Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Územní rozhodnutí o umístění stavby základnové stanice na střeše domu čp. 1140 Lomnice n.Pop.

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 10.04.2007 do 27.04.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 10.04.2007 do 27.04.2007

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: MULO 397/2006/ 1080 Tš Lomnice nad Popelkou, dne: 5. 4. 2007

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: Stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

 

 

 

 

Navrhovatel:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 PRAHA 3 - v zastoupení: STAND BY s.r.o., Užocká 6/962, 100 00 PRAHA 10

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") rozhodl dne 5. 4. 2007 ve věci návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby : základnová stanice umístěná na střeše bytového domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou na pozemku: stavební parcela 1529 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU, který podal Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 PRAHA 3 - v zastoupení: STAND BY s.r.o., Užocká 6/962, 100 00 PRAHA 10 takto:

Podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: základnová stanice umístěná na střeše bytového domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou na pozemku: stavební parcela 1529 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU.

Stavba bude obsahovat:

 • základnovou stanici pro zpracování GSM signálu:
 • technologický kontejnerem o půdorysných rozměrech 2,5 x 3 m osazený na ocelovém roštu; výška do úrovně střechy kontejneru od střechy domu je 3,3 m ( výrobek plnící funkci stavby ); barva kontejneru šedá
 • 3 x ocelový stožár ( max. výška 3 m nad úrovní střechy technologického kontejneru ) pro antény do výšky + 30,4 m od úrovně ± 0,00 tj, úroveň podlahy I n.p.umístěný na severním, východním a jižním rohu kontejneru jsou navrženy stožáry Napojení stavby základnové stanice na elektřinu je navrženo zřízením nového doběrného místa v domě čp. 1140 a k základnové stanici bude elektřina přivedena kabelovým vedením vedeným stavbou domu.

Pro umístění a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky:

 1. Stavba bude umístěna na střeše domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou na pozemcích st.p.č. 1529 k.ú. Lomnice nad Popelkou v souladu s ověřeným situačním výkresem v měř. 1:1000 a výkresem půdorysu střechy 1:100, které byly podkladem pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby . Jedno vyhotovení obdrží navrhovatel po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Jedno vyhotovení bude uloženo u stavebního úřadu MěstÚ Lomnice nad Popelkou.
 2. Stavba základnové stanice bude umístěna ve východním rohu střechy podél atiky; podélná osa technologického kontejneru bude rovnoběžná se severovýchodní stěnou domu čp. 1140.
 3. Pro provádění stavby musí být zpracována prováděcí dokumentace, která musí mimo jiné řešit i úpravu stávajícího ocelového komína taženého po fasádě tak, aby ihned po osazení technologického kontejneru komín vyhovoval bezpečnému provozu pro odvod spalin dle platných právních předpisů.
 4. Provoz základnové stanice v pásmech GSM bude veden na kmitočtech povolených ke zřízení a provozování vysílacích rádiových stanic vydaném ČTÚ.
 5. Provoz mikrovlnného zařízení instalovaného na základnové stanici bude veden na kmitočtech uvedených v povolení ke zřízení a provozování vysílacích rádiových stanic vydaném ČTÚ.
 6. Napojení stavby na jednotlivé inženýrské sítě bude:

 • elektřina - na distribuční rozvod NN bude stavba napojena úpravou elektroinstalace stavby se zřízením samostatného odběrního místa; příkon bude 11 kW, hodnota hlavního jističe bude 3 x 32 A

 • komunikace - příjezd ke stavbě bude stejným způsobem jako k domu čp.1140.

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V průběhu řízení uplatnili námitky ing. Jaromír Houžvička a Jiřina Houžvičková, oba trv. bytem Dělnická 1140, Lomnice nad Popelkou kterými namítají:

 1. bez souhlasu vlastníka stavby nelze územní rozhodnutí o umístění vydat, jestliže není možno pro navrhovaný účel pozemek ( stavbu ) vyvlastnit, když vydáním územního rozhodnutí by bylo přímo dotčeno i jejich vlastnické právo k domu čp. 1140, neboť nesporně v tomto případě nejde o běžné hospodaření s věcí, v jehož rozhodování postačuje i souhlas prosté většiny vlastníků této věci
 2. oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou považují za účelové, nesprávné, nezákonné a neúčinné, neboť nejde o případ, na který se vztahuje § 36 odst. 4 stavebního zákona.

Na základě uplatněných námitek stavební úřad odkázal namítající účastníky řízení s jejich námitkou uvedenou pod bodem 1. k soudu s tím, že ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení usnesení o odkázání na soud bude stavebnímu úřadu předložen důkaz o tom, že byl u podán návrh na rozhodnutí o sporné věci. Ve stanovené lhůtě nebyl stavebnímu úřadu důkaz předložen a proto si stavební úřad učinil o námitce úsudek a ve věci rozhodl.

Námitka účastníků řízení uvedená pod bodem 2. se zamítá.

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 PRAHA 3

 

Odůvodnění

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad obdržel dne 7. 8. 2006 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Dne 14.8.2006 bylo řízení přerušeno. Po odstranění nedostatků podání bylo v řízení pokračováno.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad opatřením ze dne 29. 11. 2006 oznámil zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením dne: 4. 1. 2007 (čtvrtek) konané v místě: na místě stavby - před domem čp. 1140 Lomnice nad Popelkou, ul. Dělnická. Námitky a připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.

V průběhu řízení uplatnili námitky ing. Jaromír Houžvička a Jiřina Houžvičková, oba trv. bytem Dělnická 1140, Lomnice nad Popelkou, jejichž postavení účastníků řízení vyplývá ze skutečnosti, že jsou spoluvlastníky domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou a uplatněnými námitkami namítají:

 1. bez souhlasu vlastníka stavby nelze územní rozhodnutí o umístění vydat, jestliže není možno pro navrhovaný účel pozemek ( stavbu ) vyvlastnit, když vydáním územního rozhodnutí by bylo přímo dotčeno i jejich vlastnické právo k domu čp. 1140, neboť nesporně v tomto případě nejde o běžné hospodaření s věcí, v jehož rozhodování postačuje i souhlas prosté většiny vlastníků této věci.
 2. Na základě uplatněné námitky stavební úřad stavební úřad tuto námitku posoudil jako námitku občansko právní, která by v případě její oprávněnosti znemožnila vydat územní rozhodnutí, protože podle § 38 stavebního zákona jestliže nemá navrhovatel k pozemku vlastnické nebo jiné právo, lze bez souhlasu vlastníka územní rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území vydat jen tehdy, jestliže je možno pro navrhovaný účel pozemek vyvlastnit, nebo má-li se navrhovatel stát vlastníkem pozemku podle zvláštního předpisu. V daném případě se nejedná o pozemek, ale o stavbu a uvedené ustanovení stavebního se musí jednoznačně aplikovat bez dalšího odůvodňovaní i na stavbu. Na základě uplatněné námitky stavební úřad usnesením ze dne 23.1.2007 odkázal namítající účastníky řízení s občansko právní námitkou k soudu a současně je upozornil, že důkaz o tom, že byl u soudu podán návrh na rozhodnutí ve sporné věci, předloží stavebnímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí a že nebude-li návrh v této lhůtě podán, může si Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad učinit úsudek o námitce sám a ve věci rozhodnout. Do 30 dnů ode dne doručení nebyl stavebnímu úřadu důkaz o tom, že byl podán návrh na rozhodnutí o občansko právní námitce u příslušného soudu, předložen a proto si stavební úřad o námitce učinil následující úsudek a ve věci rozhodl:

  Dům čp. 1140 Lomnice nad Popelkou je v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků tj. spoluvlastníků. Namítající účastníci řízení jsou spoluvlastníky 55/1000 domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou. Souhlas s umístěním stavby dalo 897/1000 spoluvlastníků domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou. Podle § 139 odst. 2 občanského zákoníku o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Podle § 139 odst. 3 občanského zákoníku jde-li o důležitou změnu společné věci, mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud. Uplatněnou námitkou je namítáno, že se nejedená o běžné hospodaření s věcí, kde k rozhodování o věci postačí souhlas prosté většiny spoluvlastníků věci a vyplývá z ní, že se jedná o důležitou změnu věci a musí být tedy k nakládání s věcí souhlas všech spoluvlastníků předmětné věci. Z uvedeného ustanovení § 139 odst. 3 občanského zákoníku lze zcela nepochybně dovodit, že ani v případě důležité změny věci není potřeba souhlas všech spoluvlastníků společné věci, protože v tomto případě nemohli existovat přehlasovaní spoluvlastníci věci, kteří podle uvedeného ustanovení občanského zákoníku mohou žádat, aby o změně rozhodl soud. § 139 odst. 2 občanského zákoníku stanoví, že v případě, kdy se při hospodaření se společnou věcí nedosáhne většiny nebo dohody, může návrh soudu na rozhodnutí ve věci podat, kterýkoli ze spoluvlastníků věci. § 139 odst. 3 stanoví skutečnost, že při důležité změně věci i když bylo dosaženo většiny, ale právě vzhledem k významu a důležitosti rozhodované věci, které by mohla změnit např. spoluvlastnický podíl k věci a skutečnosti, že byl získán nadpoloviční souhlas spoluvlastníků společné věci, mohou o rozhodnutí soudu žádat pouze přehlasovaní spoluvlastníci resp. spoluvlastníci, kteří souhlas s důležitou změnou věci nedali. V daném případě není třeba ani zkoumat zda se jedná o hospodaření s věcí nebo o důležitou změnu věci, protože nadpoloviční většina spoluvlastníků věci dala souhlas s umístěním stavby a v případě, že by většina souhlas s umístěním předmětné stavby nedala a menšinoví vlastníci by na umístění stavby trvali, museli by se obrátit se žádostí o rozhodnutí k soudu. V takovém případě však bez rozhodnutí soudu o tom, že předmětná stavba může být podle návrhu umístěna nebo předložení souhlasu většiny spoluvlastníků stavby, by nemohlo být územní rozhodnutí o umístění stavby vydáno, protože souhlasem vlastníka s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby je třeba v případě podílového spoluvlastnictví souhlas většiny počítané podle velikosti podílů.

  Stavební úřad na základě ustanovení § 138 stavebního zákona dal možnost namítajícím účastníkům řízení, aby svá vlastnická práva u soudu mohli hájit ještě před vydáním rozhodnutí, čímž byl dodržen veřejný zájem sledovaný stavebním zákonem na ochraně práv a právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení vyjádřený ve stavebním zákoně. Protože stavebnímu úřadu nebyl ve stanovené lhůtě předložen důkaz o tom, že byl u soudu podán návrh na rozhodnutí o občansko právní námitce, namítající tak nevyužili možnost, aby se o věci rozhodlo až po rozhodnutí soudu o občansko právní námitce. Skutečnost, že u soudu nebyl podán návrh na rozhodnutí o občansko právní námitce a bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby však neodebírá možnost namítajícím účastníkům řízení, aby svá práva vyplývající ze spoluvlastnického podílu k domu čp. 1440 Lomnice nad Popelkou i po vydání a právní moci územního rozhodnutí a to mimo působnost stavebního zákona podle občanského zákoníku.

  Proti usnesení, kterým byli namítající účastníci odkázáni s občansko právní námitkou k soudu, podali namítající účastníci řízení odvolání. Podle § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek a proto stavební úřad pokračoval v řízení bez rozhodnutí o odvolání proti usnesení. O odvolání rozhodne odvolací orgán samostatně a v případě jeho oprávněnosti rozhodne i o dalším postupu v celém řízení.

  Na základě výše uvedeného úsudku o občansko právní námitce stavební úřad rozhodl o věci.

   

 3. oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou považují za účelové, nesprávné, nezákonné a neúčinné, neboť nejde o případ, na který se vztahuje § 36 odst. 4 stavebního zákona. Podle § 36 odst. 4 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění liniové stavby nebo v odůvodněných případech též stavby zvlášť rozsáhlé s velkým počtem účastníků řízení, jakož i územního řízení o využití území, o chráněném území a ochranném pásmu nebo o stavební uzávěře, týká-li se rozsáhlého území, oznámí stavební úřad účastníkům územního řízení veřejnou vyhláškou. Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou i v případě, že mu účastníci řízení nebo jejich pobyt nejsou známi. V tomto smyslu lze i souhlasit s namítajícím účastníkem, že se nejedná o rozsáhlou stavbu s velkým počtem účastníků řízení nebo jiné opatření podle stavebního zákona, které by opravňovalo stavební úřad doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou, ale postup správního orgánu ve správním řízení, tedy i postup stavebního úřadu ve stavebním řízení, je procesně upraven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, podle kterého postupují správní orgány v případě, že zvláštní zákon nestanoví jinak. Stavební zákon neupravuje jakým způsobem se v územním řízení doručuje oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení v případech kdy neplatí ustanovení § 36 odst. 4 stavebního zákona resp. a proto se pro doručování oznámení o zahájení územního řízení použijí příslušná ustanovení správního řádu. Podle § 144 odst. 1 správního řádu, se za řízení s velkým počtem účastníků řízení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí řízení s více jak 30 účastníky. Dům čp. 1140 Lomnice nad Popelkou je ve spoluvlastnictví 36 spoluvlastníků, kteří jsou neopomenutelnými účastníky řízení a proto dané územní řízení splňuje podmínku charakteru správního řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 správního řádu, když k počtu spoluvlastníků domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou je třeba dále připočíst navrhovatele ( § 34 odst. 1 stavebního zákona ) a obec resp. Město Lomnice nad Popelkou ( § 34 odst. 3 stavebního zákona ) a počet účastníků řízení tak převyšuje počet 30 bez toho, že by stavební úřad přezkoumával okruh dalších osob, jejichž vlastnická práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny. Výše uvedeným jsou naplněny důvody pro to, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Podle § 144 odst. 6 správního úřadu v řízení s velkým počtem účastníků řízení lze doručovat písemnosti, včetně písemností uvedených v § 19 odst. 4 správního řádu, veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě. Účastníky tohoto územního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou, protože se jedná o řízení zahájené na základě žádosti resp. návrhu, žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Pod pojmem další dotčená osoba, na kterou se musí vztahovat společenství práv nebo povinností se žadatelem je třeba představit si takovou osobu, která sama žádost nepodala, ale právo nebo povinnost vyplývající z předmětu rozhodnutí jí právní mocí rozhodnutí vznikne tj. např. v případě, že by žádost o stavební povolení na změnu stavby podali jen někteří ze spoluvlastníků společné věci - stavby, právní mocí stavebního povolení by tak vzniklo právo provést požadované stavební úpravy i spoluvlastníkům stavby, kteří o stavební povolení nežádali tzn. že právní mocí rozhodnutí vzniknou takovým účastníkům stejná práva a povinnosti jako žadateli. V daném případě, spoluvlastníkům stavby nevzniknou stejná práva a povinnosti jako navrhovateli a proto nejsou účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řízení a v řízení s velkým počtem účastníků řízení lze těmto účastníkům řízení doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou a tedy i namítajícím účastníkům řízení mohou být písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou.

Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad stavební úřad posoudil námitku týkající se doručení oznámení o zahájení řízení jako neopodstatněnou a zamítl ji.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 37 odst. 2 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Během řízení bylo zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti účastníků řízení.

Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru.

Ke stavbě se vyjádřily tyto dotčené orgány státní správy: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily ( stanovisko ze dne 29.5.2006 čj. HSLI-256/SM-PRE-2006 ), Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - územní pracoviště Semily ( vyjádření ze dne 22.5.2006 čj. 2384/44/06/241.16 ), Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice ( souhrnné stanovisko ze dne 31.5.2006 čj. 2802-ÚP/2006-1420 ), MěstÚ Semily, odbor životního prostředí ( souhrnné stanovisko ze dne 29.5.2006 ) a jejich stanoviska, která nejsou záporná ani protichůdná byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek územního rozhodnutí. V průběhu řízení nebyla jiná stanoviska, vyjádření nebo jiná opatření dotčenými orgány státní správy uplatněna.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, stavebního úřadu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Liberec.

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Datum vyvěšení: .................... Datum sejmutí: ....................

 

.................... ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

 

 

 

Dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01 SEMILY 1

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U stadionu 204, 513 01 SEMILY 1

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 SEMILY

Oblastní inspektorát práce, SNP 2720/21, 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM 11

Úřad pro civilní letectví, letište Ruzyně, 160 08 PRAHA 6

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 59 PARDUBICE

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši Kč 1000,00 a byl uhrazen dne 27. 12. 2006.

 

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz