Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 22.05.2007 do 12.06.2007
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2007

 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se na základě § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 15/07/Z písm. b)  ze dne 26. 4. 2007, usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2, písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), tuto obecně závaznou vyhlášku

 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  Města Lomnice nad Popelkou, včetně nakládání se stavebním odpadem.

 

Čl. 2

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

1) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

 

2) Za směsný komunální odpad se pro účely této vyhlášky považuje odpad vzniklý po vytřídění jednotlivých odděleně tříděných složek komunálního odpadu.

 

3) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nich nevypadával. Směsný komunální odpad je přípustné ukládat od sběrných nádob pouze takovým způsobem, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem, zápachem z nedostatečně uzavřených nádob, prachem či kouřem apod.

 

4) Směsný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nesmí být hutněn (např. sešlapováním), zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho struktura.

 

 

1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů (Katalog odpadů)  

5) Směsný ani jiný komunální odpad nesmí být odkládán mimo sběrné nádoby, spalován na volném prostranství, zahradách a v zařízeních, která nejsou k tomuto určena a povolena mimo dřeva a odpadů zeleně, neznečištěných škodlivými látkami.

 

 

Čl. 3

Sběrné nádoby na komunální odpad a jejich stanoviště

 

1) Sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen „sběrné nádoby“) jsou nádoby, v nichž jsou jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do doby jejich svozu. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) zvláštní sběrné nádoby pro odděleně sbírané a  tříděné druhy komunálního odpadu,

c) odpadkové koše, které jsou umístěny na území obce a slouží pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby  trvale nebo přechodně umístěny za účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích určených městem tak, aby byly dobře přístupné pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadů a aby nedocházelo ke znečištění stanovišť sběrných nádob, přístupových cest k nim a okolí.

 

3) Sběrné nádoby na směsný komunální odpad lze použít pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny. Nesmí se do nich ukládat odpad tekutý, horký popel, velkoobjemový odpad nebo  odpad,  který může mít nebezpečné vlastnosti

 

4) Obsahuje-li sběrná nádoba na směsný komunální odpad jiný odpad než směsný komunální, bude provedena likvidace takového odpadu na náklady prokázaného původce tohoto odpadu.

 

5) Sběrné nádoby nelze využívat k jinému účelu než k ukládání komunálního odpadu. Nelze z nich vybírat nebo rozhazovat uložený odpad, ukládat do nich odpad, který by sběrnou nádobu mohl poškodit nebo znemožnit její vyprázdnění.      

 

 

Čl. 4

Třídění komunálního odpadu

 

Komunální odpad se třídí na:

a) papír,

b) nápojové kartony,

c) sklo,

d) plast,

e) objemný odpad,

f) složky nebezpečného odpadu,

g) směsný komunální odpad.

 

Čl. 5

 Shromažďování tříděného komunálního odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na předem obcí určených stanovištích, uvedených v příloze č. 1.

 

3) Zvláštní sběrné nádoby na odděleně sbírané a vytříděné složky komunálního odpadu jsou barevně označeny a to:

a) papír ve sběrných nádobách, označených barvou modrou,

b) bílé a barevné sklo ve sběrných nádobách, označených barvou zelenou,

d) PET lahve sešlápnuté nebo slisované, bez uzávěru ve sběrných nádobách, označených barvou žlutou.

 

4) Kovový odpad je shromažďován 2 x ročně na místech k tomu určených a označených.

 

 

Čl. 6

Sběr a svoz složek nebezpečného odpadu

 

1) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů vedeném v Katalogu odpadů2) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.

 

2) Shromažďování složek nebezpečného odpadu je umožněno:

a) ukládáním do speciálních nádob na určených místech - sběrný dvůr, případně dočasně zřízené řízené skládky odpadu dané kategorie,

b) vyřazené nespotřebované a nepoužitelné léky od občanů odebírají všechny lékárny v Lomnici nad Popelkou,

c) vyjeté motorové oleje, tuky – čerpací stanice pohonných hmot v ulici 5. května v Lomnici nad Popelkou.

 

Čl. 7

Sběr a svoz objemného komunálního odpadu

 

1) Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, pračky, sporáky, nábytek).

 

2) Shromažďování objemného komunálního odpadu je umožněno do velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny celoročně ve sběrném dvoře.

 

Čl. 8

Nakládání se stavebním odpadem

 

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad, stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem:

a)      vlastním využitím,

b)      předáním k recyklaci v recyklačním zařízení,

c)      odstraněním v příslušném zařízení k odstraňování odpadů,

d)      předáním oprávněné nebo pověřené osobě k využití nebo odstranění.

 

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá uvedená příspěvková organizace.

 

 

 

2) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů (Katalog odpadů)  

 

 

Čl. 9

Úhrada za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

                       

Úhrada za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se provádí na základě zvláštního právního předpisu Města Lomnice nad Popelkou3).

 

Čl. 10

Kontrolní činnost, sankce

 

1) Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádí Městský úřad Lomnice nad Popelkou jako orgán Města Lomnice nad Popelkou.

 

2) Porušení této vyhlášky se postihuje podle zákona o odpadech a zvláštních předpisů4).

 

  

Čl. 11

Závěrečná a zrušovací ustanovení, účinnost, evidence

 

1. Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem požární řád Města Lomnice nad Popelkou (původně označená č. 23/2001), ze dne 17. 12. 2001.

 

2. Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky je příloha č. 1.

 

3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

4. Tato obecně závazná vyhláška je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 644/2007.

                                  

                                                            

         Mgr.Josef Šimek                                                            Vladimír Mastník

          místostarosta                                                                        starosta

 

 

Vyvěšeno dne: 22. 5. 2007

Razítko a podpis orgánu, zodpovědného za vyvěšení :

Sejmuto dne :  

Účinnost: 6. 6. 2007

 

 

3) Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 7/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1

Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2007

 

stanoviště A POČET nádob

na tříděný komunální odpad

 

 

Stan.č.

 

Název stanoviště

PET

(žlutá nádoba)

SKLO

(zelená nádoba)

PAPÍR

(modrá nádoba)

1

Sběrný dvůr za muzeem

1

1

2

2

Husovo náměstí (u zámku)

1

1

1

3

Husovo náměstí (křižovatka s ulicí A.Staška)

2

2

2

4

Školní náměstí

1

1

1

5

Podměstí (ul. Palackého u trafostanice)

1

1

1

6

Křižovatka Jičínská a Kampelíkova u kapličky

1

1

1

7

Žižkov (křižovatka Táborská a Jičínská ul.)

2

1

1

8

Ploužnice (křižovatka ke Žďáru)

1

1

1

9

Chlum (na křižovatce u trafostanice)

1

1

1

10

Křižovatka A.Staška a J. Kábrta u ISŠ

1

1

1

11

Košov u sokolovny

1

1

1

12

Hoření Lomnice (u autobusové zastávky)

1

1

1

13

Letná 1306 (panelák pod Babylonem)

2

2

2

14

Tyršův park (křižovatka Dr. M. Horákové a U Parku)

1

1

1

15

Tyršův park (křižovatka J.Seiferta a Smetanova)

1

1

1

16

Můstky (Lyžařský sportovní klub)

1

1

1

17

Rváčov (u autobusové zasávky)

1

1

1

18

Černá – u autobusové zastávky

1

1

1

19

Dráčov (u  autobusové zastávky)

1

1

1

20

Smetanova 1281 (u věžáků)

2

1

1

21

Sídliště (ul. K.Čapka u čp. 1135)

1

1

1

22

Sídliště (ul. K .Čapka – za školkou u čp. 1131)

1

1

1

23

Sídliště u restaurace

1

1

1

24

Obránců míru (u čp. 1188 Dům s pečovatel. službou)

1

1

1

25

Nemocnice (mezi nemocnicí a zdravotním střediskem)

1

1

1

26

U kina (křižovatka 5. května a Pivovarská)

1

1

1

27

Nové Dvory (u čp. 7)

1

1

1

28

Stará Lomnice-naproti zahradnictví Kodejška

1

1

1

29

Křižovatka Kavánova a Sportovců

1

1

1

30

U letního stadionu (Gen.L.Svobody)

1

1

1

31

Křižovatka Jilemnická a K Urnovému háji

1

1

1

32

Želechy (u autobusové zastávky – náves)

2

1

1

CELKEM

37

34

35

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz