Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 20. schůze rady města (18.6.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 29.06.2007 do 17.07.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 20. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 18. června 2007

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             61 / 07 / R

 

a) schválit program rozvoje Města Lomnice nad Popelkou na období 2007 až 2020, dle návrhu Vladimíra Mastníka, starosty.

 

 

b) vzít na vědomí zprávu ing. Ivo Bělonohého, tajemníka městského úřadu, k problematice vydávání obecně závazných vyhlášek o veřejném pořádku a čistotě.

 

 

c) schválit na základě žádosti Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, zrušení přípravného stupně základní školy speciální, součásti příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, k datu 1. 9. 2007 a současně schválit dodatek č. 5 a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace.

 

 

d) schválit odkoupení pozemku p.p.č. 735/16, o výměře 1258 m2,  k.ú. Lomnice nad Popelkou od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, za kupní cenu dle předpisů vlastníka.

 

 

e) schválit bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1017/8, 1017/15, 1362/2, 1462/10, 2242/5, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/29, 2262/35, 2279/2, 2299/1, 2299/2, 2299/10, 2299/12, 3212/6, vše kultura ostatní plocha - komunikace se zpevněným povrchem, dále pozemků p.p.č. 2242/4, 3361/3, kultura ostatní plocha - komunikace s nezpevněným povrchem v intravilánu města, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, dále pozemku p.p.č. 1190/1- komunikace se zpevněným povrchem a pozemků p.p.č. 1159/1 a 1362 - komunikace s částečně zpevněným povrchem, vše k.ú. Rváčov, od České republiky - Pozemkového fondu, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

  

f) souhlasit s připojením Města Lomnice nad Popelkou ke „Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci“, a ztotožnit se s úvodní deklarací této smlouvy, týkající se protestu měst a obcí proti diskriminaci svých občanů, založené legislativně stanoveným rozdělováním daňových výnosů městům a obcím podle tzv. velikostní kategorie obcí.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                  62 / 07 / R

 

a) vyhlášení výběrového řízení na nájem volného nájemního bytu č. 2 v objektu čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu.

 

 

b) na základě výsledku výběrového řízení nájem bytu č. 5 o velikosti 2+1 – 75 m2 ve 2. nadzemním podlaží domu čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, společně Davidu Palasovi a Jaroslavě Procházkové, oba bytem Lomnice nad Popelkou, nájem na dobu určitou 75 měsíců s povinností pronajímatele po uplynutí této doby nájemní smlouvu prodloužit na dobu neurčitou za nájemné ve výši obvyklé v daném místě a čase. Účinnost od nejbližšího možného termínu po rekonstrukci bytu. Podle podmínek výběrového řízení uhradí nájemníci předem náklady na rekonstrukci bytu ve výši 225.000,- Kč. Měsíční nájemné se sjednává ve výši 3.000,- Kč, toto nájemné bude po dobu 75 měsíců prominuto jako náhrada výše nákladů na rekonstrukci bytu.

 

 

c) prodloužení nájmu pozemků p.p.č. 442/2 a p.p.č. 442/5, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Milanu Dolenskému a Haně Vackové, oba bytem Semily, za účelem provozování Autobazaru Dolenský Vacková, do 31. 12. 2007, za podmínek, uvedených ve stávající nájemní smlouvě s výjimkou ustanovení o výpovědní lhůtě a s podmínkou ukončení nájmu do 30ti dnů od doručení písemné výzvy k ukončení nájmu. Nájem bude ukončen v uvedené lhůtě, nejpozději však ke dni 31. 12. 2007, předmětné pozemky budou ke stejnému datu předány zástupci pronajímatele ve stavu, v jakém je nájemce převzal při prvním uzavřením nájemního vztahu. 

 

 

d) nájem části nebytových prostor – jedna místnost s příslušenstvím, v objektu čp. 118, ulice k Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, subjektu Jaroslav Matěja -autodoprava, se sídlem Bystrá nad Jizerou, pro podnikatelské účely - kancelář. Výpovědní lhůta 3 měsíce, roční nájemné 600,- Kč/m2.

 

 

e) záměr výpůjčky objektu hasičské zbrojnice s pozemkem st.p.č. 39 a pozemku p.p.č. 151/5 a 151/9 – trvalý travní porost, vše k.ú. Ploužnice pod Táborem, pro činnost sboru dobrovolných hasičů.

 

 

f) záměr výpůjčky objektu hasičské zbrojnice s pozemkem st.p.č. 136 a pozemku p.p.č. 547/2 – trvalý travní porost, vše k.ú. Rváčov, pro činnost sboru dobrovolných hasičů

 

 

g) darování movitých věcí z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, doposud sloužících pro účely požární a spolkové činnosti

1. Sboru dobrovolných hasičů Košov,

2. Sboru dobrovolných hasičů Chlum,

3. Sboru dobrovolných hasičů Ploužnice,

4. Sboru dobrovolných hasičů Rváčov,

5. Sboru dobrovolných hasičů Želechy,

které tyto sbory doposud užívaly, dle návrhu a seznamů, které předložil Mgr. Josef Šimek, místostarosta.

 

 

h) nájem části pozemku p.p.č. 96/3, kultura trvalý travní porost, o výměře 324 m2, k.ú. Chlum pod Táborem, za účelem zemědělského využití Renatě Vedralové, bytem Lomnice nad Popelkou, roční nájemné 0,50 Kč/m2.

 

 

i) záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 133/2, kultura trvalý travní porost, o výměře 308 m2, k.ú. Chlum pod Táborem, za účelem zemědělského využití.

 

 

j) pokácení stromů a souvislých keřových porostů, rostoucích mimo les – v areálu, vymezeném ulicemi Pivovarská, Smetanova a Bezručova, na pozemcích p.p.č. 328/1, 2389 a 3224/2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu, z důvodů revitalizace tohoto prostoru na městský park.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                    63 / 07 / R

 

a) s podnájmem části nemovitostí v areálu letního stadionu – kiosku s příslušenstvím a částmi pozemků st.p.č. 2410 a p.p.č. 733, k.ú. Lomnice nad Popelkou, využívaných k občerstvení, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, mezi Fotbalovým klubem Lomnice nad Popelkou jako nájemcem a Leošem Vegem, bytem Lomnice nad Popelkou jako podnájemcem, k provozování občerstvení, dle předloženého návrhu podnájemní smlouvy..   

 

 

b) se zabezpečením přezkoumání hospodaření Města Lomnice nad Popelkou za rok 2007 podle § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, auditorem - ing. Ivanou Schneiderovou, oprávněnou auditorkou, Turnov.

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 18. června 2007

 

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz