Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 17. schůze rady města (9.5.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.05.2007 do 30.05.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

U S N E S E N Í

 

ze 17. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 9. května 2007

 

  

Rada města odvolává                                                                                                  47 / 07 / R

 

- v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členy dozorčí rady Léčebny dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou:

- Jaroslavu Hynkovou,

- Mgr. Václava Šimůnka

a současně jmenuje

- členy dozorčí rady Léčebny dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou:

- Vladimíra Mastníka,

- MUDr. Jiřího Mlejnka.

Rada města současně bere na vědomí

- ostatní členy dozorčí rady Léčebny dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou:

- MUDr. Zdeňka Bartoše,

- MUDr. Petra Lisého,

- Ing. Bohumila Hercíka.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                  48 / 07 / R

 

a) vyhlášení výběrového řízení na nájem volného nájemního bytu č. 5 v objektu čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu.

 

 

b) výpůjčku části  objektu čp. 54 s pozemkem st.p.č. 78, budovu bývalé školy a pozemku p.p.č. 77/2 – zahrada, objektu hasičské zbrojnice s pozemkem st.p.č. 82 a pozemku p.p.č. 37 – trvalý travní porost, vše k.ú. Košov, organizaci Sbor dobrovolných hasičů Košov pro jejich spolkovou činnost, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, na základě předloženého návrhu.

 

 

c) závazek Města Lomnice nad Popelkou úhrady částky 806.000,- Kč jako podílu Města Lomnice nad Popelkou na opravě objektu čp. 43 a 44 (městské muzeum a galerie), Husovo náměstí Lomnice nad Popelkou, v rámci programu regenerace městské památkové zóny Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) vyslání Vladimíra Mastníka, starosty, na zahraniční studijní cestu do Spolkové republiky Německo, organizovanou ve dnech  26. 5. až 2. 6. 2007 Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a úhradu příslušných cestovních náhrad a výdajů.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             49 / 07 / R

 

a) schválit prodej domu čp. 474, ulice Nádražní, Lomnice nad Popelkou, se stavebním pozemkem st.p.č. 905 o výměře 418 m2 v , vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, Daně Křepelkové, bytem Nová Ves nad Popelkou, kupní cena nabídková 210.000,- Kč.

 

 

b) schválit prodej pozemku p.p.č. 2188/11, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 428 m2 kultura zahrada, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě výsledku výběrového řízení Iloně Hrádkové, bytem Mladá Boleslav, kupní cena nabídková 410,- Kč/m2.

 

 

c) schválit odkoupení pozemků p.p.č. 332/2, 2433/2, 2434/2, 2434/3, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou od společnosti Technolen technický textil, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                        50 / 07 / R

 

- žádost obyvatel a uživatelů objektů v ulici Za Školou, Lomnice nad Popelkou, zastoupených Janem Niesnerem, bytem Lomnice nad Popelkou, ze dne 30. 4. 2007, o opravu vozovky v horní polovině ulice Za Školou. Nejnutnější oprava povrchu části uvedené komunikace je již sjednána v rámci jarní údržby sítě místních komunikací v Lomnici nad Popelkou. Rekonstrukce povrchu celé horní poloviny komunikace předmětné ulice včetně některých inženýrských sítí je zařazena do zásobníku investičních akcí Města Lomnice nad Popelkou.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 9. května 2007

 

  

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                 

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz