Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města (26.4.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 11.05.2007 do 22.05.2007
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

z 5. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 26. dubna 2007

 

 

Přítomni:        14 členů zastupitelstva města (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta,  Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, ing. Miloš Jirman, ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič)

                       

                        tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

 

                        12 občanů

                       

Omluveni:      ing. Vlastimil Bambas, ing. Josef Hubař, ing. Miroslav Šmiraus

                                              

Pozvánka na zasedání zveřejněna: 20. 4. 2007

Zasedání zahájeno:  18.05 hodin

Zasedání řídil: starosta Vladimír Mastník

Pověření zajištěním zápisu z dnešního zasedání: ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského 

                                                   úřadu

Ověření zápisu z minulého zasedání:  ing. Bohumil Hercík, ing. Pavel Kučera – bez závad

Návrhová komise: předseda – MUDr. Jiří Mlejnek, členové – Roman Dušta, PaedDr. Pavel Pavelka  -  schváleno jednomyslně.

Ověřovatelé dnešního zápisu:   ing. Jaroslav Braun, Václav Zelmanovič -  schváleno 

                                                     jednomyslně.

Program:

Volba nového člena rady města – bod doplněn na návrh starosty města

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1.      Vstup Města Rovensko pod Troskami a obcí Holenice, Tatobity, Veselá a Žernov do dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor – dodatek ke stanovám a smlouvě o sdružení

2.      Pořízení územního plánu, příp. změny územního plánu Lomnice nad Popelkou

3.      Určení člena zastupitelstva města, pověřeného ke tvorbě územně plánovací dokumentace Lomnice nad Popelkou

4.      Umístění výjimečně přípustné stavby – změna stavby na pozemku st.p.č. 61, kú. Želechy

5.      Umístění výjimečně přípustné stavby – penzion v ul. Ant. Staška

6.      Veřejné osvětlení v obcích a městech Libereckého kraje

7.      Zrušení jednotek požární ochrany kat. JPO N Košov, Chlum, Rváčov, Ploužnice, Želechy

8.      Obecně závazná vyhláška  - Požární řád města Lomnice nad Popelkou

9.      Obecně závazná vyhláška k nakládání s odpady

10.  Zrušení obecně závazných vyhlášek o čistotě města a o čistotě komunikací ve městě

 

Finanční záležitosti:

11.  Závěrečný účet města za rok 2006

12.  Změny rozpočtu města na rok 2007

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

13.  Prodej pozemku p.p.č. 710/2 kú. Lomnice n.Pop.

14.  Prodej části pozemku p.p.č. 534/2 kú. Lomnice n.Pop.

15.  Prodej pozemku p.p.č. 231/2 kú. Lomnice n.P., ul. Ant.Staška

16.  Prodej pozemků pro bydlení – části pozemku p.p.č. 371/4 a 372/2 - nad Jednotou bratrskou

17.  Prodej pozemků p.p.č. 2017/3, 2017/4, 2019/5 a 2019/6 kú. Lomnice n.P., Hrádka

18.  Prodej pozemku p.p.č. 2019/3 kú. Lomnice n.P., Hrádka

19.  Prodej pozemků p.p.č. 1329/2, 1329/4, 1329/5, 1333/3 a 1333/7, kú. Lomnice n. Pop. v zahrádkářské kolonii Chocholka

20.  Prodej pozemků PK č. 486 a 490, kú. Košov

 

21.  Diskuse

22.  Usnesení, závěr

 

Program s návrhem starosty na doplnění úvodního bodu – Volba nového člena rady města, byl schválen jednomyslně.

 

Před projednáním úvodního bodu programu bylo slovo uděleno Stanislavu Zelinkovi, předsedovi kontrolního výboru, který přednesl zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva.

Usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města, vypouští

- ze sledování splněná usnesení č. 1.14/06/Z písm. d), 1/07/Z, 2/07/Z písm. b) a c), 3/07/Z, 5/07/Z a 6/07/Z, a bere na vědomí

1. průběh plnění usnesení č. 1.14/06/Z písm. a), b), e) a g) ze dne 14.12.2006, usnesení č. 4/07/Z písm. a), b) a e) ze dne 15. 2. 2007, u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro splnění usnesení učiněny a čeká se na úkony protistrany,

2. průběh plnění usnesení č. 1.14/06/Z písm. h) ze dne 14. 12. 2006, kde je uzavřena kupní smlouva a čeká se na splnění podmínky ze strany kupujícího ve stanoveném termínu do 31. 5. 2007,

3. průběh plnění usnesení č. 2/07/Z písm. a) a 4/07/Z písm. c) a d) ze dne 15. 2. 2007, u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro splnění nadále činěny.

 

Volba nového člena rady města

Starosta Vladimír Mastník:  oznámil písemnou rezignaci ing. Josefa Hubaře na člena rady města a na člena finančního výboru z důvodu dlouhodobého pracovního pobytu mimo republiku. Starosta navrhl za nového člena rady města ing. Jaroslava Brauna, který vzápětí vyslovil s kandidaturou souhlas, a za nového člena finančního výboru Stanislava Dlouhého.

Připomínky, dotazy a jiné návrhy: nebyly

Obě volby proběhly jednotlivě.

Usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí písemnou rezignaci ing. Josefa Hubaře na funkci člena Rady města Lomnice nad Popelkou a člena finančního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, ke dni 25. 4. 2007. Zastupitelstvo města zvolilo ve veřejném hlasování pana ing. Jaroslava Brauna dalším členem rady města.

Hlasování:    13 členů pro (Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta,  Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, ing. Miloš Jirman, ing. Pavel Kučera , Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič)

                       1 člen se hlasování zdržel (ing. Jaroslav Braun)

Usnesení: Zastupitelstvo města jmenuje pana Stanislava Dlouhého dalším členem finančního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:    13 členů pro (ing. Jaroslav Braun, Jan Drahoňovský, Roman Dušta,  Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, ing. Miloš Jirman, ing. Pavel Kučera , Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič)

                       1 člen se hlasování zdržel (Stanislav Dlouhý)

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

1. Vstup Města Rovensko pod Troskami a obcí Holenice, Tatobity, Veselá a Žernov do dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor – dodatek ke stanovám a smlouvě o sdružení

Starosta Vladimír Mastník:  uvedl, že rada města doporučuje schválit žádost výše jmenovaných obcí a Města Rovensko pod Troskami z důvodu přiblížení Mikroregionu Tábor k Českému ráji.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 3 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor a Dodatek č. 3 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, na základě vstupu Města Rovensko pod Troskami a obcí Holenice, Tatobity, Veselá a Žernov do  dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor a pověřuje  Vladimíra Mastníka, starostu, k podpisu obou uvedených dokumentů.

Hlasování:        všech 14 přítomných členů pro

 

2.   Pořízení územního plánu, příp. změny územního plánu Lomnice nad Popelkou

Bc. Petr Tomeš, vedoucí stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou:    zdůvodnil postup při pořizování nové územně plánovací dokumentace na základě nového stavebního zákona. Situaci je vhodné neodkladně řešit vzhledem k záměru investora vybudovat na okraji města logistické centrum – průmyslovou zónu a vzhledem k dalším žádostem občanů o změny. Z důvodu naléhavosti je možno zatím přistoupit k pořízení změny č. 7 dosavadního územního plánu. Podklady pro nový územní plán budou případně předloženy na příští zasedání zastupitelstva.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        všech 14 přítomných členů pro

 

3. Určení člena zastupitelstva města, pověřeného ke tvorbě územně plánovací    dokumentace Lomnice nad Popelkou

Starosta Vladimír Mastník:  navrhl zvolit výše jmenovaným pověřeným členem na základě požadavku stavebního zákona Mgr. Josefa Šimka.

Připomínky a dotazy a jiné návrhy:  nebyly

Usnesení: Zastupitelstvo města určuje Mgr. Josefa Šimka, místostarostu, v souladu s § 47 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími, jako zastupitele (člena zastupitelstva města) pro pořizování a změny územně plánovací dokumentace Města Lomnice nad Popelkou a pro spolupráci s pořizovatelem této územně plánovací dokumentace.

Hlasování:        všech 14 přítomných členů pro

 

4.   Umístění výjimečně přípustné stavby – změna stavby na pozemku st.p.č. 61, kú. Želechy

Bc. Petr Tomeš:  návrh předkládá na základě žádosti vlastníka o přestavbu bývalé slepičárny na stavbu obytnou, případně na penzion v Želechách, v lokalitě pro zemědělské hospodaření. Vzhledem ke stavu objektu nebude tento již k zemědělskému hospodaření využíván, územní plán  takovéto využití jako výjimečně přípustné umožňuje.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje změnu zemědělské stavby na pozemku st.p.č. 61, k.ú. Želechy, na stavbu pro bydlení v rozsahu varianty 2. dle žádosti Ivany Zvoníkové, bytem Kolín, v plochách zemědělského hospodaření jako výjimečně přípustné stavby v tomto území.

Hlasování:        všech 14 přítomných členů pro

 

5.    Umístění výjimečně přípustné stavby – penzion v ul. Ant. Staška

Bc. Petr Tomeš:  žadatelé požadují odsouhlasení výjimečně přípustné stavby – penzionu pro nejvýše 28 osob v ul. Antala Staška, tj. v území městském obytném individuálním. Stavba by neměla přesáhnout ani výškově ani půdorysně okolní zástavbu. Územní plán takovéto využití jako výjimečně přípustné umožňuje.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:   Zastupitelstvo města schvaluje umístění stavby penzionu pro nejvýše 28 osob na pozemcích st.p.č. 353 a p.p.č. 1966/7, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou v rozsahu uvedeném v předložené žádosti Jaromíra Jíny, bytem Lomnice nad Popelkou, Jaromíra Jíny, bytem Pardubice a Hany Brandové, bytem Hradec Králové, v území městském obytném individuálním jako výjimečně přípustné stavby v tomto území.

Hlasování:        všech 14 přítomných členů pro

 

6.    Veřejné osvětlení v obcích a městech Libereckého kraje

Mgr. Josef Šimek:  na výzvu Sdružení obcí Libereckého kraje ze dne 15. 3. 2007 o připojení do projektu Veřejné osvětlení v obcích a městech Libereckého kraje se Město Lomnice nad Popelkou zapojuje s žádostí o dotace z Evropských fondů, z časového důvodu však pouze pro ulice Novoměstská, Slunná a Fügnerova, pro které v současnosti existuje vypracovaná projektová dokumentace.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:   Zastupitelstvo města schvaluje zapojení Města Lomnice nad Popelkou do projektu „Veřejné osvětlení v obcích Libereckého kraje“, jehož nositelem je Sdružení obcí Libereckého kraje, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem.

Hlasování:        všech 14 přítomných členů pro

 

7.  Zrušení jednotek požární ochrany kat. JPO N Košov, Chlum, Rváčov, Ploužnice,  Želechy

Mgr. Josef Šimek:  uvedl, že JPO N (jednotky požární ochrany kategorie „nezařazené“) historicky vzniklé v bývalých okolních obcích, budou jako JPO města zrušeny k 31. 5. 2007 ve smyslu zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a novelizace vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti JPO. V katastru města Lomnice nad Popelkou  bude fungovat jen jedna JPO, a to v Lomnici nad Popelkou, kde se bude jednat o jednotku kategorie JPO III. Jednotky JPO N jsou vyřazeny z poplachového plánu Libereckého kraje. Zrušení těchto jednotek se nedotkne existence a další činnosti jednotlivých sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) ve jmenovaných obcích jako složek SDH Čech, Moravy a Slezska.

Připomínky a dotazy: 

Ing. Zdeněk Otmar (SDH Ploužnice) upozornil, že zrušení těchto sborů je jen na nich samých, otázkou je jen, zda budou zařazeny mezi požární jednotky. Dále se dotázal, jak bude pečováno o majetek, který sbory užívají (budovy a vybavení).

Mgr. Josef Šimek odpověděl, že dokud budou v obcích existovat SDH, mohou tyto každoročně žádat město o příspěvek na svoji činnost. Mimo toho město je povinno spravovat svůj majetek, tj. např. budovy, které sbory užívají.

Jaroslav Holec (JPO III a SDH Lomnice n. P.) uvedl, že je nutné, aby sbory na obcích fungovaly, neboť jejich pomoc při likvidaci požáru spočívá  v tom, že dodávají do cisteren povolaných jednotek požární ochrany vodu z místních nádrží a pomáhají postiženému obyvatelstvu. Dále zdůraznil špatný stav požárních vozů lomnické  jednotky.

Mgr. Josef Šimek ujistil, že v rozpočtu města na letošní rok je zahrnut požadavek na generální opravu hasičského vozu Tatra.

Usnesení: Zastupitelstvo města zrušuje na území Města Lomnice nad Popelkou jednotky požární ochrany kategorie „nezařazené“, tj. JPO N Košov, JPO N Chlum, JPO N Ploužnice, JPO N Rváčov a JPO N Želechy k datu 31. 5. 2007 z důvodu jejich vyřazení z požárního poplachového plánu Libereckého kraje. Zrušení se nedotkne existence a další činnosti jednotlivých sborů dobrovolných hasičů.

Hlasování:   13 členů pro (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta,  Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, ing. Miloš Jirman, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič)

                       1 člen se hlasování zdržel (ing. Pavel Kučera)

 

8.   Obecně závazná vyhláška  - Požární řád města Lomnice nad Popelkou

Ing. Ivo Bělonohý:  uvedl, že stávající obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou, požární řád, byla po stránce legislativní napadena Ministerstvem vnitra v rámci jeho dozorové činnosti a nyní běží stanovená lhůta k nápravě. Návrh nové vyhlášky (požárního řádu) zohledňuje právě odhlasované zrušení jednotek požární ochrany JPO N.

Připomínky a dotazy: 

Jan Drahoňovský vznesl připomínku k návrhu požárního řádu. Upozornil na některá chybná kontaktní telefonní čísla.

Ing. Ivo Bělonohý ujistil, že bude opraveno.

Usnesení: Zastupitelstvo města vydává na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a 2, § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2007, kterou se vydává požární řád Města Lomnice nad Popelkou, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky, s účinností od 1. 6. 2007, dle předloženého návrhu.

Hlasování:        všech 14 přítomných členů pro

 

9.   Obecně závazná vyhláška k nakládání s odpady

Ing. Ivo Bělonohý :  uvedl, že i v případě této vyhlášky se jedná o nápravu staré vyhlášky, nařízenou dozorovým orgánem, tj. Ministerstvem vnitra. Vysvětlil obsah návrhu nové vyhlášky, ve které  je mimo jiné i výpis z Plánu odpadového hospodářství Města Lomnice nad Popelkou.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města vydává na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem, dle předloženého návrhu, s nejbližší možnou účinností.

Hlasování:        všech 14 přítomných členů pro

 

10.  Zrušení obecně závazných vyhlášek o čistotě města a o čistotě komunikací ve městě

Ing. Ivo Bělonohý:  jedná se o dvě starší vyhlášky města, jejichž obsah byl též napaden Ministerstvem vnitra z důvodu nesprávnosti z hlediska legislativního. Vzhledem ke krátkosti lhůty na opravu vyhlášek a z důvodu náročnosti přípravy nové, navrhuje se zatím obě vyhlášky zrušit bez náhrady a připravit v nejkratším možném termínu návrh nové vyhlášky ke schválení zastupitelstvem.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2007, o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 3/1993, o čistotě města a dodatku č.1 této vyhlášky a o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1995, o čistotě komunikací ve městě, s nejbližší možnou účinností. Zastupitelstvo města současně ukládá ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, připravit návrh obecně závazné vyhlášky, která bude řešit oblast úpravy předmětných zrušených obecně závazných vyhlášek a předložit jej k projednání na zasedání zastupitelstva města v červnu 2007.

Hlasování:        všech 14 přítomných členů pro

 

Finanční záležitosti

 

11.  Závěrečný účet města za rok 2006

Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího, Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, seznámila krátce s obsahem a částmi závěrečného účtu Města Lomnice nad Popelkou, které jsou stanoveny zákonem č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech. Dále pohovořila o hospodářském výsledku a stavu úvěrů a fondů a uvedla, že dle výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 nebyly zjištěny nedostatky a chyby.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou za rok 2006 s vyjádřením dle § 17 odst. 7, písm. a) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.

Hlasování:        všech 14 přítomných členů pro

 

12.  Změny rozpočtu města na rok 2007

Vlasta Zikešová:  seznámila s návrhem na  změny příjmové i výdajové části rozpočtu města na rok 2007, a to dle jednotlivých položek.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje v důsledku rozpočtových opatření č. 1 až 19/2007 – 1. změnu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2007, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací.  Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena  zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o  3.653 tis. Kč, objem doposud přijatých dotací v částce  209 tis. Kč (stav ke dni 20. 4. 2007). Po této úpravě je rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 71.669 tis. Kč.

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z příjmu práv.osob za obec - po vypracování přiznání pro FÚ

-919

Odvody za odnětí zemědělské půdy

1

Výtěžek z hracích automatů

230

Příjmy z lesní kalamity

3 600

Pokuty ukládané stavebním úřadem

100

Náhrady pojišťovny - škodní událost

521

Prodej pozemků

90

Prodej DHM

15

Pokuty z životního prostředí

15

Celkem příjmy

3 653

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Náklady na těžbu dřeva v souvislosti s lesní kalamitou

1 600

Rek.-dokončení střechy školní kuchyně přesun na pol.4.6

-640

Úprava školní kuchyně - přesun z pol. 4.5

640

FC - příspěvek letnímu stadionu - přesun na pol. 12.2

-90

Sponzorské příspěvky na sport - přesun z pol. 10.2

5

Sponzorské příspěvky na zdravotní účely - přesun na pol. 7.3

-5

Projektová dokumentace - přesun z pol. 7.2

90

Likvidace havárie na majetku - nová krytina na čp. 29 - Rváčov

521

ASA - za svoz TKO

-2 030

Uložení TKO

622

Nákup techniky na svoz TKO

540

Daň z příjmu práv.osob za obec - souvisí s pol.1.7 příjmové části

-919

Investiční rezerva - vytvořena z těžby dřeva z lesní kalamity

2 000

Městské muzeum – účel.příspěvek na zabezpeč.kamerový systém

111

Příspěvek TSM - na svoz TKO + Ekodvůr

1 108

Příspěvek TSM - na pronájem nádob TKO 

100

Celkem výdaje

3 653

Zastupitelstvo města současně schvaluje na základě výše uvedeného usnesení poskytnutí účelové dotace ve výši 1 108 tis. Kč Technickým službám města Lomnice nad Popelkou na náklady na svoz TKO + náklady Ekodvora, a dále 100 tis. Kč na pronájem nádob TKO témuž subjektu. 

Hlasování:        všech 14 přítomných členů pro

  

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

13.  Prodej pozemku p.p.č. 710/2 kú. Lomnice n.Pop.

Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města, Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, vysvětlila, že se jedná o pozemek navazující na pozemky města u letního stadionu, jehož projednávání bylo na minulém zasedání zastupitelstva odloženo. Rada města doporučuje prodej pozemku žadatelce paní Haně Hnykové.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.p.č. 710/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura orná půda, o výměře 628 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Haně Hnykové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2.

Připomínky a dotazy:  

Ing. Pavel Kučera vyslovil svůj nesouhlas s prodejem pozemku vzhledem k tomu, že pozemek je v lokalitě rozvojové zóny OM 1 pro bydlení a mohl by mít v budoucnu nějaké jiné využití. Proto podal protinávrh k návrhu usnesení, a to pozemek neprodávat.

Protinávrh usnesení:   Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku p.p.č. 710/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura orná půda, o výměře 628 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti Hany Hnykové, bytem Lomnice nad Popelkou.

Petr Havel s prodejem též nesouhlasí a vidí možné využití pozemku v jeho připojení k areálu stadionu.

Roman Dušta se domnívá, že uvedený pozemek bude potřeba pro vybudování přístupové komunikace k budoucím rodinným domkům v rozvojové lokalitě OM 1.

Ing. Milena Rádlová odpověděla, že komunikace na tomto pozemku nepovede.

Hlasování o protinávrhu:  5 členů  pro (Roman Dušta, Petr Havel, ing. Miloš Jirman, ing. Pavel Kučera, PaedDr. Pavel Pavelka)

Hlasování o návrhu: 6 členů pro (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka)

Zdrželi se: 3 členové (Jan Drahoňovský, ing. Bohumil Hercík, Václav Zelmanovič)

Výsledek hlasování (výsledné usnesení): Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku p.p.č. 710/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura orná půda, o výměře 628 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti Hany Hnykové, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

14.   Prodej části pozemku p.p.č. 534/2 kú. Lomnice n.Pop.

Ing. Milena Rádlová:  uvedla, že projednávání tohoto bodu bylo na minulém zasedání odloženo. Rada města prodej pozemku doporučila.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 534/2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lomnice nad Popelkou, výměra dle nového geometrického plánu cca 200 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Milanu a Petře Jiroušovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

Hlasování:   10 členů  pro (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Roman Dušta,
                              ing. Bohumil Hercík, ing. Miloš Jirman, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří
                              Mlejnek, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič)

                            4 členové se zdrželi (Jan Drahoňovský, Petr Havel, ing. Pavel Kučera,
                                PaedDr. Pavel Pavelka)

 

15. Prodej pozemku p.p.č. 231/2 kú. Lomnice n.P., ul. Ant.Staška

Ing. Milena Rádlová:  sdělila, že prodej pozemku byl připraven na základě výběrového řízení mezi pěti žadateli. Rada města doporučuje prodej ing. Chrastinovi, který podal nejvýhodnější nabídku.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:   Zastupitelstvo města schvaluje na základě výběrového řízení prodej pozemku p.p.č. 231/2, kultura ostatní plocha, o výměře 189 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro výstavbu obytného nebo multifunkčního objektu (bydlení a nebytové prostory), ing. Pavlu Chrastinovi, bytem Praha, kupní cena nabídková 85.201,- Kč.

Hlasování:    všech 14 přítomných členů pro

 

16.  Prodej pozemků pro bydlení – části pozemku p.p.č. 371/4 a 372/2 - nad Jednotou  bratrskou

Ing. Milena Rádlová:  uvedla, že i v případě tohoto prodeje proběhlo výběrové řízení mezi čtyřmi nabídkami, rada města doporučuje prodej za nejvyšší nabídkovou cenu.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:   Zastupitelstvo města schvaluje na základě výběrového řízení prodej části pozemku p.p.č. 371/4, o výměře cca 280 m2, kultura zahrada a pozemku p.p.č. 372/2,
o výměře
235 m2, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za účelem stavby pro bydlení Josefu Krejčímu, bytem Jeníkovice, kupní cena nabídková 142.000,- Kč.

Hlasování:   všech 14 přítomných členů pro

 

17.   Prodej pozemků p.p.č. 2017/3, 2017/4, 2019/5 a 2019/6 kú. Lomnice n.P., Hrádka

Ing. Milena Rádlová: sdělila, že se jedná o pokračování prodejů pozemků na Hrádkách. Rada města doporučuje prodej žadatelce paní Slejškové po předchozím zveřejněném záměru prodeje.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:   Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.p.č. 2017/3 výměra 268 m2, kultura ostatní plocha, kupní cena 1,-Kč/m2, p.p.č. 2017/4, výměra 54 m2, kultura ostatní plocha, kupní cena 35,- Kč/m2, p.p.č. 2019/5, výměra 387 m2, kultura orná půda, kupní cena 35,- Kč/m2, p.p.č. 2019/6, výměra 357 m2, kultura trvalý travní porost, kupní cena 65,- Kč/m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Šárce Slejškové, bytem Praha.

Hlasování:   všech 14 přítomných členů pro

 

18.  Prodej pozemku p.p.č. 2019/3 kú. Lomnice n.P., Hrádka

Ing. Milena Rádlová: uvedla, že žadatel pan Kopal má zájem odkoupit uvedený pozemek pro účely vlastní zemědělské činnosti. Rada města prodej doporučuje.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:   Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2019/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou, výměra 3110 m2, kultura orná půda, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Pavlu Kopalovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 15,- Kč/m2.

Hlasování:   všech 14 přítomných členů pro

 

19.  Prodej pozemků p.p.č. 1329/2, 1329/4, 1329/5, 1333/3 a 1333/7, kú. Lomnice n. Pop. v zahrádkářské kolonii Chocholka

Ing. Milena Rádlová: vysvětlila, že se jedná o zbývající pruhy pozemků vedle již odprodaných zahrádkářských parcel. Tyto pozemky jsou na údržbu problematické. Rada města prodej jediným zájemcům doporučuje.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:   Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1329/2 o výměře 232 m2, p.p.č. 1329/4 o výměře 5 m2,  p.p.č. 1329/5 o výměře  7 m2, vše kultura les a p.p.č. 1333/3 o výměře 146 m2 a p.p.č. 1333/7 o výměře 65 m2, oba kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou – areál zahrádkářské kolonie Chocholka, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům ing. Jiřímu a Naděždě Klímovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 35,- Kč/m2.

Hlasování:   všech 14 přítomných členů pro

 

20.   Prodej pozemků PK č. 486 a 490, kú. Košov

Ing. Milena Rádlová:  uvedla, že rada města nedoporučuje prodej tohoto pozemku v k.ú. Košov. Žadatel chce odkoupit pozemek pro účely výstavby větrné elektrárny.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:   Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemků PK č. 486 a 490, k.ú. Košov, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Miloše Lauermanna, bytem Praha.

Hlasování:   všech 14 přítomných členů pro

 

21.  Diskuse

 

Ing. Ivo Bělonohý:  podal vysvětlení k hlasování bodu č. 13 – prodej pozemku u letního stadionu. Z procesního hlediska zopakoval průběh hlasování. Pro protinávrh ing. Pavla Kučery i pro původní návrh usnesení nehlasoval potřebný počet členů zastupitelstva, proto prodej pozemku paní Haně Hnykové nebyl schválen.

MUDr. Jiří Mlejnek:   podal dotaz, zda je v podobných situacích nutno podávat protinávrh, který poté situaci procesně komplikuje. Ing. Ivo Bělonohý odpověděl, že je to zbytečné, ale každý člen zastupitelstva má právo protinávrh podat a že podle jednacího řádu zastupitelstva je povinnost o něm dát hlasovat.

 

Ing. Zdeněk Otmar:  zeptal se na důvod, proč přestane svážet odpad společnost .A.S.A., když on nevidí důvod k nespokojenosti. Starosta Vladimír Mastník odpověděl, že náklady na likvidaci odpadu společností .A.S.A. a tím i náklady města vzrůstaly a po stránce ekonomické se jeví jako výhodnější předat tuto činnost Technických službám Města Lomnice nad Popelkou. Dále starosta informoval o záměru nákupu a pronájmu některého technického zařízení pro svoz TKO.

 

Oleg Pišl:  namítl, že v důsledku dnes schváleného prodeje pozemku v ul. Antala Staška cítí obavy, že budoucí stavba na pozemku bude sloužit pro podnikání a může ho jako souseda znevýhodňovat a omezovat. Starosta Vladimír Mastník i Bc. Petr Tomeš ho ujistili, že v průběhu budoucího územního a stavebního řízení zamýšlené stavby bude jako soused hrát roli účastníka řízení a může podat své námitky.

 

Miroslava Svojanovská:  vyslovila souhlas s rozhodnutím vedení města pověřit likvidací odpadů Technické služby. Domnívá se, že občané byli s jejich někdejšími službami spokojeni. Dále se dotázala, jak pokročily snahy o vybudování supermarketu v našem městě. Starosta Vladimír Mastník odpověděl, že záměr vybudovat market v objektu bývalého pivovaru se posunul opět dopředu. Firma KATA Pilníkov, která je vlastníkem objektu, nyní rozdělila objekt na dvě části (restaurace a pivovar) a nyní bude moci prodat část pivovaru zájemci o koupi za účelem výstavby marketu.

 

Roman Dušta:  vyslovil žádost o zřízení přechodu pro chodce na Podměstí v ulici Palackého z důvodu přecházení dětí u autobusové zastávky. Vladimír Mastník i Mgr. Josef Šimek souhlasně potvrdili, že o přechodech pro chodce v ulici Palackého jednali s odborem dopravy MěÚ Semily, ale rozšíření počtu přechodů v uvedené části města se nepodařilo prosadit. Z hlediska nadřízeného orgánu je počet dostačující.

 

Jaroslav Holec:  upozornil na havarijní stav památníku padlých v parku za divadlem a přimluvil se za jeho opravu. Starosta Vladimír Mastník i ing. Ivo Bělonohý ho ujistili, že se s opravou uvedeného pomníku počítá a z důvodu značné finanční náročnosti bylo požádáno Ministerstvo obrany o dotaci. Tato žádost však dosud nebyla vyřízena.

 

22.  Usnesení, závěr

 

Předseda návrhové komise MUDr. Jiří Mlejnek přednesl zprávu návrhové komise. Potvrdil, že všechny body programu dnešního zasedání byly řádně projednány a bylo o nich hlasováno jednotlivě, tudíž není třeba hlasovat znovu o usnesení jako celku.

Zasedání ukončeno:  19.50 hodin

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

Nedílnou přílohou zápisu jsou přijatá usnesení.

 

Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka MěÚ.    

 

 

 V Lomnici nad Popelkou, 26. 4. 2007

  

Ing. Jaroslav Braun

  

Václav Zelmanovič                                                                  Vladimír Mastník

                                                                                                       starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz