Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 22. schůze rady města (25.7.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 01.08.2007 do 20.08.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 22. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 25. července 2007

 

  

Rada města ukládá                                                                                                      65 / 07 / R

 

- ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, vydat jako vnitřní směrnici městského úřadu pokyn pro přidělování nádob a pytlů na směsný komunální odpad občanům města a jiným osobám, s účinností od 1. 8. 2007.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                        66 / 07 / R

 

a) rozšíření separovaného sběru o pytlový sběr nápojových kartonů a směsných plastů. Místy pro odkládání plných pytlů budou sběrný dvůr v jeho provozní době a místa s nádobami na separovaný odpad v navržených termínech. Práce spojené s odvozem pytlů zajistí příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) závěry komise rady města k posouzení škod, vyplývajících z inventarizace závazků Města Lomnice nad Popelkou a dalších identifikovaných škod, ze dne 29. 6. 2007.

 

 

c) žádost příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, ze dne 22. 6. 2007, o nebytové prostory v části objektu čp. 44, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, pro potřeby činnosti uvedené organizace.

Rada města současně pověřuje

- Stanislava Dlouhého, člena rady města a předsedu sportovní komise, k přípravě návrhu realizace stálé expozice sportu v městském muzeu, ve spolupráci s uvedenou příspěvkovou organizací.

 

 

d) žádost Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou o finanční příspěvek ve výši 300 tis. Kč na pořízení sněhové rolby na úpravu lyžařských sjezdových i běžeckých terénů a o finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč jako spoluúčast na rekonstrukci lyžařského skokanského můstku K 70. Žádost bude předložena k projednání zastupitelstvu města při nejbližších úpravách rozpočtu města na rok 2007.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                  67 / 07 / R

 

a) poskytnutí věcného daru – monitoru 15“ v ceně  400,- Kč občanskému sdružení Lomnická společnost přátel dětí zdravotně postižených, se sídlem Rváčov, pro činnost uvedeného sdružení.

 

 

b) ukončení nájmu nebytových prostor – garáže v Domě s pečovatelskou službou čp. 1188, ulice Obránců Míru, Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti nájemce Jána Horvátha, bytem tamtéž, dohodou ke dni 31. 7. 2007.

 

 

c) časové omezení využívání venkovního hřiště u Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, z důvodu zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku

a ukládá

- ing. Jiřímu Pochopovi, vedoucímu oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit opravu, příp. obnovu oplocení a uzamykatelnost předmětného areálu.

 

 

d) smlouvu o přenechání majetku do užívání č. 60812/2007, mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR jako půjčitelem a Městem Lomnice nad Popelkou jako vypůjčitelem, týkající se vybavení pracoviště orgánu pomoci v hmotné nouzi, oddělení sociální péče odboru vnitřní správy Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, dle návrhu uvedeného ministerstva, s účinností od 26. 7. 2007.

 

 

e) prodej nákladního automobilu, nakladače kontejnerů LIAZ 111-800 JNK E, reg. zn. SM 78-39, z majetku Města Lomnice nad Popelkou, subjektu Miloslav Schneider, se sídlem Olomouc, za smluvní cenu 255.850,- Kč vč. DPH.

 

 

f) dohodu o splátkách mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako věřitelem a Vlastou Šindelářovou, bytem Lomnice nad Popelkou, jako dlužníkem, týkající se úhrady nedoplatku z vyúčtování služeb bytového hospodářství za rok 2006, na základě žádosti dlužníka. Dlužná částka bude hrazena v měsíčních splátkách ve výši 500,- Kč počínaje měsícem červencem 2007. Celková výše nedoplatku 5.932,00 Kč bude zaplacena nejpozději 30. 6. 2008. Po doplacení celého nedoplatku bude vyúčtován úrok ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně 5,- Kč za každý i započatý měsíc.

 

 

g) záměr prodeje pozemku p.p.č. 730/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

h) nájem části pozemku p.p.č. 133/2, kultura trvalý travní porost, o výměře 308 m2, k.ú. Chlum pod Táborem, za účelem zemědělského využití Vladimíru Volšičkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, roční nájemné 0,50 Kč/m2.

 

 

i) zřízení věcného břemene pro stavbu zemního kabelového vedení a kabelového pilíře, budovaného ve veřejném zájmu společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Praha 2,  na pozemcích p.p.č. 1462/13, 1465/4, 1339/14, 2318/1, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Praha, s jednorázovou úhradou 500,- Kč.

 

 

j) zřízení věcného břemene pro stavbu zemního kabelového vedení a kabelového pilíře, budovaného ve veřejném zájmu společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Praha 2,  na pozemcích p.p.č. 2156/11 a 2165/12, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Praha, s jednorázovou úhradou 500,- Kč.

 

 

k) výpůjčku objektu hasičské zbrojnice s pozemkem st.p.č. 39 a pozemku p.p.č. 151/5 a 151/9 – trvalý travní porost, vše k.ú. Ploužnice pod Táborem, organizaci Sbor dobrovolných hasičů Ploužnice pro jejich spolkovou činnost, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, na základě předloženého návrhu.

 

 

l) schvaluje výpůjčku objektu hasičské zbrojnice s pozemkem st.p.č. 136 a pozemku p.p.č. 547/2 – trvalý travní porost, vše k.ú. Rváčov, organizaci Sbor dobrovolných hasičů Rváčov pro jejich spolkovou činnost, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, na základě předloženého návrhu.

 

 

m) pokácení stromů a keřových porostů, rostoucích mimo les – v areálu, vymezeném ulicemi Pivovarská, Smetanova a Bezručova, k.ú. Lomnice nad Popelkou:

1. na pozemku p.p.č. 3224/2 - 4 ks břízy bílé, 1 ks javoru mléče, 6 smrků ztepilých, 4 ks tůjí, 1 ks tisu,

2. na pozemku p.p.č. 3224/4 – 1 ks třešně, 3 ks smrku ztepilého, náletových porostů bezu,

3.na pozemku p.p.č. 328/1 – 1 ks borovice vejmutovky, 2 ks modřínu, 3 ks smrku,2 ks habru, 1 ks buku a náletových porostů bříz a bezů,

4. na pozemku p.p.č. 3224/1 (areál Mateřské školky Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou) – 1 ks líska a 3 ks akátu,

na pozemcích, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu, z důvodů revitalizace tohoto prostoru. Práce spojené s odstraněním dřevin a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně souhlasí

- s podáním žádosti o povolení kácení předmětných dřevin k příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

Rada města současně neschvaluje

- pokácení 2 ks topolů, 1 ks břízy a 1 ks javoru na pozemku p.p.č. 3224/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

  

Rada města souhlasí                                                                                                  68 / 07 / R

 

- s vynětím bytu v objektu Domu dětí a mládeže v Lomnici nad Popelkou, č.p. 1037 ulice Komenského, Lomnice nad Popelkou, z bytového fondu dle předloženého návrhu.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             69 / 07 / R

 

a) schválit poskytnutí věcného daru – nákladního automobilu, nakladače kontejnerů LIAZ 151.270 JNK, reg. zn. SM 78-39, v pořizovací hodnotě 420.403,- Kč a 3 ks vanových kontejnerů v celkové hodnotě 119.595,- Kč příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou. Celková hodnota věcného daru činí 539.998,- Kč.

 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                         70 / 07 / R

 

a) schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3224/4 a st.p.č. 1939, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti Miroslava Špalka, bytem Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, připravit návrh majetkoprávního narovnání vlastnických práv k pozemkům p.p.č. 328/2, 328/3 a 329/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města svěřuje                                                                                                      71 / 07 / R

 

- v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostovi s okamžitou účinností rozhodování ve věci uzavírání smluv o právu provést stavbu, uzavíraných se stavebníky provádějícími stavby a stavební práce na nemovitostech ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou a nemovitostech sousedních za účelem prokázání práva stavebníka provést stavbu, která je předmětem řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 25. července 2007

  

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz