Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 18. schůze rady města (23.5.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 24.05.2007 do 12.06.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

U S N E S E N Í

 

z 18. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 23. května 2007

 

 

 Rada města schvaluje                                                                                                  51 / 07 / R

 

a) záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 96/3, kultura trvalý travní porost, k.ú. Chlum pod Táborem, za účelem zemědělského využití.

 

 

b) záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu čp. 118, ulice k Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro podnikatelské účely - kanceláře.

 

 

c) záměr prodeje pozemků pod garážemi st.p.č. 1377, 1378, 1380, 1382, 1383, 1385, 1386, 2050, 1947 a části p.p.č. 247/1, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) schvaluje vypořádání movitého a zásahového majetku rušených jednotek požární ochrany kategorie „nezařazené“, tj. JPO N Košov, JPO N Chlum, JPO N Ploužnice, JPO N Rváčov a JPO N Želechy k datu 31. 5. 2007.

Rada města současně pověřuje

- Mgr. Josefa Šimka, místostarostu, zajištěním vypořádání uvedeného majetku.

 

 

e) pořízení kopie bronzové busty Dr. A. Šlechty dle nabídky PhDr. Janky Šiňanské, TRITON – restaurátorského ateliéru, Praha.

Rada města současně pověřuje

- Mgr. Josefa Šimka, místostarostu, k jednání se společností CIMEX a.s., o svolení k použití formy a s restaurátorským ateliérem TRITON, který kopii zhotoví.

 

 

f) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Úprava sekce mytí nádobí – kuchyň ZŠ TGM v Lomnici nad Popelkou” nabídku, kterou předložila společnost OMEGA H2  Technika pro gastronomii, s.r.o., Vrchlabí, jako první variantu (Winterhalter).

Rada města současně schvaluje

- smlouvu o předmětné dílo s uvedenou společností.

 

 

g) odkoupení použitého nákladního automobilu na svoz komunálního odpadu LIAZ BOBR 12.1.BSS od společnosti Komunální technika, s r.o., se sídlem Brandýs nad Labem, kupní cena 166.600,- Kč vč. DPH.

 

 

h) smlouvu o poskytování finančního příspěvku ev. č. 46/2007 mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako přispívajícím a Městem Semily jako zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby Semily, za účelem poskytování finančního příspěvku za občana Města Lomnice nad Popelkou, umístěného k trvalému pobytu v Domově pro seniory v Semilech, dle návrhu smlouvy, předloženého Městem Semily.

 

 

i) podání žádosti Městu Semily o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Lomnice nad Popelkou na zajištění odchytu a následného ustájení psů, volně pobíhajících na území Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

j) podání žádosti o registraci sociálního zařízení – organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, podle návrhu, který předložila Olga Nosková, ředitelka uvedené organizační složky.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                        52 / 07 / R

 

a) žádost Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou o dokončení výkupu vybraných pozemků v lyžařském areálu

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, předložit návrh kupní ceny předmětných pozemků po předchozím projednání s vlastníkem předmětných pozemků, do 31. 8. 2007.

 

 

b) žádost Tomáše Fajfra, bytem Nová Ves nad Popelkou a manželů Radky a Martina Mizerových, bytem Lomnice nad Popelkou, o koupi pozemků pro výstavbu rodinných domů v rozvojové lokalitě OV5 (označení dle platného územního plánu) v Lomnici nad Popelkou.

 

 

c) v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, výsledky přijímání dětí do mateřských škol v Lomnici nad Popelkou pro školní rok 2007/2008 z 27. 4. 2007, na základě sdělení ředitelek jednotlivých mateřských škol.

  

 

Rada města zrušuje                                                                                                     53 / 07 / R

 

- záměr prodeje pozemků p.p.č. 513/1, 513/2 a p.p.č. 1194, vše k.ú. Rváčov, schválený usnesením rady města č. 1.18/06/R písm. h) ze dne 29. 11. 2006, na základě zpětvzetí žádosti navrhovatele, Ivana Rutkovského, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             54 / 07 / R

 

- revokaci usnesení zastupitelstva města č. 13/06/Z písm. d) ze dne 15. 6. 2006, týkajícího se prodeje pozemků st.p.č. 1606 o výměře 26 m2 a p.p.č. 3096, kultura zahrada, o výměře 417 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Jaroslavu Machovi, bytem Lomnice nad Popelkou ve smyslu změny kupujícího na Hanu Maňkovou, bytem Troskovice, na základě návrhu kupujících.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                    55 / 07 / R

 

a) s řešením přístupové cesty z ulice Antala Staška na základě návrhu Anny Markové, týkající se majetkoprávního vypořádání k pozemkům dle zaměření skutečného průběhu stávající cesty a dle dohody se všemi dotčenými vlastníky pozemků stávající cesty. Zaměření zajistí navrhovatelka.

 

 

b) se změnou kategorizace jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ze současné kategorie JPO III na kategorii JPO II, která bude zřízena a akceschopná v roce 2008  v souladu s § 29 odst. 4 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 23 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

 

c) v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3 odst. 1 Vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s přerušením provozu v Mateřské škole „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, Mateřské škole „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, a Mateřské škole „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, v měsíci červenci a srpnu 2007 dle návrhů ředitelek jednotlivých mateřských škol.

 

 

d) na základě § 46 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s konáním místní výstavy drobného zvířectva Základní organizaci Českého svazu chovatelů Lomnice nad Popelkou ve dnech 25. – 27. 5. 2007 v areálu ZO ČSCH.  Rada města s konáním výstavy souhlasí za podmínek, stanovených Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj při současném dodržení ostatních platných právních předpisů.

 

  

f) v souladu s § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s použitím znaku Města Lomnice nad Popelkou Okrašlovacím spolkem železničním Lomnice nad Popelkou, o. s., při propagaci akce jízdy „Parním vlakem“ ve dnech 26. až 27. 5. 2007.

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 23. května 2007

  

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                 

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz