Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 14. schůze rady města (10.4.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 18.04.2007 do 04.05.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

  

U S N E S E N Í

 

ze 14. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 10. dubna 2007

 

  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             37 / 07 / R

 

a) schválit závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou za rok 2006 s vyjádřením dle § 17 odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

 

b) schválit na základě výběrového řízení prodej pozemku p.p.č. 231/2, kultura ostatní plocha, o výměře 189 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro výstavbu obytného nebo multifunkčního objektu (bydlení a nebytové prostory), ing. Pavlu Chrastinovi, bytem Praha, kupní cena nabídková 85.201,- Kč.

 

 

c) schválit prodej pozemku p.p.č. 2019/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou, výměra 3110 m2, kultura orná půda, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Pavlu Kopalovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 15,- Kč/m2.

 

 

d) schválit prodej části pozemku p.p.č. 371/4, o výměře cca 280 m2 , kultura zahrada  a pozemku p.p.č. 372/2, o výměře 235 m2, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za účelem stavby pro bydlení Josefu Krejčímu, bytem Jeníkovice, kupní cena nabídková 142.000,- Kč.

Rada města současně zrušuje

- své usnesení č. 29/07/R písm. a) ze dne 13. 3. 2007, týkající se stejné věci.

 

 

e) schválit změny rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2007 dle návrhu, předloženého Vladimírem Mastníkem, starostou a Vlastou Zikešovou, vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

  

f) zrušit na území Města Lomnice nad Popelkou jednotky požární ochrany kategorie „nezařazené“, tj. JPO N Košov, JPO N Chlum, JPO N Ploužnice, JPO N Rváčov a JPO N Želechy k datu 31. 5. 2007 z důvodu jejich vyřazení z požárního poplachového plánu Libereckého kraje. Zrušení se nedotkne existence a další činnosti jednotlivých sborů dobrovolných hasičů.

 

 

g) schválit při nejbližších změnách rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2007 účelový příspěvek příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou ve výši 111 tis. Kč, na pořízení bezpečnostního kamerového systému do prostor muzea a galerie v domě čp. 43 a 44, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou. Pořízení bezpečnostního kamerového systému bude z 50 % uhrazeno z účelové dotace Ministerstva kultury ČR.

 

 

h) schválit obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2007, kterou se vydává požární řád Města Lomnice nad Popelkou, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky, dle návrhu, který předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu.

 

 

i) schválit obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem, dle návrhu, který předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu.

 

 

j) zrušit

1. obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou. 3/1993, o čistotě města + dodatek č.1 této vyhlášky,

2. obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1995, o čistotě komunikací ve městě,

a uložit ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, připravit návrh obecně závazné vyhlášky, která bude řešit oblast úpravy předmětných zrušených obecně závazných vyhlášek a předložit jej k projednání na zasedání zastupitelstva města v červnu 2007.

 

 

k) schválit pořízení změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, dle návrhu Vladimíra Mastníka, starosty.

 

 

l) program 5. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, které se bude konat 26. 4. 2007, dle předloženého návrhu.  

 

 

Rada města zřizuje                                                                                                        38 / 07 / R

 

- komisi rady města k posouzení škod, vyplývajících z inventarizace závazků Města Lomnice nad Popelkou a dalších identifikovaných škod,

jmenuje

- členy uvedené komise:

1. Stanislav Zelinka, člen rady města a předseda kontrolního výboru zastupitelstva města,

2. Stanislav Dlouhý, člen rady města,

3. Ing. Ivana Schneiderová, nezávislá auditorka.

Rada města současně ukládá

- uvedené komisi prověřit identifikované škody do 31. 5. 2007 a výsledek následně bezodkladně předat radě města k projednání.  

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   39 / 07 / R

 

a) smlouvu o poskytování finančního příspěvku ev. č. 23/07 mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako přispívajícím a Městem Semily jako zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby Semily, za účelem poskytování finančního příspěvku za občany Města Lomnice nad Popelkou, umístěné k trvalému pobytu v Domově pro seniory v Semilech, dle návrhu smlouvy, předloženého městem Semily.

 

 

b) mandátní smlouvu na provádění supervize v zařízení sociálních služeb – Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou mezi Městem Lomnice nad Popelkou a subjektem Irena Benešová – Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti, se sídlem Zálesní Lhota, dle návrhu Ireny Benešové.

 

 

c) nájem dalšího nejdříve uvolněného bytu v domě s pečovatelskou službou čp. 1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, Anně Plačkové, bytem Lomnice nad Popelkou, k nejbližšímu možnému datu k prvnímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po uvolnění bytu.

 

 

d) nájem části pozemku p.p.č. 411, dle nového geometrického plánu p.p.č. 411/2, o výměře 153 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Pavle Dvořákové, bytem Lomnice nad Popelkou, roční nájemné 3,- Kč/m2, na dobu určitou, do dne převodu vlastnictví předmětného pozemku, schváleného zastupitelstvem města.

Rada města současně schvaluje

- vyměření nájemného zpětně za 3 roky za bezesmluvní užívání části předmětného pozemku p.p.č. 411, dle nového geometrického plánu p.p.č. 411/2 o výměře 153 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura ostatní plocha, ve výši 1.377,- Kč/m2, Pavle Dvořákové, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

  

e) vypořádání hospodaření příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou  za rok 2006 takto:

1.  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  7.733,87 Kč převést do rezervního fondu,

2.  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  361,80 Kč převést do rezervního fondu,         

3. Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou - zhoršený hospodářský výsledek ve výši  129.454,91 Kč pokrýt z rezervního fondu,

4.  Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  679,81 Kč převést do rezervního fondu,

5.  Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  33.590,17 Kč převést do rezervního fondu,

6.  Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  8.082,28 Kč převést do rezervního fondu,

7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  977,90 Kč převést do rezervního fondu,

8. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  7.392,01 Kč převést do rezervního fondu,

9.  Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  2.280,43 Kč převést do rezervního fondu,

10. Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  28.544,34 Kč převést do rezervního fondu,

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily - její hospodaření skončilo nulovým hospodářským výsledkem.

 

 

f) rozpočty všech příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 jako vyrovnané a to v objemu :

1.  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily

                                                                                      …..………….. 3.081 tis. Kč

2.  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou …. 3.525 tis. Kč        

3.  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou …...…. 22.302 tis. Kč

4.  Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily   4.527 tis. Kč

5.  Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily  4.419 tis. Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.  Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily … 2.198 tis. Kč

7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou ……………… 1.317 tis. Kč 

8.  Technické služby Města Lomnice nad Popelkou ……...………... 11.914 tis. Kč

9.  Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace ………………………………..………... 2.087 tis. Kč

10. Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily

                                                                               …………………. 26.542 tis. Kč

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily     5.075 tis. Kč

 

 

g) zapojení Města Lomnice nad Popelkou do projektu „Veřejné osvětlení v obcích Libereckého kraje“, jehož nositelem je Sdružení obcí Libereckého kraje, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem

a doporučuje zastupitelstvu města

- schválit realizaci a účast v uvedeném projektu a uzavření příslušné partnerské smlouvy.

 

 

h) žádosti o granty, dotace a finanční podporu projektů Města Lomnice nad Popelkou, dle návrhu, který předložil Mgr. Josef Šimek, místostarosta:

název projektu

poskytovatel

Park plk. Truhláře

Nadace Partnerství Brno

Zeleň pro hřiště

Grantový fond Libereckého kraje G 7

Nájemní byty Olymp

SFRB Praha

Půdní vestavba č.p. 36

SFRB Praha

Zdokonalení krajinného rázu - koupaliště Malá Obora

Grantový fond Libereckého kraje G 7

Regenerace památek

Grantový fond Libereckého kraje G 12

Hasiči - akceschopnost

Fond PO Libereckého kraje

Hasiči - výměna vrat

Fond PO Libereckého kraje

Obnova svislého dopravního značení

Grantový fond Libereckého kraje G 20

Kontejner pro biologicky rozložitelné odpady

Grantový fond Libereckého kraje G 23

Pečovatelská služba

Grantový fond Libereckého kraje G 9

Varovný a informační systém obyvatel

MV ČR - GŘ HZS ČR

Škody způsobené orkánem KIRILL

MMR

Příprava projektu ve FM EHP/Norska

MF ČR -centrum pro zahraniční pomoc

 

 

i) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Oprava uliční a boční části fasády domu čp. 43 - 44, muzeum v Lomnici nad Popelkou“ nabídku, kterou předložila společnost 18D, spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- smlouvu o dílo na realizaci předmětné zakázky s uvedenou společností dle předloženého návrhu smlouvy.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         40 / 07 / R

 

a) zpětvzetí žádosti Jaroslava Noska, bytem Lomnice nad Popelkou, o koupi pozemku p.p.č. 2188/11, k.ú. Lomnice nad Popelkou

a současně schvaluje

- nový záměr prodeje pozemku p.p.č. 2188/11, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 428 m2 kultura zahrada, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, jako stavební pozemek.

 

  

b) návrh Jiřího Šustra, ředitele příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, na řešení postupné náhrady stromů na středovém ostrůvku Husova náměstí, které jsou v kritickém zdravotním stavu včetně kalkulace nákladů na tuto náhradu.

Rada města současně schvaluje

- provedení náhrady tří nejpoškozenějších jírovců za výsadbu tří lip a provedení zdravotního prořezu ostatních stromů.

 

 

c) výsledky veřejnoprávních finančních kontrol Města Lomnice nad Popelkou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které na základě objednávky Města Lomnice nad Popelkou provedl útvar finanční kontroly Sdružení obcí Libereckého kraje, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, za rok 2005 u příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou:

1.  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

2.  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou,

3.  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou,

4.  Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

5.  Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

6.  Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou,

8.  Technické služby Města Lomnice nad Popelkou,

9.  Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace,

10. Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

dle předložených zpráv o provedené veřejnoprávní kontrole.

Rada města současně ukládá

- ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit, aby ředitelé příspěvkových organizací i Město Lomnice nad Popelkou jako zřizovatel splnili  nápravná opatření i doporučení, vyplývající ze závěrů předmětných kontrol, v navržených termínech.

Rada města současně ukládá

- ředitelům všech příspěvkových organizací města Lomnice nad Popelkou dodržovat

1. povinnost povolování a vyúčtování pracovních cest ředitelů příspěvkových organizací, v souladu s platnými právními předpisy a směrnicí Rady města Lomnice nad Popelkou č. 3/2003, k řízení příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou,

2. povinnost poskytovat Městu Lomnice nad Popelkou informace o žádostech o dotace, granty a finanční podporu, podaných příspěvkovými organizacemi.

 

 

d) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka  městského úřadu, o průběhu přípravy zajištění systému sběru a svozu komunálního odpadu na území Města Lomnice nad Popelkou, včetně odpadu tříděného a odpadu ukládaného na sběrném dvoře od 1. 7. 2007 příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, z hledisek  administrativního, technicko-organizačního a finančního zabezpečení.

 

 

e) informaci Mgr. Josefa Šimka, místostarosty, o aktivitách Města Lomnice nad Popelkou v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR, jíž je Město Lomnice nad Popelkou členem.

 

 

f) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka městského úřadu, o uzavřené smlouvě o vytvoření díla „Zpracování podkladů pro žádost o finanční podporu z Regionálního operačního programu pro programové období 2007 – 2013“ mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako objednatelem a ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem, jako autorem, a o postupu prací na předmětném díle.

 

 

g) oznámení Libereckého kraje o přiznání finančních prostředků z programu fondů ESVO (Norské fondy) na projekt „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje“, do kterého je Město Lomnice nad Popelkou zapojeno areály všech tří mateřských škol.

Rada města současně schvaluje

- garanci minimálně desetileté údržby školních hřišť Mateřské školy „Dášenka“, Mateřské školy „Klubíčko“ a Mateřské školy „Lvíček“, vše Lomnice nad Popelkou, okres Semily, v předpokládaném objemu finančních prostředků 40 tis. Kč na každé hřiště (provozní údržba, provozní kontrola, běžný spotřební materiál, každoroční výměna písku a předpokládaná generální oprava po ukončení desetiletého provozu).

 

 

h) otevřený dopis Josefa Kmínka, Jitky Kmínkové, Richarda Kmínka, Karla Kramáře, Jarmily Suchardové, Stanislava Suchardy, Jindřicha Boháče, Jiřího Martinka, Zdeňka Rydvala, Romana Beneše, Libora Tauchmana, Stanislavy Jiřičkové, Pavla Jiřičky, Zdeňka Trejbala, všichni bytem Lomnice nad Popelkou, Jarmily Maškové, bytem Nová Ves nad Popelkou a Vlastimila Budiny, bytem Stružinec, ze dne 3. 4. 2007, s výzvou k opětovnému projednání a změně rozhodnutí rady města, týkajícího se opětovné zprůjezdnění Jeronýmovy ulice ve směru od Husova náměstí.

Rada města trvá

- na svém usnesení č. 21/07/R písm. a) ze dne 27. 2. 2007, kterým na základě vyjádření silničního správního orgánu předmětnou žádost o opětovné zprůjezdnění uvedené ulice zamítla.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 10. dubna 2007

 

  

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz