vydal MěstÚ Semily - odbor životního prostředí dne 26.3.2007 pod zn. ŽP 977/06 – 01 a protože se jedná o stavbu, která nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení, musí stavebník podmínky souhlasu dodržet při provádění stavby.

K umístění stavby se vydaly závazné stanovisko tyto dotčené orgány: MěstÚ Semily – odbor životního prostředí ( závazné stanovisko ze dne 10.4.2007 čj. ŽP/1857/07 ), MěstÚ Semily- odbor dopravy ( závazné stanovisko ze dne 10.7.2007 ) záměr je v souladu s jejich stanovisky. V průběhu řízení nebyla jiná stanoviska, vyjádření nebo jiná opatření dotčenými orgány státní správy uplatněna.

Vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních zařízení v prostoru navrženém pro umístění stavby (vedení telekomunikační sítě, plynovody, vodovody, kanalizace, elektrorozvody, veřejné osvětlení ) jsou součástí projektové dokumentace k územnímu řízení. V místě navrženém pro umístění stavby se žádná podzemní zařízení podle těchto stanovisek nenacházejí.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý z účastníků řízení dostal jeden stejnopis.

 

 

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Datum vyvěšení: .................... Datum sejmutí: ....................

 

.................... ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

 

 

Dotčené orgány:

Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13 Semily

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 1 000,00 Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 7. 8. 2007.

 

 

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz