Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města (26.4.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 27.04.2007 do 15.05.2007
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

 

U S N E S E N Í

 

z 5. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 26. dubna 2007

 

  

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                            7 / 07 / Z

 

- kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města,

vypouští

- ze sledování splněná usnesení č. 1.14/06/Z písm. d), 1/07/Z, 2/07/Z písm. b) a c), 3/07/Z, 5/07/Z a 6/07/Z,

a bere na vědomí

1. průběh plnění usnesení č. 1.14/06/Z písm. a), b), e) a g) ze dne 14.12.2006, usnesení č. 4/07/Z písm. a), b) a e) ze dne 15. 2. 2007, u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro splnění usnesení učiněny a čeká se na úkony protistrany,

2. průběh plnění usnesení č. 1.14/06/Z písm. h) ze dne 14. 12. 2006, kde je uzavřena kupní smlouva a čeká se na splnění podmínky ze strany kupujícího ve stanoveném termínu do 31. 5. 2007,

3. průběh plnění usnesení č. 2/07/Z písm. a) a 4/07/Z písm. c) a d) ze dne 15. 2. 2007, u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro splnění nadále činěny.

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                            8 / 07 / Z

 

- písemnou rezignaci ing. Josefa Hubaře na funkci člena Rady města Lomnice nad Popelkou a člena finančního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, ke dni 25. 4. 2007.

 

 

Zastupitelstvo města zvolilo                                                                                           9 / 07 / Z

 

- ve veřejném hlasování pana ing. Jaroslava Brauna dalším členem rady města.

 

 

Zastupitelstvo města jmenuje                                                                                      10 / 07 / Z

 

- pana Stanislava Dlouhého dalším členem finančního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    11 / 07 / Z

 

a) Dodatek č. 3 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor a Dodatek č. 3 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, na základě vstupu Města Rovensko pod Troskami a obcí Holenice, Tatobity, Veselá a Žernov do  dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor

a pověřuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, k podpisu obou uvedených dokumentů.

 

 

b) pořízení změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) změnu zemědělské stavby na pozemku st.p.č. 61, k.ú. Želechy, na stavbu pro bydlení v rozsahu varianty 2. dle žádosti Ivany Zvoníkové, bytem Kolín, v plochách zemědělského hospodaření jako výjimečně přípustné stavby v tomto území.

 

 

d) umístění stavby penzionu pro nejvýše 28 osob na pozemcích st.p.č. 353 a p.p.č. 1966/7, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou v rozsahu uvedeném v předložené žádosti Jaromíra Jíny, bytem Lomnice nad Popelkou, Jaromíra Jíny, bytem Pardubice a Hany Brandové, bytem Hradec Králové, v území městském obytném individuálním jako výjimečně přípustné stavby v tomto území.

 

 

Zastupitelstvo města určuje                                                                                         12 / 07 / Z

 

- Mgr. Josefa Šimka, místostarostu, v souladu s § 47 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími, jako zastupitele (člena zastupitelstva města) pro pořizování a změny územně plánovací dokumentace Města Lomnice nad Popelkou a pro spolupráci s pořizovatelem této územně plánovací dokumentace.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    13 / 07 / Z

 

- zapojení Města Lomnice nad Popelkou do projektu „Veřejné osvětlení v obcích Libereckého kraje“, jehož nositelem je Sdružení obcí Libereckého kraje, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem.

 

 

Zastupitelstvo města zrušuje                                                                                       14 / 07 / Z

 

- na území Města Lomnice nad Popelkou jednotky požární ochrany kategorie „nezařazené“, tj. JPO N Košov, JPO N Chlum, JPO N Ploužnice, JPO N Rváčov a JPO N Želechy k datu 31. 5. 2007 z důvodu jejich vyřazení z požárního poplachového plánu Libereckého kraje. Zrušení se nedotkne existence a další činnosti jednotlivých sborů dobrovolných hasičů.

 

 

Zastupitelstvo města vydává                                                                                        15 / 07 / Z

 

a) na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a 2, § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2007, kterou se vydává požární řád Města Lomnice nad Popelkou, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky, s účinností od 1. 6. 2007, dle předloženého návrhu.

 

 

b) na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem, dle předloženého návrhu, s nejbližší možnou účinností

 

 

c) v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2007, o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 3/1993, o čistotě města a dodatku č.1 této vyhlášky a o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1995, o čistotě komunikací ve městě, s nejbližší možnou účinností.

Zastupitelstvo města současně ukládá

- ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, připravit návrh obecně závazné vyhlášky, která bude řešit oblast úpravy předmětných zrušených obecně závazných vyhlášek a předložit jej k projednání na zasedání zastupitelstva města v červnu 2007.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    16 / 07 / Z

 

a) závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou za rok 2006 s vyjádřením dle § 17 odst. 7, písm. a) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.

 

 

b) v důsledku rozpočtových opatření č. 1 až 19/2007 – 1. změnu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2007, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací.  Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena  zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o  3.653 tis. Kč, objem doposud přijatých dotací v částce  209 tis. Kč (stav ke dni 20. 4. 2007). Po této úpravě je rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 71.669 tis. Kč.

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                                    v  tis. Kč

Daň z příjmu práv.osob za obec - po vypracování přiznání pro FÚ

-919

Odvody za odnětí zemědělské půdy

1

Výtěžek z hracích automatů

230

Příjmy z lesní kalamity

3 600

Pokuty ukládané stavebním úřadem

100

Náhrady pojišťovny - škodní událost

521

Prodej pozemků

90

Prodej DHM

15

Pokuty z životního prostředí

15

Celkem příjmy

3 653

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                                    v  tis. Kč

Náklady na těžbu dřeva v souvislosti s lesní kalamitou

1 600

Rek.-dokončení střechy školní kuchyně přesun na pol.4.6

-640

Úprava školní kuchyně - přesun z pol. 4.5

640

FC - příspěvek letnímu stadionu - přesun na pol. 12.2

-90

Sponzorské příspěvky na sport - přesun z pol. 10.2

5

Sponzorské příspěvky na zdravotní účely - přesun na pol. 7.3

-5

Projektová dokumentace - přesun z pol. 7.2

90

Likvidace havárie na majetku - nová krytina na čp. 29 - Rváčov

521

ASA - za svoz TKO

-2 030

Uložení TKO

622

Nákup techniky na svoz TKO

540

Daň z příjmu práv.osob za obec - souvisí s pol.1.7 příjmové části

-919

Investiční rezerva - vytvořena z těžby dřeva z lesní kalamity

2 000

Městské muzeum – účel.příspěvek na zabezpeč.kamerový systém

111

Příspěvek TSM - na svoz TKO + Ekodvůr

1 108

Příspěvek TSM - na pronájem nádob TKO 

100

Celkem výdaje

3 653

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- na základě výše uvedeného usnesení poskytnutí účelové dotace ve výši 1 108 tis. Kč Technickým službám města Lomnice nad Popelkou na náklady na svoz TKO + náklady Ekodvora, a dále 100 tis. Kč na pronájem nádob TKO témuž subjektu. 

  

 

Zastupitelstvo města neschvaluje                                                                                17 / 07 / Z

 

- prodej pozemku p.p.č. 710/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura orná půda, o výměře 628 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti Hany Hnykové, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    18 / 07 / Z

 

a) prodej části pozemku p.p.č. 534/2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lomnice nad Popelkou, výměra dle nového geometrického plánu cca 200 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Milanu a Petře Jiroušovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

  

b) na základě výběrového řízení prodej pozemku p.p.č. 231/2, kultura ostatní plocha, o výměře 189 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro výstavbu obytného nebo multifunkčního objektu (bydlení a nebytové prostory), ing. Pavlu Chrastinovi, bytem Praha, kupní cena nabídková 85.201,- Kč.

 

 

c) na základě výběrového řízení prodej části pozemku p.p.č. 371/4, o výměře cca 280 m2, kultura zahrada a pozemku p.p.č. 372/2, o výměře 235 m2, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za účelem stavby pro bydlení Josefu Krejčímu, bytem Jeníkovice, kupní cena nabídková 142.000,- Kč.

 

 

d) prodej pozemků p.p.č. 2017/3 výměra 268 m2, kultura ostatní plocha, kupní cena 1,-Kč/m2, p.p.č. 2017/4, výměra 54 m2, kultura ostatní plocha, kupní cena 35,- Kč/m2, p.p.č. 2019/5, výměra 387 m2, kultura orná půda, kupní cena 35,- Kč/m2, p.p.č. 2019/6, výměra 357 m2, kultura trvalý travní porost, kupní cena 65,- Kč/m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Šárce Slejškové, bytem Praha.

 

 

e) prodej pozemku p.p.č. 2019/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou, výměra 3110 m2, kultura orná půda, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Pavlu Kopalovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 15,- Kč/m2.

 

 

f) prodej pozemků p.p.č. 1329/2 o výměře 232 m2, p.p.č. 1329/4 o výměře 5 m2,  p.p.č. 1329/5 o výměře  7 m2, vše kultura les a p.p.č. 1333/3 o výměře 146 m2 a p.p.č. 1333/7 o výměře 65 m2, oba kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou – areál zahrádkářské kolonie Chocholka, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům ing. Jiřímu a Naděždě Klímovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 35,- Kč/m2.

 

 

Zastupitelstvo města neschvaluje                                                                                19 / 07 / Z

 

- záměr prodeje pozemků PK č. 486 a 490, k.ú. Košov, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Miloše Lauermanna, bytem Praha.

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 26. dubna 2007           

 

  

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz