Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 29.08.2007 do 21.09.2007
Typ dokumentu: Tisková zpráva

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Starosta města Lomnice nad Popelkou vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení (jmenování) funkce:

 

tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

 

Předpokládaný termín nástupu: 01. 11. 2007, příp. dle dohody

 

Druh vykonávané práce:

- tajemník pověřeného obecního úřadu dle § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a současně vedoucí úřadu dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Místo výkonu práce: Město Lomnice nad Popelkou a správní pověřeného obecního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

Pracoviště: Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou

 

Předpoklady: předpoklady podle § 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další požadavky:

- vzdělání VŠ  

- občanská bezúhonnost, 

- znalost právního řádu České republiky, zejména předpisů, souvisejících s obecním zřízením

- alespoň základní znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- znalost práce na PC (Windows, MS Office, internet aj.)

- řidičský průkaz sk. B

- profesionalita, psychická odolnost, loajalita

- manažerské schopnosti a zodpovědnost

- dobré komunikační schopnosti

- ochota se dále vzdělávat

- praxe v řízení organizace

- praxe v daném oboru a případná zkouška zvláštní odborné způsobilosti z obecné části vzdělávání úředníků územně samosprávných celků vítány

  

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 12 (při splnění podmínek pro zařazení do dané platové třídy).

 

Přihláška musí obsahovat:

a)      jméno, příjmení a titul uchazeče,

b)      datum a místo narození uchazeče,

c)      státní příslušnost uchazeče,

d)      místo trvalého pobytu uchazeče,

e)      číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f)        datum a podpis uchazeče,

g)      kontaktní telefon, příp. e-mail

 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

a)      strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, případné další kvalifikační a odborné předpoklady,

b)      výpis z evidence Rejstříku  trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání, s následným dodáním výpisu po jeho doručení); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením,

c)      úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

d)      stručný popis návrhu řízení městského úřadu.

 

Lhůta pro podávání přihlášek: do 20. 09. 2007, při osobním podání do 13:30 hod., jinak rozhoduje datum na otisku poštovního razítka

 

Místo a způsob podávání přihlášek: v zalepené obálce osobně na podatelnu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou (adresa uvedena níže) nebo prostřednictvím České pošty. Obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení – tajemník městského úřadu“.

 

Adresa pro podávání přihlášek: Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51

 

Kontaktní osoba pro podrobnější informace: Vladimír Mastník, starosta (tel. 481 629 026, popř. mobilní tel. 606 605 403, e-mail: mastnik@mu-lomnice.cz)

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost zrušení výběrového řízení v kterékoliv jeho fázi a možnost odmítnutí všech přihlášených zájemců.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 29. 08. 2007

 

  

 

Vladimír Mastník

                    starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz