Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - dědicové po Libuši Luňákové

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 12.07.2007 do 01.08.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 12.07.2007 do 28.07.2003

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Veřejná vyhláška

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE                                    NAŠE ZNAČKA                              VYŘIZUJE / LINKA                   Lomnice nad Popelkou

                                                                           MULO 861/2007/Tš-5                    Petr Tomeš/481 629 029         12. 7. 2007

 

Věc: doručení písemnosti veřejnou vyhláškou

 

Dne 25. 6. 2007 podal žadatel Jiří Haratický (nar. 4. 4. 1948), Bradlecká Lhota 93, 507 13 Železnice žádost o vydání rozhodnutí: povolení k nakládání s vodami - odběr podzemní vody pro zásobování rodinného domu čp. 93 Bradlecká Lhota vodou na pozemku: pozemková parcela 175/3 v kat. území Bradlecká Lhota. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

MěstÚ Lomnice nad Popelkou - stavební úřad podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje dědicům po Libuši Luňákové, Bradlecká Lhota 36, 507 13 Železnice, že písemnost - rozhodnutí ve věci sp.zn. MULO 861/2007/Tš - 3 si mohou převzít u MěstÚ Lomnice nad Popelkou - stavebního úřadu ( návštěvní dny pondělí, středa 8:00 - 11:30 a 12:30-17:00 hodin ) popř. i v jiné dny po telefonické domluvě.

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Písemnost byla v den vyvěšení zaslána Obecnímu úřadu Bradlecká Lhota, který je povinen bezodkladně písemnost vyvěsit na své úřední desce po dobu 15 dnů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, Razítko a podpis orgánu,

který potvrzuje vyvěšení: který potvrzuje sejmutí:

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz