Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2007, kterou se vydává požární řád Města Lomnice nad Popelkou, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky (změna příloh č.2 - č.4 s platností od 13.3 2008)

Vložil: admin admin - Vedení města
Na úřední desce od 16.05.2007 do 15.06.2007
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.06.2007
Přílohy: - Změna příloh č.2 - č.4 s platností od 13.3 2008

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2007

 

 

kterou se vydává požární řád města Lomnice nad Popelkou, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se na základě § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 15/07/Z písm. a) ze dne 26. 4. 2007, usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a 2, § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), tuto obecně závaznou vyhlášku

 

kterou se vydává požární řád Města Lomnice nad Popelkou, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

   Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve Městě Lomnice nad Popelkou (dále jen „město“), stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.

 

Čl. 2

Zajištění požární ochrany,
činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

 

1) Město zabezpečuje požární ochranu v rozsahu působnosti města, jak vyplývá ze zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a z předpisů upravujících problematiku požární ochrany. Zpracovává předepsanou dokumentaci požární ochrany, plní podmínky požární bezpečnosti a zajišťuje činnost osobami  odborně způsobilými k výkonu této činnosti.

 

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, následky živelních pohrom
a jiných mimořádných událostí je zajišťována Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Lomnice nad Popelkou.

 

Čl. 3

Způsob nepřetržitého zajištění požární ochrany

 

1) Nepřetržitý způsob zajištění požární ochrany je zajištěn jednotkou požární           
ochrany uvedenou v čl. 2 vyhlášky.

 

2) Pro ohlášení požárů, popř. jiných mimořádných událostí na území města slouží systém ohlašoven požárů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

 

Čl. 4

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

 

1) Město zřídilo jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizovací listinou a jmenovalo jejího velitele. Velitel jednotky odpovídá zřizovateli za připravenost jednotky k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost.

 

2) Jednotka sboru dobrovolných hasičů má ve smyslu zákona o požární ochraně vymezeny tyto činnosti:

a)      provádí požární zásah

b)      provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech

c)      podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu na operační středisko hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Semily

d)      plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel

 

3) Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů, početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany obsahuje příloha č. 2 vyhlášky.

 

Čl. 5

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní
větší počet osob, případně v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

1) Zákon o požární ochraně a další právní předpisy stanovují podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku  požáru1).

 

2) Jako akce jsou pro účely vyhlášky definovány akce a shromáždění kulturního, sportovního, společenského, obchodního, politického, náboženského nebo jim podobného charakteru konané ve vnitřním shromažďovacím prostoru, na veřejném prostranství i jiném venkovním shromažďovacím prostoru, rozlišených podle typu a počtu shromážděných osob dle zvláštního předpisu 2) (dále jen „akce“).

 

3) Pořadatel akce, definované v bodě 2, zřizuje preventivní požární hlídku a pokud to povaha akce vyžaduje (rozlehlost místa konání, počet účastníků) zřizuje požárních hlídek více.

 

4) Zřizování,úkoly a odbornou přípravu požárních preventivních hlídek stanoví zvláštní právní předpisy3).

 

 

1) Např. § 27 odst. 2  a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu  státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),

2) § 2 Nařízení Libereckého kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

3) Např.: § 13 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu  státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

 

Čl. 6

Zdroje vody

 

1) Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů zabezpečených městem je uveden v příloze č. 3.

 

2) Další zdroje vody4) pro hašení požárů město nestanovuje.

 

3) Povinnosti vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody stanoví zvláštní právní předpis5).

 

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

1) Požární poplach vyhlašuje jednotce sboru dobrovolných hasičů operační informační středisko HZS Libereckého kraje prostředky radiového nebo telefonického spojení.

 

2) Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu se řídí požárním poplachovým plánem Libereckého kraje. Po vyhlášení poplachu se hasiči co nejrychleji dostaví do místa předem určeného velitelem jednotky.

 

Čl. 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního řádu poplachového kraje

 

Vedení a způsob zveřejnění seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje upravuje zákon o požární ochraně a nařízení Libereckého kraje, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje6).

 

Čl. 9

Závěrečná a zrušovací ustanovení, účinnost, evidence

 

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2002, požární řád Města Lomnice nad Popelkou (původně označená č. 24/2002), ze dne 30. 9. 2002.

 

2) Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky jsou přílohy č. 1, 2, 3 a 4.

 

3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2007.

 

4) Tato obecně závazná vyhláška je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 647/2007.

                       

 

 

           

                                    

         Mgr.Josef Šimek                                                            Vladimír Mastník

          místostarosta                                                                                   starosta

 

Vyvěšeno dne: 16. 5. 2007

Razítko a podpis orgánu, zodpovědného za vyvěšení :

Sejmuto dne :  

Účinnost: 1. 6. 2007

4) § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

5) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 15 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Libereckého kraje č. 1/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje

Příloha č. 1

Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2007

 

ohlašovny požáru,

způsob vyhlášení požárního poplachu

 

1) Ohlašovny požáru

                                                                                                                                 tel.č.

 

a)  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje územní odbor Semily              150, 112

 

b)  Policie České republiky, Obvodní oddělení Lomnice nad Popelkou                 481 691 333

 

c)  Ohlašovny požáru v katastru obce:

                        byt Jaroslava Holce, Lomnice nad Popelkou, čp. 751       481 671 222

                        byt Jana Doležala, Lomnice n. Pop., ul.5. května čp. 719             728 772 772

 

d)  Veřejné telefonní automaty                                                                        150

 

 

Při telefonickém ohlašování požáru je třeba udat:

-         celé své jméno

-         číslo telefonu,odkud voláte

-         přesnou adresu místa požáru

-         co a v jakém rozsahu hoří

Po ukončení hovoru vyčkejte u aparátu na zpětný dotaz k ověření pravdivosti

 

2) Ostatní důležitá telefonní čísla

Integrovaný záchranný systém 112

Záchranná služba         155

Policie              158

Východočeská energetika a.s., ohlašovna poruch …………….....      840 850 860

Východočeská plynárenská a.s., pohotovost PLYN …………….      1239

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, (SčVK a.s.)

 provozovna Lomnice nad Popelkou …………..         481 671 216, 606 638 583

                                                                                                         

 

3) Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

a)      sirénou signálem v délce 2 x 25 sekund stálý tón s 1x 10 sekundovou prodlevou (25 sekund stálý tón, 10 sekund prodleva, 25 sekund stálý tón) ovládanou z operačního střediska HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily

 

b)      voláním HOŘÍ v části města Lomnice nad Popelkou (kde je omezena slyšitelnost sirény)

 

Zkouška sirény se provádí podle potřeby, nařízení nebo platných právních předpisů.

 

Příloha č. 2

Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2007

 

jednotka sboru dobrovolných hasičů

Lomnice nad Popelkou

 

1) Ve městě jsou zřízeny jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO (dále jen „jednotka“) v částech města:   JPO III/1 Lomnice nad Popelkou

 

2) Minimální početní stav se stanovuje na 12 členů jednotky (pro výjezd 1+3)

 

3) Vybavení jednotky požární technikou:

- TATRA CAS 32 T 148

- TATRA CAS 32 T 815

- AVIA A 31 DVS 12

- DV NISSAN PATROL

 

 

Příloha č. 3

Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2007

 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

 

1) Zdroje vody pro hašení:

Část obce

Druh zdroje       

Bližší vymezení,

přístup

 

Údaje o vlastníku /

uživateli či správci

Vydatnost

(m3)

Přístup-nost pro techniku

Lomnice n.P.

hydrantová síť

plošně v rámci dané části města

VHS Turnov / SčVK a.s. Teplice

5,5 l/sec. 19,8 m3/h

na hydrant

dobrá

Dráčov

hydrantová síť

plošně v rámci dané části města

VHS Turnov / SčVK a.s. Teplice

6,0 l/sec. 21,6 m3/h

na hydrant

dobrá

Košov

hydrantová síť

plošně v rámci dané části města

VHS Turnov / SčVK a.s. Teplice

8,0 l/sec. 28,8 m3/h

na hydrant

dobrá

Nové Dvory

hydrantová síť

plošně v rámci dané části města

VHS Turnov / SčVK a.s. Teplice

4,0 l/sec. 14,4 m3/h

na hydrant

dobrá

Rváčov

hydrantová síť

plošně v rámci dané části města

VHS Turnov / SčVK a.s. Teplice

4,0 l/sec. 14,4 m3/h

na hydrant

dobrá

Želechy

hydrantová síť

plošně v rámci dané části města

VHS Turnov / SčVK a.s. Teplice

6,5 l/sec. 23,4 m3/h

na hydrant

dobrá

Chlum

požární nádrž

z MK u hasičské

zbrojnice

Město Lomnice n.Pop. / SDH Chlum

9x5x1,5m 65 m3

 

dobrá

Chlum

vodní nádrž

z MK Chlum -Tábor

manž.Fučíkovi,Chlum + Město Lomnice n.Pop. / SDH Chlum

prům.5m hl.1,5 m 23 m3

dobrá

Chlum

požární nádrž

Z MK – stará cesta

Lomnice-Chlum

Město Lomnice n.Pop. / SDH Chlum

9x9x2m 160 m3

 

dobrá

Ploužnice

požární nádrž

z MK od hasičské

zbrojnice

1/2 Vaněk Pavel,

1/2 Vaněk Zdeněk / SDH Ploužnice

15x17

x 1m

250 m3

dobrá

Košov

požární nádrž

z MK Košov-

Morcinov

Město Lomnice n.Pop. / SDH Košov

8x4x1,5m 40 m3

 

špatná proCAS

Morcinov

požární nádrž

z MK Košov-

Morcinov

Mikule Leoš  /

SDH Košov

10x7

x1,8m

120 m3

dobrá

Skuhrov

požární nádrž

z MK

Lauschová Irena,

Město Lomnice n.Pop. / SDH Rváčov

5x3x1,5m 20 m3

dobrá

Nové Dvory

požární nádrž

z MK

Město Lomnice n.Pop.

Blažek Miloslav

 

15x20

x1m

250 m3

dobrá

Část obce

Druh zdroje       

Bližší vymezení,

přístup

 

Údaje o vlastníku /

uživateli či správci

Vydatnost

(m3)

Přístup-nost pro techniku

Želechy

požární nádrž

z MK na návsi

Město Lomnice n.Pop. / SDH Želechy

10x10

x1m

100 m3

dobrá

Lomnice n.P.

rybník

„Matouš“

Hubalová Iva, Liberec/

JPO II Lomnice n.Pop.

více než 500 m3

dobrá

Lomnice n.P.

rybník

„Obora“

Lesy ČR /

JPO II Lomnice n.Pop.

více než 500 m3

 

dobrá

Lomnice n.P.

vodní nádrž

areál u Technolenu TT, a.s. u nádraží ČD

Technolen TT a.s. /

JPO II Lomnice n.Pop.

více než 500 m3

dobrá

 

 

2) Vlastník nebo uživatel těchto zdrojů pro hašení požáru je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení.

 

 

Příloha č. 4

Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2007

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu libereckého kraje

 

Seznam jednotek požární ochrany zasahujících na území Města Lomnice nad Popelkou (části obce: Černá, Dráčov, Chlum, Košov, Morcinov, Nové Dvory, Ploužnice, Rváčov, Skuhrov, Tikov a Želechy) v závislosti na příslušném stupni poplachu:

 

Stupeň

Jednotka požární ochrany

Kategorie JPO

 

I.

HZS Libereckého kraje, stanice Semily

I

JSDHO Lomnice nad Popelkou

III

JSDHO Košťálov

III

JSDHO Libštát

III

II.

HZS Libereckého kraje, stanice Jilemnice

I

JSDHO Nová Ves nad Popelkou

V/2

JSDHO Semily – Podmoklice

III

JSDHO Rovensko pod Troskami

III

JSDHO Bělá

V/2

JSDHO Stružinec

V/2

III.

HZS Libereckého kraje, stanice Turnov

I

HZS Královéhradeckého kraje, stanice Jičín

I

JSDHO Studenec

III

JSDHO Peřimov

III

JSDHO Tatobity

V/2

Z

Jednotky povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky požární ochrany Libereckého kraje, ostatních krajů nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob či fyzických osob.

 

Požární jednotky jsou na místo povolávány prostřednictvím operačního střediska hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územního odboru Semily nebo na vyžádání velitele zásahu.

Při vyhlašování přímo vyššího stupně jsou přivolávány automaticky postupně jednotky od nejnižšího stupně požárního poplachu.


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz