Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 13. schůze rady města (26.3.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 02.04.2007 do 18.04.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

U S N E S E N Í

 

z 13. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 26. března 2007

 

  

Rada města schvaluje                                                                                                   31 / 07 / R

 

a) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.ev. 202.4-199/05 ze dne 7. 10. 2005 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Libuší Brožkovou, bytem Lomnice nad Popelkou, týkající změny účelu nájmu části pozemku st.p.č. 77, k.ú. Lomnice nad Popelkou, na nájem části uvedeného pozemku za účelem umístění stavby skladových prostor pro podnikání.

 

 

b) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.ev. 202.4-200/05 ze dne 7. 10. 2005 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Pavlem Maškem, bytem Lomnice nad Popelkou, týkající změny účelu nájmu části pozemku st.p.č. 77, k.ú. Lomnice nad Popelkou, na nájem části uvedeného pozemku za účelem umístění stavby skladových prostor pro podnikání.

 

 

c) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.ev. 202.4-201/05 ze dne 7. 10. 2005 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Jaroslavem Holcem, bytem Lomnice nad Popelkou, týkající změny účelu nájmu části pozemku st.p.č. 77, k.ú. Lomnice nad Popelkou, na nájem části uvedeného pozemku za účelem umístění stavby skladových prostor pro podnikání.

 

 

d) uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 60/2000 ze dne 12. 1. 2000, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Sborem dobrovolných hasičů Košov, týkající se  nájmu části  objektu čp. 54 s pozemkem st.p.č. 78, k.ú. Košov,  ke dni 1. 5. 2007 z důvodu změny uvedené nájemní smlouvy na smlouvu o výpůjčce nebytových prostor objektu hasičské zbrojnice Košov.

Rada města současně schvaluje

- záměr výpůjčky části  objektu čp. 54 s pozemkem st.p.č. 78, budovy bývalé školy a pozemku p.p.č. 77/2 – zahrada, objektu hasičské zbrojnice s pozemkem st.p.č. 82 a pozemku p.p.č. 37 – trvalý travní porost, vše k.ú. Košov, pro činnost sboru dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany.

  

 

e) dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č.ev. 202.4-2/03 ze dne 13. 1. 2003, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Sborem dobrovolných hasičů Chlum týkající se výpůjčky objektu hasičské zbrojnice s pozemkem st.p.č. 44 a pozemku p.p.č. 37, vše k.ú. Chlum pod Táborem, organizaci Sbor dobrovolných hasičů Chlum pro jejich spolkovou činnost, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, na základě předloženého návrhu.

 

 

f) dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce čj. 17/1997 ze dne 6. 1. 1997, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a  Sborem dobrovolných hasičů Želechy, týkající se výpůjčky objektu hasičské zbrojnice s pozemkem st.p.č. 55,  budovy bývalé školy s pozemkem st.p.č. 12/2 a pozemků p.p.č. 77/1 a 77/2 – louka, vše k.ú. Želechy, organizaci Sbor dobrovolných hasičů Želechy pro jejich spolkovou činnost, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, na základě předloženého návrhu.

 

 

g) místo pro uzavírání manželství obřadní síň Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6 a dobu pro uzavírání manželství pátek a sobota od 10:00 do 13:00 hodin, vyjma státních a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

h) provedení opravy fasády na budově muzea v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Lomnice nad Popelkou v roce 2007 a v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2007. Rada města bude vykonávat činnost výběrové komise pro výběr zhotovitele této zakázky dle článku 4 odst. 2 směrnice Rady města Lomnice nad Popelkou č. 2/2005, pravidla k zadávání zakázek Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- oslovení tří potenciálních zhotovitelů s výzvou k podání nabídky na zhotovení uvedené zakázky, dle návrhu předloženého Mgr. Josefem Šimkem, místostarostou.

 

 

i) dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. ev. 202.4-1/05 ze dne 31. 12. 2004, mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou jako nájemcem, týkající se lesů ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, ve smyslu úpravy předmětné smlouvy pro případ lesních kalamit a úpravy výše nájemného za kalendářní rok 2007.

 

 

j) úpravu plánu práce Rady města Lomnice nad Popelkou na rok 2007, přeložení 14. schůze rady města z plánovaného termínu 11. 4. 2007 na 10. 4. 2007 od 17,00 hodin.

 

  

Rada města revokuje                                                                                                    32 / 07 / R

 

a) své usnesení č. 22/07/R písm. l) ze dne 27. 2. 2007, které se týká nájmu části pozemku p.p.č. 21, k.ú. Lomnice nad Popelkou, k umístění prefabrikované garáže ing. Jiřímu Jiránkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, ve smyslu změny účelu umístění stavby na účel umístění stavby skladových prostor pro podnikání. Ostatní ustanovení předmětného usnesení se nemění.

 

 

b) své usnesení č. 22/07/R písm. m) ze dne 27. 2. 2007, které se týká nájmu části pozemku p.p.č. 21, k.ú. Lomnice nad Popelkou, k umístění prefabrikované garáže Zdeňku Pickovi, bytem Lomnice nad Popelkou, ve smyslu změny účelu umístění stavby na účel umístění stavby skladových prostor pro podnikání. Ostatní ustanovení předmětného usnesení se nemění.

 

 

c) své usnesení č. 22/07/R písm. n) ze dne 27. 2. 2007, které se týká nájmu části pozemku p.p.č. 21, k.ú. Lomnice nad Popelkou, k umístění prefabrikované garáže Josefu Novotnému, bytem Lomnice nad Popelkou ve smyslu změny účelu umístění stavby na účel umístění stavby skladových prostor pro podnikání. Ostatní ustanovení předmětného usnesení se nemění.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             33 / 07 / R

 

- schválit prodej pozemků p.p.č. 1329/2 o výměře 232 m2, p.p.č. 1329/4 o výměře 5 m2,  p.p.č. 1329/5 o výměře  7 m2,  kultura les a p.p.č. 1333/3 o výměře 146 m2, p.p.č. 1333/7 o výměře 65 m2, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou – areál zahrádkářské kolonie Chocholka, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům ing. Jiřímu a Naděždě Klímovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 35,- Kč/m2.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     34 / 07 / R

 

- s pokácením dřeviny rostoucí mimo les - lípy, která se nachází na pozemku p.p.č. 1965/9, k.ú. Lomnice nad Popelkou, v areálu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti MUDr. Heleny Boháčové, ředitelky uvedené organizace. Práce spojené s odstraněním dřeviny a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady uvedená příspěvková organizace.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         35 / 07 / R

 

a) nabídku subjektu Irena Benešová – Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti, se sídlem Zálesní Lhota, na uzavření mandátní smlouvy na provádění supervize v zařízení sociálních služeb – Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou. Rada města se nabídkou bude zabývat po osobním projednání s I.Benešovou.

 

b) výzvu Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, oddělení dozoru Liberec, dle § 123 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ke zjednání nápravy některých obecně závazných vyhlášek Města Lomnice nad Popelkou, které odporují zákonu:

1. obecně závazná vyhláška města č. 2/1993, o zákazu prodeje a podávání alkoholických a tabákových výrobků na veřejném prostranství,

2. Obecně závazná vyhláška města č. 3/1993, o čistotě města + dodatek č.1 této vyhlášky,

3. Obecně závazná vyhláška města č. 1/1995, o čistotě komunikací ve městě,

4. Obecně závazná vyhláška města č. 2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem,

5. Obecně závazná vyhláška města č. 1/2002, požární řád Města Lomnice nad Popelkou.

Obecně závazná vyhláška města č. 2/1993, o zákazu prodeje a podávání alkoholických a tabákových výrobků na veřejném prostranství, byla již zrušena obecně závaznou vyhláškou  č. 4/2006, o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 2/1993, o zákazu prodeje a podávání alkoholických a tabákových výrobků na veřejném prostranství, ze dne 20. 4. 2006. Ostatní uvedené obecně závazné vyhlášky budou projednány a napraveny, případně zrušeny na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26. 4. 2007.

 

 

Rada města zamítá                                                                                                        36 / 07 / R

 

- žádost Gejzy Szönyie, bytem Lomnice nad Popelkou, o pronájem ploch v lokalitě Husova náměstí a Školního náměstí pro účely provozování veřejného placeného parkoviště žadatelem.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 26. března 2007

 

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz