Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o uzavírce komunikace v ul. Havlíčkova

Vložil: ing. Jiří Pochop - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 07.05.2007 do 30.05.2007
Vytvořil: Ing.J.Pochop
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 07.05.2007 do 23.05.2007

MĚSTSKÝ   ÚŘAD   LOMNICE   NAD   POPELKOU

odbor majetku a rozvoje města

oddělení výstavby

512 51 Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6

________________________________________________________________________________

 

Č. j.:       MULO 119/2007                                             V Lomnici nad Popelkou dne  7.5.2007

E-mail:    vystavba@mu-lomnice.cz

Telefon: 481629033

 

Technické služby města, 512 51 Lomnice nad Popelkou, K Urnovému háji 118, IČO  00402249

Město Lomnice nad Popelkou, 512 51 Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

ROZHODNUTÍ

 

          Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor majetku a rozvoje města, oddělení výstavby jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5) písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů, podle § 24 odst. 2) zákona o pozemních komunikacích, na základě oznámení o havárii nosné konstrukce mostku přes potok Popelka v ulici Havlíčkova v Lomnici nad Popelkou správcem komunikace, tedy Technickými službami města Lomnice nad Popelkou, z moci úřední podle § 46 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 

povoluje

 

v ulici Havlíčkova v Lomnici nad Popelkou omezení obecného užívání místní komunikace, kde bude v úseku od křižovatky ulic Havlíčkova a Husovo náměstí až po křižovatku ulic Havlíčkova a Jeronýmova provedena

 

úplná uzavírka komunikace

do 31.10.2007

 

za těchto podmínek:

1.    Přechodná úprava provozu na komunikaci v ul. Havlíčkova dopravním značením a zařízením bude provedena dle stanovení vydaného MěÚ Semily č.j. OD/453/07 ze dne 13.4.2007.

2.    Označení uzavírky a objížďky zabezpečí správce komunikace na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu trvání uzavírky a objížďky.

3.    Objízdná trasa bude vedena obousměrně po místních komunikacích v ulicích Úzká nebo Jeronýmova a Třebízského a vzhledem k místnímu významu nebude značena.

4.    Po pominutí důvodů pro uzavírku bude správcem komunikace odstraněno dopravní značení označující tuto uzavírku a obnoven normální provoz v ulici Havlíčkova a zajištěn úklid  komunikace a uvedení do původního stavu pro obnovení bezpečného provozu.

5.    Všechna opatření provedete na vlastní nebezpečí a odpovídáte za případné způsobené škody a úrazy vzniklé v důsledku  a provádění opatření s  souvisejících.

6.    Osobou odpovědnou za organizování a zabezpečení  a splnění podmínek tohoto rozhodnutí je za správce komunikace Jiří Šustr, telefon 481 672 152.

7.    Předmětný úsek může být uzavřen jen na dobu výše povolenou.

8.    Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů sankci.

9.    Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor majetku a rozvoje města, oddělení výstavby si vyhrazuje právo toto rozhodnutí omezit nebo zrušit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

- strana 2 rozhodnutí MěÚ Lomnice n. P., oddělení výstavby, č.j.: MULO 119/2007 z 7.5.2007 -

 

10. Po ukončení prací předáte do původního stavu uvedenou komunikaci Městskému úřadu Lomnice nad Popelkou, odboru majetku a rozvoje města, oddělení výstavby.

 

 

Odůvodnění

 

     Dnem oznámení o havárii mostku v ulici Havlíčkova správcem komunikace, tedy Technickými službami města Lomnice nad Popelkou, bylo zahájeno správní řízení z moci úřední. Na základě oznámení havárie mostku, provedené mimořádné mostní prohlídky a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městským úřadem Semily a po posouzení všech zjišťovaných skutečností a podkladů pro rozhodnutí s vyloučením možnosti jiného technického řešení rozhodl silniční správní úřad tak, jak je shora ve výroku uvedeno.

 

 

Poučení:

 

          Proti tomuto rozhodnutí  mohou účastníci řízení podat u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, odboru majetku a rozvoje města, oddělení výstavby odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den této lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, 461 80 Liberec 2, U Jezu 642/2a.

          Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

          Toto rozhodnutí je podle § 8 odst. (1) písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů od správního poplatku osvobozeno.

          Podle § 24 odst. 4) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí o uzavírce místní komunikace odkladný účinek.

 

           

 

 

 

                                                                                                   Ing.  Jiří   P o ch o p

                                                                                              vedoucí oddělení výstavby

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Lomnice nad Popelkou po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem oznámení rozhodnutí účastníkům řízení.

 

Datum vyvěšení     …………………………               Datum sejmutí     …………………………

 

 

                            …………………………                                         …………………………   

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení              Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                       Razítko:

 

 

 

Na vědomí:

1.    HZS Semily

2.    Sanitspol – záchranná služba Lomnice nad Popelkou

3.    NsP - záchranná služba Semily

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz