Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města (20.1.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 24.01.2005 do 07.02.2005
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města
Značka: ZM 17 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 20. ledna 2005

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                      1 / 05 / Z

 

a) v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, financování odkoupení areálu Olymp čp. 118, ulice K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, v rozsahu dle usnesení zastupitelstva města č. 37/04/Z písm.a) ze dne 11. 11. 2004 a v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 40/04/Z písm.g) ze dne 9. 12. 2004, přijetím úvěru  ve výši kupní ceny od bankovního ústavu Komerční banka, a.s., tj. ve výši  6,500.000,- Kč s pevnou úrokovou sazbou 3,94 %, jako nejvýhodnější nabídkou, čerpání úvěru se uskuteční dle podmínek kupní smlouvy. Zajištění úvěru není bankou požadováno.

Zastupitelstvo města současně pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k uzavření a podpisu smlouvy o úvěru s výše uvedeným bankovním ústavem.

 

 

b) prodej domu čp. 658, Palackého ulice, Lomnice nad Popelkou, se stavebním pozemkem st.p.č. 942 o výměře 215 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, paní Tran Thi Hong Hoa, bytem Dolní Poustevna,               za kupní cenu nabídkovou 1,700.000,- Kč. Záloha na kupní cenu ve výši 10 % byla uhrazena realitní kanceláři Tana, spol. s r.o., se sídlem Jičín a doplatek kupní ceny bude uhrazen při  podpisu kupní smlouvy.

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                            2 / 05 / Z

 

a) Platební výměr Finančního úřadu v Semilech č. 69/2004 ze dne 22. 12. 2004,               na penále za porušení rozpočtové kázně za období od 28. 6. 2003 do 12. 11. 2004, kterým Finanční úřad v Semilech sděluje Městu Lomnice nad Popelkou předpis dopočtu penále ve výši 2.858.038,- Kč.

Zastupitelstvo města současně souhlasí

1. s žádostí o povolení posečkání úhrady této platby, které z důvodu bezodkladnosti podala Jaroslava Hynková, starostka, dne 28. 12. 2004,

2. s žádostí o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně, které z důvodu bezodkladnosti podala Jaroslava Hynková, starostka, dne 13. 1. 2005.

 

b) skutečnost, že společnost NIV s.r.o., se sídlem Sokolov, které Město Lomnice              nad Popelkou usnesením zastupitelstva města č. 30/04/Z dne 21. 10. 2004 schválilo prodej pozemků v lokalitě v ulici 5. května v Lomnici nad Popelkou, nabízené                  za účelem výstavby obchodního zařízení - diskontní obchodní jednotky (pozemky p.p.č. 442/1 o výměře 1732 m2, p.p.č. 442/2 o výměře 305 m2, p.p.č. 442/4 o výměře 1843 m2, p.p.č. 442/5 o výměře 2553 m2, p.p.č. 442/9 o výměře 221 m2, vše kultura trvalý travní porost a p.p.č. 442/7 o výměře 637 m2, kultura orná půda, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou) neprojevila, přes opakované výzvy, zájem o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k předmětným pozemkům.

Zastupitelstvo města současně zrušuje

- na základě výše uvedeného své usnesení č. 30/04/Z dne 21. 10. 2004

a současně schvaluje  

- nový záměr prodeje uvedených pozemků.

 

 

Zastupitelstvo města zvolilo                                                                                           3 / 05 / Z

 

- zástupce Města Lomnice nad Popelkou do Rady sdružení dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice            nad Popelkou členem:

1. Jaroslavu Hynkovou, starostku,

2. ing.Jiřího Pochopa, vedoucího oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

Zastupitelstvo města deleguje                                                                                        4 / 05 / Z

           

- Romana Duštu, člena zastupitelstva města, do dozorčí rady dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 20. ledna 2005

 

 

 

 

     Josef Kysela v. r.                                                            Jaroslava Hynková v. r.

                místostarosta                                                            starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz