Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva města (21.6.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 09.07.2007 do 01.08.2007
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 21. června 2007

 

 

Přítomni:        15 členů zastupitelstva města (ing. Vlastimil Bambas, ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta,  Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Jitka Hlavová, ing. Miloš Jirman, ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka)

                       

                        tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

 

                        11 občanů

                       

Omluveni:      ing. Miroslav Šmiraus, Václav Zelmanovič      

 

Hosté:            ing. Milan Hejduk, předseda VHS Turnov

                        Otakar Kudrnáč

                                              

Pozvánka na zasedání zveřejněna: 15. 6. 2007

Zasedání zahájeno:  18.05 hodin

Zasedání řídil: starosta Vladimír Mastník

Pověření zajištěním zápisu z dnešního zasedání: ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského 

                                                                                   úřadu

Ověření zápisu z minulého zasedání:  ing. Jaroslav Braun, Václav Zelmanovič – bez závad

Návrhová komise: předseda – ing. Pavel Kučera, členové – ing. Vlastimil Bambas,
                                   ing. Miloš Jirman -  schváleno jednomyslně.

Ověřovatelé dnešního zápisu: Roman Dušta, MUDr. Jiří Mlejnek – schváleno jednomyslně.

 

 

Slib nového člena zastupitelstva města

 

Starosta Vladimír Mastník:  seznámil s odstoupením dosavadního člena zastupitelstva
ing. Josefa Hubaře, který ústně i písemně oznámil rezignaci na funkci člena zastupitelstva na schůzi rady i zastupitelstva města dne 18. 6. 2007. Důvodem rezignace jsou pracovní záležitosti ing. Hubaře. Dále uvedl, že dle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí mandát za odstupujícího člena zastupitelstva získává první náhradník z kandidátní listiny téže volební strany, v pořadí podle volebních výsledků, a to dnem následujícím po podání rezignace, tj. v tomto případě 19. 6. 2007. Takto zvoleným členem zastupitelstva se stává paní Jitka Hlavová. Vyzval proto přítomnou Jitku Hlavovou, aby složila slib člena zastupitelstva. Jitka Hlavová stvrdila slib, který přečetl starosta Vladimír Mastník, slovem slibuji a svým podpisem.

Usnesení:  Zastupitelstvo města bere na vědomí:                                                                  

a) písemnou rezignaci ing. Josefa Hubaře na funkci člena Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, ke dni 18. 6. 2007.

b) složení slibu paní Jitkou Hlavovou, novou členkou zastupitelstva města, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování:    14 členů pro (ing. Vlastimil Bambas, ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta,  Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, ing. Miloš Jirman, ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka)

                       1 člen se hlasování zdržel (Jitka Hlavová)

 

Program zasedání:

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

    1.  Program rozvoje Města Lomnice nad Popelkou na období 2007 - 2013

    2.   Příprava odkanalizování Města Lomnice nad Popelkou v rámci projektu Čistá Jizera

    3.   Pořízení nového územního plánu Města Lomnice nad Popelkou

    4.   Obecně závazné vyhlášky k problematice čistoty města

    5.   Zrušení nevyužívaného přípravného stupně Základní školy praktické a základní školy 

          speciální Lomnice nad Popelkou – dodatek zřizovací listiny

   

Finanční záležitosti:

    6. Úprava rozpočtu města na rok 2007

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

    7.   Prodej domu čp. 474 včetně pozemku, ul. Nádražní, Lomnice nad Popelkou

    8.   Odkoupení spoluvlastnického podílu k domu čp. 82 včetně pozemků, ul. Pivovarská,

          Lomnice nad Popelkou

    9.   Změna kupujícího pozemků st.p.č. 1606 a p.p.č. 3096 kú. Lomnice nad Popelkou

   10.  Koupě pozemků pro sběrný dvůr Lomnice nad Popelkou

   11.  Nabídka na odprodej pozemků od společnosti Technolen technický textil, a s.

          Lomnice nad Popelkou

   12.  Odkoupení pozemku p.p.č. 735/16 kú. Lomnice nad Popelkou v areálu letního stadionu 

          od ÚZSVM

   13.  Bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi od Pozemkového fondu ČR

   14.  Prodej pozemku p.p.č. 2188/11 kú. Lomnice nad Popelkou, Letná

   15.  Připojení Města Lomnice nad Popelkou ke smlouvě obcí a měst proti daňové

         diskriminaci - bod doplněn na návrh starosty

 

16.   Diskuse

17.  Usnesení, závěr

 

Nikdo z členů zastupitelstva města neměl jiné návrhy na doplnění programu. Program s návrhem starosty na doplnění bodu č. 15  byl schválen jednomyslně.

 

Před projednáním prvního bodu programu bylo slovo uděleno Stanislavu Zelinkovi, předsedovi kontrolního výboru, který přednesl zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva.

Usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města, vypouští

ze sledování splněná usnesení č. 1.14/06/Z písm. b), e) a h), 2/07/Z písm. a), 15/07/Z písm. a), b) a c), 16/07/Z písm. a) a b), 17/07/Z, 18/07/Z písm. d) a e) a 19/07/Z  a bere na vědomí

1. průběh plnění usnesení č. 1.14/06/Z písm. a) a g) ze dne 14.12.2006, usnesení č. 4/07/Z písm. a), b), d) a e) ze dne 15. 2. 2007, usnesení 18/07/Z písm. a), b), c) a f) ze dne 26. 4. 2007, u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro splnění usnesení učiněny a čeká se na úkony protistrany,

2. průběh plnění usnesení č. 1.14/06/Z písm. h) ze dne 14. 12. 2006, kde je uzavřena kupní smlouva, měla být splněna podmínka ze strany kupujícího ve stanoveném termínu
do 31. 5. 2007 a nyní je zajišťováno naplnění smluvních podmínek,

3. průběh plnění usnesení č. 4/07/Z písm. c) ze dne 15. 2. 2007, usnesení č. 11/07/Z písm. b) ze dne 26. 4. 2007, u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro splnění nadále činěny.

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

   

1.  Program rozvoje Města Lomnice nad Popelkou na období 2007 - 2013

Starosta Vladimír Mastník:  uvedl, že vypracovaný návrh programu rozvoje města byl předložen na pracovní schůzi rady a zastupitelstva města dne 18. 6.  2007 a podrobně projednán. Představuje vizi, kam by měly být nasměrovány investice v období 2007 – 2020 za předpokladu využití finančních prostředků z grantového fondu Libereckého kraje a dále finančních prostředků Evropské unie z operačního programu ROP. Po schválení zastupitelstvem je program rozvoje závazným dokumentem, může však být dle potřeby
a finanční situace měněn. 

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program rozvoje Města Lomnice
nad Popelkou na období 2007 až 2020, dle návrhu Vladimíra Mastníka, starosty.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů pro

 

2.  Příprava odkanalizování Města Lomnice nad Popelkou v rámci projektu Čistá Jizera

Starosta Vladimír Mastník:  předeslal, že tato snad největší stavební akce v dějinách
Lomnice n. P. a zároveň časově limitovaná akce bude prováděna pod vedením dobrovolného svazku obcí Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen „VHS“) a bude doprovázena následným budováním povrchů komunikací, chodníků a výměnou veřejného osvětlení v některých lokalitách. Úkolem zastupitelstva města bude projednat finanční náročnost akce, skutečný rozsah prací a předpokládaný podíl z rozpočtu města včetně jeho zabezpečení. Dále starosta přivítal ing. Milana Hejduka, předsedu VHS Turnov, a předal mu slovo.

Ing. Hejduk vyzdvihl důležitost celé akce a jelikož členy zastupitelstva města s problematikou již podrobně seznámil na pracovní schůzi 18. 6. 2007, zopakoval nyní jen základní fakta. Členové zastupitelstva obdrželi mimo jiných podkladů i mapku s vyznačením nové
i rekonstruované kanalizace. Projekt Čistá Jizera je celookresní akce pod vedením VHS Turnov. Na rozhodnutí každého zastupitelstva zúčastněných měst a obcí, schválit tento projekt, závisí celková realizace společné akce. Práce na území města Lomnice nad Popelkou by měly začít dle předpokladu na přelomu r. 2008/2009, doba trvání bude přibližně čtyři roky. V Lomnici nad Popelkou bude potřeba navíc ještě rekonstrukce čističky odpadních vod. Celkový rozsah budované kanalizační sítě v Lomnici nad Popelkou bude činit asi
9 km a ve finančním vyjádření se bude jednat o částku zhruba 220 milionů Kč, včetně čističky odpadních vod. Spoluúčast Města Lomnice nad Popelkou na této částce by měla činit asi 70 mil. Kč z rozpočtu města.

Připomínky a dotazy:

Jan Drahoňovský připomněl, že je třeba do plánu ještě zahrnout vybudování kanalizace ve zbývající části ulice Jilemnická pro sedm obydlených domů.

Ing. Hejduk odpověděl, že tato možnost se již prověřuje a bude dodatečně pozitivně řešena.

Ing. Pavel Kučera se dotázal, zda zakreslení kanalizace až na Hrádka nad Lomnicí v nově předložené mapě je reálné. Ing. Hejduk odpověděl, že zakreslení je pravdivé. Dále
ing. Kučera vznesl podnět na zastupitelstvo města, že podle jeho předběžného odhadu po vyčlenění finanční spoluúčasti na projekt Čistá Jizera nebude mít již město prostředky na ostatní akce vyplývající z programu rozvoje města. Zastupitelstvo bude muset řešit financování jednotlivých projektů z jiných zdrojů, např. prodejem dalšího majetku. Vyslovil také názor, zda by nebylo vhodné rekonstrukci stávající kanalizace odložit na pozdější období. Ing. Hejduk odpověděl, že rekonstrukcí kanalizace by se zároveň řešil i havarijní stav povrchu některých místních komunikací.

Roman Dušta se obává, aby dnešním usnesením nebyl závazně schválen rozsah plánovaných prací podle předložené mapky. Chce ponechat časový prostor k projednání zastupitelstvem až na příští, zářiové zasedání. S takovým postupem ing. Hejduk souhlasí, avšak kdyby došlo k časovému posunu termínu pro podání žádosti o dotaci (urychlení), muselo by zastupitelstvo města zasednout již v srpnu.

Místostarosta Mgr. Josef Šimek je toho názoru, že by se měl rozsah prací, týkajících se kanalizace samotné, podle předložené mapy schválit. Otázkou je další rozhodování
o úsporách v dokončování povrchů, chodníků a osvětlení.

Starosta Vladimír Mastník se k připomínce ing. Kučery vyjádřil, že rada města bude při řešení otázek financování akce spolupracovat s finančním výborem a zastupitelstvem města. K připomínce p. Dušty, týkající se celkového rozsahu projektu, starosta uvedl, že VHS při tvorbě projektu vycházela z doporučení ing. Mádle, technického náměstka Severočeských vodovodů a kanalizací Turnov, provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí ve městě, který se může opírat o podrobné a dlouholeté znalosti situace v Lomnici nad Popelkou.

Roman Dušta přesto vyslovil obavu, že částku 70 mil. Kč na spoluúčast města se nejspíš nepodaří zajistit. Obává se proto schválení dnešního usnesení a raději by nechal rozhodnutí zastupitelstva až na příští zasedání, kdy už by město mělo snad jasnější představu o celkovém financování akce. Na to starosta Vladimír Mastník odpověděl, že dnešní usnesení není natolik zavazující a výše finančního podílu města vychází zatím z odhadu VHS.

Ing. Pavel Kučera je toho názoru, že když budou již ulice rozkopány, bylo by škoda neprovést zároveň doprovodné investice. Na nich se však nedá ušetřit, naopak může ještě dojít k nárůstu nákladů. K tomu ing. Hejduk poznamenal, že při rozhodování o akci takového rozsahu je třeba nutná odvaha. Jako příklad uvedl rekonstrukci základní školy, kdy se starostovi Vladimíru Mastníkovi podařilo sehnat neuvěřitelně vysokou dotaci.

Jan Drahoňovský  vznesl požadavek, aby do textu usnesení bylo přidáno, že se projekt Čisté Jizery bude ještě doplňovat. Jedná se mu o již přednesený požadavek odkanalizování zbylé části Jilemnické ulice. Ing. Hejduk mu vysvětlil, že by do textu usnesení muselo být zakotveno pověření starosty Vladimíra Mastníka, aby v radě sdružení VHS zajistil projednání rozšíření rozsahu kanalizací v Jilemnické ulici. Zároveň slíbil, že v radě VHS bude věc projednána.

Usnesení:  Zastupitelstvo města bere na vědomí souhrnnou informaci ing. Milana Hejduka, předsedy rady sdružení dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, o přípravách projektu Čistá Jizera. Zastupitelstvo města současně doporučuje uvedenému svazku obcí realizovat předmětnou investiční akci v připraveném a předloženém rozsahu a v této souvislosti ukládá Vladimíru Mastníkovi, starostovi, předložit

1. na nejbližší možné zasedání zastupitelstva města materiál, doplněný o výstupy ze souvisejících jednání,

2. na nejbližší možné schůzi rady města a zasedání zastupitelstva města návrh rozsahu doprovodných investic k odsouhlasení zahájení souvisejících projekčních prací.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů pro

 

  

3.   Pořízení nového územního plánu Města Lomnice nad Popelkou

Bc. Petr Tomeš, vedoucí stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, uvedl, že pořízení nového územního plánu města úzce souvisí s programem rozvoje města na období 2007 – 2020 i s projektem Čistá Jizera. Aby nebyl narušen rozvoj města podle dosud platného územního plánu z r. 1988 s jeho změnami, je třeba vydat nový územní plán. Dle nového stavebního zákona, který platí od 1. 1. 2007, územní plány pořízené před 1. 7. 1992, pozbývají platnosti do tří let po nabytí účinnosti nového stavebního zákona. V případě, že nový územní plán (dále je „ÚP“) nebude schválen a ve stanovené lhůtě pořízen, vrátí se město do hranic intravilánu (zastavěné území obce) vymezeného v r. 1966. Tím by byla znemožněna výstavba na nových rozvojových plochách. Pořizování nového ÚP bude personálně zajišťovat zdejší stavební úřad. Efektivněji se jeví pořízení nového ÚP než pořízení pouze změny ÚP.

Připomínky a dotazy: 

Ing. Milan Hejduk na základě svých zkušeností bývalého starosty Turnova potvrdil, že pořízení nového ÚP představuje zdlouhavou a pracovně i finančně velmi náročnou akci.

Další připomínky nebo dotazy nebyly.

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje pořízení územního plánu pro území města Lomnice nad Popelkou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů pro

 

4.   Obecně závazné vyhlášky k problematice čistoty města

Ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou: připomněl, že na základě výzvy oddělení dozoru Ministerstva vnitra ČR byly na minulém zasedání zastupitelstva zrušeny obecně závazné vyhlášky (dále jen“OZV“) o čistotě města a čistotě komunikací ve městě. Současně měl tajemník na dnešní zasedání zastupitelstva předložit návrh nových OZV s touto tématikou. Ing. Ivo Bělonohý však zatím žádné tyto OZV nenavrhuje, přičemž vysvětlil legislativní důvody, které účinnost obecních vyhlášek snižují. Tento svůj názor opírá též o poznatky z metodického materiálu ministerstva vnitra. Nicméně konkrétní případy ve městě je potřeba řešit, např. volné pobíhání psů, znečišťování veřejného prostranství jejich exkrementy. Dle stanoviska ministerstva vnitra může obec vyhradit pro volně pobíhající psy bez vodítka část veřejného prostranství, což v praxi znamená např. oplocený park. Takové prostranství však nemáme. Proto je povinností majitele psa, aby zabránil tomu, aby pes neobtěžoval občany štěkáním, agresivitou a výkaly. Jinak je za podmínky řádného zdokumentování a zjištění konkrétního majitele psa zahájeno přestupkové řízení. Problematika autovraků na veřejném prostranství je ze strany městského úřadu řešena na základě platných právních předpisů – zákona o pozemních komunikacích, zákona o obcích a podle občanského práva.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu ing. Ivo Bělonohého, tajemníka městského úřadu, k problematice vydávání obecně závazných vyhlášek o veřejném pořádku
a čistotě.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů pro

 

5.   Zrušení nevyužívaného přípravného stupně Základní školy praktické a základní  

      školy speciální Lomnice nad Popelkou – dodatek zřizovací listiny

Ing. Ivo Bělonohý:  uvedl, že přípravný stupeň Základní školy praktické a základní školy speciální  Lomnice nad Popelkou jako jeden ze tří stupňů této školy, již nemá řadu let své opodstatnění a využití. Proto se nyní jeho zrušením, na žádost odboru školství Krajského úřadu Libereckého kraje, uvolňuje kapacita jiným školám v kraji. To však s sebou přináší změnu zřizovací listiny uvedené školy formou dodatku č. 5 a následně vydání úplného znění zřizovací listiny po dodatku č. 5.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: Zastupitelstvo města zrušuje na základě žádosti Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, přípravný stupeň základní školy speciální, součásti příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, k datu 1. 9. 2007. Zastupitelstvo města současně schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 178 odst. 1, písm. a) a § 179 odst. 4, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 5 příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2007. Zastupitelstvo města současně schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, po dodatku č. 5.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů pro

 

 

Finanční záležitosti

 

6. Úprava rozpočtu města na rok 2007

Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího, Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, uvedla, že 2. dílčí úprava rozpočtu města na rok 2007 byla projednána na pracovním jednání zastupitelstva dne 18. 6. 2007, přičemž došlo ještě v průběhu tohoto týdne k dalším avizovaným změnám. Tím změny v příjmové i výdajové části rozpočtu dosahují výše 781 tis. Kč a celková výše rozpočtu je 72.549 tis. Kč.

Připomínky a dotazy: 

Ing. Pavel Kučera se dotázal na položku 12.2, která vyčísluje navýšení výdajů na projektovou dokumentaci. Zajímal se, o které projekty se jedná. K tomu podal vysvětlení ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou. Jde o výdaje na zpracování projektu ke stavebnímu povolení na rekonstrukci zámku, dále na zpracování studie na přemístění sběrného dvora a na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na akci Dům pro seniory.

Miroslava Svojanovská se přihlásila s požadavkem zohlednit v rozpočtu města úpravu parkovací plochy na sídlišti u domu s pečovatelskou službou. Starosta Vladimír Mastník ji ubezpečil, že k této tématice se bude moci vyjádřit v závěru zasedání, kdy bude otevřena diskuse. Do právě projednávaných položek rozpočtu tato oblast nespadá.

Usnesení: v důsledku rozpočtových opatření č. 20 až 25/2007 – 2. změnu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2007, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací.  Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena  zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o  781 tis. Kč, objem doposud přijatých dotací v částce 308 tis. Kč (stav ke dni 15. 6. 2007). Po této úpravě je rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 72.549 tis. Kč.

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                                    v  tis. Kč

Daň z nemovitostí - důsledek zvýšeného koeficientu

500

Příjmy z propagace - prodej plánů města

33

Komunální služby - náklady řízení  (přestupky, exekuce)

13

Prodej pozemků

240

Finanční dary na sociální účely

16

Přímá inv.podp. od EIB - grant - vliv kurz. rozdílů ke dni převodů

-21

Celkem příjmy

781

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                                        v  tis. Kč

Propagace města - propagační mapy

33

Oprava mostku v ul. Havlíčkova

200

Oprava cyklotrasy v ul. Rváčovská

-225

Úprava školní kuchyně

160

Obnova kulturních památek

206

Příspěvek na úpravu běžeckých tratí LSK  (změna účelu dotace)

-30

Příspěvek LSK zpracování geometrického plánu zázemí 

30

LDN - ohřívače vody

-54

BH a nebytové prostory - provoz /plyn/

-90

BH a nebytové prostory - oprava majetku

171

NB - SOŠ - výměna střešní krytiny

72

Projektová dokumentace

1 830

Okolní obce

-135

TS - opravy městského rozhlasu

251

Řízení s pozemky - výkup, koupě čp. 82 - 1. splátka

606

Nákup techniky na svoz TKO

167

Příspěvek Městu Semily za umístění seniorů

16

Investiční rezerva

-2 272

DDM - účelový příspěvek na mistrovské soutěže mažoretek

4

Příspěvek TS - svoz TKO - přesun na pol. 13.4.

-114

Příspěvek TS - na pronájem nádob TKO - přesun na pol. 13.4. 

-45

Celkem výdaje

781

 

Zastupitelstvo města současně schvaluje na základě výše uvedeného usnesení

1. zvýšení poskytnutých příspěvků příspěvkové organizaci Technické služby Lomnice
nad Popelkou, o 251 tis. Kč za účelem opravy  městského rozhlasu,

2. poskytnutí příspěvku Městu Semily ve výši 16 tis. Kč za občany Města Lomnice
nad Popelkou, umístěné k trvalému pobytu v Domově pro seniory v Semilech,

3. zvýšení poskytnutých příspěvků příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o 4 tis. Kč účelově na náklady na zemské finále Čech a Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu,

4. snížení účelové dotace příspěvkové organizaci Technické služby Lomnice nad Popelkou, o 114 tis. Kč na náklady na svoz TKO a o 45 tis. Kč na pronájem nádob TKO, z důvodu nákupu techniky na svoz TKO přímo z rozpočtu Města Lomnice
nad Popelkou,

5. změnu účelovosti dotace, poskytnuté Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou, z původně schválené částky 30 tis. Kč na úpravu běžeckých tratí na nový účel, a to na zaměření, vypracování geometrického plánu a předprojektovou přípravu vybudování zázemí témuž klubu a v téže částce.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů pro

 

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

7.   Prodej domu čp. 474 včetně pozemku, ul. Nádražní, Lomnice nad Popelkou

Starosta Vladimír Mastník:  po několik let trvající neúspěšné snaze o prodej domu, kdy byl dům v nabídce na úřední desce městského úřadu i v nabídce realitní kanceláře, se nyní navrhuje odprodej žadatelce za sníženou nabídkovou cenu. Jedná se o dům ve velmi špatném technickém stavu.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje prodej domu čp. 474, ulice Nádražní, Lomnice
nad Popelkou, včetně zděné kolny se stavebním pozemkem st.p.č. 905 o výměře 418 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, Daně Křepelkové, bytem Nová Ves nad Popelkou, kupní cena nabídková 210.000,- Kč.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů pro

 

8.   Odkoupení spoluvlastnického podílu k domu čp. 82 včetně pozemků, ul. Pivovarská,

      Lomnice nad Popelkou

Starosta Vladimír Mastník: snaha o odkoupení domu čp. 82 v ul. Pivovarská souvisí se záměrem města na další dostavbu zimního stadionu a jeho zázemí a na zlepšení této lokality z hlediska urbanistického. Odkoupení domu a souvisejících pozemků do vlastnictví města je podmínkou žádosti o dotace z EU. Došlo k dohodě se spoluvlastníkem nemovitosti
ing. Miloslavem Fejfarem na úhradě kupní ceny formou dvou splátek. Druhý spoluvlastnický podíl manželů Mejsnarových bude řešen později formou adekvátní náhrady za bydlení.

Připomínky a dotazy:

Petr Havel vyslovil obavy, aby uvolnění domu netrvalo příliš mnoho let (držení vlastnictví poloviny nemovitosti manželů Mejsnarových a prozatímní pronájem bytu pana Fejfara). Starosta Vladimír Mastník odpověděl, že osud domu  z časového hlediska závisí hlavně na získání prostředků z evropských fondů. Odstranění domu přispěje společně s vybudováním obchodního střediska na místě pivovaru k urbanistickému zlepšení této lokality a umožní dobudování sportovního areálu.

Místostarosta Mgr. Josef Šimek potvrdil, že pro podání žádosti o dotaci je podmínkou vlastnictví nemovitosti – pozemku, proto po odkoupení spoluvlastnického podílu od ing. Fejfara bude následovat urychlená snaha získat i druhou polovinu.

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu ½ rodinného domu čp. 82, se stavebním pozemkem st.p.č. 1238, spoluvlastnického podílu ½ kolny se stavebním pozemkem st.p.č. 2032 a spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 341/3, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od vlastníka Mgr. Miloslava Fejfara, bytem Karlovy Vary, kupní cena 700.000,- Kč, s úhradou kupní ceny na dvě splátky, a to první splátka v roce 2007 ve výši 350.000,- Kč, druhá splátka v roce 2008 po schválení rozpočtu ve výši 350.000,- Kč. Prodávajícímu bude následně umožněno předmětné prostory obývat na základě následné smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou. 

Hlasování:    14 členů pro (ing. Vlastimil Bambas, ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan 

                               Drahoňovský, Roman Dušta, ing. Bohumil Hercík, Jitka Hlavová,
                               ing.  Miloš Jirman, ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří
                               Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka,
                               Václav Zelmanovič)

                        1 člen proti (Petr Havel)

 

9.   Změna kupujícího pozemků st.p.č. 1606 a p.p.č. 3096 kú. Lomnice nad Popelkou

Starosta Vladimír Mastník:  vysvětlil, že se jedná o změnu žadatele o  koupi pozemků. Prodej byl schválen panu Machovi, který však již rodinný dům a další stavby na pozemcích stojící převedl do vlastnictví své dcery. Proto nyní žádá o koupi dcera paní Maňková.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 13/06/Z písm. d) ze dne 15. 6. 2006, týkajícího se prodeje pozemků st.p.č. 1606 o výměře 26 m2 a p.p.č. 3096, kultura zahrada,
o výměře
417 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Jaroslavu Machovi, bytem Lomnice nad Popelkou ve smyslu změny kupujícího na Hanu Maňkovou, bytem Troskovice, na základě návrhu kupujících.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů pro

 

10.  Koupě pozemků pro sběrný dvůr Lomnice nad Popelkou

Starosta Vladimír Mastník:  uvedl, že záměrem vedení města je vybudovat nový sběrný dvůr na tříděný odpad. Stávající dvůr sice řadu let spolehlivě slouží, avšak prostor svojí velikostí již nevyhovuje. Jako vhodný pozemek se jeví prostor u čističky odpadních vod. Odkoupení pozemku bylo projednáno se zástupcem vlastníků p. Bauerem.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemků p.p.č. 1239/1, o výměře 1973 m2 , kultura trvalý travní porost a p.p.č. 1242/4, o výměře 196 m2, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od spoluvlastníků Mileny Pospíšilové, bytem Chomýž – podíl ¼, Jaromíra Bauera, bytem Praha – podíl 1/4, JUDr. Zdeňka Bauera, bytem Chicago, USA – podíl 1/4, Jaroslavy Bartoškové, bytem Brno – podíl 1/8 a Milana Jandourka, bytem Brno – podíl 1/8, kupní cena celková 200.000,- Kč.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů pro

 

11.  Nabídka na odprodej pozemků od společnosti Technolen technický textil, a s.

       Lomnice nad Popelkou

Starosta Vladimír Mastník: vysvětlil, že mnoholetou snahou města bylo od společnosti Technolen technický textil, a. s. odkoupit pozemek u Mateřské školy Klubíčko, který mateřská škola od začátku své činnosti využívá. Nyní teprve společnost Technolen technický textil, a. s. s odprodejem souhlasí, avšak za podmínky odprodeje dalších tří maličkých pozemků.

K tomu místostarosta Mgr. Josef Šimek dodal, že bylo dosaženo dohody o snížení na polovinu kupní ceny u zmíněných tří maličkých pozemků.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku p.p.č. 332/2, kultura zahrada, o výměře 132 m2, dále odkoupení pozemků p.p.č. 2433/2 o výměře 67 m2, 2434/2, o výměře 6 m2, 2434/3, o výměře 10 m2, vše kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od společnosti Technolen technický textil, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou, celková kupní cena 19.800,- Kč.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů pro

 

12.  Odkoupení pozemku p.p.č. 735/16 kú. Lomnice nad Popelkou v areálu letního stadionu  od ÚZSVM

Starosta Vladimír Mastník:  vysvětlil, že nyní nastala poslední fáze vykupování pozemků v areálu škvárového hřiště na letním stadionu. Ostatní pozemky byly již vykoupeny od vlastníků v r. 2005. Výše uvedený pozemek je však dosud ve vlastnictví státu. Pro získání dotace na přebudování škvárového hřiště na umělé travnaté hřiště je podmínkou žádosti
o dotaci vlastnictví všech předmětných pozemků.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku p.p.č. 735/16, o výměře 1258 m2,  k.ú. Lomnice nad Popelkou od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, za kupní cenu dle předpisů vlastníka.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů pro

 

13. Bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi od Pozemkového
        fondu ČR

Ing. Ivo Bělonohý: uvedl, že předmětem usnesení je návrh na převod pozemků pod místními komunikacemi, převážně v okrajových částech města, které by mohl stát – Pozemkový fond převést bezplatně na město. Vlastnictví pozemků je podmínkou pro podání eventuální žádosti o dotaci z dotačních titulů projektu Čistá Jizera na údržbu komunikací na předmětných pozemcích. K převodu pozemků je ještě nutné vyjádření silničního správního orgánu Městského úřadu Semily.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1017/8, 1017/15, 1362/2, 1462/10, 2242/5, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/29, 2262/35, 2279/2, 2299/1, 2299/2, 2299/10, 2299/12, 3212/6, vše kultura ostatní plocha - komunikace se zpevněným povrchem, dále pozemků p.p.č. 2242/4, 3361/3, kultura ostatní plocha - komunikace s nezpevněným povrchem v intravilánu města, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, dále pozemku p.p.č. 1190/1- komunikace se zpevněným povrchem a pozemků p.p.č. 1159/1
a 1362 - komunikace s částečně zpevněným povrchem,
vše k.ú. Rváčov, od České republiky - Pozemkového fondu, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů pro

           

14.  Prodej pozemku p.p.č. 2188/11 kú. Lomnice nad Popelkou , Letná

Starosta Vladimír Mastník: sdělil, že rada města doporučuje prodat výše uvedený stavební pozemek žadatelům s vyšší nabídkou kupní ceny, a to manželům Hrádkovým z Mladé Boleslavi. Nižší nabídkovou cenu podal druhý zájemce, p. Jiří Hlava z Lomnice
nad Popelkou.

Připomínky a dotazy: 

Petr Havel je toho názoru, že by se měla dát přednost místnímu žadateli, když rozdíl nabídkových kupních cen není tak velký.

Starosta Vladimír Mastník k tomu uvedl, že prodej byl vyhlášen s tím, že bude dána přednost nejvyšší nabídce. Pozemek, i když není velký, je vhodný k výstavbě rodinného domku, protože je zasíťován. Manželé Hrádkovi uvedli ve své nabídce použití na bydlení. To potvrdil i tajemník ing. Ivo Bělonohý, který doplnil, že členové zastupitelstva obdrželi v písemných materiálech i kopie obou nabídek s uvedením stejného účelu, tj. výstavby rodinného domku.

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2188/11, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 428 m2 kultura zahrada, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě výběrového řízení manželům Iloně a Jiřímu Hrádkovým, bytem Mladá Boleslav, kupní cena nabídková 410,- Kč/m2.

Hlasování:   11 členů pro  (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman
                                   Dušta, ing. Bohumil Hercík, Jitka Hlavová, ing. Miloš Jirman,
                                   ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, Mgr. Josef Šimek, Stanislav
                                   Zelinka)

                          2  členové proti  (ing. Vlastimil Bambas, Petr Havel)

                          2  členové se hlasování zdrželi (MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka)

 

15.  Připojení Města Lomnice nad Popelkou ke smlouvě obcí a měst proti daňové

       diskriminaci

Starosta Vladimír Mastník:  uvedl, že vedení města navrhuje připojit se ke smlouvě Zlínského kraje proti daňové diskriminaci občanů malých města a obcí. Smlouva spočívá v protestu proti nepoměrnému rozdělování státem sdílených daní z daňových výnosů samosprávám. Největší města v republice dostávají 20 tis. Kč na občana a rok, kdežto města naší velikosti jen 6 tis. Kč. Přístup k této deklaraci smlouvy je bezplatný.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města souhlasí s připojením Města Lomnice nad Popelkou ke „Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci“, ztotožňuje se s úvodní deklarací této smlouvy, týkající se protestu měst a obcí proti diskriminaci svých občanů, založené legislativně stanoveným rozdělováním daňových výnosů městům a obcím podle tzv. velikostní kategorie obcí. Zastupitelstvo města současně pověřuje Vladimíra Mastníka, starostu, k podpisu příslušných dokumentů.

 

 

16.  Diskuse  

 

Miroslava Svojanovská:  z pověření společenství vlastníků bytových jednotek v čp. 1138 přednesla požadavek na zpevnění a nalinkování parkovací plochy vedle domu s pečovatelskou službou na sídlišti, která by mohla být potom lépe využívána pro parkování většího počtu aut. Opětovně upozornila na nedostatek parkovacích míst na sídlišti a na nebezpečí úrazu osob, hlavně dětí v zatáčce u věžáku, která je nepřehledná vlivem zde zaparkovaných vozidel. Poukázala na špatnou součinnost policie v této věci. Zároveň byla paní Svojanovská pověřena požádat o umístění dopravní značky „obytná zóna“ na sídlišti.

Dále tlumočila návrh občanů sídliště, vybudovat podzemní garáže na místě bývalé samoobsluhy pana Houžvičky. Starosta Vladimír Mastník odpověděl, že uvedenou situací na sídlišti se společně s místostarostou zabývá a dnešní připomínky paní Svojanovské bere jako podnět do rady i zastupitelstva. Pokud se týká budovy bývalé samoobsluhy, ta je v soukromém vlastnictví a pokud svým technickým stavem neohrožuje občany na zdraví nebo životě, nemá město ani orgány státní správy možnost k nařízení jejího odstranění. Dále starosta ujistil, že se danou situací bude nadále zabývat a vyvolá další jednání s Policií ČR. Místostarosta Mgr. Josef Šimek potvrdil, že s policií bylo jednáno, aby činila nápravné kroky. Výsledkem však byl argument policie, že nemá dostatečné personální obsazení, aby zvládla situaci uhlídat. Dále místostarosta objasnil, že v pravomoci města je pouze vymezit parkovací plochy, nikoliv činit postihy za nedodržování pravidel silničního provozu.

 

Jan Drahoňovský:  upozornil na skutečnost, že pro rozvoj turistického ruchu v Lomnici
nad Popelkou, který je obsažen v novém programu rozvoje města, je potřebné, aby na komunikacích v okolních městech  byly umístěny směrové šipky s označením našeho města. Např. z Jičína není Lomnice nad Popelkou značena vůbec a z Turnova pouze z jednoho směru. Dle jeho názoru sem návštěvníci přijedou, jen když zabloudí. Starosta Vladimír Mastník k tomu vysvětlil, že již v předminulém volebním období se snažil prosadit v okolních městech označení směru na Lomnici n. P. V Turnově se podařilo zajistit pouze jednu značku a v Jičíně se setkal s tvrdým odporem a neúspěchem, protože Lomnice n. P. není cílovým městem. Ujistil však, že bude znovu učiněn pokus o nápravu.

K tomu dodal ing. Ivo Bělonohý, že následkem toho, že Jičín leží v jiném kraji
(Královéhradeckém), označuje směrovkami obce, patřící do stejného kraje, např. Železnice, Cidlina apod. a dále pouze cílová (větší) města v Libereckém kraji.

 

 

17.  Usnesení, závěr

 

Předseda návrhové komise ing. Pavel Kučera přednesl zprávu návrhové komise. Potvrdil, že návrhová komise konstatuje, že o bodech schváleného programu zasedání bylo hlasováno jednotlivě a byly projednány podle jednacího řádu, proto není třeba o nich dále hlasovat.

 

Zasedání ukončeno:  20.05 hodin

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

Nedílnou přílohou zápisu jsou přijatá usnesení.

 

Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka MěÚ.    

 

 

V Lomnici nad Popelkou, 21. 6. 2007

 

  

Roman Dušta

  

MUDr. Jiří Mlejnek

 

                                                                                              Vladimír Mastník

                                                                                                      starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz