Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 23. schůze rady města (22.8.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 29.08.2007 do 21.09.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 23. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 22. srpna 2007

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             72 / 07 / R

 

a) vydat v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 4/2007, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, s nejbližší možnou účinností, dle návrhu, který předložila Jana Šnajdrová, vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) schválit poskytnutí věcného daru - vybavení školní kuchyně - mycí stroj WKT 1200 s příslušenstvím v hodnotě 580.005,- Kč, regály R01/4 2 ks v hodnotě 35.362,-Kč a pojízdné stoly 2 ks za 24.312,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily. Celková  hodnota daru činí 639.979,- Kč.

 

 

c) schválit poskytnutí věcného daru - automobilu Lublin nákladní speciál (vůz pro svoz komunálního odpadu) v hodnotě 50.000,- Kč příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice Popelkou.

 

 

d) schválit bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1033/11, k.ú. Lomnice nad Popelkou, tj. pozemku v lokalitě OM 3 určené platným územním plánem sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou pro bydlení, od ČR - Pozemkového fondu, se sídlem Praha.

 

 

e) schválit prodej pozemků z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou pod garážemi v lokalitě ulice Hálkova, Lomnice nad Popelkou, vlastníkům jednotlivých staveb garáží:

1. pozemek st.p.č. 1377, o výměře 25 m2, Jaroslavu Vávrovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

2. pozemek st.p.č. 1378, o výměře 24 m2, Jaroslavu Mikulemu, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

3. pozemek st.p.č. 1380, o výměře 24 m2, Miroslavu Hlubučkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

4. pozemek st.p.č. 1382, o výměře 27 m2, manželům Stanislavu a Mileně Maturovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

5. pozemek st.p.č. 1385, o výměře 25 m2, Ladislavě Suchardové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

6. pozemek st.p.č. 1386, o výměře 26 m2, manželům Jiřímu a Ludmile  Královým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

7. pozemek st.p.č. 2050, o výměře 33 m2, podíl ½ Vladimíru Doušovi a podíl ½ Zdeňce Kynčlové, oba bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

8. pozemek st.p.č. 1947, o výměře 18 m2, Jarmile Jínové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2,

vše k.ú. Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- vyměření nájemného zpětně za 3 roky za bezesmluvní užívání předmětných pozemků:

1. pozemek st.p.č. 1377, o výměře 25 m2, Jaroslavu Vávrovi, bytem Lomnice nad Popelkou, nájemné ve výši 75,- Kč,

2. pozemek st.p.č. 1378, o výměře 24 m2, Jaroslavu Mikulemu, bytem Lomnice nad Popelkou, nájemné ve výši 72,- Kč,

3. pozemek st.p.č. 1380, o výměře 24 m2, Miroslavu Hlubučkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, nájemné ve výši 72,- Kč,

4. pozemek st.p.č. 1382, o výměře 27 m2, manželům Stanislavu a Mileně Maturovým, bytem Lomnice nad Popelkou, nájemné ve výši 81,- Kč,

5. pozemek st.p.č. 1385, o výměře 25 m2, Ladislavě Suchardové, bytem Lomnice nad Popelkou, nájemné ve výši 75,- Kč,

6. pozemek st.p.č. 1386, o výměře 26 m2, manželům Jiřímu a Ludmile  Královým, bytem Lomnice nad Popelkou, nájemné ve výši 78,- Kč,

7. pozemek st.p.č. 2050, o výměře 33 m2, podíl ½ Vladimíru Doušovi a podíl ½ Zdeňce Kynčlové, oba bytem Lomnice nad Popelkou, nájemné ve výši 99,- Kč,

8. pozemek st.p.č. 1947, o výměře 18 m2, Jarmile Jínové, bytem Lomnice nad Popelkou, nájemné ve výši 54,- Kč.

 

 

Rada města ukládá                                                                                                      73 / 07 / R

 

- Ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, připravit návrh nové obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem a předložit jej k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                  74 / 07 / R

 

a) výzvu třem případným uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku Města Lomnice nad Popelkou „PD jednostupňový projekt Rekonstrukce zámku, Lomnice nad Popelkou“ dle návrhu, který předložil Ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) výzvu pěti případným uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku Města Lomnice nad Popelkou „Lomnice nad Popelkou – stavební úpravy v čp. 118 na 2 bytové jednotky“ dle návrhu, který předložil Ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) pronájem části nebytových prostor objektu  čp. 3, bývalé hasičské zbrojnice, Lomnice nad Popelkou

1. organizaci Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, celkové smluvní roční nájemné 1,- Kč,

2. organizaci Tatra veteran car club Semily v Autoklubu České republiky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, celkové smluvní roční nájemné 1,- Kč,

3. prostor o výměře 35 m2, společnosti LS SYSTÉM CZ, s.r.o., Lomnice nad Popelkou, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, smluvní roční nájemné 120,- Kč/m2,

dle předloženého návrhu.

 

 

d) uzavření nájemní smlouvy a dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti zpětně mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako nájemcem a ČR - Pozemkovým fondem, se sídlem Praha jako pronajímatelem, k pozemku p.p.č. 3171/8, k.ú. Lomnice nad Popelkou, v areálu domu s pečovatelskou službou Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu.

 

 

e) smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene přístupu z veřejné komunikace přes pozemek p.p.č. 1090/8, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, mezi Městem Lomnice nad Popelkou a manžely Filipem a Danou Láskovými, bytem Lomnice nad Popelkou, z důvodu plánované výstavby rodinného domku na pozemku p.p.č. 1090/5, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou – budoucí jednorázová smluvní úhrada 200,- Kč, dle předloženého návrhu.

 

 

f) zřízení věcného břemene pro stavbu zemního kabelového vedení budovaného ve veřejném zájmu společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín,  na pozemku p.p.č. 2366/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti ČEZ Distribuce a.s. – jednorázová úhrada 1000,- Kč.

Rada města současně souhlasí

- s umístěním stavby zemního kabelového vedení v chodníku, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na pozemku p.p.č 2232/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou. Uvedená stavba bude zhotovena ve veřejném zájmu společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín.

 

 

g) pokácení keřových porostů, rostoucích mimo les – pámelníku, bezu, javoru a dalších náletových dřevin a úpravu keřového porostu meruzalky na pozemku p.p.č. 341/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu. Práce spojené s odstraněním dřevin a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady hokejový klub HC Lomnice nad Popelkou, práce spojené s úpravou porostu meruzalky provede na své náklady příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně souhlasí

- s podáním žádosti o povolení kácení předmětných dřevin k příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

 

 

h) na základě předloženého návrhu smlouvu o zajištění zpětného odběru použitých Pb akumulátorů mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako původcem odpadu a společností EuroBattery, s. r. o., se sídlem Kladno, která zajišťuje odvoz a odstranění použitých výrobků katalogové číslo 16 06 01 – olověné akumulátory – autobaterie - v souladu s § 38 odst. 1, písm. b) a c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - povinnost zpětného odběru baterií.

 

 

i) na základě předloženého návrhu dohodu o spolupráci při zajištění zpětného odběru přenosných baterií mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako původcem odpadu a společností ECOBAT, s. r. o. se sídlem Praha, která zajišťuje odvoz a odstranění použitých výrobků katalogových čísel 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05 - knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé i velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie, akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí – v souladu s § 38 odst. 1, písm. b) a c) zákona č. 185/2001 Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - povinnost zpětného odběru baterií.

 

 

j) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. ev. 202.1-137/07 ze dne 26. 7. 2007, týkající se prodeje nákladního automobilu LIAZ 111.800 JNK E, schváleného usnesením Rady města č. 67/07/R písm. e) ze dne 25. 7. 2007, mezi prodávajícím Městem Lomnice nad Popelkou a kupujícím - subjektem Miloslav Schneider, se sídlem Olomouc, kterým se předmětná smlouva upravuje o mylně uvedené DPH. Celková kupní cena uvedené věci  předmětné smlouvy se vyčísluje na 215.000,- Kč.

 

 

k) doplněk svého usnesení č. 67/07/R písm. i) ze dne 25. 7. 2007, týkajícího se zřízení věcného břemene pro stavbu zemního kabelového vedení a kabelového pilíře, budovaného ve veřejném zájmu společností ČEZ Distribuce a.s., na pozemcích ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, ve smyslu doplnění pozemků dotčených věcným břemenem, a to o pozemek p.p.č. 1467/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou. Ostatní text předmětného usnesení se nemění.

 

 

l) na základě výběrového řízení na dodavatele realizace zakázky Města Lomnice nad Popelkou „Dětské hřiště, Lomnice nad Popelkou“ jako nejvýhodnější nabídku společnosti Tomovy parky, s. r. o., se sídlem Turnov, dle předloženého návrhu výběrové a hodnotící komise

a současně schvaluje

- smlouvu o dílo na předmětnou zakázku s uvedeným uchazečem, dle předloženého návrhu smlouvy.

 

 

m) smlouvu o poskytování právní pomoci mezi Městem Lomnice nad Popelkou a JUDr. Dagmar Satrapovou, advokátkou, se sídlem Jičín, dle návrhu, který předložil Vladimír Mastník, starosta, s účinností od 1. 9. 2007.

  

 

n) v souladu s § 102 odst. 2, písm. j) a písm. o) § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako směrnici Rady města Lomnice nad Popelkou č. 3/2007, dodatek č. 6 organizačního řádu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, dle návrhu Vladimíra Mastníka, starosty, kterým dochází mimo jiné úpravy organizačního řádu také k úpravě celkového počtu zaměstnanců Města Lomnice nad Popelkou, zařazených do Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, snížení o dva, tj. celkový počet 22 zaměstnanců takto:

1. snížení o jednoho zaměstnance v oddělení kancelář starosty,

2. snížení o jednoho zaměstnance v odboru finančním a plánovacím,

za účelem zvýšení efektivnosti práce městského úřadu, s účinností od 1. 11. 2007,

a ukládá

- ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, realizovat tato organizační opatření.

 

 

o) smlouvu o poskytování finančního příspěvku ev. č. 78/2007 mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako přispívajícím a Městem Semily jako zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby Semily, za účelem poskytování finančního příspěvku za občany Města Lomnice nad Popelkou, umístěné k trvalému pobytu v Domově pro seniory v Semilech, dle návrhu smlouvy, předloženého Městem Semily.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                        75 / 07 / R

 

a) informaci Ing. Mileny Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o průběhu řešení žádosti manželů Sládkových, bytem Lomnice nad Popelkou, Ploužnice, a záměru realizace nové cesty pro pěší na pozemku p.p.č. 103/5, k.ú. Ploužnice.

 

 

b) odpověď Ing. Karla Dolejšího, 1. náměstka hejtmana Libereckého kraje, ze dne 17. 8. 2007, na žádost Města Lomnice nad Popelkou o snížení požadované spoluúčasti Města Lomnice nad Popelkou v rámci projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje“.

 

 

c) informaci Jiřího Šustra, ředitele příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, Jaroslava Blažíka a Václava Jelínka, odborných lesních hospodářů, o hospodaření v lesích ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou a perspektivě hospodářského výnosu v letech 2008 až 2017.

 

 

d) informaci Vladimíra Mastníka, starosty, o záměru transformace organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou na příspěvkovou organizaci.

 

  

Rada města souhlasí                                                                                                  76 / 07 / R

 

a) se změnou užívání části stavby – objektu čp. 417, Pivovarská ulice, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, ze skladu na sociální zařízení se sprchou a WC pro zázemí zimního stadionu, dle žádosti hokejového klubu HC Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) se změnou stavby před dokončením - objektu čp. 417, Pivovarská ulice, Lomnice nad Popelkou a objektu zimního stadionu, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, a zřízením propojení obou předmětných objektů průchodem ve II. nadzemním podlaží, dle žádosti hokejového klubu HC Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) s návrhem Ivo Žítka, nájemce části nebytových prostor v objektu čp. 36, Husovo náměstí Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na výměnu skel výkladce pronajímaných prostor. Výměnu skel zajistí na vlastní náklady uvedený nájemce, cenu nových skel bez montáže a dalších nákladů pokryje Město Lomnice nad Popelkou formou zápočtu s částí nájemného předmětných prostor, v nejkratší možné lhůtě po realizaci výměny skel.

  

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 22. srpna 2007

   

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz