Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 19. schůze rady města (6.6.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.06.2007 do 09.07.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 19. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 6. června 2007

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                  56 / 07 / R

 

a) nájem volného nájemního bytu č. 4 v objektu domu čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, Janě Horváthové, bytem Lomnice nad Popelkou, v návaznosti na uvolnění služebního bytu v Domě s pečovatelskou službou, čp. 1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou. Smluvní měsíční nájemné 30,- Kč/m2, předání bytu k datu ukončení oprav předmětného bytu na základě předávacího protokolu.

 

 

b) nájem dřevěné kůlny  příslušné k domu č.p. 164, ulice Komenského, Lomnice nad Popelkou, která je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, ing. Josefu Fialovi, bytem tamtéž, smluvní nájemné 81,- Kč/měsíc.

 

 

c) nájem pozemku p.p.č. 872/4 a části pozemku p.p.č. 877/1, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, o celkové výměře cca 1.400 m2, za účelem parkovaní vozidel při soukromé akci ve dnech 13. –15. 7. 2006 na základě žádosti společnosti SAMOHÝL, a.s. Lomnice nad Popelkou. Celkové smluvní nájemné 200,- Kč.

 

 

d) umístění 2 ks reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení  u křižovatky ulic 5. května a Rváčovské na základě žádosti MVDr. Ivo Dupala – SANVET, se sídlem Ostrov nad Oslavou, roční poplatek 600,- Kč.

Rada města současně bere na vědomí

- návrh ing. Mileny Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, na úpravu všech uzavřených dohod o umístění reklamních poutačů, v souladu s usnesením rady města č. 46/07/R písm. b) ze dne 26. 4. 2007, s tím, že se doposud uzavřené dohody upravovat nebudou.

 

 

e) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Bezdrátový rozhlas – Lomnice nad Popelkou” nabídku, kterou předložila společnost SOVT–RADIO, spol. s r. o., se sídlem Vodňany, jako druhou variantu (ROR digi s převaděčem signálu).

Rada města současně schvaluje

- smlouvu o předmětné dílo s uvedenou společností.

f) plán práce Rady a Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou na II. pololetí roku 2007 s těmito termíny schůzí:

25.   7. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

22.   8. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

12.   9. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

17.   9. 2007      schůze rady města,

  v části rozšířená o členy zastupitelstva            pondělí, 17:00 hod.

20.   9. 2007      zasedání zastupitelstva města                         čtvrtek, 18:00 hod.

26.   9. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

10. 10. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

24. 10. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

  7. 11. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

21. 11. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

26. 11. 2007      schůze rady města,

  v části rozšířená o členy zastupitelstva            pondělí, 17:00 hod.

  5. 12. 2007      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

10. 12. 2007      schůze rady města,

  v části rozšířená o členy zastupitelstva            pondělí, 17:00 hod.

13. 12. 2007      zasedání zastupitelstva města                         čtvrtek, 18:00 hod.

Program schůzí bude stanoven podle potřeb projednávání záležitostí města.

 

 

g) výzvu pěti případným uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku „Lomnice nad Popelkou – oprava mostku v ulici Havlíčkova“ dle návrhu, který předložil ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

h) záměr pronájmu nebytových prostor nebo jejich částí v objektu čp. 3, bývalé požární zbrojnice, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví města Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                        57 / 07 / R

 

a) zprávu Vladimíra Mastníka, starosty, ze zahraniční studijní cesty do Spolkové republiky Německo, organizované ve dnech  26. 5. až 2. 6. 2007 Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

 

b) oznámení Státního fondu rozvoje bydlení o poskytnutí dotace z prostředků Fondu SFRB na rok 2007 na investiční akci Města Lomnice nad Popelkou „Stavební úprava a změna užívání části objektu čp. 118 na 2 bytové jednotky v Lomnici nad Popelkou“.

 

 

c) oznámení Státního fondu rozvoje bydlení o nepřiznání dotace na investiční akci Města Lomnice nad Popelkou „Půdní vestavba 2 b.j. v domě čp. 36“.

 

  

d) informaci Jiřího Šustra, ředitele příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, o technickém stavu veřejného osvětlení v části města Rváčov a možnostech jeho zlepšení v souvislosti se stavebními úpravami vrchního vedení NN v uvedené lokalitě.

 

 

e) souhlas Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Územního odboru Semily, se zrušením jednotek požární ochrany kategorie „nezařazené“ na území Města Lomnice nad Popelkou, tj. JSDHO Košov, JSDHO Chlum, JSDHO Ploužnice, JSDHO Rváčov a JSDHO Želechy k datu 1. 6. 2007.  

 

 

Rada města nesouhlasí                                                                                                58 / 07 / R

 

a) s umístěním přenosného přístřešku na osobní automobil na pozemku p.p.č. 3218 – zahrada, příslušejícímu k domu č.p. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle předložené žádosti Milana Těhníka, bytem tamtéž

a současně schvaluje

- vyčlenění místa pro jednotné stání 7 osobních automobilů na tomto pozemku dle předloženého návrhu.

 

 

b) s finanční spoluúčastí Města Lomnice nad Popelkou na investiční akci „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje“, která vznikla navýšením původního rozpočtu a změnou kurzu CZK k EUR

a pověřuje

- Mgr. Josefa Šimka, místostarostu, k dalšímu jednání s Libereckým krajem o vyčíslené finanční spoluúčasti.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             59 / 07 / R

 

a) schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ½ rodinného domu čp. 82, se stavebním pozemkem st.p.č. 1238, spoluvlastnického podílu ½ kolny se stavebním pozemkem st.p.č. 2032 a spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 341/3, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od vlastníka Mgr. Miloslava Fejfara, bytem Karlovy Vary, kupní cena 700.000,- Kč, s úhradou kupní ceny na dvě splátky, a to první splátka v roce 2007 ve výši 350.000,- Kč, druhá splátka v roce 2008 po schválení rozpočtu ve výši 350.000,- Kč.

Prodávajícímu bude následně umožněno předmětné prostory obývat na základě následné smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou. 

 

 

b) schválit odkoupení pozemků p.p.č. 1239/1, o výměře 1973 m2 , kultura trvalý travní porost a p.p.č. 1242/4, o výměře 196 m2, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od spoluvlastníků Mileny Pospíšilové, bytem Chomýž – podíl ¼, Jaromíra Bauera, bytem Praha – podíl 1/4, JUDr. Zdeňka Bauera, bytem Chicago, USA – podíl 1/4, Jaroslavy Bartoškové, bytem Brno – podíl 1/8 a Milana Jandourka, bytem Brno – podíl 1/8, kupní cena celková 200.000,- Kč.

 

c) schválit v důsledku rozpočtových opatření č. 20 až 23/2007 druhou změnu rozpočtu pro rok 2007, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací.  Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena  zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o  757 tis. Kč, objem doposud přijatých dotací v částce  227 tis. Kč (stav ke dni 31. 5. 2007). Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 72.444 tis. Kč.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                    60 / 07 / R

 

a) s užíváním veřejného prostranství spojeného s uzavírkou části Husova náměstí v Lomnici nad Popelkou, od domu čp. 32 k domu čp. 102, ve dnech 13. 7. 2007 od 20,00 hodin do 14. 7. 2007, 19,00 hodin pro start, cíl a zázemí SCOTT KRKONOŠSKÉHO MARATONU, na základě žádosti Cyklistického klubu, Maratón centra, Jičín.

 

 

b) s úpravami prostranství v bývalém areálu domu dětí a mládeže, ulice Bezručova 130, Lomnice nad Popelkou - terénními úpravami a úpravami zeleně. Úpravy provede společnost ZEPOS RS s. r. o., se sídlem Libuň.

Rada města současně trvá

- na splnění termínu k odstranění nadzemní části bývalé klubovny v bývalém areálu domu dětí a mládeže, ulice Bezručova 130, Lomnice nad Popelkou, Janem Palounkem, bytem Lomnice nad Popelkou, kupujícím předmětné části objektu, v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 1.14/06/Z písm. h) ze dne 14. 12. 2007 a platnou kupní smlouvou.

 

 

c) s pořízením movitého investičního majetku příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou – travní sekačky KUBOTA G 21 HD v pořizovací ceně cca 450 tis. Kč bez DPH v režimu akontace a následných splátek dle žádosti uvedené organizace. Předmětný majetek uhradí uvedená organizace ze svých rozpočtových prostředků, resp. investičního fondu a dílčí investiční dotace od Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) s výstavbou dětského hřiště v Lomnici nad Popelkou společností Tomovy parky, s. r. o. , se sídlem Karlovice – Radvánovice, se spoluúčastí dalších subjektů, na základě návrhu Pavla Jiráka, zástupce ředitele uvedené společnosti.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 6. června 2007

  

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz