Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - dědicové po Václavu Krausovi

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 14.06.2007 do 09.07.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 13.06.2006 do 29.06.2009

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE                                 NAŠE ZNAČKA                                     VYŘIZUJE / LINKA              Lomnice nad Popelkou

                                                                         MULO 314/2007/Tš - 6                        Petr Tomeš/481 629 029   13. 6. 2007

 

Věc: doručení písemnosti veřejnou vyhláškou ve věci územního řízení o využití území

 

 

Veřejná vyhláška

 

Dne 7. 3. 2007 podal žadatel Josef Kraus (nar. 8. 3. 1973), Žďár 31, Syřenov, 512 51 Lomnice nad Popelkou žádost o vydání územního rozhodnutí o využití území: zalesnění pozemků na pozemcích: pozemkové parcely 452/1, 452/2 a 452/3 v kat. území Žďár u Kumburku. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o využití území.

MěstÚ Lomnice nad Popelkou - stavební úřad podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že dědicové po Václavu Krausovi, Kavánova 1156, 512 51 Lomnice nad Popelkou,

že písemnost - oznámení o zahájení územního řízení vedeného pod sp.zn. MULO 314/2007/Tš - 6 si mohou převzít u MěstÚ Lomnice nad Popelkou - stavebního úřadu ( návštěvní dny pondělí, středa 8:00 - 11:30 a 12:30-17:00 hodin ) popř. i v jiné dny po telefonické domluvě.

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, Razítko a podpis orgánu,

který potvrzuje vyvěšení: který potvrzuje sejmutí:

 

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz