Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 15. schůze rady města (23.4.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.05.2007 do 30.05.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

U S N E S E N Í

 

z 15. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 23. dubna 2007

 

  

Rada města schvaluje                                                                                                  41 / 07 / R

 

a) v souladu s § 102 odst. 2, písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako směrnici Rady města Lomnice nad Popelkou č. 2/2007, dodatek č. 5 organizačního řádu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, dle návrhu ing. Ivo Bělonohého, tajemníka městského úřadu, s účinností od 1. 5. 2007.

 

 

b) použití části výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2006 dle § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejně prospěšné účely v oblasti sociální péče a podpory rozvoje tělesné zdatnosti dětí a mládeže formou finančních dotací sportovním organizacím a spolkům v Lomnici nad Popelkou.

 

 

c) výpověď smlouvy o výpůjčce č.j. 677/97 ze dne 16. 7. 1997, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Sborem jednoty bratrské v Nové Pace, týkající se výpůjčky pozemku p.p.č. 371/4 k.ú. Lomnice nad Popelkou, v zákonné výpovědní lhůtě 3 měsíce, ke dni ukončení 31. 7. 2007. K tomuto termínu bude uvedený pozemek v souladu se smlouvou vyklizen a uveden do původního stavu.

 

 

d) zapojení Města Lomnice nad Popelkou do projektu pátého ročníku regionální veřejné sbírky Nadace EURONISA „Pozvedněte slabé !“

a pověřuje

- realizací této sbírky organizační složku Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- smlouvu o realizaci podpůrných místních sbírkových akcí na konto uvedené sbírky mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Nadací EURONISA dle návrhu, předloženého uvedenou nadací.

 

  

Rada města souhlasí                                                                                                  42 / 07 / R

 

a) s dohodou o ukončení nájmu bytu č. 4, v domě č.p. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a Ladislavem Noskem jako nájemcem, dle návrhu nájemce ke dni 30. 4. 2007.

 

 

b) v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zřizovací listinou příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, s rozšířením činnosti uvedené příspěvkové organizace o ambulantní činnost v oboru geriatrie, rehabilitační a fyzikální medicíny a fyzioterapie, od 1. 5. 2007.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                        43 / 07 / R

 

a) žádost Marie Půhoné, bytem Lomnice nad Popelkou, ze dne 4. 4. 2007 o výměnu bytu č. 1 v domě čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, za byt jiný ve stejném objektu.

 

 

b) nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územního pracoviště Semily, na prodej domu č.p. 74, Husova ulice, Semily a přilehlých pozemků.

 

 

c) informaci Vladimíra Mastníka, starosty, o průběhu soudního sporu mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Českou republikou ve věci nemovitých a movitých věcí - areálu závodu na zpracování tuhého komunálního odpadu v Lomnici nad Popelkou, Bryndově.

 

 

d) žádost TATRA VETERAN CAR CLUBU SEMILY v Autoklubu České republiky o poskytnutí části objektu čp. 3, bývalé požární zbrojnice, Lomnice nad Popelkou, pro uskladnění historických vozidel uvedeného klubu

a ukládá

- Mgr. Josefu Šimkovi, místostarostovi, prověřit možnosti využití předmětného objektu pro požadovaný účel.

 

 

e) informaci MUDr. Heleny Boháčové, ředitelky příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou, o hospodaření uvedené organizace v 1. čtvrtletí 2007 a připravovaném malování v jednom z pavilonů, včetně jeho dopadů na provoz a hospodaření organizace ve 2. čtvrtletí 2007.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             44 / 07 / R

 

a) schválit Dodatek č. 3 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor a Dodatek č. 3 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, na základě vstupu Města Rovensko pod Troskami a obcí Holenice, Tatobity, Veselá a Žernov do  dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor.

b) schválit změnu zemědělské stavby na pozemku st.p.č. 61, k.ú. Želechy, na stavbu pro bydlení v rozsahu varianty 2. dle žádosti Ivany Zvoníkové, bytem Kolín, v plochách zemědělského hospodaření jako výjimečně přípustné stavby v tomto území.

 

 

c) schválit umístění stavby penzionu pro nejvýše 28 osob na pozemcích st.p.č. 353 a p.p.č. 1966/7, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou v rozsahu uvedeném v předložené žádosti Jaromíra Jíny, bytem Lomnice nad Popelkou, Jaromíra Jíny, bytem Pardubice a Hany Brandové, bytem Hradec Králové, v území městském obytném individuálním jako výjimečně přípustné stavby v tomto území.

 

 

d) schválit první změnu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2007 dle předloženého návrhu.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 23. dubna 2007

  

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz