Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - odstavné stání u rod. domu čp. 994 Lomnice n.Pop.

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 02.08.2007 do 20.08.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 02.08.2007 do 20.08.2007

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: MULO 790/2007/Tš - 4 Lomnice nad Popelkou, dne: 2. 8. 2007

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

 

 

 

Žadatel:

Romana Čurdová (nar. 18. 4. 1968), Letná 994, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Účastníci řízení:

Romana Čurdová, Miroslav Ježek, Věra Ježková, František Kovář, Zdeňka Kovářová, Město Lomnice nad Popelkou, Josef Skisĺák, Libuše Skisĺáková

 

Veřejná vyhláška

Oznámení

o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

Dne 13. 6. 2007 podal žadatel Romana Čurdová (nar. 18. 4. 1968), Letná 994, 512 51 Lomnice nad Popelkou žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: zpevněné stání pro osobní automobil u rodinného domu na pozemku: pozemková parcela 2196/24 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

4. 9. 2007 (úterý) v 10:00 hodin.

Místo konání: místě stavby - před domem čp. 994 Lomnice nad Popelkou, Letná.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží ( § 89 odst. 3 stavebního zákona ).

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

 

 

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

Jednotlivě se doručuje:

Účastníci řízení:

Romana Čurdová, Město Lomnice nad Popelkou

Dotčené orgány:

Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13 Semily

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily

Veřejnou vyhláškou se doručuje:

Účastníci řízení:

Miroslav Ježek, Věra Ježková, František Kovář, Zdeňka Kovářová, Josef Skisĺák, Libuše Skisĺáková

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Datum vyvěšení: .................... Datum sejmutí: ....................

 

.................... ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

 

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz