Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 29.08.2007 do 19.09.2007
Typ dokumentu: Tisková zpráva

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou vyhlašuje dle § 7 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

samostatný odborný referent odboru stavební úřad

Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

 

Předpokládaný termín nástupu: 01. 10. 2007, příp. dle dohody

 

Druh vykonávané práce:

- výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu v rozsahu stavebního zákona a souvisejících předpisů

- výkon státní správy v rozsahu pověřeného obecního úřadu podle vodního zákona

- zástup za některé ostatní činnosti odboru

 

Místo výkonu práce: Město Lomnice nad Popelkou, správní obvod stavebního úřadu a pověřeného obecního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

Pracoviště: Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou

 

Předpoklady: předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další požadavky:

- vzdělání VŠ, popř. VO, ÚSO směru popř. oboru stavebního, právního, veřejné správy, příp. obdobného

- občanská bezúhonnost, 

- alespoň základní znalost zákonů:

  - č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

  - č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- znalost práce na PC (Windows, MS Office, internet aj.)

- řidičský průkaz sk.B

- profesionalita, odolnost, loajalita

- dobré komunikační schopnosti

- ochota se dále vzdělávat

- praxe v daném oboru a případná zkouška zvláštní odborné způsobilosti  na úseku územního řízení a stavebního řádu nebo na úseku územního plánování vítány

  

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 9 (při výkonu komplexní pracovní náplně a při splnění podmínek pro zařazení do dané platové třídy).

  

Přihláška musí obsahovat:

a)      jméno, příjmení a titul uchazeče,

b)      datum a místo narození uchazeče,

c)      státní příslušnost uchazeče,

d)      místo trvalého pobytu uchazeče,

e)      číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f)        datum a podpis uchazeče,

g)      kontaktní telefon, příp. e-mail

 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

a)      strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, případné další kvalifikační a odborné předpoklady,

b)      výpis z evidence Rejstříku  trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání, s následným dodáním výpisu po jeho doručení); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením,

c)      úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Lhůta pro podávání přihlášek: do 17. 09. 2007, při osobním podání do 16:00 hod., jinak rozhoduje datum na otisku poštovního razítka

 

Místo a způsob podávání přihlášek: v zalepené obálce osobně na podatelnu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou (adresa uvedena níže) nebo prostřednictvím České pošty. Obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení - referent stavebního úřadu“.

 

Adresa pro podávání přihlášek: Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51

 

Kontaktní osoba pro podrobnější informace: Ing.Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu (tel. 481 629 030, e-mail: tajemnik@mu-lomnice.cz)

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost zrušení výběrového řízení v kterékoliv jeho fázi a možnost odmítnutí všech přihlášených zájemců.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 29. 08. 2007

 

 

Ing.Ivo Bělonohý

      tajemník městského úřadu


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz