Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města (21.6.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 25.06.2007 do 17.07.2007
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

 

U S N E S E N Í

 

z 6. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 21. června 2007

 

  

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                          20 / 07 / Z

 

a) písemnou rezignaci ing. Josefa Hubaře na funkci člena Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, ke dni 18. 6. 2007.

 

 

b) složení slibu paní Jitkou Hlavovou, novou členkou zastupitelstva města, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                          21 / 07 / Z

 

- kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města,

vypouští

- ze sledování splněná usnesení č. 1.14/06/Z písm. b), e) a h), 2/07/Z písm. a), 15/07/Z písm. a), b) a c), 16/07/Z písm. a) a b), 17/07/Z, 18/07/Z písm. d) a e) a 19/07/Z

a bere na vědomí

1. průběh plnění usnesení č. 1.14/06/Z písm. a) a g) ze dne 14.12.2006, usnesení č. 4/07/Z písm. a), b), d) a e) ze dne 15. 2. 2007, usnesení 18/07/Z písm. a), b), c) a f) ze dne 26. 4. 2007, u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro splnění usnesení učiněny a čeká se na úkony protistrany,

2. průběh plnění usnesení č. 1.14/06/Z písm. h) ze dne 14. 12. 2006, kde je uzavřena kupní smlouva, měla být splněna podmínka ze strany kupujícího ve stanoveném termínu do 31. 5. 2007 a nyní je zajišťováno naplnění smluvních podmínek,

3. průběh plnění usnesení č. 4/07/Z písm. c) ze dne 15. 2. 2007, usnesení č. 11/07/Z písm. b) ze dne 26. 4. 2007, u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro splnění nadále činěny.

 

  

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                          22 / 07 / Z

 

a) souhrnnou informaci ing. Milana Hejduka, předsedy rady sdružení dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, o přípravách projektu Čistá Jizera.

Zastupitelstvo města současně doporučuje uvedenému svazku obcí

- realizovat předmětnou investiční akci v připraveném a předloženém rozsahu

a v této souvislosti ukládá

- Vladimíru Mastníkovi, starostovi, předložit

1. na nejbližší možné zasedání zastupitelstva města materiál, doplněný o výstupy ze souvisejících jednání,

2. na nejbližší možné schůzi rady města a zasedání zastupitelstva města návrh rozsahu doprovodných investic k odsouhlasení zahájení souvisejících projekčních prací.

 

 

b) zprávu ing. Ivo Bělonohého, tajemníka městského úřadu, k problematice vydávání obecně závazných vyhlášek o veřejném pořádku a čistotě.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    23 / 07 / Z

 

a) v souladu s § 84, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program rozvoje Města Lomnice nad Popelkou na období 2007 až 2020, dle návrhu Vladimíra Mastníka, starosty.

 

 

b) pořízení územního plánu pro území města Lomnice nad Popelkou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

c) v důsledku rozpočtových opatření č. 20 až 25/2007 – 2. změnu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2007, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací.  Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena  zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o  781 tis. Kč, objem doposud přijatých dotací v částce 308 tis. Kč (stav ke dni 15. 6. 2007). Po této úpravě je rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 72.549 tis. Kč.

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z nemovitostí - důsledek zvýšeného koeficientu

500

Příjmy z propagace - prodej plánů města

33

Komunální služby - náklady řízení  (přestupky, exekuce)

13

Prodej pozemků

240

Finanční dary na sociální účely

16

Přímá inv.podp. od EIB - grant - vliv kurz. rozdílů ke dni převodů

-21

Celkem příjmy

781

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Propagace města - propagační mapy

33

Oprava mostku v ul. Havlíčkova

200

Oprava cyklotrasy v ul. Rváčovská

-225

Úprava školní kuchyně

160

Obnova kulturních památek

206

Příspěvek na úpravu běžeckých tratí LSK  (změna účelu dotace)

-30

Příspěvek LSK zpracování geometrického plánu zázemí 

30

LDN - ohřívače vody

-54

BH a nebytové prostory - provoz /plyn/

-90

BH a nebytové prostory - oprava majetku

171

NB - SOŠ - výměna střešní krytiny

72

Projektová dokumentace

1 830

Okolní obce

-135

TS - opravy městského rozhlasu

251

Řízení s pozemky - výkup, koupě čp. 82 - 1. splátka

606

Nákup techniky na svoz TKO

167

Příspěvek Městu Semily za umístění seniorů

16

Investiční rezerva

-2 272

DDM - účelový příspěvek na mistrovské soutěže mažoretek

4

Příspěvek TS - svoz TKO - přesun na pol. 13.4.

-114

Příspěvek TS - na pronájem nádob TKO - přesun na pol. 13.4. 

-45

Celkem výdaje

781

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- na základě výše uvedeného usnesení

1. zvýšení poskytnutých příspěvků příspěvkové organizaci Technické služby Lomnice nad Popelkou, o 251 tis. Kč za účelem opravy  městského rozhlasu,

2. poskytnutí příspěvku Městu Semily ve výši 16 tis. Kč za občany Města Lomnice nad Popelkou, umístěné k trvalému pobytu v Domově pro seniory v Semilech,

3. zvýšení poskytnutých příspěvků příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o 4 tis. Kč účelově na náklady na zemské finále Čech a Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu,

4. snížení účelové dotace příspěvkové organizaci Technické služby Lomnice nad Popelkou, o 114 tis. Kč na náklady na svoz TKO a o 45 tis. Kč na pronájem nádob TKO, z důvodu nákupu techniky na svoz TKO přímo z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou,

5. změnu účelovosti dotace, poskytnuté Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou, z původně schválené částky 30 tis. Kč na úpravu běžeckých tratí na nový účel, a to na zaměření, vypracování geometrického plánu a předprojektovou přípravu vybudování zázemí témuž klubu a v téže částce.

 

 

d) prodej domu čp. 474, ulice Nádražní, Lomnice nad Popelkou, včetně zděné kolny se stavebním pozemkem st.p.č. 905 o výměře 418 m2 vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, Daně Křepelkové, bytem Nová Ves nad Popelkou, kupní cena nabídková 210.000,- Kč.

 

  

e) odkoupení spoluvlastnického podílu ½ rodinného domu čp. 82, se stavebním pozemkem st.p.č. 1238, spoluvlastnického podílu ½ kolny se stavebním pozemkem st.p.č. 2032 a spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 341/3, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od vlastníka Mgr. Miloslava Fejfara, bytem Karlovy Vary, kupní cena 700.000,- Kč, s úhradou kupní ceny na dvě splátky, a to první splátka v roce 2007 ve výši 350.000,- Kč, druhá splátka v roce 2008 po schválení rozpočtu ve výši 350.000,- Kč.

Prodávajícímu bude následně umožněno předmětné prostory obývat na základě následné smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou. 

 

 

f) odkoupení pozemků p.p.č. 1239/1, o výměře 1973 m2 , kultura trvalý travní porost a p.p.č. 1242/4, o výměře 196 m2, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od spoluvlastníků Mileny Pospíšilové, bytem Chomýž – podíl ¼, Jaromíra Bauera, bytem Praha – podíl 1/4, JUDr. Zdeňka Bauera, bytem Chicago, USA – podíl 1/4, Jaroslavy Bartoškové, bytem Brno – podíl 1/8 a Milana Jandourka, bytem Brno – podíl 1/8, kupní cena celková 200.000,- Kč.

 

 

g) odkoupení pozemku p.p.č. 332/2, kultura zahrada, o výměře 132 m2, dále odkoupení pozemků p.p.č. 2433/2 o výměře 67 m2, 2434/2, o výměře 6 m2, 2434/3, o výměře 10 m2, vše kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od společnosti Technolen technický textil, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou, celková kupní cena 19.800,- Kč.

 

 

h) odkoupení pozemku p.p.č. 735/16, o výměře 1258 m2,  k.ú. Lomnice nad Popelkou od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, za kupní cenu dle předpisů vlastníka.

 

 

i) bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1017/8, 1017/15, 1362/2, 1462/10, 2242/5, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/29, 2262/35, 2279/2, 2299/1, 2299/2, 2299/10, 2299/12, 3212/6, vše kultura ostatní plocha - komunikace se zpevněným povrchem, dále pozemků p.p.č. 2242/4, 3361/3, kultura ostatní plocha - komunikace s nezpevněným povrchem v intravilánu města, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, dále pozemku p.p.č. 1190/1- komunikace se zpevněným povrchem a pozemků p.p.č. 1159/1 a 1362 - komunikace s částečně zpevněným povrchem, vše k.ú. Rváčov, od České republiky - Pozemkového fondu, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

j) prodej pozemku p.p.č. 2188/11, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 428 m2 kultura zahrada, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě výběrového řízení manželům Iloně a Jiřímu Hrádkovým, bytem Mladá Boleslav, kupní cena nabídková 410,- Kč/m2.

 

  

Zastupitelstvo města zrušuje                                                                                       24 / 07 / Z

 

- na základě žádosti Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, přípravný stupeň základní školy speciální, součásti příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, k datu 1. 9. 2007.

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- v souladu s § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 178 odst. 1, písm. a) a § 179 odst. 4, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 5 příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2007.

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, po dodatku č. 5.

 

 

Zastupitelstvo města revokuje                                                                                     25 / 07 / Z

 

- své usnesení č. 13/06/Z písm. d) ze dne 15. 6. 2006, týkajícího se prodeje pozemků st.p.č. 1606 o výměře 26 m2 a p.p.č. 3096, kultura zahrada, o výměře 417 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Jaroslavu Machovi, bytem Lomnice nad Popelkou ve smyslu změny kupujícího na Hanu Maňkovou, bytem Troskovice, na základě návrhu kupujících.

 

 

Zastupitelstvo města souhlasí                                                                                      26 / 07 / Z

 

- s připojením Města Lomnice nad Popelkou ke „Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci“,

ztotožňuje se

- s úvodní deklarací této smlouvy, týkající se protestu měst a obcí proti diskriminaci svých občanů, založené legislativně stanoveným rozdělováním daňových výnosů městům a obcím podle tzv. velikostní kategorie obcí.

Zastupitelstvo města současně pověřuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, k podpisu příslušných dokumentů.

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 21. června 2007          

 

  

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz